ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗವು

ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತವೃತ್ತ

ಶಾಂತಂ ಬಾಲಮಧೋಕ್ಷ ಜಾಂಘ್ರಿಶರಣಂ, ಭಾಂತಂ ಗುಣೈರ್ದುರ್ಲಭೆಃ |
ಕಾಂತಂ ದ್ವೇಷಕೃತೈಸ್ತು ಷೀಡನಶತೈಃ ಶಾಂತಂ ಹಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದಕಂ ||
ಸ್ವಾಂತಾಯಾರ್ದಯಿತುಂ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಂ, ಯಾಂತಂ ಕ್ರುಧಾ ಶ್ರೀಹರಿಃ |
ಹಂತಾ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿರನಿಶಂ ಹಂತು ಪ್ರಪನ್ನಾ ಪದಂ  || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಈಶನಣುಗ ಜಗದ್ಭರಿತ ಸಂ |
ತೋಷನಿಧಿ ಮಾತಾ | ಂಡ ಕೋಟಿ ಪ್ರ |
ಕಾಶ ಮದಸಿಂಧುರನಿಭಾಕೃತಿವದನ ಗುಣಸದನಾ |
ಪಾಶಮೋದಕ ಹಸ್ತ ನಿರುಪಮ |
ಮೂಷಿಕಧ್ವಜನೆನಿಸಿ ಮೆರೆವ ಗ
ಣೇಶ ದಯದಿಂದೊಲಿದು ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಯ ನೀಡೆಮಗೇ   || ೧ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ರಜತಾದ್ರಿಗೇಯನಂ ಕಲ್ಯಾಣಕಾಯನಂ
ಭುಜಗತತಿಭೂಷನಂ ನಿಖಿಲ ಜಗದೀಶನಂ
ವೃಜಿನಾಪಹಾರನಂ ಶರಧಿಗಂಭೀರನಂ ಸಾರನಂ ಸಾಕಾರನಂ
ದ್ವಿಜರಾಜಚೂಡನಂ ವರ ವೃಷಾರೂಢನಂ
ಸುಜನ ಜನರಕ್ಷನಂ ರಾಕ್ಷಸವಿಪಕ್ಷನಂ
ಗಜಚರ್ಮಚೇಲನಂ ಕಾಳೀವಿಲೋಲನಂ ನುತಿಸಿ ಕೃತಿಯಂ ಪೇಳ್ವೆನೂ   || ೧ ||

ದ್ವಿಪದಿ

ಆದಿಕವಿಗಳ ಮನದಿ ನುತಿಸಿ ಲೇಸಾಗೀ |
ವೇದವ್ಯಾಸಾದಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತಲೆವಾಗೀ      || ೧ ||

ಜನಕ ಜನನಿಯರಂಘ್ರಿಗೆರಗುತಾದರಿಸೀ |
ವಿನಯದಲಿ ಗುರುಪಾದಯುಗ್ಮವನು ಸ್ಮರಿಸೀ          || ೨ ||

ಸಕಲ ತಾಪತ್ರಯವ ಪರಿದು ಸುಲಭದಲೀ |
ಮುಕುತಿದೋರುವ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲೀ  || ೩ ||

ಸುತನ ಬಾಧಿಸುವಂಥ ಹೇಮಕಶಿಪುವನೂ |
ಖತಿಯಿಂದ ನರಸಿಂಹನಾಗಿ ಮಾಧವನೂ    || ೪ ||

ಕೊಂದು ಮೂರ್ಲೋಕವನು ಪಾಲಿಸಿದ ಕಥೆಯಾ |
ಚಂದದಿಂದಭಿವರ್ಣಿಸುವೆನು ಸಂಗತಿಯಾ    || ೫ ||

ಭಾಷೆ ವಡಿ ಗಣ ಪ್ರಾಸಗಳ ನೊಂದನರಿಯೇ |
ತೋಷದಲಿ ಸಲಹೆನ್ನ ನಿರತ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ    || ೬ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ  ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಸೋಮವಂಶೋದ್ಭವ ಪರೀಕ್ಷಿತ | ಭೂಮಿಪತಿಗಾ ಶುಕ ಮುನಿಪನೊಲಿ |
ದಾ ಮಹಾ ಭಾಗವತ ಕಥನವ | ಪ್ರೇಮದಿಂದಾ        || ೧ ||

ಪೇಳುತಿರಲೊಂದಿನದೊಳರಸನು | ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಗೆ |
ಬಾಲನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಲೋಲನಡಿಯಾ         || ೨ ||

ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರಲದನರಿತು ಖಳ | ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದ್ವೇಷದಿಂದಲಿ |
ಸೂನುವನು ಬಾಧಿಸಲು ವಿಷ್ವ | ಕ್ಷೇನ ಭರದೀ || ೩ ||

ನರಹರಿಯ ರೂಪವನು ತಾಳುತ | ದುರುಳ ದೈತ್ಯ ನ ವಧಿಸಿ ನಂಬಿದ |
ತರಳನನು ಪಾಲಿಸಿದನೆಂಬೀ | ಪರಮ ಕಥೆಯಾ      || ೪ ||

ಬಿತ್ತರಿಸಬೇಕೆನುತ ನೃಪನತಿ | ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಬೆಸಗೊಳಲು ಮುನಿ |
ಪೋತ್ತಮನು ಬಳಿಕೊರೆದ ನಿಶ್ಚಲ ಚಿತ್ತದಿಂದಾ         || ೫ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ನಳನಾರಿಕುಲತಿಲಕ ಲಾಲಿಸೈ ಸತ್ಕಥೆಯ |
ಕೊಳುಗುಳದಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಂ ತರಿದು |
ಜಲಧಿಜೆಯನೊಡಗೂಡಿ ಹರುಷದಿಂದಿರುತೀರ್ದ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಮಂದಿರದೊಳೂ ||

ಬಳಿಕಿತ್ತ | ನಿಖಿಲ ವಿಭವದೊಳಮರ ಲೋಕದೊಳ್ |
ಜ್ವಲನ ಮೊದಲಾದ ದೇವರ್ಕಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ |
ವಲವಿನಿಂ ದೋಲಗವ ಗೊಟ್ಟು ವೃಂದಾರಕರೊಳಿಂತೆಂದ ದೇವೇಂದ್ರನೂ          || ೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ  ಝಂಪೆತಾಳ

ಕೇಳಿರನಿಮಿಷರೆಲ್ಲ | ಖೂಳ ರಕ್ಕಸರೆಮ್ಮ |
ಗೋಳುಗುಟ್ಟಿಸುವದನು | ಪೇಳಲೇನಿಂದೂ   || ೧ ||

ಕನಕಾಕ್ಷನೆಂದೆಂಬ | ದನುಜ ತಾ ಮೊನ್ನೆ ಬಂ |
ದನುವರದಿ ಗೀರ್ವಾಣ | ರನು ಸೋಲಿಸಿದನೂ         || ೨ ||

ಧರಣಿಯನು ಕದ್ದೊ ದು | ಹರಿಯನರಸುತ್ತ ತೆರ |
ಳಿರುವನಾತಣ ಬಲು ಹ | ನೊರೆಯಲಳವಲ್ಲಾ         || ೩ ||

ಮುಂದೆ ನಮಗ್ಯಾವ ನಿ | ರ್ಬಂಧವೀವನೊ ತಿಳಿಯ |
ದೆಂದೆನಲು ಚಿತ್ರರಥ | ನಿಂದ್ರಗಿಂತೆಂದಾ     || ೪ ||

ರಾಗ ನವರೋಜು  ಏಕತಾಳ

ಅಚಲಾರಾತಿಯೆ ಕೇಳೂ | ಮ | ದ್ವಚನವನೂ ಕರುಣಾಳೂ |
ವಚಿಸುವದೇನ್ಸುರ | ನಿಚಯವ ಸಲಹುವ | ಪ್ರಚುರನು ಗೈದಿಹ | ಸುಚರಿತ ಕಾರ್ಯವ       || ೧ ||

ರೂಢಿಯನೂ ಕನಕಾಕ್ಷಾ | ಹೊತ್ತೋಡುತಿರೇ ನಳಿನಾಕ್ಷಾ ||
ಕ್ರೋಡಾಕಾರದಿ | ಮಾಡುತ ಯುದ್ಧವ | ಕೂಡಿಸಿದನು ಯಮ | ನಾಡಿಗೆ ಖಳನನು || ೨ ||

ಮುನ್ನಿನಂತವನಿಯನೂ | ಪೂ | ಗಣ್ಣನುದ್ಧರಿಸಿದನೂ ||
ಪನ್ನಗಾರಿಧ್ವಜ | ನನ್ನು ನಂಬಿದರಿ | ಗಿನ್ನೇತರ ಭಯ | ವೆಣ್ಣದಿರೆಂದನೂ   || ೩ ||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ  ಅಷ್ಟತಾಳ

ಸುರಸೂತನೆಂದುದ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷವ | ಧರಿಸುತ್ತ ಪುರುಹೂತನೂ ||
ಹರಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವರ್ಕಳ ನೋಡುತ್ತ | ಲರುಹಿದ ಮಾತೆಂದನೂ      || ೧ ||

ಧಾತ್ರಿಯ ಕದ್ದೊ ದ ಖಳ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ | ನಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ರಣದೀ ||
ಆರ್ತರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮಡುಹಿದ ವಾರ್ತೆಯ | ಚಿತ್ರರಥನು ಪೇಳ್ದನೂ         || ೨ ||

ಸುರರಾಜ ಪದವಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಯಿತಿದಿರೆದ್ದು | ಬರುವರಿಗಳ ಕಾಣೆನೂ ||
ಹರುಷದೊಳಿರುವ ಮುಂದೆನೆ ಕೇಳುತಾಕ್ಷಣ | ತರಣಿಜನಿಂತೆಂದನೂ     || ೩ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ  ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಸುರಪ ಕೇಳೈ ಬರಿದೆ ಹರುಷವ | ಧರಿಸಿಕೊಳದಿರು ಮಡಿದ ವೀರನ |
ಹಿರಿಯನೋರುವನಿಹನು ತಾನತಿ | ಭರಿತ ಬಲನೂ    || ೧ ||

ಅನಲ ಬೊಬ್ಬಿರಿದೆಂದ ಯಮನೊಳು | ದನುಜ ಮತ್ತಿನ್ನೋರ್ವನಿಹನೆಂ |
ದೆನುವದನು ನೀನಾಡಬೇಡೈ | ಗಣಿಸೆನವನಾ         || ೨ ||

ಎಂದ ಮಾತನು ಕೇಳುತಮರರ | ವೃಂದವತಿ ಸಂತಸದೊಳೀರ್ದುದು |
ಮುಂದಿನಾಗಮ ಪೇಳ್ವೆ ಕೇಳೆನು | ತೆಂದ ಮುನಿಪಾ   || ೩ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಹರಿದಯದಿ ಸುರವರರ್ ಹರುಷದಿಂದಿರುತಿರಲು |
ಹರಿನಯನ ಧೂರ್ತ ಖಳ ಹರಿಯೊಡನೆ ಸೆಣಸಾಡಿ |
ಹರಿಸುತನ ಪುರವರಕೆ ಹರಿದನೆಂಬೀ ವಾರ್ತೆ ಹರಿದುದೈ ತ್ರೈಜಗತಿಗೇ ||
ಹರಿಗಮನೆ ದಿತಿಕೆಳದಿಯೋರ್ವಲೀ ವಾರ್ತೆಯಂ |
ಭರದಿ ಕೇಳುತ್ತಾಗ ಹರಿತಂದು ದೈನ್ಯದಿಂ |
ಹರಿವಿಷ್ಟರ ದೊಳಿರುವ ಒಡತಿಯಂ ಕಂಡೊಡನೆ ಕಾಲ್ಗೆರಗುತಿಂತೆಂದಳೂ          || ೧ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ  ಏಕತಾಳ

ಹರಿಣಲೋಚನೆ ನಿನ್ನ ಸುತ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನು | ಧುರಕೆಂದು ತೆರಳಿ ವಿಕ್ರಮದೀ ||
ಸುರ ನರ ಭುಜಗರ ದೆಸೆಗೆಡಿಸುತ ಜಯ ತರಣಿಯನೊಲಿಸಿ ಸಾದರದೀ  || ೧ ||

ಕಡಲೊಡೆಯನ ಬಳಿಗೈದಲಾತನು ನಡ | ನಡುಗಿ ನಾರಾಯಣನೆಡೆಗೇ ||
ತಡೆಯದಟ್ಟಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ವೈಕುಂಠದಿ | ಪುಡುಕಿ ಕಾಣದೆ ತಾನು ಕಡೆಗೇ      || ೨ ||

ಭರದಿ ರಸಾತಳಕಿಳಿದು ಪೋಗಲು ಚಕ್ರ | ಧರನು ನಿಟ್ಟಿಸುತ ಖಾತಿಯೊಳೂ ||
ತರಿದನಾತನನೆಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳ್ದೆನೆಂ | ದೊರೆಯಲಿತುಸುರಿದಳವಳೂ        || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಇಂದುಮುಖಿ ಕೇಳೆನ್ನ ಕಂದನ |
ನಿಂದಿರಾಧವ ಕೊಂದನ್ಯಾಕದ |
ನೊಂದುಳಿಯದೆಲ್ಲವನು ಪೇಳೆನೆ ದೂತಿ ದುಗುಡದಲೀ ||
ಎಂದಳೀ ಧರಣಿಯನು ನಿನ್ನಯ |
ಕಂದ ಕದ್ದೊ ವುತಿರೆ ಶ್ರೀಹರಿ |
ಹಂದಿರೂಪದಿ ತರಿದನೆನೆ ಹಲುಬಿದಳು ಲಲಿತಾಂಗೀ   || ೧ ||

ರಾಗ ನೀಲಾಂಬರಿ  ಏಕತಾಳ

ಮಗುವೇ ನೀ ಮಡಿದೆಯಲ್ಲಾ | ನಿರ್ದಯದೊಳಿಂ | ತಗಲಿ ನೀ ಪೋದೆಯಲ್ಲಾ ||
ಹಗೆಯೇನು ಹರಿಗೆ ಬಂತೂ | ಎನ್ನಯ ಮಹಾ | ಸುಗುಣನ ಕೊಲ್ಲಲಿಂತೂ || ೧ ||

ತಂಗಿಯಾತ್ಮಜರನೆಲ್ಲಾ | ಕಾವರೆ ಕಂಜ | ಕಂಗಳ ರಮೆಯನಲ್ಲಾ ||
ಭಂಗಿಸಿದನೆ ಶಿಶುವಾ | ಹೀಗಾದ ಮೇಲೆ | ನುಂಗುವೆ ಘೋರ ವಿಷವಾ    || ೨ ||

ಆಡಿಸಿದಂತ ಕೈಗೇ | ನಿನ್ನನು ಮುದ್ದು | ಮಾಡಿ ಪೊರೆದ ತಾಯಿಗೇ ||
ಕೇಡನೀವುತ ವಂಚಿಸೀ | ಬರಿದೆ ಎತ್ತ | ಲೋಡಿ ಪೋದೆಯೊ ಸಾಹಸೀ    || ೩ ||

ಕನಕಲೋಚನ ಕುವರಾ | ಎನ್ನುತಲಿನ್ನು | ವಿನಯದಿ ಕರೆಯಲ್ಯಾರಾ ||
ಮನಸಿಜಾಂತಕ ಸಖನೇ | ನಿನ್ನಯ ಮನಕೆ | ತಣುವಾತೆ ಮಾಧವನೇ   || ೪ ||

ಸತಿಗೇನು ಗತಿ ಮಗನೇ | ಧೈರ್ಯವ ನಿನ್ನ | ಸುತಗ್ಯಾರೆಂಬರು ಕಂದನೇ ||
ಶಿತಿಕಂಠ ಹರನೆನ್ನುತಾ | ಮೂರ್ಛೆಯ ತಾಳಿ | ಕ್ಷಿತಿಗೊರಗಿದಳಳುತಾ    || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳ್ ಬಳಿಕ ಮೂರ್ಛೆಯೊ |
ಳೊರಗಿದಾ ಸತಿಯೇಳು ತಾಕ್ಷಣ |
ಮರುಗಿ ಮಾಡುವದೇನು ಕಾರ್ಯವು ತೀರಿತಿನ್ನಿದಕೇ ||
ಹಿರಿಯಣುಗ ಬಂಗಾರಕಶಿಪುವಿ |
ಗೊರೆದು ಶ್ರೀಧರನಿಂಗೆ ಮರಣವ |
ತರುವೆನೆನುತಲಿ ಪೊರಟಳಾತನ ಕಾಂಬ ತವಕದಲೀ  || ೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ  ಝಂಪೆತಾಳ

ಇತ್ತ ಶೋಣಿತಪುರದಿ | ದೈತ್ಯಕುಲ ಪುಂಗವನು |
ಮತ್ತವಾರಣ ನಂತೆ | ಚಿತ್ತದುಮ್ಮಹದೀ       || ೧ ||

ಅಂದೋಲಗವಗೊಟ್ಟು | ಚಂದದಿಂದಿರುತಿರಲು |
ಬಂದಳಲ್ಲಿಗೆ ಜನನಿ | ಮಂದಗಮನದಲೀ     || ೨ ||

ಜನನಿಯನು ಕಾಣುತ್ತ | ಘನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಿಗೆ |
ವಿನಯದಿಂದೆರಗಿದನು | ಕ್ಷಣ ತಡೆಯದವಳ್ಗೇ || ೩ ||

ಎಂದನಾ ಮಾತೆಯೊಡ | ನಂದು ನಿಮ್ಮಯ ವದನ |
ವೆಂದಿನಂತಿರದೀಗ | ಕಂದಿತ್ಯಾಕಮ್ಮಾ       || ೪ ||

ಹೇಳವ್ವ ಮರುಗದಿರು | ಬಾಳುವೆಗೆ ಬಂದೆಡರ |
ಕೇಳುವೆನು ನಿಜವಾಗಿ | ತಾಳು ಧೈರ್ಯವನೂ         || ೫ ||

ಹರಿಗಂಜೆ ಹರಗಂಜೆ | ಸುರರಿಗಂಜೆನು ನಾನು |
ಪರಿಭವವ ಪೇಳೆನಲು | ಒರೆದಳವಳೊಡನೇ || ೬ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ  ಆದಿತಾಳ

ಏನ ಪೇಳಲಯ್ಯೊ ಮುದ್ದು | ಕಂದಾಕಂದಾ ||
ಕಿರಿಯ | ಸೂನುವನ್ನು ಹರಿಯು ರಣದಿ | ಕಂದಾಕಂದಾ         || ೧ ||

ಧರಿಸಿ ಕ್ರೋಡರೂಪವನ್ನು | ಕಂದಾಕಂದಾ ||
ಮೊನ್ನೆ | ತರಿದನಂತಲ್ಲಯ್ಯೊ ಮಗನೆ | ಕಂದಾಕಂದಾ || ೨ ||

ಪೃಥ್ವಿಯ ಕದ್ದೊ ದರಿಂದ | ಕಂದಾಕಂದಾ ||
ಸುತಗೆ | ಚಿತ್ತಜಯ್ಯ ಮುನಿದನಂತೆ | ಕಂದಾಕಂದಾ   || ೩ ||

ತರಳನನ್ನು ಕೊಂದವನನು | ಕಂದಾಕಂದಾ ||
ನೀನು ತರಿಯದಿರಲು ಬಾಳಲಾರೆ | ಕಂದಾಕಂದಾ     || ೪ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ  ಏಕತಾಳ

ಹೆತ್ತವ್ವೆಯ್ಯ ಮನ ಮರುಕವ ಕಾಣುತ | ಮೃತ್ಯುಂಜಯನಂತೇ ||
ಚಿತ್ತದಿ ಖತಿಯನು ತಾಳುತಲೆಂದನು | ಪೃಥ್ವಿಯು ಬಿರಿವಂತೇ   || ೧ ||

ಅಮ್ಮ ನೀ ಲಾಲಿಪುದೆನ್ನಯ ಮೋಹದ | ತಮ್ಮನ ರಣಮುಖದೀ ||
ಕಮ್ಮ ಗೋಲನ ಪಿತ ತರಿದನೆ ಒಳ್ಳಿತು | ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ದಯದೀ         || ೨ ||

ಹರಿಯೆಂಬಧಮಗೆ ನಾನಾ ಯತ್ನದಿ | ಮರಣವನೆಸಗದಿರೇ ||
ತರಳನೆ ನಿಮಗೆ ಗಿರೀಶನ ಭಜಕನೆ | ಧುರಧೀರನೆ ಭಟನೇ     || ೩ ||

ಸಿಂಧುವಿನೊಳಗಿಹೆ ಬಂದಪರ‍್ಯಾರೆನು | ತೆಂದರಿತಿಹ ಮನದೀ ||
ಇಂದಿರೆ ರಮಣನ ಬಿಡೆನೆಂದೆಂದಿಗು | ತಂದೆ ಕಾಶ್ಯಪನಾಣೇ    || ೪ ||

ಎಂದೆನುತಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಹ ಜನನಿಯ | ಚಂದದೊಳೊಡಬಡಿಸೀ ||
ಸಿಂಧುಶಯನನ ಪುಡುಕುತ ಪೊರಟನು | ಕುಂದದೆ ಬಲು ಸಹಸೀ        || ೫ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ  ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಧಾರುಣೀಶ್ವರ ಲಾಲಿಸೀಪರಿ | ಕ್ರೂರ ನಿಶಿಚರನಿಂತು ಹರಿಯನು |
ಧಾರುಣಿಯೋಳಲ್ಲ್ಯಲ್ಲಿ ಪುಡುಕುತ | ಮೇರುವರೆಗೇ      || ೧ ||

ಅಜಭವಾದಿ ಸುರೌಘ ಸುಜನರ | ಭುಜಗ ಸಾಧ್ಯರ ಬಳಗದೊಳಗಾ |
ತ್ರಿಜಗವಂದ್ಯನ ನರಸಿ ಕಾಣದೆ | ಕುಜನನಂದೂ       || ೨ ||

ಎತ್ತ ತಿರುಗಿದರಮರ ವೈರಿಯು | ಚಿತ್ತಜಯ್ಯನ ಪರಿಯನರಿಯದೆ |
ಹೆತ್ತವಳ ಕಂಡೊರೆಯಲೈದಿದ | ಮತ್ತೆ ಪುರಕೇ         || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಬಂದು ಮನೆಯೊಳಗಿರುವ ಜನನಿಯೊ |
ಳೆಂದನೆಲೆ ಯೆಲೆ ತಾಯೆ ದ್ವೇಷಿಕ |
ಸಿಂಧುಶಯನನ ಕಾಣೆ ಧಾರುಣಿ ಮೂರರೊಳಗಿನ್ನೂ ||
ತಂದುಕೊಳದಿರು ಮನಕೆ ಶೋಕವ |
ನಿಂದಜನ ತಪದಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ |
ಸಂದ ಕಳಚುವೆ ಹರಿಯ ವರವನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕೆಂದಾ || ೧ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ  ಝಂಪೆತಾಳ

ಕುವರನಾಡಿದ ಮಾತ | ಕುವಲಯಾಂಬಕಿ ಕೇಳ್ದು |
ತವಕದಿಂದೈದಿದಳು | ಭುವನೇಶ ಕೇಳೂ     || ೧ ||

ಸರಿವುತಿರೆ ನಿಜ ಜನನಿ | ದುರುಳನುಹುಂಕರಿಸಿ |
ಪರಮೇಷ್ಠಿಯನು ವಲಿಸ | ಲಿರದೆ ಪೊರಮಟ್ಟಾ         || ೨ ||

ಬಂದು ಮಂದರದ ಗಿರಿ | ಗೊಂದು ಕೊಳವಿರಲದರ |
ನಿಂದು ನೋಡಿದನು ಬಹು | ಚಂದಗಳ ಮುದದೀ      || ೩ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಅರೆಬಿರಿದ ಕಮಲದಿಂದುರೆ ಮೊರೆವ ಭ್ರಮರದಿಂ |
ತರತರದ ಮಿನ್ಗಳಿಂ ಪರಿದೊಗುವ ನೀರ್ಗಳಿಂ |
ದುರುತರದ ಗ್ರಾಹದಿಂ ಮೆರೆವಧಿಕ ಕಮಲದಿಂದಿರದೆ ಸಂತೋಷದಿಂದಾ ||
ತರಣಿ ಕಿರಣದಿ ಬೆಂದ ಪಾಂಥರು ಗಳೆಲ್ಲರುಂ |
ಸರಸಿಜದ ಕೊಳವಿರುವುದಿಲ್ಲಿ ಜಲ ನೀಂಟಿರೆಂ |
ದೊರೆವಂತೆ ಹಂಸ ಕಾರಂಡಾದಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ್ ಸೊರವುತೀರ್ದವು ಸುತ್ತಲೂ  || ೧ ||

ರಾಗ ಸಾಂಗತ್ಯ  ರೂಪಕತಾಳ

ಖಳರಾಯ ದೃಢಚಿತ್ತದಲಿ ಸ್ನಾನ ಗೈದೊಂದು | ಕೊಳದಿ ಶುಚಿ ರ್ಭೂತನಾಗೀ ||
ಚಳಿಮಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಗೊಳ್ಳದೆ | ಕುಳಿತೀರ್ದ ತಪಕೆ ಲೇಸಾಗೀ      || ೧ ||

ನಿಂದೊಂಟಿ ಕಾಲಲಿ ಮೇಲ್ಮೊಗವಿರಿಸುತ | ಕುಂದದೆ ಬಳಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯನೂ ||
ಚಂದದಿ ನಾಸಾಗ್ರದೊಳಗಿರಿಸುತ್ತರ | ವಿಂದ ಭವನ ಧ್ಯಾನಿಸಿದನೂ       || ೨ ||

ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳೀಪರಿ ತಪದುರಿ ನಮ್ಮನು | ಹತಿಸುವದೆಡೆಬಿಡದೀಗಾ ||
ಪಥವದಾವುದು ದೇವ ಸಲಹೆನಲಾಗ ಕೇ | ಳುತ ಬೊಮ್ಮನಿಂತೆಂದ ನಗುತಾ     || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಸಾಕು ಸಾಕಂಜದಿರಿ ಬಿಡಿಸುವೆ |
ನೀ ಕುಠಾರನ ತಪವ ನಿಮಗೀ |
ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಬೇಡೆನುತ ಹಂಸೆಯನೇರಿ ತವಕದಲೀ ||
ಲೋಕಪತಿಗಳು ಸಹಿತ ತ್ರಿಭುವನ |
ದಾಕೆವಾಳನು ಸಂತಸದಿ ಜಗ |
ದೇಕವೈರಿಗಳರಸನೆಡೆಗೈ ತರುತಲಿಂತೆಂದಾ          || ೧ ||

ರಾಗ ನವರೋಜು  ಏಕತಾಳ

ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಖಳನೇ | ನಿನ್ನ | ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತೌತ್ಯಕೆ ಮಗನೇ ||
ನಿಚ್ಚಟದಲಿ ಮನ | ದಿಚ್ಛೆಯನೆನ್ನೊಡ | ನುಚ್ಚರಿಸಿದರದ | ನೀಕ್ಷಣ ಸಲಿಸುವೆ        || ೧ ||

ಅಸುರರೊಳೂ ನಿನ್ನಂತೇ | ತಪ | ವೆಸಗಿದ ವೀರರು ಪಿಂತೇ ||
ರಸೆಯೊಳಿಲ್ಲ ಪರಿ | ಕಿಸಿದರೆ ಭಕ್ತರ | ವಿಸರದೊಳತಿ ಸಾ | ಹಸಿಗನು ಭಲೆಭಲೆ     || ೨ ||

ಬಿಡುಬಿಡೂ ಬಿಡು ತಪವಾ | ಇಕ್ಕೊ | ಕೊಡುವೆನು ಕೇಳಿದ ವರವಾ ||
ತಡ ಮಾಡದೆ ನುಡಿ | ನುಡಿ ಮನದಿರವೆನ | ಲಡಿಗೆರಗುತ್ತಲಿ | ಜಡಜಜಗೆಂದನು   || ೩ ||

ರಾಗ ಕಾಂಬೋಧಿ  ಝಂಪೆತಾಳ

ಹರಿಮೋಹದಾತ್ಮಜನೆ ಕೇಳಯ್ಯ ನೀನೀಗ | ಸುರನರೋರಗ ಮುಖ್ಯರಿಂದಾ ||
ಪರಿಪರಿಯೊಳೆಸೆವುತಿಹ ಖಗಮೃಗಗಳಿಂ ಸಹಿತ | ಮರಣವಿಲ್ಲೆಂದು ಬಳಿಕಿನ್ನೂ     || ೧ ||

ಹಲವುತರ ಮಂತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹಲವುತರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂ | ದಳಿಯದಂದದಿ ಮೇಲೆಕೆಳಗೇ ||
ಒಳಹೊರಗಹೋರಾತ್ರಿ ಸ್ನಾನಪಾನದಿ ಮರಣ | ಕೊಳಗಾಗದಂತೆ ವರವಿತ್ತೂ      || ೨ ||

ಸಲಹೆನುತ ಪೊಡ ಮಡಲು ಕಂಡಾಗ ನಳಿನಭವ | ನೊಲಿದಿತ್ತೆ ನೀ ಕೇಳ್ದ ವರವಾ ||
ಹಲವು ಮಾತೇನಿನ್ನು ನಡೆಯೆಂದು ಕಳುಹುತಲಿ | ಜಲಜಸಂಭವ ಕಾಣದಾದಾ     || ೩ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ  ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಪುಂಡರೀಕೋದ್ಭವನೊಳೀಪರಿ | ಗಂಡುಗಲಿ ಬಲು ವರವ ಸಾಧಿಸಿ |

ಕೆಂಡದಂತುರಿ ಮಸಗಿ ಕುಣಿದನು | ದ್ದಂಡತನದೀ      || ೧ ||
ಮರಣ ಸರ್ವಥವಿಲ್ಲವೆನುತತಿ | ವರವ ಪಡೆದೆನು ಬೊಮ್ಮನಿಂದಲಿ |

ಸರಿಯದಾರೆನಗಿನ್ನು ಲೋಕದಿ | ಹರಿಯೊ ಹರನೋ   || ೨ ||
ಹೊಡಕೊಳುತ ಭುಜಗಳನು ತೋಷದಿ | ಪೊಡವಿ ನಡುಗುವ ತೆರದಿ ಬಂದನು |
ಧಡಿಗ ತನ್ನಯ ನಿಲಯ ಕಾಗಲು | ತಡೆಯದೊಡನೇ  || ೩ ||

ಬಂದು ಶುಭ ಲಗ್ನದಲಿ ದೈತ್ಯರ | ವೃಂದಕೈವಾರಿಸಲು ಯೇರಿದ |
ನಂದು ಸಿಂಹಾಸನವನಾಗತಿ | ಚಂದದಿಂದಾ || ೫ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ  ಝಂಪೆತಾಳ

ಧಾರುಣೀಶ್ವರ ಕೇಳು | ಕ್ರೂರ ನಿಶಿಚರನಿಂತು |
ಯೇರಿ ಸಿಂಹಾಸನವ | ಚಾರು ವಿಭವದಲೀ   || ೧ ||

ಕುಳಿತು ಮನದೊಳಗೆಂದ | ನಳಿನಜನು ವರವಿತ್ತ |
ಫಲವೇನು ಗೆಲದೀರ್ದ | ಡಿಳೆಯ ಪಾಲಕರಾ || ೨ ||

ಸುರ ನರ ಭುಜಂಗಮರ | ಧುರದೊಳಗೆ ನಾ ಗೆಲ್ದು |
ಬರುವೆನೆನ್ನುತ ಪೊರಟ | ನೆರಹಿ ಮಾರ್ಬಲವಾ        || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಎಲೆ ಧರಾಧಿಪ ಕೇಳು ಖಳಕುಲ |
ತಿಲಕನೀ ಪರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತತಿ |
ಬಲರ ಕೂಡುತ ನಡೆದ ದಿವಿಜರ ಪುರಕೆ ಖಾತಿಯಲೀ ||
ಇಳೆಯು ಬ್ಯಾಬಿಡೆ ಕಮಲಜಾಂಡದ |
ತಲೆಯು ಕೆಳಗಾತೆಂಬ ತೆರದಲಿ |
ಖಳರ ಸಿಂಹಾರವದಿ ಮುತ್ತಿದ ಸ್ವರ್ಗವನು ದಿತಿಜಾ    || ೧ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ  ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಧರಣಿಪತಿಯೆ ಲಾಲಿಸಿಂತು ಕನಕಕಶ್ಶಿಪೂ | ಸುರಪುರವನು ಮುತ್ತಲೊಡನೆ ಕಂಡು ಬಲರಿಪೂ |
ಅರರೆನುತ್ತ ಸುರರ ನೆರಹಿ ಭರಿತ ರೌದ್ರದೀ | ಧುರಕೆ ಬರಲು ಕಾಣುತಾಗ ದೈತ್ಯ ಕೋಪದೀ || ೧ ||
ಪೂತುಮಝರೆ ಭಲರೆ ಭಾಪು ಸುರಪ ಕೇಳಯ್ಯಾ | ಯಾತುಧಾನವರೊಳು ಧುರಕೆ ಬಂದು ನಿಂದೆಯಾ ||

ಆತುಕೋ ನೀನೆನುತ ಬಿಟ್ಟ ಖಳನ ತರಗಳಾ | ಘಾತಿಸುತ್ತ ಸುರಪನದರನೆಸೆದ ಕೋಲ್ಗಳಾ || ೨ ||
ಬಿಟ್ಟ ಶರವ ಸುರವರೇಣ್ಯ ತರಿಯೆ ದನುಜನೂ | ತಟ್ಟನೈದುತಾತನೆದೆಯ ಮೆಟ್ಟಲಿದರನೂ ||
ನಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಮಿಕ್ಕ ಸುರರು ಕಾಣುತಾಹವಾ | ಕೊಟ್ಟು ಸೋತು ಹರಿದರುಳುಹಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣವಾ       || ೩ ||