ಬರ್ಪುದೆಂದಾತಪಂ

ಕರ್ಪಿರುಳ್ ತೆರಳಿ?
ಫಲಿಪುದೆಂದೀ ತಪಂ
ಬಗೆಯ ಹೂವರಳಿ?-

ಜಡತೆಗೂ ಉಂಟಲ್ಲೆ
ಒಂದೇನೊ ಎಲ್ಲೆ?
ಇಂದೊ ನಾಳೆಯೊ ಬಲ್ಲೆ
ಕಲ್ಲುಸಿರ್ ಅಹಲ್ಯೆ!