ದೇವೇಂದ್ರ
ದಿಕ್ಪಾಲರು
ಋಕ್ಷ
ಸೂರ್ಯ
ಜಾಂಬವ
ಋಕ್ಷನ ಸ್ತ್ರೀರೂಪ
ಕೇಸರಿ
ಅಂಜನೆ
ವಾಯು
ಬ್ರಹ್ಮ
ಸ್ವರ್ಭಾನು
ವಿಷ್ಣು
ಶಿವ
ಶಬರ ಸುಕೇತ
ಶಬರ ಪಡೆ
ಮಾಯಾವಿ
ವಾಲಿ
ಸುಗ್ರೀವ
ಹನುಮಂತ
ರುಮಾ
ಮತಂಗ ಮುನಿ
ದುಂದುಭಿ
ಹಿಮವಂತ
ವರುಣ
ರಾವಣ
ವಿಶ್ರವಸು
ಋಷಿಗಳು
ಕೈಕಸೆ
ತಾರೆ
ದೂತಿ