ಪಾರುಮಾಡೆಮ್ಮನೀ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ,
ಪೂತನಿಯ ಅಸುವೀಂಟಿ ಕೊಂದ ಗೋವಿಂದ!


ಅಂದು ಹಾಲೆಂದು ವಿಷವೂಡಲೈತಂದ
ಮಕ್ಕಳಾ ಮಾರಿಯನು ರಕ್ಕಸಿಯ ಕೊಂದ
ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇ ಬಾಲಗೋಪಾಲ, ಕಂದಾ,
ಪಾರುಮಾಡೆಮ್ಮನೀ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ,
ಪೂತನೀಯ ಅಸುವೀಂಟಿ ಕೊಂದ ಗೊವಿಂದ!


ತಾಯ ಮೊಲೆಯಂದದಲಿ ತೋರ್ಪವಳ ಕಬ್ಬಿಣದ
ಹೇರೆದೆಯ ಕೆಚ್ಚಲನು ಬಾಯ್ಗಿಟ್ಟು, ತುಟಿಹರಿದು,
ರಕ್ತಸೋರುವ ನಮ್ಮನೊಲಿದು ಕಾಪಾಡಯ್ಯ;
ಭಾರತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಯುವ ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯಾ!
ಪಾರುಮಾಡೆಮ್ಮನೀ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ,
ಪೂತನೀಯ ಅಸುವೀಂಟಿ ಕೊಂದ ಗೊವಿಂದ!


ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಹಾಲಿಲ್ಲ; ಬಾಯಿಗೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ;
ಕೆಟ್ಟವಯ್ಯಾ ಈ ಬೆಟ್ಟಬಂಡೆಯ ನಂಬಿ;
ಕೊಟ್ಟಕೊನೆಗೂ ಬರಿಯ ದಣಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ!
ನಮ್ಮ ನುಡಿ – ಗೋಮಾತೆಯಾ ಮೆತ್ತಗೆಚ್ಚಲಿಗೆ
ಬಾಯಿಟ್ಟರಾಯ್ತು ಹೊಡೆತುಂಬೆ ನೊರೆಹಾಲಿರಲು

ಏಕಯ್ಯ ಈ ಬರುಡು ಪೂತನಿಯ ಹಾಲ್ದೋರಿಕೆ?
ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹೇ ಬಾಲಗೊಪಾಲ, ಕಂದಾ,
ಪಾರುಮಾಡೆಮ್ಮನೀ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಿಂದ,
ಪೂತನೀಯ ಅಸುವೀಂಟಿ ಕೊಂದ ಗೊವಿಂದ!*

೨೧ – ೦೧ – ೧೯೬೨


* ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹನೀಯರುಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮೂರನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ದೇಶ ವಿನಾಶಕವಾದ ಅಮಂಗಳ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರೆದದ್ದು.