ದೇವರ ದೇವನೆ ದೇವ ಮಹೇಶನೆ

ಪಾವನರೂಪನೆ ಪುರಹನೆ | ರತಿ
ದೇವಿಯ ಭಾವನ ಶಿರಧರನೆ | ಗಿರಿ
ದೇವನ ಸುತೆಯ ಮೋಹದ ವರನೆ | ದೃಢ
ಭಾವದಿ ಭಜಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಚ್ಚಿತ ಫಲ
ವೀವನ ಶ್ರೀಗುರು ದೇವನ ಭಜಿಪೆ   ೧

ಜಾಣರು ಲಾಲಿಸಿ ಜಗದೊಳು ಜಲಜಾಕ್ಷ
ಬಾಣಸುರನಿಗಾದ ಸಂಗತಿಯ | ನಾನು
ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳುಸುರುವೆನೀ ಕಥೆಯ | ಫಣಿ
ವೇಣಿವಾಣಿಯೆ ಕೊಡು ಸುಮತಿಯ | ವಿದ್ಯೆ
ಶ್ರೇಣಿಗಳರಸ ವಿಘ್ನೇಶನ ಬಲಗೊಂಡು
ಮಾಣದೆ ಪೇಳುವೆ ಮತಿಗೆ ತಕ್ಕನಿತ                   ೨

ಧರೆಯೊಳು ಶ್ರೋಣಿತಪುರವೆಂಬು ಪಟ್ಟಣ
ದರಸು ಬಾಣಾಸುರನೆಂಬುವನು | ಎಲ್ಲ
ದೊರೆಗಳೊಳವನತಿ ಬಲ್ಲಿದನು | ಪುರ
ಹರನ ಪೂಜೆಯ ನಿತ್ಯ ಮಾಡುವನು | ಹೀಂಗ
ಇರುತಿರಲೊಂದಿನ ಹರನಿಗೆರಗಿ ದೇವ
ಕರುಣಿಸು ವೈರಿಯಿಂದೆಂದನಾ ಬಾಣ                  ೩

ಈಶನು ಕೇಳಿ ನಗುತ ಬಾಣಾಸುರನಿಗೆ
ಲೇಸು ಲೇಸೈಯೆನುತಲಿ ಕೊಟ್ಟನು | ರಕ್ಕ
ಸೇಶನ ಮಾತಿಗೊಡಂಬಟ್ಟನು | ಗರ್ವ
ನಾಶ ಮಾಡ್ವುದ ಮನದೊಳಗಿಟ್ಟನು | ಮುಂದೆ
ಭೂಸುರಪಾತಾಳ ಲೋಕದೊಳರಸಿಟ್ಟು
ಉಸುರಿದ ಕೃಷ್ಣನೆಂದ ಸದಾಶಿವನು           ೪

ಈ ಪರಿ ಯತನದೊಳಿರುತಿರೆ ಹರ ಬಾಣ
ನಾ ಪುತ್ರಿ ಉಷೆಯೆಂದೆಂಬುವಳು | ಪ್ರಾಯ
ರೂಪು ಗುಣದಿ ಭರಿತಳಾಗಿಹಳು | ತಕ್ಕ
ಪ್ರಿಯನಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳ ಬಯಸುವಳು | ಇಂಥ
ಆಪತ್ತಿನಿಂ ಚಿತ್ರರೇಖೆಯ ಕರೆಯುತ
ಪೋಪುವ ನಡೆ ಗೌರಿ ಶ್ರೀಪಾದದೆಡೆಗೆ        ೫

ಎಂದು ಈರ್ವರು ಪ್ರೀತಿಲಿಂದ ವನಕೆ ಪೋಗಿ
ಚಂದದಿ ಗೌರಿಯ ಬಲಗೊಂಡರು | ದೃಢ
ದಿಂದಲಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದು ನಿಂದರು | ಗಿರಿ
ನಂದನೆ ವರವ ಪಾಲಿಸುಯೆಂದರು | ಕೇಳಿ
ಮಂದಹಾಸದಿ ದೇವಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಮಗಳೆ ಮನ
ದಂದವನರಿದೆನೇಳೆಂದಳಾ ಗೌರಿ             ೬

ತರುಳೆ ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುದ್ಧ ವರ ದಶಮಿಯ ದಿನ
ಸರುರಾತ್ರಿಯೊಳು ನಿನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ | ಬಂದು
ನೆರೆವನಾ ಪುರುಷನ ಗುರುತಿರಲಿ | ಇನ್ನು
ಇರು ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ನೀ ಹರುಷದಲಿ | ಎಂದು
ವರವಿತ್ತು ಕಳುಹಲು ಉಷೆಯು ಸಂತೋಷದಿ
ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ದಿನವನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಲಿರಲು        ೭

ಸಂದಿ ಹೋಯಿತು ನವ ಮುಂದೆ ದಶಮಿಯ ದಿನ
ಬಂದು ಲೆಕ್ಕವನು ತಾ ನೋಡಿದಳು | ಮುದ
ದಿಂದ ಗೆಳತಿಯೊಳಗಾಡಿದಳು | ಬೇರೆ
ವೊಂದು ಮಂಚದಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದಳು | ಹೀಂಗ
ಇಂದುವದನೆ ಸ್ವಲ್ಪು ನಿದ್ರೆಯೊಳಿರೆ ಬಂದು
ಕಂದರ್ಪನಂದನ ಚಂದದಿ ಮೆರೆದಾ ೮

ಸ್ಮರಕಂದ ಸ್ವಪ್ನದಿ ನೆರೆದು ಪೋಗಲ್ಕಿತ್ತ
ತರುಳೆ ಉಷೆಗೆ ಉಚ್ಚರವಾಯಿತು | ಆಕಿ
ವಿರಹಸಂತಾಪ ತೀರದೆ ಹೋಯಿತು | ಕಣ್ಣು
ತೆರೆದು ನೋಡಿದರೆ ಕಾಣಿಸದಾಯಿತು | ಬಹು
ಮರುಗಿ ಬೆರಳನೊಡಮುರಿದು ಮುಂಗಾಣದೆ
ಕರೆದು ಕರೆದು ಕಾಂತನೆಂದಳಲಿದಳು         ೯

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಂದನ ಇದ್ದಿಲ್ಲದಿರೆ ಕಾಣು
ತೆದ್ದು ಕುಳಿತಳಾಗ ಮಂಚದಲಿ | ಬದಿ
ಲಿದ್ದ ಕಂಬವನು ತಕ್ಕೈಸುತಲಿ | ನಲ್ಲ
ಎದ್ದಿಲ್ಲಿಗ್ಯಾಕ ಬಂದೆಂಬುತಲಿ | ಹುಚ್ಚ
ಬುದ್ದಿಲಿ ಬಯಲ ಚುಂಬಿಸಿ ಮೋಹಿಸಲು ಉಷೆ
ಬಿದ್ದಳು ಬೇಗೈದ ಬಳ್ಳಿಯಂದದಲಿ   ೧೦

ನಲ್ಲನೆ ನಾ ನಿನ್ನಗಲಿ ಜೀವಿಸಲಾರೆ
ತಲ್ಲಣಗೊಂಬುತೆ ತಾಪದೊಳು | ಕ್ಷಣ
ನಿಲ್ಲದೆ ಬರುವರೆ ಕೋಪದೊಳು | ಭೂಮಿ
ಯಲ್ಲೆ ನಾ ಕಾಣೆನು ರೂಪದೊಳು | ಕುಂದ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಂಧೆಯು ಸ್ವಲ್ಪು ಸುಳುವ ಕಂಡು
ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಂದಳು ಇಲ್ಲಿಹನೆನುತ     ೧೧

ಮಂದಗಮನೆ ಚಿತ್ರರೇಖೆಯು ಮುಸಕಿಕ್ಕಿ
ಚಂದದಿ ನಿದ್ರೆಯೊಳಿರುತಿಹಳು | ಉಷೆ
ಬಂದು ಮಂಚವ ಹೊಂದಿ ನಿಂದಿಹಳು | ಎನ್ನ
ಸುಂದ್ರನಿವನೆಂದು ಅಂದವಳು | ಭರ
ದಿಂದಲಿ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಿಸು ವ್ಯಾಳ್ಳೇದಿ
ಮಂದಗಮನೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕಾದಿತಾಗ            ೧೨

ಎಚ್ಚತ್ತು ಕುಳಿತು ಈಕೆಯ ನೋಡಿ ಮನದೊಳು
ಅಚ್ಚರಿಯ ಭಾವವ ತಾಳಿದಳು | ಇಂಥ
ಹುಚ್ಚಾಟವ್ಯಾಕೆಂದು ಕೇಳಿದಳು | ಎಲ್ಲ
ಬಿಚ್ಚಿ ನಾಚದೆ ಉಷೆ ಹೇಳಿದಳು | ಬಲು
ಮೆಚ್ಚುದೋರುತ ನಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಬಗೆಯನು
ಮಚ್ಚಗಂಗಳೆಯೊಳು ಉಚ್ಚರಿಸಿದಳು                  ೧೩

ಎರಳೆಗಂಗಳೆ ಎನ್ನ ತುರುಬ ಹಿಡಿದು ಮುದ್ದು
ಸುರಿಸುತ ಮೊಲೆಯೊಳು ಉಗರೂರಿದ | ಚಾಪ
ವರೆ ಚೆಂದುಟಿಯ ರಸವ ಪೀರಿದ | ಕೇಳು
ಸುರತದಿ ಸುಗುಣ ಸೊಗಸುದೋರಿದ | ಇಂಥ
ಪುರುಷನ ಮರೆದು ನಾ ಅರಗಳಿಗಿರಲಾರೆ
ಕರೆದು ತಾರೆಂಬುತಲೆರಗಿದಳವಳು ೧೪

ತಲೆಹಿಡಿದೆತ್ತುತ ತಂದು ಕೊಡುವೆನೆಂದು
ಬಲು ನಂಬುಗೆಯನಿತ್ತು ಅಳಿಯೊಳು | ಅವ್ನ
ನೆಲೆಯಾತಕೆಂದು ಹೇಳಿದಳು | ಉಷೆ
ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವು ಹೊತ್ತುಯೆಂದು ಹೇಳಿದಳು | ಮತ್ತೆ
ಲಲನೆ ಧೈರ್ಯದಿ ಸರ್ವಲೋಕದ ಪುರುಷರ
ಚೆಲ್ವಿಕೆಯನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಳು             ೧೫

ಬರೆದ ಪಟವ ತಂದು ತ್ವರಿತದಿ ಅದರೊಳ
ಗಿರುವವರೆಲ್ಲರನು ತಾ ಸಾರಿದಳು | ಕಾಮ
ತರುಳನ ಗುರುತುವ ತೋರಿದಳು | ಕಂಡು
ಹರುಷದಿ ಉಷೆ ಕಳೆಯೇರಿದಳು | ಕರೆದು
ತರುವಡೆ ಕಳೆರೂಪ ಬರಕೊಂಡು ದ್ವಾರಕೀ
ಪುರಕೆ ಬರಲು ಇತ್ತ ಹರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನು   ೧೬

ಅನಿರುದ್ಧ ನಿನ್ನಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯೊಳು ತನ್ನ
ಕನಸಿನೋಳ್ಕೊಡಿದ ಕಾಂತೆಯಳಾ | ನೆನ
ನೆನಸಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಬಲು ಭ್ರಾಂತಿಯಳಾ | ಗಿರು
ವನಿತರೊಳ್ಕಂಡನು ನಿಂತವಳಾ | ಯಾರು
ಎನುತ ಕೇಳಲು ಚಿತ್ರರೇಖೆ ಉಷೆಯ ರೂಪ
ವನು ತೋರಲಾಕ್ಷಣ ಮನ್ಮಥಸುತಗೆ         ೧೭

ತರುಣಿರೂಪದ ಪಟ ಕರದೊಳು ಹಿಡಕೊಂಡು
ಹರುಷದಿಂದನಿರುದ್ಧ ನೋಡಿದನು | ಪರಿ
ಪರಿಯ ಮೋಹವನು ತಾ ಮಾಡಿದನು | ಬಲು
ಸರಸದಿಂದವಳ ಕೊಂಡಾಡಿದನು | ಇನ್ನು
ಬರುವೆನು ಕರೆದೊಯ್ಯೊ ಎನಲ್ಚಿತ್ರರೇಖೆಯು
ಭರದಿ ಹೆಗಲೊಳು ಹೊತ್ತು ತೆರಳಿದಳವಳು   ೧೮

ಬಂದು ಬೇಗದಿ ಬಾಣನಾತ್ಮಜೆ ಇರುತಿಹ
ಮಂದಿರವನು ಪೊಕ್ಕುಮಂಚದಲಿ | ಕರ
ತಂದನಿರುದ್ಧನ ಇಳಿಸುತಲಿ | ಇಕೊ
ಬಂದಿಹ ನೋಡು ನೋಡೆಂಬುತಲಿ ಪೇಳಿ
ಮಂದಗಮನೆ ಮಂತ್ರಿಸುತ ಮರೆಯಾಗಲು
ಕಂದರ್ಪ ಕೇಳಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿದರು           ೧೯

ಕಾಂತೆಯ ಕೂಡಿನ್ನು ರಮಿಸುತ ಕೆಲದಿನ
ಕಂತುವಿನಾತ್ಮಜನಿರುತಿರಲು | ಪೇಳ್ವೆ
ನಂತ ನಾರದ ಋಷಿ ಬರುತಿರಲು | ಬಲು
ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದವಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿರಲು | ಕೇಳಿ
ಸಂತೋಷದಿಂದಲಿ ಬಾಣನು ಇದಿರ್ಗೊಂಡು
ಸಂತುಷ್ಟಿವಡಿಸಲು ಇಂತೆಂದ ಋಷಿವ        ೨೦

ಬಾಣನೆ ಕೇಳ್ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮ
ಗಾಣೆನು ನಾನಿನ್ನು ಭೂಮಿಯೊಳು | ಭುಜ
ತ್ರಾಣನಹುದು ಧರೆ ಮೂರರೊಳು | ಒಂದು
ಊಣೆಯ ಮಾತುಂಟು ಕೇಳ್ನಿನ್ನೊಳು | ಫಣಿ
ವೇಣಿ ನಿನ್ನಣುಗೆಯು ಒಬ್ಬ ವಿಟನ ತಂದು
ಜಾಣತನದಿ ಕೂಡಿ ಇರುತಿಹಳೆಂದ  ೨೧

ಎಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಬಾಣನು ಕೋಪದಿ
ಚಂದದಿ ಮಂತ್ರಿಯ ಕರಿಸಿದನು | ಸೋವಿ
ಗೆಂದವನಲ್ಲಿಗೆ ಚರಿಸಿದನು | ನೋಡಿ
ಬಂದು ರೋಷದಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದನು | ಕೇಳೀ
ಮುಂದಿರ್ದ ಮನುಜರಿಗಾಗ ನೇಮಿಸಿ ಬಾಣ
ನಂದನೆ ಮಂದಿರಕಾಗ ಮುತ್ತಿದರು  ೨೨

ದಂಡಿನ  ನಾಯಕರಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಿ ಉಷೆಯ ಕಾಣುತ | ಇಂಥ
ಭಂಡಾಟ ಮಾಡುವರೇ ಎನುತ | ನಿನ್ನ
ಮಿಂಡನ್ಯಾವಲ್ಲಿಹ ತೋರೆನುತ | ಆಗ
ಕಂಡರನಿರುದ್ಧನ ಕೈಯ ಬಿಗಿದು ಕರ
ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳನ ತೆರದಿ                  ೨೩

ಉರಿಯನು ಉಗುಳುತ ಉಗ್ರದಿ ಬಾಣನು
ಸ್ಮರಕಂದನಿಗೆ ಬಾಳ ಕೋಪಿಸಿದ | ಮಂತ್ರಿ
ಶಿರ ಹೊಡಿಸೆಂದು ನಿರೂಪಿಸಿದ | ಆಗ
ಪರಮ ನಾರದ ಕಂಡು ತಾಪಿಸಿದ | ನಿನ್ನ
ತರುಳೆಯ ವರನೀತನಿರಿಸಿ ಕಾರ್ಯವ ಮಾಡು
ಹರಿಯು ಕೇಳಿದರೆ ಹಾವಳಿ ಬಂದಿತೆಂದ      ೨೪

ಬಂದು ನಾರದ ಋಷಿ ಬಾಣನ ಇದಿರೊಳು
ನಿಂದು ಹೇಳಿದ ಹರಿಯ ಪದನು | ಚಲ
ದಿಂದಲಿ ಫಲವಿಲ್ಲ ಬಿಡುಯೆಂದನು | ನಿನ್ನ
ನಂದನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುಯೆಂದನು | ಕೋಪ
ದಿಂದಲಿ ಕರಕರ ಹಲ್ಲು ಕಡಿದು ಬಾಣ
ಎಂದಿಗಾಗುವದಯ್ಯ ಈ ಮಾತು ಮುನಿಪ    ೨೫

ತಿರಿಗಿ ನಾರದ ಹೋಗಿ ಹರಿಗೆಯೆರಗಿ ಬಾಣ
ಸುರನೆಂದ ಮಾತನು ಹೇಳಲಾಗ | ಕೇಳಿ
ನರಹರಿ ಬರೆದ ತನ್ನವರಿಗಾಗ | ಸುಮ್ನ
ಸೆರೆಸೂರೆ ಮಾಡಿರಿ ಪುರವ ಬೇಗ | ಖಂಡ
ಧರ ಹರಿಸದೆ ಬಾಣಸುರನೊಡಗೂಡಿ ತಾ
ಭರದಿ ಯುದ್ಧವ ಮಾಡುತಿರುವದೇನೆಂಬೆ     ೨೬

ಕಾಣುತ ಶ್ರೀಹರಿ ಕರದಿ ಚಕ್ರವನೆತ್ತಿ
ಬಾಣಸುರನ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಯಲಾಗ | ಭುಜ
ಶ್ರೇಣಿಯುದುರಿಯೆರಡುಳಿಯೆ ಬೇಗ | ಕಂಡು
ಜಾಣ ನಾರದ ಕೈಯ ಹಿಡಿದನಾಗ | ಬಿಡು
ಕೇಣವ ಬಾಣಗ ಬೀಗತನವ ಮಾಳ್ಪೆ
ಆಣೆ ತಪ್ಪಿರೆ ಈಶನ ಪಾದದಾಣೆಂದ          ೨೭

ನಾರದನಾಡಿದ ಮಾತನಾಲಿಸಿ ಬಾಣ
ಸುರನ ಕರವಾಗ ಮನ್ನಿಸಲು | ತಂದು
ಧೀರ ಮೊಮ್ಮಗನ ಕೈಯಲಿ ಕೊಡಲು | ಬೇಗ
ನೀರಜಾಕ್ಷಿಣಿಯ ಲಗ್ನವ ಮಾಡಲು | ಕೃಷ್ಣ
ದ್ವಾರಕೀಪುರಕೈದು ಸಾರ ಸಂತೋಷದಿ
ನಾರಿಯರೊಡಗೂಡಿ ಇರುತಿರುವ ಕೇಳಿ      ೨೮

ಬಂದದ್ದು ನೋಡುವೆನೆನುತಾಗ ಕಾಮನ
ಕಂದನ ಸೆರೆಯೊಳಗಿರಿಸಿದನು | ತನ್ನ
ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸಿದನು | ಪೋಪೆ
ನೆಂದು ನಾರದ ಋಷಿ ಚರಿಸಿದನು | ಬೇಗ
ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಕರವ ಮುಗಿ
ದೆಂದನು ಕೇಳು ಗೋವಿಂದ ಬಿನ್ನಪದ         ೨೯

ಬಲು ದ್ರವ್ಯಮದದಿಂದ ಮಲೆತಿಹ ಬಾಣನ
ನೆಲೆಯನಿನ್ನೇನ ಪೇಳಲಿ ಅವನ | ಸುತೆ
ಗೊಲಿದು ಸಿಕ್ಕಿಹನನಿರುದ್ಧನನ | ಕಟ್ಟಿ
ಕೊಲೆಗಳಿಸಿದ ಬಗೆ ಪೇಳಲೇನ | ನಿನ್ನ
ಚಲುವ ಮೊಮ್ಮಗನೆಂದು ಒಲಿದುಸುರುವೆನು
ಚಲದಿಂದ ಸೆರೆಯೊಳಗಿರಿಸಿಹನೆಂದ         ೩೦

ಎಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿಯೆದ್ದು ಗರ್ಜಿಸಿ ಎನ್ನ
ಕಂದನ ನಂದನನೆಂದರಿದು | ಮುದ
ದಿಂದಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತನು ಜರಿದು | ಕೊಲ್ವೆ
ನೆಂದು ಸೆರೆಯೊಳು ಮುದ್ರೆಯ ಸರಿದು | ಭರ
ದಿಂದಲಿ ಸೆರೆಯೊಲು ಬಂಧಿಸಿದಸುರನ
ಇಂದು ತೋಳಿಳುಹುವೆನೆಂದ ಮುಕ್ಕುಂದ    ೩೧

ಕಾಳಿಯ ಹಿಡಿಸುತ ಕಡು ತವಕದಿ ಬರ
ಹೇಳಿದ ತನ್ನಯ ಚತುರಂಗಕೆ | ಆಗ
ಗೋಳಿಡುತಲಿ ಬಂತು ಸಂಗರಕೆ | ಬಲು
ದಾಳಿ ಮಾಡಿದನು ಬಾಣನ ಪುರಕೆ | ಸಿಕ್ಕ
ಕೋಳನ ಕೊಡದಿರೆ ತೋಳ ಸವರುವೆನೆಂಟು
ಹೇಳಿ ತಾ ಕಳುಹಿದ ನಾರದನೊಡನೆ                   ೩೨

ಹೋಳಿಯ ಪದದಿಂಬೆ ಬಾಣಸುರನ ಕಥೆ
ಹೇಳಿದ ಉಜ್ಜಯನಿ ಪಟ್ಣವನು | ಬಿಡ
ದಾಳುವ ಮರುಳಸಿದ್ಧೇಶ್ವರನು | ಪದ
ಬಾಲಕ ಹೇಳಿದ ಕವಿತೆಯನು | ಕೇಳಿ
ಸಂತೋಷದಿಂದಲಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಪೇಳಲು
ವ್ಯಾಳಕಂಕಣಧರ ಒಲಿದನು ನಿಮಗೆ          ೩೩