ಈ ಧ್ವಜಗೌರವವನು ಕಾಯಿ:

ಶಿವನೆದೆ ತಲ್ಲಣಿಪುದು, ತಾಯಿ!

ಕೋಮಲತರ ಪ್ರೇಮಾಸಿಯ ಮುಂದೆ
ದಾನವ ದಳವೂ ಸರಿವುದು ಹಿಂದೆ.

ತೂರ್ಯಧ್ವನಿಯಿಂ ಘೋಷಿಸಿ ಹೇಳು:
“ಮೈತ್ರಿಯೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕರವಾಳ!”

ಹಿಂಸೆಯ ಹಾವಿನ ಹಲ್ಲನು ಕೀಳು;
ಹೆಡೆಮಣಿ ಕೊಡಿಯನು ಮುಡಿಯಲಿ ತಾಳು;
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಾಳು!

ಧ್ವಜವೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ;
ಧ್ವಜ ರಕ್ಷಣಯೇ ದೇಶಕೆ ಕೀರ್ತಿ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೆ ಶಿವ: “ಜಯಶಿವ!” ಎನ್ನಿ;
ಪ್ರಾಣನಿವೇದನ ಪೂಜೆಗೆ ಬನ್ನಿ!

ಜಯಶಿವ! ಜಯಶಿವ! ಜಯಶಿವ! ಜಯ್‌!
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶಿವನಿಗೆ ಜಯ್‌! ಜಯ್‌! ಜಯ್‌!

೧೩ – ೦೪ – ೧೯೩೮


* ಶಿವಪುರ ಕಾಂಗ್ರೇಸಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಸರು ಧ್ವಜವನ್ನು ಕೀಳಲು ಬಂದಾಗ ಸ್ವಯಂಸೇವಕಿಯರು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಿಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡಿದರು.