ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ

ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಇಟಗಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಇಟಗಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ, ಇಂಗಳೇಶ್ವರ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ, ಮುತ್ತಗಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ, ಮುತ್ತಗಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಮುತ್ತಗಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.

ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಮುತ್ತಗಿ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾ.