ಪುಟ

ಸಾಲು

ಇದ್ದುದು

ಇರಬೇಕಾದುದು

೧೨ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ದೋಷಕ್ಕೆ
೧೩ ಹೊಲಾದಾಗ ಹೊಲದಾಗ
೧೫ ಎಲಿಯ್ಯಾಗ ಎಲಿಯಾಗ
೧೫ ೧೪ ತಂದ ತರದ
೧೭ ೧೨ ಸೆರಗೊರ ಸೆರಗ್ಹೊರ
೧೯ ಗಾಡಿಯ ಗಡಿಯ
೨೧ ಮತ್ಮ ತಮ್ಮ
೩೩ ಬಡಬ್ಯಾಡ ಬರಬ್ಯಾಡ
೫೫ ತೊಯಿಸ್ಸಾನ ತೊಯಿಸ್ಯಾನ
೫೯ ೧೩ ಬಾಳೊತಿ ನಾಗೆದ್ದ ಬಾಳೋತಿನಾಗೆದ್ದ
೬೦ ಚಂದವನರ ಚಂದನದವರ
೭೩ ೨೦ ಪವಾಳಿ ಪವಳಿ
೭೩ ೨೦ ಬಗ್ಗಿನೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ
೭೪ ಮಾತುತರು ಮಾತು ತರು
೭೪ ೧೨ ಅಪವಾದತರು ಅಪವಾದ ತರು