ಪಾತ್ರಗಳು

ದೇವೇಂದ್ರ ತಾಪಸ
ಚಿತ್ರರಥ ಈಶ್ವನ
ಯಮ ಕಯಾಧು
ಅಗ್ನಿ ಗುರು
ದಿತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ
ಸಖಿ ನರಹರಿ
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ದೂತರು
ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು
ಮಂತ್ರಿ