೧೦೧
ಸರದಾರ ನನ ತಮ್ಮ ಸರಿಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡ
ಸಡಗರದಿಂದ ಇಡತೇನ | ನಾ ನಿನಗ
ತೆರವಿಲ್ಲದ ಮಗಳ ಕೊಡುತೇನ

೧೦೨
ಆಸತ್ತರ ನನ ಮನಿಯ ಬ್ಯಾಸತ್ತರ ನನ ಮನಿಯ
ಕೂಸ ಕಾಡಿದರ ನಡಮನಿಯ | ತವರಮನಿ
ಏಸ ದಿನವಿದ್ರು ನೆರಿಮನಿಯ

೧೦೩
ಹುಚ್ಚ ನನ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಹುಲಿಬ್ಯಾಟಿ ಹೋಗ್ಯಾನ
ಹುತ್ತಿನ ತೆಳಗ ಹುಲಿ ಮಲಗಿ | ದುರಗವ್ವ
ಮುತ್ತಿನ ಸೆರಗ ಮರಿಮಾಡ

೧೦೪
ಇದರ ಗೋದಣಿ ಹಾಕಿ ಹದನಾರೆತ್ತಾ ಕಟ್ಟ
ಮಾಲಿನ ಮ್ಯಾಲ ಮಲಗ್ಯಾನ | ನನ ತಮ್ಮ
ಸಡಗರ ನೋಡಾಕ ಶಿವನಿಳಿದ

೧೦೫
ಹಬ್ಬ ಬಂತ ಹಡದವ್ವ ಯಾವ ಸೀರಿ ಉಡಲೆ
ಕೋತಂಬರಿ ಬಣ್ಣ ಕುತನೀಯ | ಮಡಿಯುಟ್ಟು
ಯಾ ತಮ್ಮಗಾರ್ತಿ ಬೆಳಗಲೆ

ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಿದರ ಆರ ಸೇರಿನ ಸರಿಗಿ
ಸರಗೀಯ ಒಲ್ಲೆ ಸರವೊಲ್ಲೆ | ಸರಿಮುತ್ತ
ಉಂಡಾಡು ಮಗಳ ಕೊಡಿರೆನ್ನೆ

೧೦೬
ಮರಾಯಾ ನಿಮ್ಮಂಥ ಬರಿಯ ಕಲಿತವರಿಲ್ಲ
ಸಾವೀರ ಮಂದ್ಯಾಗ ನಿಮ ಸುದ್ಧಿ | ನಮ ಸಿಟ್ಟ
ತಾಳಿಕೋರಿ ದೊರಿಯೆ ಕಡಿತನಕ

೧೦೭
ಗಂಡನ ಮನಿಗ್ಹೋಗಾಕಿಗಿ ಹನ್ನೊಂದ ಹೇಳೇನ
ಇನ್ನೊಂದ ಹೇಳೂದ ಮರತೇನ | ನನ ಮಗಳ
ಅತ್ತೆವ್ವಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಡ

೧೦೮
ಸಣ್ಣ ನನ ಬಾಳ ಅಂಗಳದಾಗಾಡೋವಾಗ
ಅಂಗಿ ತೊಡಸೋದ ಮರೆತೇನ | ಗುಡದವ್ವ
ಕಂದವ್ವನ ಮ್ಯಾಲ ಕರುಣಿರಲೆ

೧೦೯
ಅಡಕಿ ತುಂಬಿದ ಬಂಡಿ ದುಡಿಕೀಲಿ ಬರುವಾಗ
ಬದುಕೀನ ಮಾರಾಯ ಒಳಗಿಲ್ಲ | ಕುಲಕಣ್ಣಿ
ಕಂದನ ಹೆಸರ್ಹಾಕಿ ಬರಕೋಳ

೧೧೦
ಇಬ್ಬರ ಹಾಡೊಂದ ಇಬ್ಬರ ದನಿಯೊಂದ
ಇಬ್ಬರ ಸೀರಿ ಸೆರಗೊಂದ | ನನ ತಂಗಿ
ಒಬ್ಬಾಕಿ ಹೋಗಬ್ಯಾಡ ನೀರಿಗೆ

೧೧೧
ಕಾಶಿರೇಶಿಮಿ ಸೈತ ಕೂಸ ಬಗಲಾಗೆತ್ತಿ
ದೇಸಾಯಿ ಗಂಡನ ಕರಕೊಂಡ | ನನ ತಂಗಿ
ಜಾತರಗಿ ಬಾರ ನನ ಮನಿಗಿ

೧೧೨
ಕಂಡೇ ಪೂಜಿಯ ದಿನ ಕಂಡೇನ ರಾಯರನ
ಬನ್ನೀಯ ಮುರದ ಬರತಾನ | ರಾಯರಿಗಿ
ಚಿನ್ನದಾರೂತಿ ಬೆಳಗೇನ

೧೧೩
ಹಾಡ್ಯಾಡಿ ಬೀಸೇನ ಹವಳ ಮುತ್ತಿನ ಗೋದಿ
ಬೀಜಕ್ಕ ಇಟ್ಟೇನ ಬಿಳಿಜೋಳ | ನನ ಮಗಳ
ಚಾಜಕ ಇಟ್ಟೇನ ತಮ್ಮಯ್ಯಗ

೧೧೪
ಅಂಗೈಯಾಗ ಉಪ್ಪ ಆರ ನೆಲ್ಲೀಕಾಯಿ
ಅಂಗಳಕ ಬರಲಿ ಎಳಿ ಬಿಸಿಲ | ನನ ಮಗಳ
ಆಗ ನಿನ ಬಯಕಿ ತಿಳಿದಾವ

೧೧೫
ತಂಗೀ ತುಂಬೋಣ ಬಾರ ತೆಂಗಿನ ತಿಳಿನೀರ
ಸಂಗಯ್ಯನ ಬಾವಿ ಸೀನೀರ | ತುಂಬುವಾಗ
ತಂಗೀ ನಮ ತವರ ನೆನಪಾಗಿ

೧೧೬
ಜಾಲಿಯ ಗಿಡದ ಬುಡಕ ಜಾಡಿಸಿ ಜಮಖಾನ ಹಾಸಿ
ಯಾರಾಡಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಪಗಡೀಯ | ಪಾಂಡುರವರ
ಉಣ್ಣಂದ ಹೋಗ್ಯಾರ ವನದೇಸ

೧೧೭
ಕೈಯಾಗ ಕಂದೀಲ ಬಗಲಾಗ ಬಂದೂಕ
ಬೆಂಡಿಗೇರಿ ನಾಡ ಜಬತೀಯ | ನನ ತಮ್ಮ
ಸುತ್ಯೋಳ ಹಳ್ಳೀಗಿ ಸುಭೆದಾರ

೧೧೮
ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಂತ ಏರೇರಿ ಬಡಬ್ಯಾಡ
ಹೇಳಿಕಳುವೇನ ತವರೀಗಿ | ತಮ್ಮಗೋಳ
ತಾರ ನೋಡಿ ದಾರಿ ಹಿಡದಾರ

೧೧೯
ಕೂದಲ ಎಳಿಯಾಂಗ ಕೂಡ್ಯಾವ ನಮ ಜೀವ
ಕೂಡಿ ಉಣ್ಣಾಕ ಕುಲದಾಕೆಲ್ಲ | ನನ ಗೆಣತಿ
ಉಲುಪಿ ತಂದೇನ ಉಡಿಯೊಡ್ಡ

೧೨೦
ಬಿಕ್ಕ ಹತ್ಯಾವ ನನ್ನ ಮತ್ಯಾರ ನೆನಸ್ಯಾರ
ಸಿಸ್ತ ಕುಂಕುವ ಬರಣೀಯ | ಹಡದವ್ವ
ಮುಕ್ಹಾಕಿ ನನ್ನ ನೆನಿಸ್ಯಾಳ