ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಕಿ ಪುಟವನ್ನೂ ಎರಡನೆಯ ಅಂಕಿ ಪದ್ಯವನ್ನೂ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಂಗಚಿತ್ತ ೧೪೮ – ೨೨ ಪಾರಿತೋಷಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೈಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಡುವ ವಸ್ತ್ರ, ಆಭರಣ

ಅಂಗದಾಹ ೮೨ – ೯೦ ಶರೀರದ ತಾಪ

ಅಂಗವಟ್ಟ ೧೩೦ – ೧೦೪ ವ ಮೈಮೇಲೆ ಹೊದೆಯುವ ಬಟ್ಟೆ

ಅಂಚಳ ೧೬೦ – ೮೪ ವಸ್ತ್ರದ ತುದಿ

ಅಂಚಿರ ೨೨ – ೧೦೯ ವ ಚಂಚಲ

ಅಂಚೆ ೧೩೩ – ೧೧೭ ಹಂಸ

ಅಂಜಳಿಪುಟ ೫೮ – ೪೮ವ ಬೊಗಸೆ

ಅಂಡಲೆ ೧೪೩ – ೫ ಕಾಡು, ಹಿಂಸೆಮಾಡು

ಅಂತಿಕ ೧೭೯ – ೨೭ವ ಹತ್ತಿರ, ಸಮೀಪ

ಅಂಬುದ ೧೭೯ – ೨೭ವ ಹತ್ತಿರ, ಸಮೀಪ

ಅಂಬುದ ೨೫ – ೧೨೧ ಮೇಘ

ಅಂಬುದುರ್ಗ ೪೦ – ೩೫ ನೀರಿನ ಕೋಟೆ

ಅಂಶುಕ ೮೬ – ೧೧ ಬಟ್ಟೆ

ಅಕುಲೀನತೆ ೫೫ – ೩೩ ಸತ್ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ದಿರುವುದು, ಭೂಮಿಯ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದಿ ರುವುದು

ಅಕೂಪಾರ ೮೪ – ೧ವ ಸಾಗರ, ಸಮುದ್ರ

ಅಗಾರ ೨೩ – ೧೧೧ ಮನೆ

ಅಗಿ ೩೭ – ೧೭ ಹೆದರು, ಅಂಜು

ಅಗುರ್ವು ೩ – ೩ ಅತಿಶಯ, ಭಯ, ಬೆರಗು

ಅಚ್ಚಬಾಸಿಗ ೧೩೨ – ೧೧೦ವ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟದ ಹಾರ

ಅಜನಿಸು ೬೧ – ೬೩ ಉಂಟುಮಾಡು, ಹುಟ್ಟಿಸು

ಅಜ್ಜಿಕೆ ೪ – ೧೦ ಜೈನಸಂನ್ಯಾಸಿನಿ

ಅಟ್ಟಂಕ ೧೭೫ – ೯ ಮೇಲ್ಭಾಗ (?)

ಅಟ್ಟಳೆ ೨೯೧ – ೧೨೫ ಕೊತ್ತಳ, ಬುರುಜು

ಅಟ್ಟಾಳ ೨೫ – ೧೨೩ ಕೊತ್ತಳ, ಬುರುಜು

ಅಡಗು ೨೫೮ – ೧೩೬ ವ ಮಾಂಸ

ಅಡಬಳ ೨೫೭ – ೧೩೧ ಮಾಂಸ

ಅಡಸು ೮೯ – ೩೦ ಒಳಸೇರಿಸು, ತುರುಕು

ಅಡರ್ಪು ೧೩೪ – ೧೧೮ವ ಊರೆ, ಆಧಾರ

ಅಡಿಕಿಲ್ಗೊಳ್ ೩೧ – ೧೫೪ ಒಂದರಮೇಲೊಂದಾಗಿ ಪೇರಿಸಿದು, ದಟ್ಟವಾಗಿರು

ಅಡುಕುವಾಸು ೧೩೩ – ೧೧೭ವ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸೇರಸಿದ ಹಾಸು

ಅಡ್ಡಣ ೧೨೩ – ೬೫ ಗುರಾಣಿ

ಅಡ್ಡತಾಳ ೨೦೭ – ೧ವ ಸಪ್ತತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

ಅಣಂ ೬೯ – ೩೦ ಸ್ವಲ್ಪವೂ

ಅಣಿವಣ ೨೯೮ – ೧೫೭ ಅಣಿವಿಣಿ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು (?)

ಅಣೆದುನೊಂಕು ೧೬೬ – ೧೧೦ ವ ಗುರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಡು

ಅತನು ೧೩೫ – ೧೨೪ ಮನ್ನಥ

ಅತಿಶಯಿಸು ೫೮ – ೪೭ ಮೀರು, ಮೇಲಾಗು

ಅತೀತಜನ್ಮ ೯೭ – ೬೬ ವ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ

ಅದಿರ್ಮುತ್ತೆ ೨೪೯ – ೮೭ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೂವು, ಮಾಧವಿ

ಅಧರತ್ವ ೨೪ – ೧೨೦ ಕೀಳಾಗಿರುವುದು, ಕೀಳುತನ

ಅಧಿವಾಸನ ೧೩೪ – ೧೧೮ವ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ವಾಸನೆ ಕಟ್ಟುವುದು

ಅಧ್ವಗ ೧೮ – ೯೦ ದಾರಿಹೋಕ

ಅಧ್ವಾನಿಸು ೨೫೦ – ೯೭ ತೊಂದರೆಮಾಡು

ಅನವದ್ಯ ೧೬೫ – ೧೦೮ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ

ಅನಾಗತ ೧೦೫ – ೧೦೦ ವ ಭವಿಷ್ಯ

ಅನಾರತಂ ೫ – ೧೩ ನಿರಂತರವಾಗಿ

ಅನಿಶಂ ೩ – ೧ ಯಾವಾಗಲೂ

ಅನುಭೂತಿ ೮೭ – ೧೬ ದರ್ಶನ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ

ಅನುಮಾನ ೯೭ – ೬೬ವ ತರ್ಕ, ಊಹೆ

ಅನುಮೇಯ ೯೭ – ೬೬ವ ತರ್ಕದಿಂದ ತಿಳಿಯ ಬಹುದಾದುದು

ಅನೋಕಹ ೨೧ – ೧೦೨ ಮರ

ಅನ್ನಯ ೧೬೯ – ೧೨೮ ಅನ್ಯಾಯ

ಅಪಲಾಪನ ೯೭ – ೬೬ವ ಅಸತ್ಯ, ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಾತು

ಅಪವರ್ಗ ೪ – ೭ ಮುಕ್ತಿ

ಅಪಾಂಗ ೧೫೫ – ೫೬ ಕಡೆಗಣ್ಣು

ಅಪೋಹಿಸು ೨೪೯ – ೮೮ ಕಳೆ, ನಿವಾರಿಸು

ಅಪ್ಪಯಿಸು ೧೧೨ – ೧೬ವ ಒಪ್ಪಿಸು, ವಹಿಸು, ಆಶ್ರಯಿಸು

ಅಪ್ಪುಕೆಯ್ ೨೨೦ – ೬೧ವ ಅಂಗೀಕರಿಸು, ಒಪ್ಪು

ಅಭಿಜ್ಞ ೧೦ – ೪೬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು

ಅಭಿನೂತ ೧೯೯ – ೧೨೮ ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ

ಅಭಿರಾಮ ೨೦ – ೧೦೦ ಮನೋಹರವಾದ

ಅಭಿವಾಂಛೆ ೨೮ – ೧೪೦ ಉತ್ಕಟವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆ

ಅಭಿಷವ ೧೯೨ – ೯೪ ಅಭಿಷೇಕ

ಅಭಿಷಿಂಚಿಸು ೪೦೪ – ೧೨೫ ಅಭಿಷೇಕಮಾಡು

ಅಭಿಷ್ಟುತ ೬ – ೨೨ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಟ್ಟ

ಅಭೀಕ್ಷಿಸು ೨೦೨ – ೧೪೧ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡು

ಅಮಳ್ಗಂಗ ೨೨೦ – ೬೫ ಜೋಡಿಕಂಭ

ಅಮ್ಮು ೨೦೦ – ೧೩೪ ಸಮರ್ಥವಾಗು

ಅಯ ೭೩ – ೩೫ ಅರಳಿಸು

ಅರಳ್ಚಿಸು ೧೭೬ – ೧೫ ಅರಳಿಸು

ಅರಿಷ್ಟ ೧೪೬ – ೧೬ ವ ಶುಭ, ಮಂಗಳ

ಅರ್ಧಮಾಗಧಿ ೫೦೩ – ೨೫೨ವ ಜೈನಾಗಮಗಳ ಭಾಷೆ

ಅರ್ಯಮ ೧೧೯ – ೪೮ ಸೂರ್ಯ

ಅರ್ವಿಸು ೮೦ – ೮೧ ಸುಡು

ಅಲಕ್ತಕ ೧೭೦ – ೧೩೩ ಅರಗು

ಅಲರ್ ೧೫೬ – ೬೦ ಹೂವು

ಅಲರ್ಚಿಸು ೧೩೫ – ೧೨೨ ಅರಳಿಸು

ಅಲರ್ಚು ೩೨೪ – ೯೫ ವ ಅರಳಿಸು

ಅವಗತ ೨೮ – ೧೩೮, ೨೧೨ – ೨೩ ವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡ, ಕಳೆದುಹೋದ

ಅವಗಮ್ಮ ೯೭ – ೬೬ ವ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ

ಅವಗವಿಸು ೨೬ – ೧೩೪, ೩೦ – ೧೫೨, ೨೨೧ – ೬೮ವ, ಪಡೆ, ಹೋಂದು, ಪರಿಹಾಸ ಮಾಡು

ಅವಗುಂಠಿತ ೨೯೨ – ೧೨೭ವ ಹೊದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಮರೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ

ಅವತಂಸ ೨೧೯ – ೫೭ (ಕಿವಿಯ) ಆಭರಣ

ಅವಭಾಸಿತ ೧೯ – ೯೩ವ ಹೊಳೆಯುವ, ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ

ಅವಲೀಢ ೭೫ – ೫೮ ನೆಕ್ಕಲ್ಪಟ್ಟ, ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಅವಷ್ಟಂಭಿಸು ೨೮೪ – ೮೭ವ ಆಶ್ರಯಿಸು

ಅವಸರಂಬಡು ೩೧೧ – ೨೭ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದು

ಅವ್ವಳಿಸು ೧೩೮ – ೧೪೧ ಮೇಲೆಬೀಳು, ಆಕ್ರಮಿಸು

ಅಷ್ಟಚತ್ವಾರೀಶ ೪೬೮ – ೮೮ವ ನಲವತ್ತೆಂಟು

ಅಸಮಯಾಯುಧ ೪೬ – ೬೬ ಮನ್ಮಥ

ಅಸಿಕಾಱ ೪೫೪ – ೧೭ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದ ಸೈನಿಕ

ಅಸುಕೆ ೪೯ – ೯ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷ

ಅಸ್ತೋಕ ೧೩ – ೬೧ವ ಅಧಿಕವಾದ, ಮಹತ್ತಾದ

ಅಹಿಜ ೩೮ – ೨೩ವ ಹಾವು (?)

ಅಳುಂಬ ೪೬ – ೬೭ ವ ಆಧಿಕ್ಯ

ಅಳುರ್ಕೆ ೨೦೮ – ೩ವ ಹರಡುವುದು, ಅತಿಶಯ ವಾಗುವುದು

ಅಳ್ತಿ ೧೪೨ – ೧೫೭ ಪ್ರೀತಿ

ಅಳ್ಳಿಱಿ ೫೪ – ೨೯ ವ ಅಲುಗಾಡು, ಸ್ಪಂದಿಸು

ಱಱುದಿಂಗಳು ೧೧೭ – ೩೮ ವ ಆರುತಿಂಗಳು

ಅಱುನೀರು ೮೦ – ೮೦ ಬತ್ತಿದ ನೀರು

ಆಱೆ ೧೮೧ – ೪೦ ಬಂಡೆ

ಅಱೆಯಟ್ಟು ೧೬೫ – ೧೦೬ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಹೋಗು, ಹೊಡೆದೋಡಿಸು

ಆಂಕೆಗೊಳ್ ೪೮ – ೧ವ ಪ್ರತಿಭಟಿಸು, ಎದುರಿಸು

ಆಕಳನ ೧೪೭ – ೨೨ ಶೇಖರಿಸುವುದು

ಆಕಳಿತ ೧೪ – ೬೭ ಸೇರಿದ, ಕೂಡಿದ

ಆಕೀರ್ಣ ೧೨ – ೫೯ ಹರಡಿದ, ತುಂಬಿದ

ಆಕುಳಿತ ೯೯ – ೭೩ವ ತುಂಬಿದ

ಆಕೃಷ್ಟಿ ೨೮೨ – ೭೭ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ

ಆಖಂಡಳ ೨೦೯ – ೮ ದೇವೇಂದ್ರ

ಆಗತಿ ೮೮ – ೨೩ ಬರುವುದು, ಸೇರುವುದು

ಆಗಿಸು ೧೦೯ – ೧ ಉಂಟುಮಾಡು

ಆಗುಳಿರ್ಕೆ ೭೧ – ೩೮ ಆಕಳಿಕೆ

ಆಟಕಾಱ ೪೫೧ – ೧೭ ಆಟವಾಡುವವನು

ಆಡುಂಬೊಲ ೬೮ – ೨೩ವ ಆಟದ ಬಯಲು

ಆತಪವಾರಣ ೩೦೮ – ೧೭ ಛತ್ರಿ, ಕೊಡೆ

ಆತ್ತಚಿತ್ತ ೧೩೯ – ೧೪೫ ಮನಸ್ಸಿನ ಏಕಾಗ್ರತೆಯುಳ್ಳವನು

ಆದಂ ೨೪ – ೧೧೮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ಆದಮೆ ೩೦ – ೧೫೨ ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ಆಧರಿಸು ೧೦೪ – ೯೫ ಆಧಾರವಾಗಿಮಾಡಿಕೊ

ಆನಕ ೪೯೩ – ೨೧೨ ನಗಾರಿ

ಆಪಣ ೨೦ – ೯೭ ಅಂಗಡಿ

ಆಭೋಗ ೧೧೫ – ೨೮ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ

ಆಮುತ್ರಿಕ ೩೨೪ – ೯೩ ವ ಮೋಕ್ಷ

ಆಯತ್ತ ೯ – ೪೦ ಪಡೆದ, ಹೊಂದಿದ

ಆಯಾತ ೨೩೦ – ೩ ವ ಬಂದ

ಆರ್ಪು ೨೬ – ೧೨೮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಆಲ್ ೧೯೧ – ೮೮ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗು

ಆಲಾನಸ್ತಂಭ ೧೭೯ – ೨೭ ವ ಆನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಂಬ

ಆವಗಂ ೨೦೫ – ೧೫೭ ಯಾವಾಗಲೂ

ಅವಸಥ ೨೦ – ೯೯ ವಾಸಸ್ಥಾನ, ಮನೆ

ಆವಿಳ ೨೬ – ೧೩೦ ಕದಡಿದ, ಕೂಡಿದ, ಸೇರಿದ

ಆವೆಯೋಡು ೨೫೭ – ೧೩೦ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆ

ಆಶಾಂತ ೧೫೦ – ೩೬ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೊನೆ

ಆಸವ ೨೫೬ – ೧೨೪ವ ಮದ್ಯ

ಆಱಡಿ ೨೨ – ೧೦೯ವ, ೭೫ – ೭ ತುಂಬಿ, ಸೂರೆ

ಇಂದಿಂದಿರ ೨೨ – ೧೦೯ವ ತುಂಬಿ

ಇಂದಿರೆ ೨೬ – ೧೨೭ ಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಇಂಬು ೨೧೧ – ೧೯, ೧೯ – ೧೧೪ ಆಶ್ರಯ, ನೆಲೆ, ಪ್ರೀತಿ

ಇಕ್ಷುವಾಟ ೧೪ – ೭೨ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟ

ಇಟ್ಟೆಡೆ ೨೪೪ – ೬೭ ಇಕ್ಕಟ್ಟು

ಇದ್ದ ೬ – ೨೨ ವೃದ್ಧಿಹೊಂದಿದ

ಇನಿಮಿನಿ ೮೭ – ೧೫ವ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ (?)

ಇಬ್ಬರಿ ೮೫ – ೭ ಎರಡುಮಗ್ಗುಲು

ಇಮ್ಮಡಿಸು ೨೬ – ೧೨೯ ಎರಡರಷ್ಟುಮಾಡು

ಇರೆ ೩೮ – ೨೩ ಭೂಮಿ

ಇಳಿಕೆಯ್ ೧೩೧ – ೧೦೫ ಕಡೆಗಣಿಸು, ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣು

ಇಳ್ಕುಳಿಗೊಳ್ ೨೧೬ – ೪೩ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳು, ಆಕರ್ಷಿಸು

ಈಡಾರ್ಡು ೯೨ – ೪೬ ವ ಚೆಲ್ಲಾಡು, ತೂರಾಡು

ಈಡಿಱಿ ೧೯೯ – ೧೨೮ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ತಿವಿ

ಈರೇಳು ೧೩ – ೬೦ ಹದಿನಾಲ್ಕು

ಈರೈದು ೨೧೦ – ೧೪ ಹತ್ತು

ಈಸು ೪೨೯ – ೭೦ ಈಜು

ಈಱಾಱು ೧೩೯ – ೧೬೬ ಹನ್ನೆರಡು

ಉಕ್ಕೆವ ೩೭ – ೧೬ ಉತ್ಸಾಹ, ಸಡಗರ

ಉಗ್ಘಡಿಸು ೨೩ – ೧೧೨ ಘೋಷಿಸು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳು

ಉಚ್ಚು ೧೧೬ – ೩೨ ಭೇದಿಸು, ಚುಚ್ಚು, ತಿವಿ

ಉಜ್ಜುಗ ೧೨ – ೫೮ ಉದ್ಯೋಗ, ಕಾರ್ಯ

ಉಜ್ಝನ ೧೯ – ೯೪ ಬಿಡುವುದು

ಉಠಬೈಸ ೪೫೩ – ೨೨ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧದ ವರಸೆ

ಉಡುಚೋರ ೧೬೯ – ೧೨೮ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಮಸಳಿಸುವವನು, ಚಂದ್ರ

ಉಣ್ಮು ೩ – ೫ ಹೊಮ್ಮು, ಹೊರಸೂರು

ಉತ್ಕಂಪ ೧೨ – ೫೮ ನಡುಕ

ಉತ್ಕರ ೧೧ – ೫೧ ರಾಶಿ, ಸಮೂಹ

ಉತ್ಕಳಿಕ ೬೬ – ೧೨ ವಿರಹಕಾತರತೆ

ಉತ್ತಂಸ ೨೭೫ – ೪೪ವ ಆಭರಣ

ಉತ್ಸೇಧ ೧೬೯ – ೧೨೪ ವ ಎತ್ತರ, ಔನ್ನತ್ಯ, ಉದ್ದ

ಉದಗ್ರ ೨೦೧ – ೧೨೮ವ ಎತ್ತರವಾದ

ಉದೀರಣ ೩೩೮ – ೧೬೦ವ ಹೇಳುವಿಕೆ

ಉದ್ಘ ೩ – ೨ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ

ಉದ್ಧವ ೪೫ – ೧ವ ಹಬ್ಬ, ಉತ್ಸವ

ಉದ್ಧುರ ೩ – ೩ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ

ಉದ್ಧೂತ ೧೦೬ – ೧೦೧ ವ ಮೇಲಕ್ಕೆಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟ

ಉದ್ವವರ್ತನಂಗೆಯ್ ೨೭೫ – ೪೪ ವ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಲೇಪಿಸು

ಉಪಚಯ ೬೮ – ೨೨ ರಾಶಿ, ಸಮೂಹ

ಉಪಪತ್ತಿ ೯೭ – ೬೬ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ತರ್ಕ

ಉಪಾಧಿ ೨೮೬ – ೧೦೧ ತೊಂದರೆ, ಹಿಂದೆ

ಉಪ್ತ ೧೯ – ೯೩ ಬಿತ್ತಿದ

ಉಪ್ಪವಡಿಸು ೧೩೯ – ೧೪೨ವ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳು

ಉಪ್ಪುಗಂಡ ೨೫೭ – ೧೩೨ವ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸವರಿದ ಮಾಂಸದ ತುಂಡು (?)

ಉಬ್ಬೆಗ ೩೧ – ೧೫೭ ದುಃಖ, ಸಂತಾಪ, ಚಿಂತೆ

ಉಭಯಜಿಹ್ವ ೮ – ೩೪ ಹಾವು

ಉಮ್ಮಳ ೨೨೫ – ೮೮ ದುಃಖ

ಉರವಣಿಸು ೨೨೮ – ೧೦೧ ರಭಸದಿಂದ ನುಗ್ಗು, ಆಕ್ರಮಿಸು

ಉರ್ಕು ೧೬೮ – ೧೨೩ ದರ್ಪ, ಪೌರುಷ

ಉರ್ಪು ೧೫೩ – ೪೬ವ ಅತಿಶಯ, ಹೆಚ್ಚಳ

ಉಲಿ ೧೧೨ – ೧೫ ಧ್ವನಿಮಾಡು

ಉಷ್ಣಕರ ೫೫ – ೩೪ ಶಾಖವಾದ ಕಿರಣಗಳುಳ್ಳವನು, ಸೂರ್ಯ

ಊಡು ೧೨೪ – ೬೭ ತಿನ್ನಿಸು

ಊರ್ಮಿ ೨೪ – ೧೧೫ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆ

ಎಕ್ಕತಾಳ ೨೦೭ – ೧ವ ಸಪ್ತತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರಮೇಳ

ಎಕ್ಕತುಳ ೩೬೨ – ೯೧ವ ಪರಾಕ್ರಮ, ಶೌರ್ಯ

ಎಕ್ಕಾವಳಿ ೧೩೯ – ೧೪೪ ಒಂದೆಳೆಯ ಸರ

ಎಗ್ಗ ೮೨ – ೫೪ ಅಸಂಸ್ಕೃತ, ದಡ್ಡ, ಒರಟ

ಎಡೆದೆಱಹು ೧೫ – ೭೨ ಬಿಡುವು, ವಿರಾಮ

ಎಡೆಯಾಡು ೧೫ – ೭೪ ಅಲೆದಾಡು, ಸಂಚರಿಸು

ಎಡೆಯುಡುಗು, ೬೬ – ೧೨ವ ನಡುವೆ ನಿಂತುಹೋಗು

ಎಡೆವಱಿ ೧೧೯ – ೩೪ವ ನಡುವೆ ಕತ್ತರಿಸಿಹೋಗು

ಎಡ್ಡ ೨೧೦ – ೧೬ವ ಸುಂದರ, ಮನೋಹರ

ಎನಸುಂ ೧೯೩ – ೯೬ ಬಹಳವಾಗಿ

ಎಯ್ದೆ ೧೭ – ೮೫ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ

ಎಯ್ಯಮೃಗ ೨೫೩ – ೧೧೩ ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ

ಎಲರ್ ೧೫೬ – ೬೦ ಗಾಳಿ

ಎಸಕ ೬೯ – ೨೭ ಕಾರ್ಯ

ಎಸು ೨೬ – ೧೨೯ ಬಾಣಪ್ರಯೋಗಮಾಡು

ಎಳೆಮುದ್ದು ೭೮ – ೬೮ ಸಣ್ಣಮಕ್ಕಳ ಮುದ್ದು

ಎಱಕ ೨೧೬ – ೪೧ ಪ್ರೀತಿ

ಏಗಳುಂ ೧೬ – ೮೧ ಯಾವಾಗಲೂ

ಏಡಿಸು ೩೦೫ – ೬ ತಿರಸ್ಕರಿಸು, ಜರೆ

ಏಳಾಲತೆ ೨೪೯ – ೮೭ ಏಲಕ್ಕಿಬಳ್ಳಿ

ಏಳಿಸು ೧೦೬ – ೧೦೩ ಅವಹೇಳನಮಾಡು, ನಿಂದಿಸು, ಹೀಯಾಳಿಸು

ಐಸರ ೧೩೧ – ೧೦೭ ಐದು ಎಳೆಯ ಹಾರ

ಐಳಬಿಳ ೧೦೬ – ೧೦೩ ಕುಬೇರ

ಒಗು ೮೬ – ೧೪ ಹೊರಸೂಸು, ಚೆಲ್ಲು

ಒಟ್ಜಜೆ ೮೮ – ೨೩ ಗುಂಪು, ಸಮೂಹ

ಒಟ್ಟೆ ೨೪೧ – ೫೩ ಒಂಟೆ

ಒಟ್ಟೈಸು ೧೯೭ – ೧೧೫ ಗುಂಪುಕೂಡಿಸು, ರಾಶಿ ಮಾಡು

ಒಡರಿಸು ೭೯ – ೭೫ ಮಾತು, ನರೆವೇರಿಸು

ಒಡರ್ಚಿಸು ೧೬೫ – ೧೦೭ ಉಂಟುಮಾಡು

ಒಡರ್ಚು ೧೭೩ – ೧೪೪ ತೊಡಗು, ಮಾಡು

ಒಡವರು ೨೭೭ – ೫೧ ವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರು

ಒಡ್ಡಯಿಸು ೧೨೭ – ೮೫ವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರು

ಒಡ್ಡಯಿಸು ೧೨೭ – ೮೫ ಪ್ರದರ್ಶಿಸು, ತೋರಿಸು

ಒಡ್ಡುಗೊಳ್ ೧೭೯ – ೨೭ವ ಗುಂಪಾಗು

ಒತ್ತಮಿಸು ೧೨೫ – ೭೫ ಮೀರು, ಅತಿಕ್ರಮಿಸು

ಒದ ೨೭ – ೧೩೫ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆಧಿಕ್ಯ

ಒದವು ೧೮ – ೯೧ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆಧಿಕ್ಯ

ಒಯ್ಕನೆ ೧೯೮ – ೧೨೩ ನೆಟ್ಟಗೆ, ನೇರವಾಗಿ

ಒರಸೊರಸು ೧೧೪ – ೫೪ವ ತಿಕ್ಕಾಟ, ಘರ್ಷಣೆ

ಒಸಗೆ ೭೧ – ೩೮ ಶುಭ, ಮಂಗಳಕಾರ್ಯ

ಒಸರು ೭೦ – ೩೧ ಜಿನುಗು

ಒಸೆ ೨೮ – ೧೧೫ ಶೋಭಿಸು, ಸೊಗಸು, ಹಿಗ್ಗು

ಒಳುವಂಡ ೨೫ – ೧೨೫ ಒಳ್ಳಯ ಮಕರಂದ

ಒಳ್ಕವಿಲ್ ೧೭೦ – ೧೩೩ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಪಿಲವರ್ಣ

ಒಳ್ದೊಡಿಗೆ ೨೫೨ – ೧೦೩ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಭರಣ

ಒಳ್ಪು ೫ – ೧೬ ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಸುಖ, ಕ್ಷೇಮ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸು

ಒಳ್ವಾಲು ೭೮ – ೬೮ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಲು

ಓ ೮೭ – ೧೮ ಪ್ರೀತಿಸು

ಓಗಡಿಸು ೩೯೨ – ೭೨ ಜುಗುಪ್ಸೆಹೊಂದು, ವಾಂತಿಮಾಡು

ಓಪಳ್ ೩೮೪ – ೪೦ ಪ್ರಿಯೆ, ನಲ್ಲೆ

ಓರಂತೆ ೮೪ – ೩ ಒಂದೇಸಮನೆ

ಓರಣಿ ೨೮ – ೧೩೮ ವ ಸಾಲು

ಓಲಯಿಸು ೩೨ – ೧೬೧ವ ಸೇವೆಮಾಡು

ಓಲಾಡು ೯೬ – ೬೨ ಹಿಗ್ಗು, ನಲಿದಾಡು

ಓಸರ ೨೦೮ – ೪ ಒಂದುಮಗ್ಗುಲಿಗೆ ಸರಿಯುವುದು

ಓಹಹ ೨೫೫ – ೧೨೨ ಸಾಲು, ಗುಂಪು

ಓಳಿ ೪೯೭ – ೨೨೯ ಪಂಕ್ತಿ, ಸಮೂಹ, ಕ್ರಮ

ಔರ್ವಜ್ಜಳನ ೭೯ – ೭೨ ಸಮುದ್ರದ ಕಿಚ್ಚು