ವೈನವುಳ್ಳವನೆಂದು ಶರಣನು ತಾ ಮೆಚ್ಚಿ | ಒಲಿವೊದು ತೇಜಿಯು ನಿನಗೆ | ಸ
ಮಾಡು ರಣವ ಗೆಲ್ಲುವೆಯೆಂದು ಶರಣನು ಬಯಲಾಗೆ | ರವಿ ಮೂಡಗಡಿಯಲಿ ಜನಿಸೆ         || ೧೩೧ ||

ವರವನು ಕರುಣಿಸಿ ಶರಣರು ಬಯಲಾಗೆ | ದಿನಕರನು ಪೂರ್ವದೊಳೇರೆ |
ದೊರೆ ರುದ್ರಭೂಪಾಲ ಬಳಿಕ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ | ಮದನಾರಿ ಪೂಜೆ ಮಜ್ಜನವ        || ೧೩೨ ||

ರಾಯ ರುದ್ರನ ಭಕ್ತಿ ದೇವಗಣಂಗಳು | ಲಾಲಿಸಬಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತಿ |
ನಾನಾ ಪ್ರ[ಪಂಚ] ಕಾಣದೆ ನಯನದಿ | ದೇವ ಜಂಗಮ ಒಪ್ಪುತಿಹರು                || ೧೩೩ ||

ಪಟ್ಟೆ [ಕಂತಿ]ಯು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತು ರತ್ನವ ಬಿಗಿದು | ಖಟ್ಟಾಂಗಧರನ ಜಂಗಮವು |
ಕಟ್ಟಳೆಯಿಲ್ಲದ ಕೌಪು ಕಾವಿಯ ದೋತ್ರ | ದೃಷ್ಟ ಜಂಗಮ ಒಪ್ಪುತಿಹರು               || ೧೩೪ ||

ಇಂತಪ್ಪ ಜಂಗಮಕೆ ಸಂತೋಷದಲಿ ರಾಯ | ಸಂತೈಸಿ ಕರಗಳ ಮುಗಿದು |
ಕಂತು ಜಂಗಮಪ್ರೇಮಿ ವಾಲಗಕೆ ಬರುವಂಥ | ಪಂಥವನಾರು ಬಣ್ಣಿಪರು            || ೧೩೫ ||

ಹತ್ತುವ ಹಾಜಾರ ಮುತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು | ತೆತ್ತಿಯ ಮೇಲ್ ಹೊನ್ನ ಕಳಸ |
ರತ್ನ ವೈಢೂರ್ಯ [ವ] ತೆತ್ತಿಸಿದ ಪೀಠ [ದ] | ವಿಸ್ತರವ ನೋಡುವರಳವೆ             || ೧೩೬ ||

ರಾಯ ರುದ್ರನು ಹೊರಡೆ ಏರಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ | ಭೇರಿ ಪಾಠಕರು ಉಗ್ಘಡಿಸೆ |
ಸಾಗಲು ಸಂಭ್ರಮದ ಭೋಗದೊಳಗೆ ರಾಯ | ಏರಿದ ಸದರ ವಾಲಗವ             || ೧೩೭ ||

ಕರಿ ತುರಗ ಕಾಲಾಳು ಮೆರೆಯುತ್ತ ರಣಗಹಳೆ | ಪರಿವಾರ ಮಂತ್ರಿ ಮನ್ನೆಯರು |
ದೊರೆ ಎಡಬಲದಿ ಕಿರೀಟವರ್ಧನರೆಲ್ಲ | ಎಡಬಲದಿ ಕುಳಿತು ರಾಯನಿಗೆ              || ೧೩೮ ||

ನಾಲಗೆಯ ಪಿಡಿಕೊಂಡು ಮೂಗಿನೊಳ್ ನುಡಿಯುವ | ನಾನಾ ಪ್ರಬಂಧ ಗೀತವರು |
ತೂಗೇನೆಂಬರು ಗಿರಿಯ ತುದಿ ಬೆರಳ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ | ಸಾಧಕ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯದವರು    || ೧೩೯ ||

ಭುಜಬಲದ ಶಕ್ತಿಯಲಿ ಮದಗಜವ ನೂಕುವರು | ನುಡಿಸುವರು ಬಂದ ಚಿತ್ರವನು |
ಕಡಲನು ಧರಣಿಗೆ ಹರಿಸೇನು ಎಂಬಂಥ | ನೆರೆ ಜಾಣರು ಹರಸಿ ವಾಲಗದಿ           || ೧೪೦ ||

ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆರಡನೆಯ ಭೋಗದೊಳಿರುತಲಿ | ಓರುಗಲ್ಲರಸು ರಾಜೇಂದ್ರ |
ಆಗಲೆ ಅರುವಾಗಿ ಅರಸು ಕಂಪಿಲನಾತ್ಮ | ಬಾಲರಾಮನ ಕರೆಸುವರೆ               || ೧೪೧ ||

ಹೋಗಿ ಬಾರೆಲೊ ನೀನು ದೇವಿಶೆಟ್ಟಿಯ ಲಿಂಗ | ಸಾವಿರ ಕುದುರೆ ಮಂದೆಯಲಿ |
ಶೋಧಿಸಿ ರಾಮನ ಠಕ್ಕು ಟೌಳಿಯ ನಿಜವ | ಭೇದಾಭೇದವನು ತಿಳಿಯೋ           || ೧೪೨ ||

ತಂದೆಯೊಳ್ ಕದನಾಡಿ ಬಂದನೆಂಬರು ಲಿಂಗ | ಸಂದೇಹವಾಗಿದೆ ಮನಕೆ |
ಮಂದಿ ಕುದುರೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದ ಮನುಜನ ನಂಬಿ | ಇಂಬುಕೊಡುವುದು ಮಹಾಕಷ್ಟ  || ೧೪೩ ||

ಪಾದದಪ್ಪಣೆಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವೆನು ಭೂಪ | ಶೋಧಿಸುವೆ ರೋಮ ರೋಮಗಳ |
ಸಾವಿರ ಕುದುರೆಯ ಬಲಗೂಡಿ ನಡೆದನು | ರಾಯ ರಾಮನ ಪಾಳ್ಯಕಾಗಿ             || ೧೪೪ ||

ಹತ್ತಿದ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಮುತ್ತಿನ ಅಹುದೆಯ | ಎತ್ತಿ ಸಾರುವ ರಣಗಾಳೆ |
ಬೆ[ಕ್ಕಿ]ನ ಬಳಿಗೆ ಬೆನವ ವಾಹನ ಬರುವ ವಿ | ಚಿತ್ರದಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಪೊಗಲು              || ೧೪೫ ||

ಬರುವ ಲಿಂಗನ ಸುದ್ಧಿ ಬಿರುದ ಬಾಲೇಂದ್ರರು ಕೇಳಿ | ಸದರಿನೊಳ್ ಕುಳಿತು ಧೈರ್ಯದಲಿ |
ಕ್ಷೇಮವೆ ಲಿಂಗಣ್ಣ ರಾಯ ರುದ್ರನು ನಿಮ್ಮ | ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿದರು ಪ್ರೀತಿಯಲಿ           || ೧೪೬ ||

ಬಿರಿದಿನೆಕ್ಕಟಿಗರು ಕರಿ ತುರಗ ಕಾಲಾಳು | ಸದರ ವಾಲಗ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲೆ |
ಸಾಗಿ ಬಂ[ದನು] ಬೇಗ ದೇವಿಶೆಟ್ಟಿಯ ಲಿಂಗ | ಭೇರುಂಡ ರಾಮಯ್ಯಗೆರ[ಗಿ]        || ೧೪೭ ||

ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಿತಿಗಳನು ಹರುಷದಿ ಕೇ[ಳುತ್ತ] | ಪರಬಲ ವೈರಿದಲ್ಲಣನೆ |
ಮುರಿಯಲಿರಿದು ಮತ್ತೆ ಓರುಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ | ಪರಿಯ ಪೇಳೆಂದು ಕೇಳಿದನು           || ೧೪೮ ||

ಕೆರೆ ಬತ್ತಿ ಭಾವಿಯ ಒರತೆಗೆ ಬಂದಂತೆ | ತೆರನಾಯಿತಲ್ಲೊ ಲಿಂಗಣ್ಣ |
ಊರ ಗೌಡನು ನೆರೆ ಗ್ರಾಮವ ಸೇರಲು | ತುರು ಕಾಯ್ವ ತರಳನಂತಾಯ್ತು          || ೧೪೯ ||

ಖಗರಾಜ ಮರಿ ಬಂದು ಗುಡುಕರಿ ಇರುವಾಗ | ಉರಗನು ನಲಿದಾಡಿದಂತೆ |
ಬಡವನ ಬಿನ್ನಪವು ಬಲ್ಲವನ ಕಿವಿ ಹೊಗಲು | ಹರಿಯಿತ್ತು ರಾಯಗೆ ದೃಷ್ಟಿ             || ೧೫೦ ||

ಬಂದು ಮೂರನೆ ದಿವಸ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು ಲಿಂಗ | ಹರಿಯಿತ್ತೆ ರಾಯಗೆ ಚಿತ್ತ |
ಶೂರ ಕಂದಿಕೆ ಪಾಲ ಭ್ರಮಿಸಿ ದ್ವಾರಕಿಗೆ ಹೋಗೆ | ಚರರು ನಿಲ್ಲೆಂದ ತೆರಬಂತು      || ೧೫೧ ||

ಬಡತನವೆಂಬುದು ಹೊಲೆತನ ಧರೆಯೊಳಗೆ | ಬಲುಮೆಗಳೆ ಲೇಸು ಧರೆಯೊಳಗೆ |
ವೈರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲು ಹರುಷಗಾಣುವೆ ಲಿಂಗ ನಿ | ಮ್ಮರಸರ ಕಾಣೆವ ಘಳಿಗೆಯಲಿ     || ೧೫೨ ||

ರಾಮನಾಡಿದ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಲಿಂಗಣ್ಣನು | ಭೂಮಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು |
ಸ್ವಾಮಿ [ನಿ]ಮ್ಮಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲೆವು ನಾವು | ಮಾಡಬಹುದು ಬಂದ ಕಾರ್ಯ      || ೧೫೩ ||

ಹೇಳ್ವೆನು ಲಿಂಗಣ್ಣ ಲಾಲಿಸು ಕರ್ಣದಿ | ಕಾಣದ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ |
ಏಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನು ಬಡತನವ ಪೇಳಲು | ಲೋಕಮಯವೆಂಬರು ಮನದೊಳಗೆ      || ೧೫೪ ||

ಏನ ಹೇಳಲೊ ಲಿಂಗ ಭೂಮಿ ರಾಯರ ಗೆದ್ದೆ | ಕಾಲಗತಿಗಳ ಮೀರಲಳವೆ |
ರಾಯ ಕಂಪಿಲ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ ರತ್ನಿಯ ತಂದ | ಮೂಲದಲಿ ಜಗಳ ಬಂತೆಮಗೆ         || ೧೫೫ ||

ಮೂಲವ ತಿಳಿದೆನೊ ಕುಲಗೇಡಿಯೆಂಬವಳ | ಬೇಡವೆನ್ನಲು ಕಷ್ಟ ಬಂತು |
ಓಡಿ ಬಾರದೆ ಹೆದರಿ ಎತ್ತಿ ಬಡಿವೆನೆ ಪಿತನ | ರೂಢಿಯೊಳಪಕೀರ್ತಿ ಬಹುದು          || ೧೫೬ ||

ಬಾಳಿವೋದುವದ್ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಚಿಂತಕ | ನೂರೆಂಟು ಶಿಖರಿಯ ಕಾದು |
ನೋಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಯ ರುದ್ರನ ಬಳಿಯ | ಸಾಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಳ ನಡೆವೆ            || ೧೫೭ ||

ಕಡಿದೆನು ಎಂಬಂಥ ಎದೆಯಿರಲು ಇರ ಹೇಳು | ಬಡ ಧೈರ್ಯವಾದರೆ ನಡೆಯೆ |
ಕಡೆ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಆಳಾಗದಿರಲೆನ್ನ | ನಡೆವೆನು ಸುರಿತಾಳನ ಬಳಿಗೆ             || ೧೫೮ ||

ಮತ್ತೆ ಕೇಳೆಲೊ ಲಿಂಗ ಇಟ್ಟಂಥ ಬಿರಿದನು | ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳುವರೇನೊ ಹೆದರಿ |
ಉಪ್ಪುಂಡ ರಾಯನಿಗೆ ಮೇಘ ಕವಿಯಲು ಕಡೆಗೆ | ಕೊಚ್ಚುವೆ ನೋಡೆನ್ನ ಛಲವ       || ೧೫೯ ||

ಮಾರುತನ ಸುತನಂತೆ ಬಲಗಾರನಹುದೆಂದು | ಹೋಗಿ ಬರುವೆನು ರಾಯನೆಡೆಗೆ |
ಶೀಘ್ರದೊಳಗೆ ಬಂದು ಏನೆಂಬ ಪತಿ ಬಿನ್ನಹ | ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅರುಹುವೆನು        || ೧೬೦ ||

ಬಂದನು ಲಿಂಗಣ್ಣ ಒಂದೆ ಭರವಸದೊಳು | ರಾಜೇಂದ್ರಗೆ ಕರಗಳ ಮುಗಿದು |
ಬಂದ ಬಾಲನ ಮಾತ ಬುಡದಿಂದ ನೋಡಿದೆ | ನಿಜವೆಂಬ ರೀತಿಗೆ ತೋರುವುದು    || ೧೬೧ ||

ರತ್ನಿ ಕಾಲಲಿ ಜಗಳ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದುದು ನಿಜವು | ಕುಟ್ಟುವನಿಬ್ಬರನು ಎತ್ತಿ |
ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಪಕೀರ್ತಿಯೆಂಬ ಭೇದವ ತಿಳಿದು | ಕಟ್ಟಿ ಕಾಯಲು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ         || ೧೬೨ ||

ಅಂತಪ್ಪ ಧೀರ ಎಮ್ಮೆಡೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ರಾಯ | ಭೂಕಾಂತರು ಇದಿರುಂಟೆ |
ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯ ಮಾಡಿ ಸುರಿತಾಳನ ಬೇರನು | ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೆ ಸ್ಥಿರಕರವು          || ೧೬೩ ||

ಬಹಳ ಹೇಳುವುದೇನು ನೋಡಯ್ಯ ರಾಜೇಂದ್ರ | ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳೊಳು ಮುನಿದು ಬಂದ |
ಕಾಣುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವ ತೆರದೊಳು ನೋಡೆ | ನೀಮೊಮ್ಮೆ ಕರೆಸಿ ಕೇಳುವುದು         || ೧೬೪ ||

ಹಾದಿ ಸೂಳೆಯ ನೆಚ್ಚಿ ಮನೆಯ ಹೆಂಡಿರ ಬಿಟ್ಟ | ಗಾದೆ ಬಂದಿತು ರತ್ನಿ ಕಾಲಿಂದ |
ಶೋಧಿಸಿದ ಅಪರಂಜಿ ಕುಮಾರನ ಬಿಡಲವಗೆ | ಮೂದೇವಿ ಹೆಗಲೇರಿ ಬಂದೊ      || ೧೬೫ ||

ಮೋಸ ಕಾಣವುದಿಲ್ಲ ಅವನಾಡುವ ಮಾತೀಲಿ | ಸೋಸಿದ ದಧಿವಂತೇನೊ |
ಲೇಸು ಕಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಬುದು ಅವನ | ಎಮ್ಮಯ ಮಾತಿರದಲ್ಲ          || ೧೬೬ ||

ಮತ್ತೆ ಕೇಳೈ ಭೂಪ ಮಡಗಬರದು ಮಾತ | ಸತ್ಯದಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಾಮ |
ಇಟ್ಟಂಥ ಬಿರಿದೀಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳುವನಲ್ಲ | ಪೃಥ್ವಿ ಮುನಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡನು        || ೧೬೭ ||

ಧರಣಿ ಮೇಘವು ನಿಮಗೆ ಕವಿದು ಬಂದರೆ ಕೊಡನು | ದೃಢವುಂಟು ಅವನ ಮನದೊಳಗೆ |
ಸರಿನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಾಯರು ಮಂತ್ರಿ | ಹರುಷದಾದರೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ       || ೧೬೮ ||

ರಾಯ ಕೇಳಿದ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ದೊರೆಗಳನೆಲ್ಲ | ಕೇಳಿದಿರಾ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಮತವೆ |
ಧೀರನಾದವ ಬಂದು ವಾಲೈಸಿ ನಿಂದಲ್ಲಿ | ನಾವು ಬಿಡುವುದು ಘನವಹುದೆ           || ೧೬೯ ||

ಹಲವು ಯೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಕಲಹ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ | ಹೊಲಬ ದಾಂಟಿಸುವ ಗಳಿಗೆಯಲಿ |
ಮಲೆತು ನಿಂತರೆ ನಮ್ಮ ಬಲಕೇಸು ಕಡೆಯುಂಟು | ತಲೆಯ ತರುವರು ಪಾದದೆಡೆಗೆ || ೧೭೦ ||

ಸಹಜವಹುದು ಪ್ರಧಾನಿ ದೊರೆಗಳ ಮಾತು | ತೀರುವುದೇನು ಅವನಿಂದ |
ಸೀಗೆಯಲಿ ಬಾಳೆಯು ಹೊಕ್ಕಡದು ಬಾಳುವುದೆ | ಗೀಜಗ ಗಿಡುಗ ನೀಗಿದಂತೆ        || ೧೭೧ ||

ಆಗಲಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಹೋಗಿ ರಾಮನ ಕರೆಯೊ | ನೋಡುವೆನು ಎದೆ ಧೈರ್ಯವನು |
ರೂಢಿಂದ್ರ ಮತ್ತಾರ ಕಳುಹಿನ್ನು ಕರೆಸುವುದು | ಚಾಡಿಗರು ಕಡೆಗೆನ್ನ ದೂರುವರು     || ೧೭೨ ||

ಸಂದೇಹ ನಿನಗೇಕೊ ಲಿಂಗಣ್ಣ ನಾನಾಗಿ | ನಂಬುಗೆ ನಾನಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು |
ಕೊಂದವನು ಇರುತಿರಲು ಕೋಲೇನ ಮಾಡುವುದು | ತಂದೆ ಇರಲು ಮಗಗೇನೋ  || ೧೭೩ ||

ದೊರೆಗಳಾಡುವ ಮಾತು ತಿರುಹಿದ ಕಡೆಗುಂಟು | ಉರಗನ ತೆರ ಗಾದೆಯಂತೆ |
ಬಡಿದವರ ಬಿಡುವುದು [ಬಡಿಯದರ] ಪಿಡಿದು | ಕಡೆಗೆ [ನಗೆ] ಕೋಪ ಮಾಡುವಿರಿ    || ೧೭೪ ||

ಮೂರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ದೇವಿಶೆಟ್ಟಿಯ ಲಿಂಗ | ಸಾಗಿದನು ಮನ ಹರುಷನಾಗಿ |
ಸಾ[ವಿರಾ]ರು ವಾರಣಗಳ ನೂರಾರು ತುರಗದಿ | ರಾಮನ ಡೇರ್ಯನ ಪೊಗಲು     || ೧೭೫ ||

ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಂಪಿಲ ರಜತಾದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿ | ಕಾರ್ಜುನ ಕೃಪೆಯೊಳು ಪಡೆದ |
ಭೀಮನ ಸಮಗಾತ್ರ ಭೇರುಂಡನಹುದೆಂದು | ರಾಮಗೆ ಕರವೆತ್ತಿ ಮುಗಿದ            || ೧೭೬ ||

ಅರುಹಿದೆ ಅವನಿಯ ದೊರೆಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು | ಕಿವಿ ಜೋಲುವಂತೆ ರಾಯನಿಗೆ |
ಬಿರಿದನು ಬಿಡ[ನ]ವ[ನು] ಹರುಷವಾಗಲು ನಿಮಗೆ | ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೆಂದು ಪೇಳಿ [ದೆ]ನು         || ೧೭೭ ||

ಹರುಷವಾದನು ರಾಯ ದೊರೆಗಳೆಲ್ಲರು ಮಂತ್ರಿ | ಕರೆಯಲ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕಳುಹಿದರು |
ಹರನೊಲುಮೆ ನಿಮಗುಂಟು ಹನ್ನೆರಡ ಪೇಳುವುದೇನು | ಬಿಜಮಾಡಿ ಪುರಕೆ ಕಳುಹಿದನುಬಿ   || ೧೭೮ ||

ಚೆಂದವಾಯಿತು ಕೇಳು ಲಿಂಗಣ್ಣ ರಾಯನಿಗೆ | ತಂದೆ ಕಂಪಿಲನ ಹಗೆಯುಂಟು |
ನಂಬಿ ನಿನ್ನೊಳು ಬರಲು ಮತ್ತೊಂದನೆಣಿಸಲು ಹೇಗೆ | ರಾಜೇಂದ್ರನ ಮನಸ ನೀ ಬಲ್ಲೆ        || ೧೭೯ ||

ರಾಮ ಭೂಪನೆ ಕೇಳು ಆಡಿ ತಪ್ಪುವನಲ್ಲ | ಮೂರು ಅಭಯವ ಎನಗೆ ಕೊಟ್ಟು |
ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ದ್ರೋಹಗಳ ನಾ ಮುನ್ನ | ಪದದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣಗೊಡುವೆನು  || ೧೮೦ ||

ಮೊದಲು ನಂಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆಗೊಂದನೆಣಿಸಲು | ಒಡೆಯನೆಂಬೆನ ಮರುಳವನ |
ಸುಡುವೆ ನೋಳ್ಪುರವನು ನಡೆವಂತೆ ಕೀರ್ತಿಗಳು | ಹಿಡಿಯೆನ್ನ ದೃಢ ನಂಬಿಗೆಯ    || ೧೮೧ ||

ಆಡಿ ತಪ್ಪುವನಲ್ಲ ಚಾಡಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕಾಣೆ | ಹಳೆಬೀಡ ಬಲ್ಲಾಳ ಕೆಟ್ಟಂತೆ |
ಭೋರಿಡುತ ಇವನೊಳು ತೀರಿಸುವೆ ಲಿಖಿತವನು | ಪಾಲಿಸುವೆ [ನಯ್ಯ] ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ         || ೧೮೨ ||

ಬಹಳ ಕಾಲದಿ ಉಂಟು ಬಂದು ನಿಮ್ಮೊಳು ಬಾಳ್ವ | ಪಾದ ದರುಶನದ ಊಳಿಗಕೆ |
ನಾಳಿನ್ನು ಎನುತಿರ್ಪ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಟ್ಟಂಗಿ | ರಾಮ ಕೂಡಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ              || ೧೮೩ ||

ಬಾಯ ಮನ್ನಣೆಗಳನಾಡುವನಲ್ಲ ನಾ | ಭೂಪ ಇದಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಫಿರಂಗಿ |
ಧೀರನ ಎಡಬಲದಿ ಇದ್ದ ಬಂಟರ ಮುಂದೆ | ಜೋರದೆ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು                || ೧೮೪ ||

ಸತ್ಯದೊಳ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ನರಪಿಂಡ | ನಿತ್ಯವೆ ಈ ಕಾಯ ಲೋಕದಲಿ |
ಸತ್ತರೆ ನಿನ್ನೊಳು ಸಾವೆನು ಫಿರಂಗಿ | ಕತ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ನೋಡು                    || ೧೮೫ ||

ಲಿಂಗನ ನೀತಿಯ ಕಂಡರು ಇರ್ವರು | ಚೆಂದವಾಯಿತೆಂದು ಮನದೊಳಗೆ |
ಇಂದು ನಾವು ಬಂದ ಭೇದವನೊರೆವೆವು ಕೇಳು | ತುಂಬಿರಲು ಸಲ್ಲ ಮನದೊಳಗೆ   || ೧೮೬ ||

ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿನ್ನು ಹೊಂದುವುದೆ ಕದನಗಳು | ಬಂದಿತು ಛಲ ಪಂಥದೊಳಗೆ |
ಒಂದಿವಸ ಅಣ್ಣಾಜಿ ಬೇಂಟೆಯ ತರಹೋದ | ಸಂಗಡ ನಾ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ               || ೧೮೭ ||

ಏಕೆ ಎನ್ನುತಲೆಮ್ಮ ಭೂಕಾಂತ ಕೇಳಿದ | ಹೋದ ಬೇಂಟೆಯ ನಾನು ಜರೆದೆ |
ಲೋಕದೊಳಗೆ ರಾಮ ಬಂಟನಂದದಿ ನುಡಿದೆ | ನೀ ತರುವುದು ತೇಜಿಯೆನಲು      || ೧೮೮ ||

ರಾಯ ರುದ್ರನ ಗೆಲಿದು ರಣಧೀರ ತೇಜಿಯ | ತರುವೆ ಹಮ್ಮಿಲಿ ಏನೊ ಎಂದ |
ಏರಲು ರವ ರುದ್ರ ಯಮನ ರೋಮಗಳಾಗೆ | ಆಡಿದ ಪಂಥಕೆ ನಾನು ಬಂದೆ         || ೧೮೯ ||

ಓರುಗಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ರೋಮ ಬೆದರದು ಲಿಂಗ | ಬೇರ ಕೀಳುವ ಶಕ್ತಿಯುಂಟು |
ಭೂಮಿ ಗಾತ್ರವ ಮಾಡಿ ರಾಯ ಪೇಳಲು ನಮ್ಮ | ಮಾಡಿದೆ ಕೇಳೊ ಈ ತಂತ್ರ       || ೧೯೦ ||

ಮುತ್ತಿಗೆಯನು ಮಾಡಿ ಮುರಿವೆನು ನಿಮಿಷದಿ | ಮತ್ತೊಂದು ಉಂಟು ಮನದೊಳಗೆ |
ಹೊಕ್ಕು ರುದ್ರನ ನೋಡಿ ಶಕ್ತಿ ಸಾರವ ತಿಳಿದು | ಇಕ್ಕೋದು ಬಿರುದು ಬೆಂಕಿಯನು    || ೧೯೧ ||

ಬಿರಿದಿನ ಮೂಲಗಳನರುಹಲು ಯಾಕೆಂದೆ | ಇರುವುದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಸೆರಗು |
ತಿರುಗುವ ಕಾಲದಲಿ ಹೊಗಳಿಸುವೆ ಛಲವೇರಿ | ಬರದೇನು ಲಿಂಗಣ್ಣ ಜಗಳ           || ೧೯೨ ||

ಕದನ ಬಂದರೆ ಲಿಂಗ ಹೆದರಿ ಬಂದೆ[ನೆ] ಕೇಳೊ | ವಿಧಿಯ ತೊಡೆವೆ ಓರುಗಲ್ಲ |
ಎದೆಯೊಳು ಭಯವಿರಲು ಯಮನ ನಗರಕೆ ಒಟ್ಟಿ | ಬರು [ವೆ]ನೆಂಬುದ ನೀನು ಅರಿಯಾ     || ೧೯೩ ||

ಹೇಳುವ ನುಡಿಗಳನು ಕೇಳಿದ ಲಿಂಗಣ್ಣ | ರೋಗಿ ಬಯಸುವ ಕ್ಷೀರವನ್ನು |
ಹಾಲನ್ನ ಪಥ್ಯವ ಮಾಡೆಂದ ಪಂಡಿತನು | ಜೋಡಾಯಿತೆನಲು ಲಿಂಗಣ್ಣ              || ೧೯೪ ||

ಬಾರಪ್ಪ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಬೇರೊಂದನೆಣಿಸದೆ | ಜೋಡಿನ ಗಿಳಿಯಾಗಿ ಇರುವ |
ರೂಢೀಶ ಕಂಪಿಲಗೆ ಬಾಲರಿರ್ವರು ನಾವು | ಮೋಹದ ಮಗನಾಗಿ ಇರುವ           || ೧೯೫ ||

ಲಿಂಗ ರಾಮನ ಮನಸು ಒಂದಾಗಿ ದೇಹವು | ಗಂಡಭೇರುಂಡನ ತೆರದಿ |
ಡಿಂಬ ಪ್ರಾಣಗಳೊಂದು ಮಂಡೆಗಳು ಎರಡೆಂಬ | ಕಂಡ ಜನರಿಗೆ ಭೇದವೆನಿಸಿ       || ೧೯೬ ||

ಅಣ್ಣಾಜಿ ಕಾಟಯ್ಯ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡವೆಮಗೆ | ಪುಣ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ದೊರೆತ |
ಕ[ಣ್ಣಿ]ಲೆ ರುದ್ರಗೆ ಕತ್ತಿಯೊಳ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ | ಒಮ್ಮೆ ಶೃಂಗರ ಮಾಡು ಬಲವ               || ೧೯೬ ||

ಆಡಿದ ಛಲಪಂಥ ಕೈಗೂಡಿ ಬಂದಿತು ಅಣ್ಣ | ದೇವನ ಮಹಿಮೆ ಬೆರೆದಿಹುದು |
ಸಾರೆನಲು ತಳವಾರ ಓರಂತೆ ಪೇಳಲು | ಬೇಗ ಶೃಂಗರವಾಗಿ ಬರಲು              || ೧೯೭ ||

ಮಂದಿ ಮಾರ್ಬಲವೆಲ್ಲ ನಿಂದು ಸದರಿಗೆ ಕ[ರೆ]ವ | ವಂದಿಸಿ ರಾಮ ರಾಜೇಂದ್ರಗೆ |
ಮುಂದೆಮಗೆ ದಯಮಾಡು ಮುತ್ತೇವು ಓರಗಲ್ಲ | ತಿಂದೇವು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ      || ೧೯೮ ||

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಚೆಲುವ ನೇಜದ ಮಂದಿ | ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದ ಅಂಬಿನವರು |
ಕೆನ್ನೆ [ಮೀ]ಸೆ ಕೆಂಗರಿಗಣ್ಣು ಕೇಸರಿ ಮುಖದ | ಉರಿಮುಖ ಬಂಟರು ಬಂದು ನಿಲ್ಲೆ    || ೨೦೦ ||

ಕರಿತುರಗ ಮಾರ್ಬಲದ ಉರವಣೆಯ ಲಿಂಗನು | ಕಂಡು ತಲೆದೂಗಿ ಮನದೊಳಗೆ |
ಗೆಲುವರೆ ಈ ಬಲವು ಓರುಗಲ್ಲೊಳು ಮುನ್ನ | ಇಲಿಯು ಮಾರ್ಜಾಲನರಿತಿಹುದು     || ೨೦೧ ||

ರಾಯ ಕಂಪಿಲನ ಕುಮಾರರಿರ್ವರು ಏಳೆ | ಭೇರಿ ಕಹಳೆಯ ಆರ್ಭಟದಿ |
ಆರುತ ಹರಿಣಗಮನದೊಳಗೆ ಮಂದಿ | ಏರಲು ಪೂರ್ವಾನ ತೆರದಿ                   || ೨೦೨ ||

ಪರಬಲಾಂತಕ ರಾಮ ಬರುವ ದಿಗಿಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಣ | ನಡುಗುವಂದದಿ ರಣಗಾಲೆ |
ದಿಗಿಲಿನ ಸ್ವರಕೇಳಿ ಪುರದೊಳು ಜನಜಾತ್ರೆ | ನೆರೆಯಲು ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ            || ೨೦೩ ||

ನಳಿನಮುಖಿಯರು ಪಲ ಬಗೆಯ ಶೃಂಗಾರವಾಗಿ | ತಳಿರೊಡೆದು ನಗುವ ಲಾವಣ್ಯ
ಮೃಗಮದಗಂಧಿಯರು ಮುತ್ತುರತ್ನಗಳಿಂದ | ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮನ್ಮಥನ ಸತಿಗೆ          || ೨೦೪ ||

ಬಾಲೆಯರ ಬಂಧತ್ವ ಲಾವಣ್ಯಗಳ ಕೇಳಿ | ತಾವರೆ ಬಿರಿ ಮೊಗ್ಗೆ ಕುಚವು |
ಗೋವಿಂದನರಸಿಯ ಲಾವಣ್ಯಮುಖಿಯರು | ಏರಿರೆ ಕರುಮಾಡವನು                || ೨೦೫ ||

ಇಂತಪ್ಪ ಲಾವಣ್ಯದ ಕಾಂತೆಯರು ಹೊರಟು | ಚಿತ್ತ ಬೆರೆದು ನೋಡುವರು |
ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಠಾವಿಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಳ ಬೀದಿ | ನೆ‌ಟ್ಟ ನೇತ್ರಗಳ ಮುಚ್ಚದಲೆ                || ೨೦೬ ||

ಪುರವೆಲ್ಲ ಈ ತೆರದಿ ಮರುಳಾಗಿ ಇರುವಾಗ | ಬರುವ ರಾಮನ ಬೆಡಗ ಕೇಳಿ |
ಕಡೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗೆ ದಂಡು ಪಾಳ್ಯವನಿಳುಹಿ | ಅರುಹಿದ ಕಾಟಣ್ಣನೊಡನೆ      || ೨೦೭ ||

ಹೊಕ್ಕು ಬರುವೆನು ನಾನು ದೃಷ್ಟಿಯೆಮ್ಮೊಳಗಿರಲಿ | ಕಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಎನಗೆ ರುದ್ರ |
ಚಿತ್ತದೊಳ್ ಅರಿವಿರಲಿ ಕೊಚ್ಚುವೆ ಊರೊಳಗೆ | ಹಚ್ಚಣ್ಣ ಹೊರಗೆ ಲೆಗ್ಗೆಯನು          || ೨೦೮ ||

ಹೊಗಬಾರದು ಈರ್ವರು ಇರು ನೀನು ಪಾಳ್ಯದಿ | ಭಯ ಬೇಡ ಎನಗೆ ನೀ ಮುನ್ನ |
ಕಳಲೆಯನರಿವಂತೆ ಕೊಂದು ರಕ್ತವ ಹರಿಸಿ | ಬರುವೆನು ಹನುಮನ ತೆರದಿ           || ೨೦೯ ||

ಬುದ್ಧಿಯೆನ್ನುತ ಕಾಟ ಮದ್ದು ಬಾಣವು ಬತ್ತಿ | ಹೋದನು ತನ್ನ ಪಾಳೆಯದಿ |
ಎದ್ದನು ರಣರಾಮ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಬಲದಿ | ಎದ್ದ ಮನ್ನೆಯರೊಡಗೊಂಡು           || ೨೧೦ ||

ಬಾದೂರ ಬಲವಂತ ವೀರಸಂಗಮ ರಾಯ | ಬಾಣಿಯ ಮುದ್ದ ಎಡಗೈಯ |
ಮಾದಿಗ ಹಂಪನು ನಾಗರಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು | ಪ್ರವೀಣರೊಡಗೊಂಡು ನಡೆಯೆ        || ೨೧೧ ||

ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹತ್ತಿ ಚೆನ್ನಿಗ ರಾಮ | ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಸುತನಂತೆ |
ಎತ್ತಿಸಾರುವ ಕಹಳೆ ಎಡಬಲದಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆ | ದಿತ್ಯನ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ನಡೆಯೆ      || ೨೧೨ ||

ಬರುತಿರಲು ಭಾಗ್ಯದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊಬಗಿಂಗೆ | ಕಡಲಂತೆ ಆತನ ಕಳೆಯೊಳಗೆ |
ನಡೆಯಲು ಆ ಪುರದ ಜನಕೆಲ್ಲ ರತ್ನದ | ಕಿರಣ ಪ್ರಕಾಶದಿ ತೋರೆ                    || ೨೧೩ ||

ರಾಯ ರಾಮಗೆ ಲಿಂಗ ತೋರುತ ಆ ಪುರದ | ಆಯ ವರ್ಣದ ಬೀದಿಗಳನು |
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಇದು ಗುರುತರ ಸ್ಥಳವಿಹುದು | ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ಮೊದಲು           || ೨೧೪ ||

ಮೂರು ಮೂರ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳಿಯಲಮ್ಮರು ಮಿಕ್ಕ | ನರರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಧನವೆ |
ಅದು ಹೇಗೆ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಇದು ಚೋದ್ಯವೆನಿಸುವುದು | ರಜತಾದ್ರಿ ಒಡೆಯನ ಗೆದ್ದ        || ೨೧೫ ||

ಸುರಮುನಿ ದೈತ್ಯರು ಒಳಗಾಗಿ ನಾ ಕಾಣೆ | ನರರೊಳಗಿಹುದೆ ಈ ತ್ರಾಣ            || ೨೧೬ ||

ಕುರುಹುಂಟು ರಣರಾಮ ಹರನು ನಾರದ ಕದ್ದು | ಕೊರೆದರು ಕನ್ನ ಈ ಬಳಿಯ
ದೊರೆಗಳ ಒಡೆವೆಯ ಕದ್ದು ಗುಂಡಯ್ಯಗಳ | ಮೊರೆ ಹೊಗಲು ಶೂಲವೇರಿದನು      || ೨೧೭ ||

ಇದು ಹೇಳೊ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶರಣರ ನುಡಿಗಳನು | ಸುಡು ನಿನ್ನ ಊರಿನ ಬಲವ |
ಗಿರಿಜಾವಲ್ಲಭ ಮೆಚ್ಚಿ ಗುಂಡಯ್ಯ ಒಯ್ಯಲ್ಕೆ | ಧರಣಿಯೊಳ್ ಚೋರನೆನಿಸಿದನು      || ೨೧೮ ||

ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಸುದ್ದಿ ಕಲಿಯು ದ್ವಾಪರದೊಳು ತಿಳಿದಲ್ಲಿ ನೀ ಪೇಳೊ ಲಿಂಗ |
ನಲಿದು ಲಾಲಿಸು ಭೂಪ ತಲೆಯೆರೆಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ | ಕಳೆಯಲು ರುದ್ರನಿಗೆ ಮೂರು        || ೨೧೯ ||

ನಗರದ ಬಲವೇನೊ ತೆಗೆದೊಗೆವ ಅಗಣಿತರುಂಟು | ಪಡೆದ ಲಿಖಿತವು ತೀರಿ ಬರಲು |
ಕಡಲೊಳು ಕೂರ್ಮನ ನಡು ಬೆನ್ನಿನೊಳಗಿರ್ದ | ಮುಳುಗದೆ ದ್ವಾರಕಪುರವು         || ೨೨೦ ||

ಊರಿನ ಘನ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡಯ್ಯಾ ಲಿಂಗ | ರೋಮದೊಳಗೆ ಇದು ಎನ್ನ |
ಆಡಬಾರದು ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾ ನಡೆಯಣ್ಣ | ರೂಢೀಶನೊಲುಮೆ ಹೋಗಿಹುದೊ || ೨೨೧ ||

ಬರುತಿರ್ಪ ರಾಮನ ತರಳೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನೋಡಿ | ನಯನ ಮುಚ್ಚದೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು |
ಭುವನದೊಳಗೆ ಉಂಟೆ ಇವನ ಪೋಲುವ ಯುವಕ | ನಯನ ಸಾಲದು ನೋಡುವುದಕೆ      || ೨೨೨ ||

ಕಣ್ಣೆರಡು ಸಾಲವು ಇನ್ನೊಂದು ತಮಗಿಲ್ಲ | ಹುಣ್ಣಿವೆ ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ |
ನಮ್ಮಂಥ ಪಾಪಿಗಳ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವನೆ | ಧರ್ಮಿ ತಾನಾಗಿ ತೋರುವನು          || ೨೨೩ ||

ನೋಡಿ ಕಂಡವರೆಲ್ಲ ಓಡಿ ತಮ್ಮಯ ಬಳಗ | ಊರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಪೇಳಿದರು |
ಕೇಳಿರೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ನಮ್ಮಯ ಪುರಕೊಬ್ಬ | ಗೋವಿಂದ ಸುತನು ಬಂದಿಹನು           || ೨೨೪ ||

ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೇ ತಾಯಿ ಕೂಡಿದ ಸುಖ ಉಂಟು | ನೋಡನೆ ಎಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲಿ |
ಬೇಡ ಹೇಳಿರೆ ಮುಂದೆ ಪುರುಷಯೋಗದ ಪಾಡು | ಮಾತಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರೀತಿಯಲಿ        || ೨೨೫ ||

ಮುಕುಂದನ ಮಗನು ಸತ್ತನೆಂಬರು ಬರಿದೆ | ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದನು ಈ ಪುರಕೆ |
ಚಿತ್ತದೊಳ್ತರಳೆಯರು ಮನಮುಟ್ಟಿ ನೆನೆಯಲು ಪುತ್ರ ಹುಟ್ಟವೇನವನ ತದ್ರೂಪ       || ೨೨೬ ||

ಪಡೆದಾನು ಹರನೊಳು ಹಡೆದಾಕೆ ಎಂತುಂಟು ಕೈ | ವಿಡಿದ ಕಾಂತೆಯ ಭೋಗಕೆಣೆಯೆ |
ಸುಡು ನಮ್ಮ ನಾರಿತ್ವ ಒಂದಿರುಳು ಇವನೊಳು ಬಾಳಿ | ಅಳಿದರೆ ಗತಿಯುಂಟು ಮುಂದೆ     || ೨೨೭ ||

ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪರುವತ ಗೋ | ಕರ್ಣ ಉಡುಪಿ [ಬ]ನವಾಸಿ |
ಲೋಕತೀರ್ಥವನೆಂದು ಉಪವಾಸ ನಡೆಸಲು ಇಂಥ | ಜ್ಯೋತಿರೂಪನ ಪಡೆಯಲರಿದು      || ೨೨೮ ||

ಕಾಮಿಸಿ ಬಾಲೆಯ ರಾಮಗೆ ಮರುಳಾಗೆ | ಮಾನಾಭಿಮಾನವ ತೊರೆದು |
ಆಲಯವ ಬಿಡುವು ಸ್ತ್ರೀಯರ ನೋಡಿ ರಾಮಯ್ಯ | ತಾಯಿ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಸಮವೆಂದ || ೨೨೯ ||

ರೂಪ ಪಡೆಯಲು ಪುಷ್ಪ ಕುರುಡಿ ಕುರೂಪಿಯಾಗಲು ಹೀನ | ರೀತಿಗೆಡಲು ಹಾಸ್ಯ ಜನಕೆ |
ಪಾಪಿಯಾಗಲು ಪುಣ್ಯ ಹೀನನೆಂಬರು ಲಿಂಗ | ಲೋಕ ನೆಚ್ಚಿಸಲು ಹರಗಳವೆ         || ೨೩೦ ||

ಪರನಾರಿಯರ ಸಹೋದರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಭಲರೆಂದು | ಬಿರಿದಿನ ಕಹಳೆ ಸಾರುತಿರಲು |
ದೊರೆ ರುದ್ರರಾಯನ ಅರಮನೆಯ ಕಾಣುತ ಲಿಂಗ | ಒರೆದನು ರಾಮ ಭೂಪಾಲಗೆ  || ೨೩೧ ||

ರುದ್ರನ ಅರಮನೆಗೆ ವಜ್ರದ ತೊಲೆಕಂಬ | ಇದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಅಪರಂಜಿ | ಸ
ಅರ್ಧನಾರಿಯ ಪೂಜೆ ಆವಲ್ಲಿ ಶಿವಮಯವು | ಹೊದ್ದಲಮ್ಮವು ಪೇತು ಭೂಪ         || ೨೩೨ ||

ಕಾಸಿ ಕೆಲಸದ ಕಲ್ಲು ಸೀಸವೆರಕದ ಕೋಟೆ | ರಣಭೂತಕಾಗಲು ಎಂಟು ಮುಖದಿ |
ರಾತ್ರಿಯೆ ಹಗಲಾಗಿ ರಾಯ ರುದ್ರನ ಮನೆಯು | ಈ ಕಲಿಗೆ ಹೇಮದ ಗಿರಿಯು        || ೨೩೩ ||

ಮದಗಜದ ಲಾಯಗಳು ಮಣಿವ ನಾಟಕಶಾಲೆ | ಚದುರಂಗ ಬೀದಿ ಚಾವಡಿಯು |
ಹಡಗಿನೊಳ್ ಬಂದಂಥ ನಡೆ ಘನ ಲಾಯಗಳು | ಹಿಡಿ ಬೇಡಿ ಮೂರು ಸಾವಿರವು    || ೨೩೪ ||

ವಾಣಿ ವೈಶ್ಯರ ಬೀದಿ ಮೇಲೆ ಒಂಟೆಯ ಲಾಯ | ಇದು ಪಾಳೆಗಾರರ ಗೃಹವು
ಮೂರು ರಾಯರು ರುದ್ರನ ಕಾದು ಕೊಂಡಿರುವುದು | ಊಳಿಗಕೆ ಕಡೆಯಾಗಿ ಭೂಪ   || ೨೩೫ ||

ನಗರದ ನಡುಮಧ್ಯೆ ಅಘಹರನ ಆಲಯವು | ಶರಭೇಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಯ ನೆಲೆಯು |
ಪರಿಣಾಮದೊಳು ಪೇಳಿ ದೊರೆ ರುದ್ರನಿರುವಂಥ | ಸದರಿನೆಡೆಗೆ ಬಂದರಾಗ         || ೨೩೬ ||

ಕಾಯ್ದು ವಾಲೈಸುವ ಕರಿ ತುರಗ ಕಾಲಾಳು | ಕಾಣುತ್ತ ರಾಮನಾಶ್ಚರಿಯ |
ಆನೆಯ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಭೇರುಂಡನು ಇಳಿದಂತೆ | ಹಾರಿತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಎದೆಯು              || ೨೩೭ ||

ರಾಯ ರಾಮ[ನು ನಿಲೆ] ನೋಡಿ ರುದ್ರನ ಮಂದಿ | ಸೂರ್ಯನೆದುರು ತಾರೆಗಳು |
ತೋರಲಮ್ಮದೆ ಕಳೆಯು ಅಡಗುವಂದದಿ ಇವನು | ದೇವ ಪಿಂಡವು ನರನಲ್ಲ         || ೨೩೮ ||

ವಾಲಗಗೊಡುತಿರ್ಪ ಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲವು ಎದ್ದು | ದಾರಿಯ ಬಿಟ್ಟರಾ ಕ್ಷಣಕೆ |
ಮಾರಿಯ ಕರಕೊಂಡ ಕೊಣಬಿಗನ ತೆರನಂತೆ | ಓರಂತೆ ಕರ [ಗಳ] ಮುಗಿದು       || ೨೩೯ ||

ಏರಿದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇಳಿದು ಚೆನ್ನಿಗರಾಮ | ಮೇಲೆ ಲಿಂಗನ ಕರವಿಡಿದು |
ಸಾಗಲು ಕಿರಣವು ಏರು ವಂದದಿ ಸದರ | ಲಾಗವ ಹಸ್ತದೊಳ್ ನಡೆಯೆ              || ೨೪೦ ||

ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತರದೊಳು ಪಿಡಿದು | ಎತ್ತಿ [ಹಾ]ರಿಸುವ ಚಾಮರವು |
ಒತ್ತಿನೊಳಗೆ ಬರುವ ಮಂತ್ರಿ ಮನ್ನೆಯರೊಳಗೆ | ಶುಕ್ರನಂದದಿ ರಾಮ ಬರಲು       || ೨೪೧ ||

ರುದ್ರನ ಎಡಬಲದಿ ಇದ್ದ ದೊರೆಗಳು ಮಂತ್ರಿ | ಎದ್ದರು ಎದೆಯು ಜಜ್ಜರಿಸೆ |
ಬಂದಹುದು ಬಹುಕಾರ್ಯ ಗೆದ್ದ ಭೀಮನ ಪೋಲ್ವ | ವಜ್ರಕಾಯದ ಹನುಮಂತ       || ೨೪೨ ||

ಇದಿರೆದ್ದು ಬಂದರು ದೊರೆಗಳು ತಲ್ಲಣಿಸಿ | ಹರುಷವೆ ರಣರಂಗ ರಾಮ |
ಕರಗಳೆಲ್ಲವ ಪಿಡಿದು ಕಾಂತ ರುದ್ರನು ಇರುವ | ಸದರು ಸಿಂಹಾಸನಕೆ ನಡೆಯೆ       || ೨೪೩ ||

ಬರುವ ರಾಮನ ದಿಗಿಲ ದೊರೆಯು ರುದ್ರನು ನೋಡಿ | ಪಡೆದಳು ಪಾರ್ಥವ ತೆರದಿ |
ಹಡೆದೇನು ನೂರೆಂಟು ಸಗಣಿಯ ಹುಳದಂತೆ ಗ | ರುಡನಂದದಿ ಸುತನೊಬ್ಬ ಸಾಕು || ೨೪೪ ||

ಗರುಡನ ಕಂಡಂಥ ಫಣಿರಾಜನಂದದಿ ರುದ್ರ | ಶಿರವ ತೂಗುತ್ತ ಮನದೊಳಗೆ |
ದೊರೆ ಕಂಪಿಲಾತ್ಮಜನೆ ಹರುಷವೆ ಮನಪ್ರೀತಿ ನಿ | ಮ್ಮರಸು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪರಿಣಾಮವೆ       || ೨೪೫ ||

ಪರಿಣಾಮ ಧರಣೀಶ ಗಣ ರುದ್ರ ನಿಮ್ಮಯ ದಿನ | ಚರಿಯ ಕೇಳುವರು ಪ್ರೀತಿಯಲಿ |
ಹರೆಯ ಹೋಗಲು ಹಣ್ಣು ಉದುರು ಎಲೆಗೆ ಊರು | ದೂರವಾದವರ ಮಾತೇನು     || ೨೪೬ ||

ಕರವ ಮುಗಿಯದೆ ರಾಮ ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ಬೇರೆ | ಸದರ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕುಳಿತು |
ಪರಿವಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಡಬಲದೊಳು ನಿಂದು | ಸಮರಸದ ಮಾತಾಡುತಿರಲು    || ೨೪೭ ||

ತರಳ ಪುತ್ರನೆ ಕೇಳು ಹಿರಿಯ ಕಂಪಿಲ ನಿಮ್ಮ | ಗಣಪತಿರಾಯನ ಕಿರಿಯ ತರಳ |
ಮಲೆತವರಿಗೆ ಗಂಡ ಹರಿಮೀಸೆಗ [ಳ]ವಗೆ ಎಮ್ಮ | ನಗರ ಮುತ್ತಿದ ಕಾಲದೊಳಗೆ   || ೨೪೮ ||

ಧರೆಗಧಿಕ ಹಂಪೆಯ ವರಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ | ಕರುಣಿಸು ವಿರುಪಾಕ್ಷಲಿಂಗ |
ದೊರೆ ರಾಮನೋರ್ಗಲ್ಲ ಅರಸು ರುದ್ರನ ಕಂಡು | ಇರುವ ರಾವಿಗೆ ಸಂಧಿ ಏಳು [> ಎಂಟು]  || ೨೪೯ ||[1]

[1] + ಅಂತು ಸಂಧಿ ೭ (>೮)ಕ್ಕೆ ಪದನು ೧೫೯೧ಕ್ಕಂ ಮಂಗಳ ಮಹಾಶ್ರೀ (ಮೂ).