ಸಂಗ್ಯಾ ಬಾಳ್ಯಾ

ಅಡರು : ಏರು, ಹತ್ತು

ಅಡ್ಡಾಡಾಕ : ತಿರುಗಾಡಲು

ಅನ್ನೇದ : ಅನ್ಯಾಯದ

ಅಬ್ರು : ಕಿಮ್ಮತ್ತು, ಗೌರವ

ಅರಿವಿ : ಬಟ್ಟೆ

ಅಲುಬತ್ತ : ಅವಶ್ಯ. ಅರ್ಜಂಟ

ಇಸಾ : ವಿಷ, ಕಹಿ

ಈಬತ್ತಿ : ವಿಭೂತಿ

ಉಳ್ವಾಕ : ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ

ಊಂಚ್ : ಊಂಚಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ

ಏನಕೇನಾರ : ಉಂಚಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಲ್ಲದ್ದು

ಒಗತಾನಾ : ಸಂಬಂಧ

ಒತ್ತರಾ : ತೀವ್ರ

ಕಕಲಾತಿ : ಅಂತಃಕರಣ

ಕಟೀನ : ಕಠಿಣ

ಕದ, ಕದ್ದ ತಟ್ಟಿ :ಬಾಗಿಲು, ಕದದ, ತಟ್ಟಿಯ

ಕಾಪಡ : ಬಟ್ಟೆ

ಕುಂಟಲ : ತಾನ ಹಾದರಕ್ಕೆ
ಅನುಕೂಲ : ಮಾಡಿ ಕೊಡುವದು.

ಕುಸಿ : ಖುಷಿ, ಸಂತೋಷ

ಕೂನಾ : ಗುರತ

ಖರೆ : ನಿಜ

ಖೋಡಿ : ಮೂರ್ಖ

ಗಡಾನ : ತೀವ್ರ

ಗಡಿಬಿಡಿ : ಗರಿಕೀಲಿ ಅವಸರ

ಗೊಡವಿ : ಚಿಂತಿ, ಉಸಾಬರಿ

ಚಾಲಿವರದ : ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕ

ಚಿಲ್ಲರ : ಬಿಡಿಕಾಸು

ಚೈ : ಚೈನಿ

ಜರಾ : ಸ್ವಲ್ಪ

ಜೇರಾ : ಅಜಾರಿ, ಜಡ್ಡು,

ಟೀಪನಿ : ಸ್ಟೆಪನಿ

ತರ : ಯೋಗ್ಯ

ತಲಬ : ಎಲಿ ಅಡಿಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇಲ್ಲವೆ ತಂಬಾಕು ಸೇದೋದು

ತಾಬಡ : ತೋಬಡ ತೀವ್ರ

ತಾರಕ್ಕಿ : ಚಿಕ್ಕೆ, ನಕ್ಷತ್ರ

ತಿಕಾಣಾ : ಠಿಕಾಣಾ, ಜಾಗೆ

ತೆಕ್ಕ : ಸರಿ ಸರಲವಲ್ಲದ

ದಗದ : ಕೆಲಸ

ದಿನಮೇಕ : ದಿನಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು

ದುಕ್ಕ : ದುಃಖ

ನಾಕಮಾತ : ನಾಲ್ಕು ಮಾತ

ನಾಜೂಕ : ಸೂಕ್ಷ್ಮ

ನಾಡಾಡಿ : ನಾಡು ಅಡ್ಡಾಡುದ (ತಿರಗ್ಯಾಡುವ) ಗೃಹಿಣಿಯಲ್ಲದ

ನಿವಳ : ಒಳ್ಳೇದು

ಪಂಟ : ಸುಳ್ಳು

ಪಡಪೋಸಿ : ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲದ್ದು

ಪದರಾಗ : ಉಡಿಯಲ್ಲಿ

ಪರಸಾದಾ : ಪ್ರಸಾದ

ಪಾರಗಾಣಿಸು : ಪಾರಮಾಡು, ದಾಟಿಸು

ಪಾವ : ಕಾಳು ಅಳೆಯುವ ಸೇರು

ಪಾವಡ : ಟಾವೆಲ್ಲ. ವಸ್ತ್ರ

ಪುರಮಾಸೆ : ಒಳ್ಳೆಯ

ಪುರಸೊತ್ತು : ಸವಡು, ಬಿಡುವು

ಪೋಲಿಮಿ : ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಫಡಕಿ : ಹರಿದ ಹಳೆಯ ಸೀರೆ

ಫಳಾರ : ಫಲಹಾರ, ಫಲಾರ

ಬಂಗಾಲಿ : ಬೆರಕಿ, ಚುರುಕು

ಬಡಿವಾರಾ : ಜಂಭ

ಬವಳಿಕಿ : ತಲೆ, ತಿರುಗು

ಬಾಸಿ : ಭಾಷೆ; ವಚನ

ಬೆರತಾ : ಕೂಡಕೊಂಡು

ಬೆಲಿಗೇಡಿ : ಬೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು

ಬೇತ : ಮೋಸ

ಭಾಳ : ಬಹಳ

ಮಂದೀ : ಸೋವಿ (ಇಳಿದ ಧಾರಣಿ)

ಮನಾರ : ಬಹಳ

ಮಸಲತ್ತಾ : ಮೋಸ, ಹಂಚಿಕಿ

ಮರ್ಜಿ : ಮನಸ

ಮರ್ತೆ: ಮರತೆ

ಮಾರವರಾ : ಮಾರುವವರು

ಮಾಲ : ಮಹಲ

ಮುಗತಿ : ಮುಕ್ತಿ,

ಮುಚ್ಚೀಬಾಗಿಲ : ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲ

ಮುಚ್ಚೆ : ಮೊದಲು

ಮುಜರಿ : ವಂದನೆ

ಮುನ್ನೂರ : ಮೂರನೂರು

ಮೆಳಿ : ಕಂಟಿ, ಗುಂಪು

ಮೇರ್ಬಾನಕಿ : ಉಪಕಾರ, ಆದರ ಸತ್ಕಾರ

ಮೈತ್ರಿ : ಗೆಳೆತನ

ಯಾಪಾರ : ವ್ಯಾಪಾರ

ಯಾಳೆ : ವ್ಯಾಳೆ, ವೇಳೆ

ರಗಡ : ಬಹಳ

ಲಕ್ಕ : ಒಳ್ಳೆಯದು

ಲಗತಾ : ಹತ್ತಿರ

ಲಗೊ : ತೀವ್ರ, ಬೇಗನೆ

ಸಕನಾ : ಶಕುನಾ, ಭವಿಷ್ಯ

ಸದಗ : ಹೊಡೆ, ಲಗಾಸು, ಏಟುಕೊಡು

ಸಾಸ : ಸಾಹಸ

ಸಿಂಗಾರ : ಶೃಂಗಾರ

ಸುಮ್ಮಾಕ : ಸುಮ್ಮನೆ

ಸೂತರ : ಸೂತ್ರ

ಸೈನ : ಬಿಳಿ ಅರಿವಿ

ಶತಾ : ಜಿದ್ದ

ಶಾಣೇರಾ : ಪಂಡಿತರು, ಜಾಣರು

ಶಾರಾ : ಶಹರ, ಪಟ್ಟಣ

ಹರಲೀ : ಅಪವಾದ

ಹಾದರ : ವ್ಯಭಿಚಾರ

ಹಾಸೀಲ : ಚಾಜಾ

ಹ್ವಾರೇಕ : ಕೆಲಸಕ್ಕ

ಹಿಂದೋಲಿ : ಹಿಂದಿನ ಒಲಿ

ಹೆರಿ : ಹೆರಚು

ಹೊರ್ತಾ : ಹೊರತು


ಬಸವಂತ : ಬಲವಂತ
ಅನ್ನೆ : ದೋಷ

ಅಬ್ರು : ಮರ್ಯಾದೆ, ಗೌರವ

ಈಟೀರತ : ಚಿಕ್ಕಂದಿರತ

ಉರುಲು : ಸಂಕಟ

ಒಗಿ : ಹಾಕು, ಚೆಲ್ಲು

ಒಟ್ಟ : ಬಿರುಸು, ಒರಟು

ಒಲ್ಲಿ : ನಿರಾಕರಿಸು, ಆಗದು

ಕತ್ತಿ : ಚೂಪಾದ ಆಯುಧ

ಕಾರಭಾರ : ಕಿತಾಪತಿ

ಕೀವ : ಗಾಯಗಳಾದಾಗ ಬರುವ ಬಿಳಿ ದ್ರವ

ಕುಮದ : ಅಗೌರವ

ಕುಮ್ಮಕ್ಕು : ಹೆದರಿಕೆ

ಕುವ್ವತ್ತು : ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಗುರ್ತ : ಪರಿಚಯ

ಗುಲ್ಲ : ಗಲಾಟೆ, ಸಪ್ಪಳ

ಗೊಣ : ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕತ್ತು

ಗೊಬ್ಬಿ : ಸಿಂದಿ, ಶೆರೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನ

ಚಂಡಾಲ : ಕಟುಕ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವವ

ಚಾಪ : ಚೂರ, ಹರಿತ

ಚಾವಡಿ : ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಸ್ಥಳ

ಚೌರಾಸಿ : ಹೌಹಾರಿ ಬೀಳುವುದು

ಜಡತಿ : ಆಧಾರ, ಸಾಬೀತು

ಜಲ್ಮ : ಜೀವನ, ಪ್ರಾಣ

ತಡವು : ಮುಟ್ಟು, ಸಹವಾಸ

ತುಡುಗ : ಕಳ್ಳತನ

ದಗದ : ಕೆಲಸ

ದಶಿಂದ : ಸಲುವಾಗಿ

ದಾಗಿನ : ಹೆಂಗಸರ ಆಭರಣ

ದುಂಬಾಲು : ಬೆನ್ನು ಹತ್ತು

ನಸೀಬ್ : ಅದೃಷ್ಟ, ದೈವ

ಪುರಸೊತ್ತು : ಕಾಲಾವಕಾಶ

ಪಾಶೇಕ : ಫಾಸಿ

ಪಿತೂರ : ಒಳತಂತ್ರ

ಬಡಿವಾರ : ದೊಡಿಸ್ತನ

ಬಲ್ಲಂಗ ತಿಳಿದಂತೆ, ಮನಬಂದಂತೆ

ಬದುಕು : ಆಸ್ತಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ

ಬರೋಸ : ವಿಶ್ವಾಸ

ಬೇತ : ವಿಷಯ, ಸಂಗತಿ

ಬೇರತ : ಆಶ್ಚರ‌್ಯ

ಬೋರ‌್ಯಾಡು : ಹವಣಿಸು

ಭಾಸಿ : ವಚನ

ಮಟಾ : ತನಕ

ಮಂದ : ಮಟ್ಟು, ಮುಗ್ದ

ಮಳ್ಳಿ : ಮೆತ್ತನೆ, ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ

ಮಾಡಿಕಿ : ಮಂತ್ರ ಹಾಕಿಸಿ ಕೇಡು ಬಗೆಯುವುದು

ಮಾಯ : ಕಾಣದಾಗು

ಮಿಕ : ಕಾಮೃಗ

ಯಾಪಾರ : ವ್ಯಾಪಾರ

ಯಾಳಿ : ವೇಳೆ, ಸಮಯ

ರುಮಾಲ : ಪೇಟ

ಲಗು : ಬೇಗ

ಲತ್ತಿ : ಹೊಡೆತ

ವಗತಾನ : ಮನೆತನ

ವಾಡೆ : ಅರಮನೆ

ವಾಯಿನ : ಸುದ್ದಿ

ವಿಳ್ಳೆ : ಎಲೆ

ಶೂಲು : ನೇಣು

ಸಾದಗಪ್ಪ : ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಬಣ್ಣ

ಸೆಟವಿ : ಹಣೆಬರಹ ಬರೆಯುವ ದೇವತೆ

ಸೊಕ್ಕ : ಅಹಂಕಾರ

ಹಲಕಟ್ಟ :ಅಶ್ಲೀಲ, ಅವಾಚ್ಯ

ಹಿರ‌್ಯಾ : ಯಜಮಾನ, ಒಡೆಯ

ಹುಸಿ : ಸುಳ್ಳು

ಕಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನ
ಅಬರು : ಮಾನ

ಗಡಮುಡ : ದಿಙ್ಮೂಢ

ಗವಳಿ : ಹಲ್ಲಿ

ಚಮಲ : ಚಾಲಾಕ

ಚೌಕಶಿ : ವಿಚಾರಣೆ

ಠಾರಮಾಡು : ಗುಂಡುಹಾಕು

ದಗದ : ಕೆಲಸ

ದೌಡ : ಬೇಗನೆ

ಪಾಜಕ : ಸಂಜ್ಞೆ (?)

ಪಾಸೆ : ಮೋಸ

ಬೆಂಕಿಕಾರ : ಅತಿಸಿಟ್ಟು

ಮುಂಗೈ ಜೋರು : ಬಲಪ್ರದರ್ಶನ

ಯತನ : ಯತ್ನ

ಹುಕುಮ : ಆಜ್ಞೆ

ಹರಟ : ಒರಟ

ಕತ್ತಲ : ಇಂಜಾನ ಗಾಢಕತ್ತಲೆ

ಗಡಾ : ಬೇಗ

ಗುಲ್ಲಮಾಡು : ಚೀರಾಡಿ ಗದ್ದಲ ವೆಬ್ಬಿಸು

ಚೆಂಡಿಕೊಯ್ಯು : ಬೆಳೆಯ ನಿಲುವಿನಲ್ಲೇ ತೊನೆಕೊಯ್ಯು

ಜೇರ : ತೀವ್ರ ಅಜಾರಿ

ತಳ್ಳಿ : ದರೋಡೆ, ಜಗಳ

ದಸಿಂದ : ಸಲುವಾಗಿ

ನಿರಕ : ನಿಖರ

ಪಾರಾ : ಕಾವಲು

ಪೋಜ : ದಂಡು

ಬೆರಕಿ : ಚುರುಕಾದವ

ಮುಂಡಾಸ : ರುಮಾರ

ಹಂತಿ : ಹತ್ತಿರ

ಹುನ್ನಾರ : ಸಂಗತಿ