ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ. ಎಂ.ಎ. ೧೯೭೯, ತರಕಾರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್.

ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ. ಎಂ.ಎ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ.ದೇವರ್, ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು; ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ೧೯೮೮.

ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ.ಎ., ಪಿ. ಮುದ್ದಪ್ಪಗೌಡ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ.ದೇವರ್, ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರು; ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ,. ೧೯೯೦.

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ. ಪಿ. ಎಂ.ಎ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಂ. ಖಾನ್, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು; ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್, ೧೯೯೬.

Sundar Raj J.s. Muthuswamy, K.G. Shanmugavelu and R. Balakrishnan, 1970. A Guide on Horticulture. Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore.

Thompson and Keley, Vegetables. Bombay; McGraw Hill Publication Co.Ltd. 1957.

Anonymous, Imporved cultivation practices for horticultural crops-Southern Region. UAS. Bangalore; State Dept. Of Horticulture, IIHRR, CIMAP, Bangalore; CPCRI, Kasavgod. PPII9-201, 1990.

Aykroid. W.R. The nutrivitive value of Indian Foods and the Planning of satisfactory diets. New Delhi: ICMR, 1968.

Bose. T.K. and Son M.S. Vegetable Crops in India. Calcutta, Nayaprakash. 1985.

Chadha. K.L. 1985, IIHR New Varieitis. Extn. Bull. No. 7, PP7-19.

Choudhary B. Vegetables, India National Book Trust. 1967

Jeswani. L.M. and B. Baldev. Advances in Pulse Production Technology. New Delhi. ICAR, 1990.

* * *