. ಆಸ್ರವಾನುಪ್ರೇಕ್ಷೆ

ಕಂ || ತನು ಧನ ವನಿತಾ ಜನನೀ
ಜನಕ ವಿಮೋಹದೆ ಕಷಾಯಮೊದವುಗುಮದಱಿಂ
ಜನಿಯಿಸುಗುಮೈದುಮಾಸ್ರವ
ಘನವಿಪುಳದ್ವಾರಮಲ್ಲಿ ಪುಗುಗುಂ ಪಾಪಂ  ೧

ವ || ಐದು ಮಾಸ್ರವದ್ವಾರಮಾವುವೆಂದೊಡೆ ಹಿಂಸಾನೃತಸ್ತೇಯಾಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿಗ್ರಹಮೆಂಬುವಲ್ಲಿ

ಚಂ || ಕೊಲೆ ನವಭೇದದಿಂದಮೊದವುತ್ತಿರೆ ಪಾಪರಜೋತ್ಕರಂ ಕರಂ
ಪಲವತಿವೇಗದಿಂದೊಡನೆ ಪೊಕ್ಕನುಬಂಧದೆ ಸಂತಮೆಲ್ಲಿಯುಂ
ನಿಲಲಣಮಿಯದುಗ್ರ ನರಕಂಗಳೊಳಿಕ್ಕಿದೊಡಲ್ಲಿ ವೇದನಾ
ಜ್ವಲನ ಶಿಖಾಳಿ ತಳ್ತಳುರೆ ಬೇವುವು ನೋವುವು ಜೀವರಾಶಿಗಳ್  ೨

ವ || ಅಶುಭಮಪ್ಪ ಮನಃಕೃತಂ ಮನಃಕಾರಿತಂ ಮನಸಾನುಮೋದಿತಂ ವಚನಕೃತಂ ವಚನಕಾರಿತಂ ವಚನಾನುಮೋದಿತಂ ಕಾಯಕೃತಂ ಕಾಯಕಾರಿತಂ ಕಾಯಾನುಮೋದಿತಂಗಳಪ್ಪೊಂಬತ್ತುಂ ತೆಱದಿಂ ಬಂದ ಪಾಪದಿಂ ಮದಹಸ್ತಿ ತನ್ನಂ ತಾನೆ ಮೇಗಣಾತನ ವಶದಿಂ ಮಿಳಿಯಂ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ವಂತೆ ಜೀವನುಂ ಕರ್ಮವಶದಿಂ ತನ್ನಂ ತನ್ನಿಂದಮೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ದುಃಖಮನುಣ್ಗುಂ

ಕಂ || ಪೊಲೆ ಮಂತ್ರದೆ ಪೋಕುಮನಂ
ಗೊಲೆ ಧನದಿಂ ಪೋಕುಮಡಸಿ ಕಡಿದಾಗಳೆ ಸಂ
ಕಲೆ ಪೋಕುಂ ಕೊಂದವರ್ಗಳ
ಕೊಲೆ ಪೋಕುಮೆ ಭವಭವಂಗಳೊಳ್ ನೋಯಿಸಗುಂ ೩

ವ || ನಂಟರ್ ಸತ್ತು ಪತ್ತಿದ ಕೊಲೆಯಲೆಗುಮೆಂದೊಡೆ ತಾಂ ತನಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆಯಲೆಯದಿರ್ಕುಮೆ ಅದನಿಲ್ಲಿಯೆ ಕಾಣಲಾಗಾ

ಉ || ಒಕ್ಕಱಿವೆಲ್ಲಮಂ ಕಳೆದು ಭೂಷಣಮಂ ಪಣಿಗಟ್ಟುಗಟ್ಟಿ ತೊ
ಟ್ಟೆಕ್ಕವಡಂಗಳಂ ಕರಿಯ ಕುಪ್ಪಸದೊಟ್ಟೊಡಗೂಡಿ ಬೇಡರೊಳ್
ಪೊಕ್ಕರೊಳಂತೆ ಬಿಲ್ವಿಡಿದು ಮುಂದಣ ಪಾಪದ ರೂಪೆ ಬಂದು ಕೆ
ಯ್ಮಿಕ್ಕದೆ ಕಾಡುವೊಕ್ಕಿರವೆ ಪೇೞದೆ ಪೇೞ್ ಕೊಲೆಯೊಂದು ಪಾಪಮಂ ೪

ವ || ಗೆಂಟಱೋಳಿರ್ದ ಪೊಗೆಯಂ ಕಂಡು ಕಿರ್ಚುಂಟೆಂದಱಿವಂತೆ ಕುತ್ಸಿತಮಪ್ಪ ನೆಗೞ್ತಿಯೆ ಮುಂದಣದುಃಖಮಂ ಪೇೞ್ಗುಂ

ಕಂ || ಪುಸಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾೞ್ಕೆಯಾಗಿಯು
ಮಸದೃಶ ಗುಣ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಮಂ ಬೇರಿಂದಂ
ಕುಸಿಯಿಪುದು ಪುಸಿದೊಡಂ ತಾಂ
ಕುಸಿದಾೞ್ಗುಂ ನೆಟ್ಟನುಗ್ರ ನರಕಾರ್ಣವದೊಳ್  ೫

ವ || ಆ ಪುಸಿಗಳಾವುವೆಂದೊಡೆ ಉಳ್ಳುದನಿಲ್ಲೆಂಬುದುಂ ಇಲ್ಲದುದನುಂಟೆಂಬುದುಂ ವಿಚಾರಿಸದೆ ನುಡಿವುದುಂ ಪಾಪಹೇತುವಪ್ಪ ನುಡಿಯುಮೆಂದಿಂತು ನಾಲ್ಕುಂ ತೆಱದ ಪುಸಿಯಿಂ ಪಾಪಂ ಪುಗುಗುಮದಱಿಂ ಪಣಮುಳ್ಳಂ ತನ್ನ ಮನೆಯಂ ಕಳ್ಳರ್ ಪುಗೆ ಬೆರ್ಚದೊಡಂ ಗುಣಮುಳ್ಳಂ ತನ್ನ ಬಗೆಯಂ ಪಾಪಂ ಪುಗೆ ಬೆರ್ಚದೊಡಮಾಯಿರ್ವರ ಕೇಡಿಂಗಮಳವಿಯುಂಟೇ

ಮ || ಬಿಡದೆಲ್ಲಂದದಿನುಕ್ಕೆವಿಪ್ಪ ಬಗೆಯಿಂ ಬಂಜಿಪ್ಪ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂ
ಕಡುನೋವಾಗಿರೆ ಮೞ್ಪ ನಿಗ್ರಹದಿನಿಂತನ್ಯಾಯದಿಂದರ್ಥಮಂ
ಪಡೆವಂದಂ ಕಳವೆಂಬುದಕ್ಕುಮದು ತಾನಾದಂದು ಪಾಪದ್ವಿಷಂ
ತಡೆದೇನಿರ್ಕುಮೆ ಬಂದು ಕಟ್ಟಿ ಘನ ದುಃಖಾಂಬೋಧಿಯಲ್ಲಿಕ್ಕುಗುಂ  ೬

ವ || ಅಂತು ತ್ರಿದೋಷಂಗಳ್ವಿಡಿದು ಕುತ್ತಂ ಮಿಗುಗುಂ ಕಳವುವಿಡಿದು ಪಾಪಂ ಪುಗುಗುಮೆಂಬುದಂ ಬಗೆವುದು

ಕಂ || ಅಬ್ರಹ್ಮಂ ದಶವಿಧದಿಂ
ತೀಬ್ರಂ ನೆಲಸಿದೊಡೆ ಸೋಲ್ತು ಸೈರಿಸದೆ ಚತು
ರ್ಥಬ್ರತಮಂ ಪೊರ್ದಿದೊಡೆ
ನ್ನೀ ಬ್ರಹ್ಮಂ ಕಿಡಿಸಲಘಷಯಂ ಸೋರ್ತರ್ಕುಂ  ೭

ವ || ಅಂತು ಪತ್ತುಂ ತೆಱದಬ್ರಹ್ಮದಿಂ ತುತ್ತತುದಿಯೊಳಾಪತ್ತುವಡಿಸುವ ಕರ್ಮಂಗಳ್ ಪತ್ತುಗಮದಱಿಂ ಜೀವಂ ದುಃಖಾಗ್ನಿಯೊಳ್ ಪೊತ್ತುಗುಮವು ಬಸನಮೆ ಅಂತಪ್ಪಬ್ರಹ್ಮಂ ದಶವಿಧಮಾವುವೆಂದೊಡೆ ಇಂದ್ರಿಯವರ್ಧನಮಪ್ಪಾಹಾರಮನುಣ್ಬುದುಂ ತಂಬುಲಮಂ ತಿಂಬುದುಂ ವಸ್ತ್ರಕಂಬಳಂಗಳಂ ಪೊದೆವುದುಂ ಮೃದುಶಯ್ಯೆಯೊಳೊಱಗುವುದುಂ ದಂತ ನಖ ತನುಮಲಾದಿಗಳಂ ಪಿಂಗಿಸುವುದುಂ ಆಗಳುಂ ಸ್ತ್ರೀಪ್ರಸಂಗದೊಳಿರ್ಪುದುಂ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಂಗಳಂ ಪೂಸುವುದುಂ ಸುಗಂಧಪುಷ್ಪಂಗಳಂ ವಾಸಿಸುವುದುಂ ಗೀತವಾದ್ಯಂಗಳಂ ಕೇಳ್ವುದುಂ ನೃತ್ಯನಾಟಕಂಗಳಂ ನೊೞ್ಪುದುಮೆಂದಿಂತು ದಶವಿಧಮಕ್ಕುಂ ಅಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಮೆಂಬುದು ದೇವವ್ರತಮಾವ ವ್ರತಕ್ಯಮುತ್ಕೃಷ್ಟಮಂತಾ ಮಹಾವ್ರತಮಂ ತಾಳ್ದಿದ ಸತ್ಪುರುಷರೀ ಪೇೞ್ದ ಪತ್ತುಂ ತೆಱದತೀಚಾರಂಗಳಂ ಪೊರ್ದದೆ ಕರಂ ಪ್ರಯತ್ನದೊಳಿರ್ಪುದಿಂತು

ಮ || ಬಸನಕ್ಕೞ್ತಿಗರಲ್ಲಿರೆಂತೆನೆ ಮಹಾದುಃಖಂಗಲಂ ಮಾೞ್ಪದು
ರ್ವ್ಯಸನಂಗಳ್ಗೊಲಿದೇಕೆ ಪೇೞ್ ಕಿಡಿಸುವೀ ಸ್ವರ್ಗಂಗಳೊಳ್ ಮಚ್ಚಿದೊ
ಳ್ಪೆಸನಂಗಳ್ ಸಲೆ ಮಾೞ್ಪ ದಿವ್ಯಸುಖಮಂ ಕೂೞಪ್ಪಿನಂ ನಿಂದು ಸೈ
ರಿಸದುಣ್ಬೞ್ತಿಯಿನೊಕ್ಕು ಗಂಜಿಗುಡಿವಿರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನರಾರ್ ಗಾವಿಲರ್  ೮

ವ || ಪಸಿವಡಸಿದಾಗಳ್ ಕೂೞಪ್ಪಿನವರದೆ ಗಂಜಿಗುಡಿವೊಡಮಲ್ವಸುಖ [ಕ್ಕವ] ಗುಣಂಗಳಂ ಕೆಯ್ಯೊಂಡು ದುರ್ವ್ಯಸನಕ್ಕೆಱಗುವೊಡಮಾತಂಗುಣ್ಪ ರುಚಿಯುಂ ಮಾಡುವ ಪಸಿವು ಕಿಡುಗುಮಿತಂಗೆ ದಿವ್ಯ ಸುಖಮಂ ಮಾಡುವ ಗುಣಂ ಕಿಡುಗುಮದಱಿಂ ಪಲವುಕಾಲಂ ಸುಖಮನನುಭವಿಸುವ ಬಸನದೞ್ತಿಯುಳ್ಳೊಡೆ ಕೆಲವು ದಿವಸಂ ಬ್ರತಕ್ಕೆ ಸೈರಿಸಿ ಮೇಗಣ ಸುಖಮನನುಭವಿಸಲಾಗಾ

ಕಂ || ವ್ಯಸನೀ ಕೇಳ್ ನಿನ್ನ ಮಹಾ
ವ್ಯಸನಗಂಗಳ್ ನಿನಗೆ ಸುಖಮನಾಗಿಪುವೆಂಬಾ
ಪುಸಿ ಕಿಂಪಾಕಫಲಂಗಳ
ರಸವಿನ ಸವಿಯಂತೆ ತುದಿಯೊಳೞಿಪಂ ಪಡೆಗುಂ  ೯

ವ || ಕಿಂಪಾಕಫಲಮೆಂಬ ವಿಷವೃಕ್ಷದ ಪಣ್ಣ ಬಣ್ಣಮುಂ ಕಂಪುಮಿಂಪುಂ ಕಣ್ಣಂ ಮೂಗಂ ನಾಲಗೆಯುಮಂ ಸೋಲಿಸೆ ತಿಂದು ಸಾವಂತೆ ಬಸನಂಗಳ ವಶಮಾಗಿ ಸೋಲ್ತು ನಗೞ್ದೊಡೆ ಏಗೆ ಕಿಡುವೆಯದಱಿಂ ಪರದಾರಗಮನಮೆಂಬ ದುರ್ವ್ಯಸನದತ್ತ ಸಾರದಿರ್

ಮ || ನೆರೆವೆಂ ಪೆಂಡಿರೊಳೆಂಬ ಕಾರಣದೊಳಂ ಮತ್ತೆಂದುಮೇಗೆಯ್ದುಮಾಂ
ಪೊರೆವೆಂ ಮಕ್ಕಳನೆಂಬ ಬೇವಸದೊಳಂ ಮೆಯ್ಗಿಂಬನೆಲ್ಲಂದದಿಂ
ದೊರೆಕೊಳ್ವಂತಿರೆ ಮಾೞ್ಪೆನೆಂಬ ಬಗೆಯಿಂ ದುರ್ಮೋಹಮಂ ಮಾಡಿಕೊಂ
ಡೆರಡುಂ ಮಾೞ್ಕೆಯ ದುಷ್ಪರಿಗ್ರಹದಿನೆೞ್ತಂದಿರ್ದಘಂ ಕಟ್ಟುಗುಂ  ೧೦

ವ || ತೆರಳಿಯ ಪುೞುವುಂ ತನಗೆ ಮಱೆಯಂ ಮಾೞ್ಪೆನೆಂದು ತನ್ನೊಳ್ ಪುಟ್ಟಿದ ನೂಲಿಂ ತನ್ನನೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೊಱಮಡಲಱಿಯದೆ ಸಾವಂತೆ ಜೀವನುಂ ತನ್ನ ಪೆಂಡಿರ ಮಕ್ಕಳ ಮೆಯ್ಯ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಗಳ ಪೆರ್ಚು ಕಾರಣಮಾಗಿ ಬಾಹ್ಮಾಭ್ಯಂತರಮೆಂಬೆರಡುಂ ತೆಱದ ಪರಿಗ್ರಹಮಂ ಮಾಡಿ ಸಂಕ್ಲೇಶ ಪರಿಣಾಮದೊಳ್ ಕೂಡಿ ಪಾಪಮಂ ಬರಿಸಿ ತನ್ನಂ ದುರ್ಗತಿಯೊಳಿರಿಸಿ ನಮೆಯುತ್ತಿರ್ಕುಮಿಂತೈದುಂ ತೆಱದ ಪಾಪಾಸ್ರವಮ ನಾಗಲೀಯದಿರೆಂತುಮಿಂದ್ರಿಯಂಗಳ ಮಚ್ಚಂ ಮಚ್ಚದಿರು

ಕಂ || ವಿಷಯಿಗಳ ವಿಷಯಮೆಲ್ಲಂ
ವಿಚಯಂಗಳ್ ಚಿಷಸಮಂಗಳಪ್ಪದಱಿಂದಂ
ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯೆ ಪೊಲ್ಲದು
ಕಷಾಯಮಂ ಮಾೞ್ಕುಮಾ ಕಷಾಯದಿನೞಿವರ್  ೧೧

ವ || ವಿರುದ್ಧಾಹಾರಮನುಂಡಂಗೆ ಕುತ್ತಂ ಪುಟ್ಟುಗುಂ ವಿಷಯಂಗಳೊಳಪ್ಪ ಮೆಚ್ಚಂ ಕೆಯ್ಯೊಂಡಂಗಾ ಮೆಚ್ಚು ಕಷಾಯಮಂ ಪುಟ್ಟಿಸುಗುಮಾ ಕುತ್ತಕ್ಕೆ ತಂದ ಕಷಾಯುಮುಮನೀ ಬಸನಿಗೊದವಿಬಂದ ಕಷಾಯಮುಮಂ ತವೆ ಮಱುಗಿಸಿದೊಡಲ್ಲದೆ ಗುಣಂಗೆಯ್ಗುಮೆ ಮತ್ತಮಿಂತು

ಶಾ || ಸ್ನೇಹಾಭ್ಯಂಗಮನುಳ್ಳ ಮೆಯ್ಯನೆ ರಜಂ ತಿಣ್ಣಂ ತಗುಳ್ವಂತೆ ಸಂ
ದೇಹಂ ಕೆಯ್ಮಿಗೆ ಮೂಢನಾಗಿ ಮನದೊಳ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮೆಂಬೊಂದು ದು
ಸ್ಸ್ನೆಹಂ ಪೊರ್ದಿದ ಜೀವನಂ ಮಲರಜಂ ಸಾರ್ಗುಂ ಮಲಂ ಸಾರೆ ನೀಂ
ದೇಹೀ ದುಃಖದೊಳಾೞ್ಪೆಯೆಂದಱಿಪೆಯುಂ ಕೆಯ್ಯೊಳ್ ನಯಜ್ಞಾನಮಂ  ೧೨

ವ || ಅಂತು ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯಪ್ಪ ಜೀವನಂ ಪಾಪಂ ಪತ್ತಿದೊಡಂ ತೊಱೆಯ ನಡುವಿರ್ದವಂ ನಿಲಲಱಿಯದೆ ಶಿಲೆಯಂ ಪೊತ್ತೊಡಮವಂ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನರಕದೊಳ್ ಬೀೞ್ಗುಮಿವಂ ತೊಱಿಯದೆ ಶಿಲೆಯಂ ಪೊತ್ತೊಡಮವಂ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನರಕದೊಳ್ ಬೀೞಗುಮಿವಂ ತೊಱೆಯೊಳಾೞ್ಗುಮೆನೆಯುಂ ಬಗೆಯಿಂ ನಿಮ್ಮ ಬಸನದೊಳ್ಪಂ ಬಗೆಯಲೀಯದಾಗದೇ

ಕಂ || ಕುರುಡ ಕಣ್ಣಿಂದಱಿಯಂ
ಕರಮಳಿಪಿದ ಬೆಸನಿಯಾವ ತೆಱದೊಳಮಱಿಯಂ
ಕುರುಡಂ ಕುರುಡನೆ ಬೆಸನಿಯೆ
ಕುರುಡಂ ಗತಿಯಪ್ಪ ದೆಸೆಯನಱಿಯದ ತೆಱದಿಂ  ೧೩

ವ || ಎಲೆ ಪಱಿದೊಡೆ ಮರಂ ಸಾಗುಮೆ ಬೇರ್ ಪಱಿದೊಡೆ ಸಾಗುಂ ಕಣ್ ಕೆಟ್ಟೊಡೆ ಗತಿ ಕಿಡುಗುಮೆ ಅಱಿವು ಕೆಟ್ಟೊಡೆ ಕಿಡುಗುಂ ಬಸನಿ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕುರುಡನಲ್ಲನೆಂದಿಂತು ಬಸನದ ಪೊಲ್ಲಮೆಯನಱಿದು ಜಿನದೀಕ್ಷೆಯಂ ಕೆಯ್ಕೊಂಡುಯೆಲೆ ಋಷಿಯೇ ಕೇಳಿಂ ಬಸನಕ್ಕಳಿಪಿದೊಡಣಮೊಳ್ಳಿತಲ್ತು

ಚಂ || ಬಸನಿಗಳಪ್ಪ ಲೌಕಿಕರ ದುರ್ವ್ಯಸನಂಗಳನಿಲ್ಲಿ ಕಂಡು ನೀ
ನೊಸೆದೞ್ತಿಗೆಯ್ತದಿಂ ಮುನಿಪ ಸೋಲ್ತೊಡೆ ನಿನ್ನಳಿಪಿಂಗೆ ಬರ್ಪವಳ್
ಕಸಗಳೆವಾಕೆ ಮೇಣ್ ಕುರುಡಿ ಮೇಣ್ ವಿಕಟಾಂಗನೆ ಱಂಡೆ ಮೇಣಿದೇಂ
ಬಸನಮೊ ಪೊಲ್ಲದುಂಡೞಿವ ರೋಗಿಯವೋಲ್‌ ಕಿಡಿಪೈ ತಪಂಗಳಂ   ೧೪

ವ || ಗೃಹಸ್ಥರ ಬಸನಂ ಮೇಗೆ ಪೊಲ್ಲಾದೊಡಮಿಗಳೆತ್ತಾನುಮೊರ್ವಂಗಿನಿಸು ಲೇಸು ದೊರೆಕೊಳ್ಗುಂ ತುಡುಗುಣಿಯಣ್ಬತನುಣ್ಬಾಗಳಿನುಣಿಸಿನಿಸು ಲೇಸಾದೊಡಂ ಬೞಿಕ್ಕೆ ಲೋಗರೞಿದುದಂ ಕಂಡಾಗಳೊಳ್ಳಿತಲ್ತಂತೆಲೆ ತಪಸ್ವಿ ನಿನ್ನಳಿಪುವೆಡೆಯಿಗಳುಂ ಪೊಲ್ಲದಱೆಂ ನೀಂ ಕೆಯ್ಕೊಂಡ ಮಹಾವ್ರತಂಗಳನೇಕೞಿವೈಯದನೞಿದೊಡೆ ನೀನೞಿವೈ

ಕಂ || ಜಗದೊಳ್ ಚೋದ್ಯಂ ಪಲವುಂ
ನೆಗೞ್ದೊಡಮೇನಮರ್ದನುಂಡು ಕಾಱುವುದುಂ ಮೆ
ಲ್ಪೊಗೆದ ತಪಸ್ವಿಯ ಕೇಡುಂ
ಬಗೆವಾಗಳ್ ಕರಮೆ ಚೋದ್ಯಮಿಂತೀಯೆರಡುಂ  ೧೫

ವ || ಎನಿತಾನುಂ ಕಾಲದಿನೆಂತಾನುಮಮೃತಮಂ ಪಡೆದುಮದನುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಱುವರೆಂಬುದೇಂ ಅನಂತಭವಂಗಳೊಳೆಲ್ಲಿಯುಂ ದೊರೆಕೊಳ್ಳದಂತಪ್ಪ ತಪಂ ದೊರೆಕೊಂಡೊಡೆ ಮಗುೞ್ದೞಿಪುವರೆಂಬುದೇಕೀ ಚೋದ್ಯಂಗಳ್ ಸಾಮಾನ್ಯಂಗಳೇ

ಮ || ಬಿಸುಟುಂ ತಾಯೆನಗೆಂದು ಮತ್ತಮೆಱಗಿಂ ತಾಯೆಂಬುದೇ ಪೆಂಡಿರಂ
ಬಸನಂ ಚಿಃ ನಿನಗೇವುದಯ್ಯ ತಪಸೀ ನಾಣ್ಚಾ ತಪಃಪಾವಕಂ
ಪ್ರಸರಂಗೊಂಡರೆವೆಂದುದೊಂದು ಪೆಣನಂತಾಗಿರ್ದು ನೀ ಪೋಗಿ ಬೆ
ರ್ಚಿಸದಿರ್ ಪೆಂಡಿರನಂತೆ ಬೆರ್ಚುವವರ್ಗಳ್ ನಿನ್ನಿಂ ಕರಂ ಬೆರ್ಚರೇ   ೧೬

ವ || ತಪಸ್ಸಂತಾಪದೊಳರೆವೆಂದ ಪೆಣನಂತಪ್ಪ ಮೆಯ್ಯಂ ಪೆಂಡಿರತ್ತ ತರ್ಪಾಗಳವರ್ ಓಡುವ ಮೃಗದ ಮೇಲೆ ಪಱುಣಿಯನಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಮಿಗೆ ಬೆರ್ಚುವರ್ ನಿಷ್ಕಾರಣಮೇಕೆ ಗುಣಂಗಳಂ ಕಿಡಿಸುವೈ

ಕಂ || ಕಂಪುಳ್ಳುದುಱಿಂ ಸುರ ನರ
ರುಂ ಪೂವಂ ತಲೆಯೊಳಿಟ್ಟರಾ ಪೂವನದಂ
ಕಂಪುಗಿಡೆ ಕಾಲೊಳೊದೆಯಲ್
ಕಂಪಿಸುವುದದೇನುಮಾಗದೇ ಗುಣದೞಿವಿಂ   ೧೭

ವ || ತಲೆಯೊಳಿರ್ದು ಕಂಪುಗಿಡೆ ಬಾಡಿದೊಡೀಡಾಡಿದ ಪೂವುಮಂ ತಪಕ್ಕೆವಂದು ಗುಂಗೆಟ್ಟು ಋಷಿಯುಮನಾರ್ ಮುಟ್ಟುವರಾರ್ ಮನ್ನಿಸುವರ್ ಬೇರ್ ಪಱಿದ ಮರನುಂ ಮೂಲಗುಣಂಗಳ್ ಕೆಟ್ಟ ತಪಮುಂ ಫಲಮಾಗದೆಂಬುದನಱಿದಿರಿಮೆಂತುಮೞಿಪದಿರಿಂ

ಚಂ || ಬಿಡಿಸಿ ಪರಿಗ್ರಹದ್ವಿತಯಮಂ ತಱಿಸಂದು ತಪೋನಿಯೋಗದೊಳ್
ನಡೆವ ಮುನೀಂದ್ರರಂ ತಗುಳಲೆಂದೆಡೆವಾರುತಮಿರ್ಪ ಪಾಪಮೋ
ಗಡಿಸದನೇಕ ಭೇದದ ವಿಮೋಹ ಮಹಾದ್ಭುತ ಪಾಪಬಂಧದೊಳ್
ತೊಡರ್ದ ಗೃಹಸ್ಥರಂ ಮುಸುಱಿಮುತ್ತದೆ ಮಾಣ್ಗುಮೆ ಪಾಪದಾಸ್ತವಂ  ೧೮

ವ || ಬೇವ ಮನೆಯಿಂ ಪೊಱಮಟ್ಟರುಂ ಪಾಱಿಬಂದ ಕಿಡಿಯಿಂದಂ ಸುಡುವ ಕಿರ್ಚು ತನ್ನೊಳಗಿರ್ದವರನೆಂತುಮುೞಿಯಲೀಗುಮೆ ಮತ್ತಂ ಗೃಹಸ್ಥಾ ನೀಂ ಕೇಳಾ

ಕಂ || ನಾಲ್ಕುಂ ಕಷಾಯದಿಂದಂ
ನಾಲ್ಕುಂ ಕರ್ಮಂಗಳೊದವೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂ ನೀ
ಗಲ್ಕಂ ಸೆಲೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪೋ
ಗಲ್ಕಂ ದೊರೆಕೊಳ್ಳದೆಂಬ ಕಥೆಗಳನಱಿಯಾ  ೧೯

ವ || ಪುಲ್ಮನೆಯೊಳಿರ್ದಪಂ ಕಿರ್ಚಿನ ಪೆರ್ಚನಿಚ್ಛೈಸಿದೊಡಂ ಸಂಸಾರದೊಳಗಿರ್ದಾತಂ ಕಷಾಯಂಗಳ ಪೆರ್ಚನಿಚ್ಛೈಸುಮೊಡಮಾಯಿರ್ವರುಂ ಬೇವುದುಂ ನೋವುದುಮೇಂ ಪಿರಿದೇ ಕ್ರೋಧ ಮಾನ ಮಾಯಾ ಲೋಭಂಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕಷಾಯಂಗಳಿಂ ಕೆಟ್ಟವರ ಕಥೆಗಳನಿನ್ನಪ್ಪೊಡಂ ಕೇಳ ಜೀವಾ

 

. ರೋಷಕಷಾಯ-ದೀಪಾಯನನ ಕಥೆ

ಚಂ || ಮನದೊಳಗೊಪ್ಪಿ ಕಾಮನಿರೆ ಬೆಬ್ಬಳನಾಗಿ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಗಡಂ
ಮನಸಿಜನೀತನೆಂದುಱದೆ ಪೇೞ್ ಮುನಿದೋವದೆ ಸುಟ್ಟುಕೊಂದೆನೆಂ
ದನಿಯತ ಚಿತ್ತನಿರ್ದೊಡೆ ಮನೋಜನೞಲ್ದವನರ್ಧನಾರಿಯ
ಪ್ಪನಿತು ಪರಾಭವಕ್ಕೆ ಗುಱಿ ಮಾಡಿದನಾರ್ ಕಿಡರಯ್ಯ ಕೋಪದಿಂ   ೨೦

ವ || ವಿಪರೀತ ಚಿತ್ತದಿಂ ಕಾಮದೇವಂಗೆ ಮುಳಿದ ಮಹೇಶ್ವರನುಮರ್ಧನಾರಿಯಪ್ಪನಿತು ಪರಾಭವಮೆಯ್ದಿದನೆಂದೊಡೆ ಮುಳಿಸಿಂದಾವಂ ಕಿಡಂ

ಕಂ || ಮುನಿಸೊಗೆಯೆ ಬರ್ಪ ಪಾಪಮ
ನನಿತಿನಿತೆಂದಱಿವರಾರೊ ದೀಪಾಯನನೆಂ
ಬನುಪಮ ಮುನಿ ಮುನಿದಾಗಳೆ
ತನಗೆಯ್ದಿದ ಸುಗತಿಯೞಿದಧೋಗತಿಗಿೞಿದಂ   ೨೧

ವ || ದೇವನಿರ್ಮಿತಮಪ್ಪ ದ್ವಾರಾವತಿಯೆಂಬ ಪೊೞಲುಂ ಪನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಂದಿಂಗೆ ದೀಪಾಯನಮುನಿಯಿಂದೆ ಕಳ್ಳಿಂದೞಿಗುಮೆಂಬಾದೇಶಂ ಕಾರಣಮಾಗಿಯಾ ದೇಶಮಂ ಬಿಸುಟು ದೀಪಾಯನಂ ತಪಂಬಟ್ಟುಪೋದನಿತ್ತ ಪೊೞಲೊಳಗುಳ್ಳ ಕಳ್ಳೆಲ್ಲಮನೊಯ್ದಡವಿಯೊಳಂ ಬೆಟ್ಟದ ಡೊಣಿಯೊಳಂ ಪೊಯ್ದರಾ ದೀಪಾಯ ನಮುನಿಯುಮೊಳ್ಳಿತ್ತು ತಪಂಗೆಯ್ದು ವಿಹಾರಿಸುತ್ತುಂ ಪನ್ನೆರಡು ವರುಷದವಧಿ ನೆಱೆದುದೆಂದಧಿಕಮಾಸದ ಪೆರ್ಚಂ ಬಗೆಯದಾ ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ಬಂದು ಪೊಱವೊೞಲೊಳ್ ಕಲ್ನೆಲೆನಿಂದೊರ್ದೊಡಾ ಪೊೞಲ ಪೊಲೆಯನೊರ್ವಂ ಬೇಂಟೆವೋಗಿ ನೀರಡಸಿ ಬೞಲ್ದು ಬಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಡೊಣೆಯೊಳ್ ತೀವಿರ್ದ ಕಳ್ಳು ತಿಳಿದಿರ್ದೊಡದಂ ನೀರೆಂದು ಕುಡಿದು ಸೊರ್ಕಿವಂದಾ ಕಲ್ನೆಲೆಯೊಳ್ ನಿಂದಿರ್ದ ಮಹರ್ಷಿಯಂ ಱೋಡಾಡಿ ನೀಡುಂ ಕಾಡಿ ಪೆಗಲನೇಱಿರ್ದು ತಲೆಯಂ ಱುಂಜೆಯುರ್ದುತ್ತುಂ ಬಾಜಿಸಿದೊಡಾ ಮುನಿ ಮುನಿಸಿನಿಂ ಸತ್ತೂರ್ಧ್ವಗತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರ್ದಾಯುಷ್ಯಂ ಕುಂದೆ ಬಂದಗ್ನಿಕುಮಾರನಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿ ಬಂದಾ ಪೊೞಲಂ ಸುಟ್ಟು ಕೆಡಿಸಿ ಮತ್ತೆಯುಂ ಪಾಪಮಂ ನೆಱಪಿ ನರಕಕ್ಕಿೞಿದನದಱಿಂ ಕ್ರೋಧಕಷಾಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇಯಲ್ಲದೆ ಮಾನಕಷಾಯದಳವುಮೇಂ ಕಿಱಿದೇ?

 

. ಮಾನಕಷಾಯ-ಬಾಹುಬಲಿಯ ಕಥೆ

ಚಂ || ಬೆಸಸಿರದೆನ್ನನೆಂದು ಬಲವಂದು ಮನಂಗೊಳೆ ನಿಂದ ಚಕ್ರಮಂ
ಬಿಸುಟು ಮಹೋಗ್ರಮಪ್ಪ ತಪದೊಳ್ ನಿಲೆ ಮಾನಕಷಾಯದಿಂ ಮಳ
ಪ್ರಸರದ ಕೇಡು ಬಾಹುಬಲಿಗಂ ತಡೆದಿರ್ಪಿನಿತಾಯ್ತು ಮತ್ತಿನೀ
ಪಸುಗೆ ಸಮಾನರಂ ಗುಣವಿಹೀನರನೇನದು ಕಾಡದಿರ್ಕುಮೇ  ೨೨

ವ || ಅಂತು ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಭುವನತ್ರಯಸ್ವಾಮಿಯಪ್ಪಾದಿಭಟ್ಟಾರಕಂ ತಂದೆ ಸಕಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಪ್ಪ ಭರತೇಶ್ವರ ಒಡವುಟ್ಟಿದಂ ತಾನುಮಚಿಂತ್ಯ ಬಳ ಪರಾಕ್ರಮನಂತಪ್ಪಾತನ ಬಲಗರ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದು ಭರತೇಶ್ವರನೆನಿತಾನುಂ ತೆಱದ ಯುದ್ಧಂಗಳಂ ಪೊಣರ್ಚಿಯೆಂತುಂ ಗೆಲಲಾಱದೆ ಚಕ್ರದಿನಿಟ್ಟೊಡಾ ಚಕ್ರಂ ಬಂದು ಬಾಹುಬಲಿಯಂ ಬಲಗೊಂಡು ಬಲದ ಮುಯ್ವಿನ ಕೆಲದೊಳಿರ್ದು ಬೆಸಸು ಬೆಸಸೆಂದು ನಿಂದೊಡದಂ ಕೊಂಡು ಮುಳಿದಿಟ್ಟೀತನಂ ಕೊಂದೀ ರಾಜ್ಯಮನಾಂ ಕೊಳ್ವೆನೇ ಚಿಃ ಪೊಲ್ಲದಿದೇವುದೆಂದು ಚಕ್ರಮಂ ಬಿಸುಟ್ಟಂತೆ ಪೋಗಿ ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಂಗೆಯ್ದು ತಪಮಂ ಕೆಯ್ಕೊಂಡಿದಾತನ ನೆಲನಂ ಮೆಟ್ಟಿರ್ಪಿನಿತಾಯ್ತೆಂಬ ಮಾನಕಷಾಯಂ ಪುಟ್ಟಿದೊಡೆ ಕರ್ಮಕ್ಷಯಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ತನಗಿನಿಸಾನುಂ ತಡೆದಿರ್ದೊಡಂತಪ್ಪ ಬಾಹುಬಲಿಯುಂ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾಗಿರ್ದನೆಂದೊಡೆ ಪೇೞಿಮಿಗಳಿನೇೞಿದರಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯರಂ ಮಾನವರ್ಗಮೇಗೆಯ್ಯದೋ

ಕಂ || ಗುಣದೊಳ್ ಸಿರಿಯೊಳ್ ಕೀರ್ತಿಯೊ
ಳೆಣೆಯಿಲ್ಲೆಂಬುದ್ಧರ್ಕಳೇ ಮುನ್ನಿನವರ್
ಗುಣಹೀನರೂನರೀಗಳಿ
ನಘು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಿತಿಪರುದ್ಧತಿಕ್ಕೆಯೆ ಚೋದ್ಯಂ   ೨೩

ವ || ಗುಣದ ಪೆರ್ಚಿನೊಳ್ ಸರ್ವಜ್ಞನೆನಿಸಿದೊಡಂ ಶ್ರೀಯ ಪೆರ್ಚಿನೊಳ್ ಸಕಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೆನಿಸಿದೊಡಂ ಮುನ್ನಿನ ಮಹಾಪುರುಷರಾರುಮುದ್ಧತರಾದರಿಲ್ಲೀಗಳಿನವರ ಗುಣಮುಂ ಮುನ್ನಿನಕ್ಷೂಣರ ಗುಣದನಿತುಮಿಲ್ಲ ಸಿರಿಯಪ್ಪೊಡವರ ಪಱೆಯ ಪೊಲೆಯರ ಷಡ್ಬಾಗದ ನಿತಪ್ಪೊಡಮಿಗಳಿನರಸುಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಮಾನಕಷಾಯಮೆಂಬುದು ತಮ್ಮಿಂದಗ್ಗಳಮಪ್ಪುದು.

ಚಂ || ನರವರರುರ್ವಿಯೊಳ್ ಧರೆ ಜಗತ್ರಯದೊಳ್ ಧರೆ ಜಗತ್ರಯದೊಳ್ ಜಗಮಂ ತ್ರಿವಾಯುಗಳ್
ಧರಿಯಿಸಿ ನಿಂದುವಂತವು ಮಹಾಂಬರದೊಳ್ ನೆಲಸಿರ್ದುವಾ ಮಹಾಂ
ಬರಮರುಹಂತದೇವರ ಸುಬೋಧದ ಕೋಣೆಯೊಳಿರ್ದುವಂತುಮಾ
ಪರಮನೊಳುದ್ಧತಿಕ್ಕೆ ಪುಗದಲ್ಪರ ಗರ್ವಮದೇತಱಿಂ ಗಳಾ   ೨೪

ವ || ಮುನ್ನಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮರಪ್ಪ ಸಕಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಳವು ಭರತಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿತಱೊಳಿರ್ದುದಾ ಕ್ಷೇತ್ರಂಗಳೆರಡೂವರೆ ದ್ವೀಪಂಗಳೊಳಗಾ ದ್ವೀಪಂಗಳುಂ ಸಮುದ್ರಂಗಳುಂ ದೇವಗತಿಗಳುಂ ಮೂಱುಂ ಲೋಕಂಗಳುಂ ತ್ರಿವಾಯುಗಳುಂ ಮಹಾಕಾಶಮುಮರಹಂತದೇವರ ಕೇವಲಜ್ಞಾನದೊಂದು ಕೋಣೆಯೊಳಿರ್ದುದವ ರುದ್ಧತರಾದರಿಲ್ಲೀಗಳಿನೇೞಿದರಪ್ಪರೇಕುದ್ಧತರಪ್ಪರಾ ಮಾನಕಷಾಯಂ ಪೊಲ್ಲದದಂ ಪುಟ್ಟಲೀಯದಿರಿಮಿಂ ಮಾಯಕಷಾಯದ ಪೊಲ್ಲಮೆಯುಮೇಂ ಕಿಱಿದೇ

 

. ಮಾಯಕಷಾಯ – ಪುಷ್ಪದಂತ ಕಂತಿಯರ ಕಥೆ

ಕಂ || ಮಱೆಯೊಳ್ ಗುಣಮೞಿದೊಡೆ ಜಗ
ಮಱಿಯದುದೇ ರಾಜು ಚಂದ್ರನಂ ಮೆಯ್ಯಿಲ್ಲಾ
ರಱಿದಪ್ಪರೆಂದು ನುಂಗಿದೊ
ಡಱಿದುದು ಜಗಮೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕೆವಂ ಪೊಲ್ಲದಱಿಂ  ೨೫

ವ || ಎನಗೆ ಮೆಯ್ಯಿಲ್ಲಾರಱಿದಪರೆಂದು ರಾಹು ಚಂದ್ರನಂ ಇರುಳ್ ನುಂಗಿದೊಡಾಗಳೆ ಲೋಕಮೆಲ್ಲಮಱಿದತ್ತು ತಾನುಂ ಲೋಕಕ್ಕಪಕಾರನುಂ ದುಷ್ಟನುಂ ಕನಿಷ್ಟನುಮಾದ ನೆಂದೊಡೆ ಮನುಷ್ಯರಾ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಮಾಯಂ ಮಾಡುಗುಂ ಮಱುಭವದೊಳೇಗೆಯ್ಯದೋ

ಕಂ || ಭೋಗಪುರಮೆಂಬ ಪುರದೊಳ್
ಸಾಗರದತ್ತಾಭಿಧಾನ ವೈಶ್ಯಂ ಧರ್ಮೋ
ದ್ಯೋಗದಿನೆಸೆದತಿಶಯತರ
ಮಾಗುವ ದೇಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂತಿಯರೊರ್ವರ್   ೨೬

ವ || ಪುಷ್ಪದಂತೆಯೆಂಬ ಕಂತಿಯರಿರ್ದು ದೇವರನರ್ಚಿಸಲೆಂದು ಬೇಡಿ ತಂದಕ್ಕಿಯಂ ಮಱೆಯೊಳಡಿಸಿಟ್ಟಿರುಳುಂಡರ್ಚಿಸಿದ ಪಣ್ಪಲಂಗಳಂ ಮಱೆಯೊಳ್ ತಿಂದು ತಂದ ಶ್ರೀಗಂಧಮೆಲ್ಲಮಂ ತನ್ನ ಮೆಯ್ಯೊಳ್ ಪೂಸಿಕೊಂಡಱಿಯಲೀಯದುಂಡುಂ ತಿಂದುಂ ಮಾಸೋಪವಾಸಮಂ ನೋಂತೆನೆಂದಿರುತ್ತಮಿರೆ ಯಾರಾನುಂ ಕಂಡವರಿತೆಂಬರಿವರೆನಿತು ನೋಂತೊಡಂ ಬಡವಾಗರೆಂದೊಡಿದು ತಪಸ್ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮೆಂಬರ್ ಕಮ್ಮನೇಂ ನಾರ್ಪರೆಂದೊಡೆ ತಪದ ಫಲಾತಿಶಯಮೆಂಬರಿಂತು ಮಾಯೆಯಿಂ ತಪಂಗೆಯ್ವೆನೆಂದಿರ್ದಾ ಕಂತಿಯರ್ ಮುಡಿಪಿ ಸಾಗರದತ್ತನೆಂಬ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಮನೆಯೊಳ್ ಪೊತಿಗಂಧಿಯುಂ ಕಿಸುಗುಳಮುಂ ನಾರ್ಪ ಕೊಂಡಣಿದೊೞ್ತಾದಳೆಂಬೀ ಕಥೆಯಂ ಜೀವಾ ನೀನವಧಾರಿಸಿ ಮಾಯೆಯನುೞಿಯಿಂ

ಉ || ನೆಲಸಿರ್ದುಕ್ಕೆವಮೆಂಬುದೊಂದು ಕುೞಿಯೊಳ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಮೆಂಬೊಂದು ಕ
ೞ್ತಲೆ ತೀವಿರ್ದುದಱೊಳ್ ವಿಮೋಹಮೆನಿಪತ್ಯುಗ್ರಾಹಿ ಕೇಳ್ ಮರ್ಚಿ ನುಂ
ಗಲೆ ಪಾರ್ದಿಪುದಱೊಳ್ ಭಯಂಕರದೊಳೇಂ ಪೊಕ್ಕಿರ್ಪುದರ್ಕಂಜೆಯೇ
ಕಲಿಯೋ ಪೇೞ್ ನರಕಂಬುಗಲ್ಕೆ ಸೆಡೆಯೈ ಮಾಯಾವಿಯಪ್ಪಾತ್ಮನೇ   ೨೭

ವ || ಒಂದು ಭವದ ಸಾವಿಗಂಜದರಂ ಕಲಿಗಳೆಂಬರಪ್ಪೊಡೆ ಅನಂತಭವದ ಸಾವಿಗಂ ಕೇಡಿಂಗಮಂಜದ ಮಾಯಾವಿಯಮಗ್ಗಳಂ ಕಲಿಯೆನ್ನದೆ ಪೆಱತೇನೆಂಬುದೋ ಲೋಭಕಷಾಯದಳುರ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯಮೇಯದನಿನಿಸಾನುಂ ಕೇಳಾ

 

. ಲೋಭಕಷಾಯ – ಪಟ್ಟಹಸ್ತನಕಥೆ

ಕಂ || ಬಗೆಯೆಂಬುದೊಂದು ಕೊಳನೊಳ
ಗಗಲದೆ ಕಡುಲೋಭಮೆಂಬ ನೆಗೞಿರೆ ಗುಣದೊಳ್
ನೆಗೞೆ ನೆಗೞ್ದೊಡಮೆಂತುಂ
ನೆಗೞಿರೆ ಗುಣಗಣಮನದುವೆ ನುಂಬುತ್ತಿರದೇ    ೨೮

ವ || ನೆಗೞುಳ್ಳ ಕೊಳನಂ ಪೊಕ್ಕನುಂ ಲೋಭಮುಳ್ಳ ಜೀವನ ಗುಣಮುಂ ಬರ್ದುಂಕುಗುಮೇ

ಉ || ಬೇಡರಿನೋಡುತಿರ್ಪ ಚಮರಂ ನಿಡುವಾಲದೊಳೊಂದು ರೋಮಮಾ
ಕಾಡೊಳಗೊಂದು ಮುಳ್ ತೊಡರೆ ಸಿಲ್ಕಿದುದಂ ಪಱಿದೇಕೆ ಪೋಪೆನೆಂ
ದೋಡದೆ ಸತ್ತುದಂತೆ ಕಿಱಿದರ್ಕತಿಲೋಭಮದಾದೊಡೆಲ್ಲಮ
ೞ್ಕಾಡಿ ತೊಡಂಕುವರ್ ಬಗೆಯೆ ಲೋಭದ ಪೊಲ್ಲಮೆ ಕೊಂದುಕೂಗದೇ   ೨೯

ವ || ಬೇಡರ್ ಕೊಲಲೆಂದೆೞ್ಬಟ್ಟುವುದಂ ಕಂಡು ತನ್ನಂ ಕಾವರಿಲ್ಲದುದುಮಂ ತನ್ನೋಡುವ ಭಯಮುಮಂ ಬಗೆಯದೆ ತನ್ನ ಬಾಲದೊಳೊಂದು ತೋಮದ ಕೇಡಿಂಗಾಱದೆ ಚಮರೀಮೃಗಂ ಸಾವಂತೆ ಕೀಲಿಂಗೆ ದೇಗುಲವನೞಿವಂತೆ ನೂಲಿಂಗೆ ಮಣಿಯನೊಡೆವಂತರ್ಥಕ್ಕೆ ಗತಿಯನೞಿವರೆಂಬುದೆಲ್ಲಂ ಲೋಭಕಷಾಯಕ್ಕಕ್ಕುಂ ಪೆಱ ತಕ್ಕುಮೆಯದೆಂತೆನೆ

ಕಂ || ಧರಣಿಜಯಮೆಂಬ ಪುರದೊಳ್
ಪರದಂ ಕಡುಲೋಭಿಯೊಂದೆ ಪುಟ್ಟಿಗೆಯುಟ್ಟಿ
ರ್ದಿರುಳುಂ ಪಗಲು ತನ್ನಯ
ಕರಮನೆ ಪೊದೆದಿರ್ಪನೈಕಿಲೊಳ್ ಕಡುವಿಸಿಲೊಖ್   ೩೦

ವ || ಆತಂಗದಱಿಂದೆ ಪಟಹಸ್ತನೆಂಬ ಪೆಸರಾಗೆ ಪಲಕಾಲಮೊಣಕೂೞನುಂಡುಂಡಾಗಳೊಂದೆಲೆ ಯನಪ್ಪೊಡಂ ಮೆಲ್ಲದಾರ್ಗಮೇಗೆಯ್ಯಂ ಬಿದಿರದೆ ಪಡೆದರ್ಥಮೆಲ್ಲಮನೊಂದು ಪೊನ್ನೆೞ್ತಂ ಮಾಡಿ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯೊಳ್ ಬಯ್ತಿಟ್ಟು ಮತ್ತಮೊಂದೆೞ್ತಂ ಮಾಡುವ ಲೋಭ ದಿಂದೊರ್ವನೆ ಪೋಗಿ ಬಪ್ಪ ತೊಱೆಯೊಳ್ ತೆಪ್ಪಮಂ ಕಟ್ಟಿಯೇಱಿರ್ದು ಪಗಲುಮಿರುಳುಂ ನೀರೊಳ್ ಬರ್ಪ ಪುಳ್ಳಿಗಳಂ ಪಿಡಿದು ಪೊಱಗೊಟ್ಟಿ ಮಾಱಿ ಪೊನ್ನಂ ನೆಱಪಲೆಎಂದು ಸೇದೆವಡುತಿರ್ಪನ್ನೆಗಮೊಂದು ದೆವಸಂ

ಕಂ || ಇರುಳೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಂ
ಸಿರಸೊಳ್ ಪೊತ್ತಿಸಿಯು ಸೊಡರನಾ ತೊಱೆಯೊಳ್ ಮಾ
ಣ್ದಿರದೇಱಿ ತೆಪ್ಪಮಂ ಚೆ
ಚ್ಚರದಿಂದಂ ಪುಳ್ಳಿವಿಡಿಯುತಿರ್ಪನನಾಗಳ್  ೩೧

ವ || ಆ ಪೊೞಲನಾಳ್ವರಸಂ ಮಾಡದ ಮೇಗೆ ಮೆಯ್ಯ ಬೆಮರನಾಱಸುತಿರ್ದತ್ತಿತ್ತ ನೋೞ್ಪಾಗಳ್ ತೊಱೆಯೊಳಗಣ ಸೊಡರಂ ಕಂಡಿದೇನಾರಯ್ದು ಬನ್ನಿಮೆಂದಟ್ಟಿದೊಡವರ್ ಬೇಗಂ ಪೋಗಿ ನೋಡಿಬಂದೊರ್ವಂ ಪುಳ್ಳಿವಿಡಿದಪ್ಪನೆಂದೊಡಂತಪ್ಪ ಬಡವರೆನ್ನ ಪೊೞಲೊಳೊಳರಾದೊಡಾತನನೊಡಗೊಂಡು ಬನ್ನಿಮೆಂದೊಡಂತೆಗೆಯ್ವೆಮೆಂದಾ ತನನೊಡಗೊಂಡು ಬಂದರಸಂಗೆ ತೋಱಿದೊಡಿಂತೇಕಾಪತ್ತುವಟ್ಟಪೆಯೆನೆ ಎನಗೊಂದೆೞ್ತುಂಟದರ್ಕೆಣೆಯಂ ಮಾಡಿದಪ್ಪೆನೆಂದಾಪತ್ತುವಟ್ಟಪೆನೆಂದೊಡರಸಂ ಕರುಣಿಸೆಮ್ಮ ಕೀಲಾರದೆತ್ತುಗಳೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನೆತ್ತಂ ಕೊಳ್ಗಮೆನೆ ಎನ್ನೇೞ್ತಿನಂತ ಪ್ಪೆೞ್ತನಿತ್ತೊಡೆ ಕೊಳ್ವೆನೆಂದೊಡೆ ನಿನ್ನೆೞ್ತನೆಮ್ಮವರ್ಗೆ ತೋಱಿಸೆಂದೊಡಂತೆಗೆಯ್ವೆನೆಂದವರನೊಡಗೊಂಡು ಪೋಗಿ ತನ್ನ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯೊಳಿರ್ದ ಪೊನ್ನೆೞ್ತಂ ತೋಱ್ ದೊಡವರ್ ಬೆಕ್ಕಸಂಬಟ್ಟಿಂತೆಂದರ್

ಕಂ || ಇನಿತು ಕಸವರಮದೆಮ್ಮರ
ಸನ ಮನೆಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಪಡೆಯಲಾಗೀ ಭವದೊಳ್
ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುದೆಂಬುದ
ನೆನುತುಂ ಮಗುೞ್ದಂತು ಬಂದು ಭೂಪತಿಗೆಂದರ್   ೩೨

ವ || ದೇವಾ ಬಿನ್ನಪಮಿತಂಗೆ ನಮ್ಮೆೞ್ತುಗಳಿಂ ಪಿರಿಯದೊಂದು ಪೊನ್ನೆೞ್ತುಂಟದಱನಿತು ಪೊನ್ನಂ ನಿಮ್ಮಜ್ಜಪಜ್ಜರುಂ ಪಡೆಯಲಾಱರೆಂದೊಡರಸನೆಂದನೀತನಿಂತಪ್ಪತಿ ಮೋಹಿತನಿವಂ ಬರ್ದೇವನಿರ್ದೇವನಿವನರ್ಥಮೆಲ್ಲಮಂ ಕವರ್ತೆಗೊಳ್ವಮೆಂದೆಣಿಸಿ ಯಾಯೆೞ್ತಂ ತರಿಸಿಕೊಂಡೊಡವನರ್ದೆಯೊಡೆದು ಸತ್ತು ತನ್ನ ಮನಿಯೊಳ ಪಾವಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಮಗನನೆ ಕೊಂದು ನರಕಂಬೊಕ್ಕನೆಂಬೀ ಕಥೆಯಂ ಕೆಳೆಲೆ ಜೀವಂಗಳಿರಾ ಕಡುಲೋಭಮಂ ಬಿಸುಡಿಮಿಂತಪ್ಪ ಶುಭಪರಿಣಾಮವಶದಿಂ ಜೀವಂಗಳ್ ಪುಗುವ ನರಕಂಗಳೊಳಪ್ಪಂದಮಂ ಕೇಳಿಂ

ರಗಳೆ || ಇಱಿ ಇಱಿ ಮೃಗಮಂ ತವೆ ಕೊಂದವನಂ
ತಱಿ ತಱಿಯವಱಡಗಂ ತಿಂದವನಂ  ೧

ಪಸಿ ನಾಲಗೆಯಂ ಪುಸಿನುಡಿದವನಂ
ದಸಿಯಿಂದಿಱಿಯಿಱಿ ಮಿಗೆ ಲಾವುಕನಂ  ೨

ಕಡಿ ಕಡಿ ಪರಧನಮಂ
ಸುಡು ಸುಡು ಪೆಱರೊಡಮೆಯನಾಳ್ದವನಂ  ೩

ಕೊಲ್ ಕೊಲ್ ಪರವಧುವಿಂಗಳಿಪಿದನಂ
ಮೆಲ್ ಮೆಲ್ ಪರವಧುವಂ ಕಿಡಿಸಿದನಂ  ೪

ಬಡಿ ಬಡಿ ಧನದೊಳ್ ತಣಿವಿಲ್ಲದನಂ
ಪಿಡಿ ಪಿಡಿ[ಯುವ]ಗುಣವಿಂಗೆಱಗುವನಂ  ೫

ಎಱೆ ಕಳ್ಗುಡುಹಿಗೆ ಲೋಹದ್ರವಮಂ
ಅಱೆಯಿಱಿವಂಗೆಯ್ದಿಸುಪದ್ರವಮಂ   ೬

ಅರಿ ಕರಗಸದಿಂದಾ ಪಾತಕನಂ
ಅರೆ ಸಣ್ಣಿಗೆಯೊಳ್ ಋಷಿಘಾತುಕನಂ ೭

ಕಣ್ಣಂ ಕಳೆ ಮಾಣ್ದಿರದಂತವನಂ
ಪುಣ್ಣೊಳ್ ಗಿಡಿ ಖಾರವನಿಂತಿವನಂ   ೮

ಒತ್ತೀತನ ಗಂಟಲನೊಡೆವಿನೆಗಂ
ಕುತ್ತಾತನನಲ್ಲಿಯೆ ಕೆಡೆವಿನೆಗಂ   ೯

ಪೋೞ್ದಿಕ್ಕವನಂ ನಾಲ್ಕುಂ ದೆಸೆಯೊಳ್
ಸೀೞ್ದಿಕ್ಕಿವನಂ ಪಲವುಂ ದೆಸೆಯೊಳ್ ೧೦

ಸೆರಗಿಲ್ಲದೆ ಹಿಮದೊಳಗಿಕ್ಕವನಂ
ಉರಿಯೊಳ್ ಪಿಡಿದಿಕ್ಕಿಂ ಬೞಿಕವನಂ  ೧೧

ಕಿಱಿಕಿಱಿದಂ ಖಂಡಂ ಮಾಡವನಂ
ಕೊಱಿಕೊಱಿದೀಡಾಡಿನ್ನಿರದಿವನಂ   ೧೨ ೩೩

ಕಂ || ಎಂದಿತುಂ ನಾರಕಲ್ ಬಿಡ
ದಂದೊರ್ವರನುಗ್ರಕೋಪದಿಂ ದಂಡಿಸುತಿ
ರ್ಪಂದಮನೆ ಬಗೆದು ಬೆರ್ಚುವು
ದೆಂದಱಿಪಿಯುಮೇಕೆ ಪೊಲ್ಲದಂ ಚಿಂತಿಸುವಿರ್  ೩೪

ವ || ಪೆಱತೇಂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದಿಂದೆ ದುರಿತಂ ಸಾರ್ತರ್ಕುಮಾ ಕರ್ಮಮೇ
ತೆಱದಿಂದಂ ಕಡುಪೊಲ್ಲದಪ್ಪ ಗತಿಯೊಳ್ ತಂದಿಕ್ಕೆ ದುಃಖಂಗಳ
ಳ್ಳಿಱಿಯುತ್ತುಂ ಬರೆ ಬೆಂದು ನೊಂದು ಮಱುಗುತ್ತಿರ್ಪಂತುಟೇಕಜ್ಜಮೇ
ತೆಱದಿಂ ಪೊಲ್ಲಮೆಯತ್ತ ಚಿಂತಿಸದಿರಿಂ ಕೆಯ್ಕೊಳ್ಳಿಮೊಳ್ಪೆಲ್ಲಮಂ   ೩೫

ಗದ್ಯ || ಇದು ಜಿನಸಾಸನ ಪ್ರಬಾಸನ ಶೀಲೋದಿತ ವಿದಿತ ಬಂಧುರ್ವ ನಿರ್ಮಿತಮಪ್ಪ ಜೀವಸಂಬೋಧನಾ ಗ್ರಂಥಾವತಾರದೊಳಾಸ್ತವಾನುಪ್ರೇಕ್ಷಾ ನಿರೂಪಣಂ ದೀಪಾಯನ ಬಾಹುಬಲಿ ಪುಷ್ಪದಂತಾರ್ಜಿಕಾ ಪಟಹಸ್ತ ಕಥ ಚತುಷ್ಟಯ ವರ್ಣನಂ

ಅಷ್ಟಮಾಧಿಕಾರಂ