ಡಾ. ಅಶೋಕ ಎಸ್. ಆಲೂರ
ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರು
ಬೆಳೆ ಸುಧಾರಣೆ – ಜಾಗತಿಕ ವಿಭಾಗ
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರೆಶುಷ್ಕ ಉಷ್ಣವಲಯಗಳ
ಬೆಳೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಕ್ರಿಸ್ಯಾಟ್)
ಪಟಾನ್‌ಚೆರು – ೫೦೨ ೩೨೪
ಹೈದರಾಬಾದ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ

ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ
ಕೃಷಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಕೃಷಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಧಾರವಾಡ – ೫೮೦ ೦೦೩.

ಜಿ.ಎಸ್. ದಾಸೋಗ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು
ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜಲ ಸಂವರ್ಧನಾ ಯೋಜನೆ
ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಧಾರವಾಡ ೫೮೦ ೦೦೩