ಅವಳು ನಾಕ; ಅವಳು ನರಕ:

ನಾಕ-
ಜೊತೆಯೊಳಿದ್ದರೆ;
ನರಕ-
ದೂರ ಹೋದರೆ!