ವಂದಿ ೧೦೭ – ೧೦೬ ಹೊಗಳುಭಟ್ಟ

ವಡ್ಡರಾವುತ್ತ ೩೬೦ – ೮೪ವ ಕುದುರೆಯ ಮದಿಸವಾರ

ವರ್ತಿ ೨೦೫ – ೧೫೮ ಬತ್ತಿ

ವಪುರಿಂದ್ರಿಯ ೨೩ – ೧೧೦ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದೇಹ ವಲಂ ೮ – ೩೩ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ

ವಲಭಿ ೨೮ – ೧೪೩ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ

ವಲಿ ೨೦೭ – ೧ ವ ಒಂದು ವಿಧದ ರಾಗ

ವಲ್ಗನ ೮೫ – ೮ನೆಗೆತ

ವಲ್ಲಕಿ ೨೫ – ೧೨೪ ವೀಣೆ

ವಸಂತ ೧೧೨ – ೧೪ ಒಂದು ವಿಧದ ರಾಗ

ವಾತೂಳಿಕ ೨೪೫ – ೭೧ ವ ಸುಂಟರಗಾಳಿ

ವಾದಕ ೨೦೮ – ೫ ನುಡಿಸುವವನು

ವಾನಾಯುಜ ೪೫೨ – ೨೦ವ ಒಂದುದೇಶದ ಕುದುರೆ

ವಾಮೆ ೧೭೮ – ೨೨ ಸುಂದರಿ

ವಾರಾಂಪತಿ ೮೦ – ೭೭ ವರುಣ

ವಾರಿದ ೩೧೪ – ೪೪ ಮೇಘ

ವಾರಿಧಿಪುತ್ರ ೮೮ – ೨೧ ಚಂದ್ರ

ವಾರುಣಿ ೮೪ – ೩ ಒಂದುಬಗೆಯ ಮದ್ಯ

ವಾಲಧರ ೭೨ – ೪೨ ವೃಷಭ

ವಾಸ ೧೨೭ – ೯೦ ಕೊಳಲು

ವಾಸಂತಿ ೨೫೬ – ೧೨೫ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪುಷ್ಪ

ವಾಸಕಾಱ ೪೫೧ – ೧೭ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವವ

ವಾಸರವ್ಯಾಪಾರ ೩೧೦ – ೨೫ ವ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರ

ವಾಹ್ಯಾಳಿ ೪೬ – ೬೮ವ ಕುದುರೆಯ ಸವಾರಿ

ವಿಂಶತಿ ೨೦೭ – ೧ವ ಇಪ್ಪತ್ತು

ವಿಕಚಿಸು ೩೭೨ – ೧೩೧ ಅರಳು

ವಿಕಲ್ಪಿಸು ೮೭ – ೧೪ವ ಬದಲಾಗು, ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿ ಯಾಗು

ವಿಗಂಡ ೨೪೬ – ೭೬ ವಿಸ್ತಾರವಾದ

ವಿಗುರ್ವಣೆ ೧೫೩ – ೪೬ ವ ಭಯಂಕರವಾದ,ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ

ವಿಗುರ್ವಿಸು ೧೬೦ – ೮೦ ಭೀತಿಹುಟ್ಟಿಸು

ವಿಘೂರ್ಣಿಸು ೨೧೨ – ೨೫ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿಮಾಡು

ವಿಟಪಿ ೨೫೩ – ೧೧೦ ಮರ

ವಿಡಂಬಿಸು ೫೫ – ೩೫ವ, ೧೫೩ – ೪೩ವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸು

ವಿಡಾಯಿ ೪೪ – ೫೮ ಆಡಂಬರ

ವಿದ್ಧ ೩೯ – ೩೦ ಹೋಲುವ

ವಿದ್ರುಮ ೧೯ – ೯ವ ಹವಳ

ವಿಲಂಪಟ ೨೩೨ – ೮ ಅತಿಕಾಮುಕ

ವಿಲಂಬಿಸು ೨೨ – ೧೦೮, ೨೮ – ೧೪೩ ನೇತಾಡು

ವಿಲೋಡಿಸು ೨೪೫ – ೭೧ ವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕು

ವಿವಾದಿಸು ೧೬೬ – ೧೨೨ ಕೊಂಬು

ವಿಸಟಂಬರಿಯಿಸು ೩೬೫ – ೧೦೫ವ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಓಡಾಡಿಸು

ವಿಸರ್ಪಣ ೩೮೭ – ೪೯ವ ಸಾಲು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ

ವಿಸ್ಮಾಪಕ ೨೩೨ – ೮ವ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ವಿಚಿತ್ರ

ವಿಳಸನ ೧೦೪ – ೯೨ ಹೊಳೆಯುವ, ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ

ವೀಜನ ೨೯ – ೧೪೪ ಬೀಸಣಿಗೆ

ವೇಶ್ಮ ೪೨೭ – ೬೬ ಮನೆ, ವಾಸಸ್ಥಾನ

ವೇಸರಿ ೨೪೨ – ೫೬ ಕತ್ತೆ

ವೈಕಚ ೬೫ – ೯ ತಲೆಗೂದಲು

ವೈಕುರ್ವಣ ೧೬೫ – ೧೦೩ ವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದುದು

ವೈಜಯಂತಿ ೨೭೫ – ೫೬ವ ಸ್ತುತಿಪಾಠಕ

ವ್ಯಕ್ತೀಕರಿಸು ೭೬ – ೬೧ ವ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸು

ಶಂಗ ೧೬೩ – ೯೫ ನುಸಗೆಂಪುಬಣ್ಣ (?)

ಶಂಬರ ೧೨೯ – ೯೮ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಪರ್ವತ

ಶರ್ವ ೮೦ – ೮೧ ಶಿವ

ಶಾಖಾಚರ ೧೭೭ – ೨೦ವ ಕೋತಿ

ಶಾತಕುಂಭ ೩೪ – ೩ವ ಚಿನ್ನ

ಶಾತ್ರವ ೧೦೨ – ೮೫ ಶತ್ರು

ಶೀತಗು ೫೮ – ೪೯ (?)

ಶುಂಡ ೨೫೯ – ೧೩೯ ವ ಮದ್ಯ

ಶುಂಡಾಲ ೧೫೩ – ೪೭ ಆನೆ

ಶುಕ್ತಿ ೧೦೫ – ೧೦೦ ವ ಮುತ್ತಿನ ಚಿಪ್ಪು

ಶುಕ್ಲಕುಷ್ಠ ೨೨೨ – ೭೪ ಬಿಳಿ ತೊನ್ನು

ಶುನಾಸೀರ ೧೮೯ – ೭೫ವ ಇಂದ್ರ

ಶೂಕ ೧೭ – ೮೨ ಹೊಟ್ಟು, ಊಬು

ಶೌಂಡಕಿತ ೨೨೦ – ೬೫ ಮದವೇರಿದ

ಶೌಂಡಿಕ ೨೫೯ – ೧೩೯ ವ ಮದ್ಯಪಾನಿ, ಹೆಂಡ ಗುಡುಕ

ಶ್ರದ್ಧಾನ ೭೬ – ೬೦ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ

ಶ್ಲಥೀಭೂತ ೩೭೭ – ೫ ಸಡಿಲವಾದ

ಷಡ್ಜ ೨೦೭ – ೧ವ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಮಟ್ಟು

ಸಂಕಲೆ ೧೭ – ೮೬ ಸಂಕೋಲೆ, ಬೇಡಿ

ಸಂಕೆ ೧೩೦ – ೧೦೦ ಶಂಕೆ, ಸಂದೇಹ

ಸಂಗಡಿಸು ೬೯ – ೭೨ ಒಟ್ಟಾಗು, ಕೂಡು

ಸಂಗಣಿಸು ೨೮೧ – ೭೨ ಕೂಡು, ಸೇರು

ಸಂಗಳಿಸು ೨೦೦ – ೧೨೯ ಕೂಡು, ಸೇರು

ಸಂಚ ೨೮೦ – ೭೦ ವ ಪತ್ರಗಳ ಕಟ್ಟು

ಸಂಚಯ ೧೨೫ – ೭೭ ರಾಶಿ, ಗುಂಪು

ಸಂಚಿಸು ೧೨೧ – ೫೬ ಕೂಡಿಸು, ಸೇರಿಸು

ಸಂಛನ್ನ ೨೪೧ – ೫೦ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ, ಹೊದಿಸಿದ

ಸಂತಪನ ೯೮ – ೬೭ ವ ಕುದಿಸುವಿಕೆ

ಸಂತ್ರಾಸನ ೯೫ – ೫೯ ಭಯ, ಹೆದರಿಕೆ

ಸಂದಂಶ ೨೪೦ – ೪೬ ಇಕ್ಕುಳ

ಸಂದಣಿಸು ೧೪೯ – ೨೮ ಸೇರಿಸು, ಕೂಡಿಸು

ಸಂದೆಗ ೧೧೪ – ೨೫ ಸಂದೇಹ

ಸಂಧುಕ್ಷಣಂಗೆಯ್ ೧೨೯ – ೯೭ವ ಹೊತ್ತಿಸು

ಸಂನಂದಿತ ೧೪೮ – ೨೪ ಸೇರಿದ, ಕೂಡಿದ

ಸಂಪಣ ೮೦ – ೭೮ ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟು

ಸಂಬಳ ೬೮ – ೨೧ ಬುತ್ತಿ

ಸಂಸರಣ ೨೦೫ – ೧೫೪ ಸಂಸಾರ

ಸಂಸ್ತವ ೧೭೪ – ೨ ಹೊಗಳಿಕೆ

ಸಕ್ಕಸಮ ೪೬೦ – ೫೬ವ ಸರಿಸಮಾನ

ಸಚ್ಚಕ್ಕಣ ೨೩ – ೧೧೦ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಂಜಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಂಸದ ಚೂರು

ಸಜ್ಜಾಲಕ ೫೩ – ೨೧ ಉತ್ತಮವಾದ ಯುದ್ಧಕವಚ

ಸಜ್ಜಿಕೆ ೧೫೮ – ೭೩ ಅಲಂಕಾರಮಾಡಿದ ಹೆಂಗಸು

ಸಣ್ಣಿಸು ೧೨೩ – ೬೪ ಚೂರುಚೂರುಮಾಡು

ಸತ್ವರ ೨೧೦ – ೧೬ ವೇಗ

ಸನ್ನತ ೨೧ – ೧೦೬ ಕೂಡಿದ, ಸೇರಿದ

ಸನ್ನಹಿತ ೨೭ – ೧೩೭ ಕೂಡಿದ, ಸೇರಿದ

ಸನ್ನಿದ ೫೩ – ೨೫ ಸಮೀಪ

ಸನ್ನೆಗಾಳೆ ೨೨ – ೧೦೯ ವ ಸಂಜ್ಞೆಗಾಗಿ ಊದುವ ಕಹಳೆ

ಸಪುರ ೧೧೨ – ೧೫ವ ತೆಳು, ನಯ

ಸಪ್ತಚ್ಛದ ೧೭೯ – ೨೭ವ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ

ಸಮಂಕಿತ ೧೦ – ೪೨ ಕೂಡಿದ

ಸಮಂಚಿತ ೨೭೪ – ೪೧ ವ ಕೂಡಿದ, ಸೇರಿದ

ಸಮಕಟ್ಟು ೨೩೪ – ೧೬ವ ಸಿದ್ಧತೆ

ಸಮನಿಸು ೫೨೧ – ೩೩೯ ಕೂಡು, ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗು

ಸಮಪಹ ೫೨೧ – ೩೩೯ ಕೂಡು, ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗು

ಸಮಪಹ ೧೭೩ – ೧೪೫ ನಾಶಮಾಡುವವನು

ಸಮಾಕಳಿತ ೨೧೧ – ೨೧ವ ಸೇರಿದ, ಕೂಡಿದ

ಸಮಾಸ್ಕಂದಿತ ೪೫೨ – ೨೦ವ ಕುದುರೆಯ ನಡಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

ಸಮುತ್ಥ ೨೪೧ – ೫೨ ಮೇಲೆದ್ದ

ಸಮುದ್ಯುಷಿತ ೨೩೫ – ೪೫ವ ಚೆನ್ನಾಗಿನೆಲೆಗೊಂಡ

ಸಮುಪಕಂಠ ೨೯೨ – ೧೨೭ವ ಹತ್ತಿರ, ಸಮೀಪ

ಸಮುಪಗತ ೨೯ – ೧೪೫ವ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ , ಸಮೀಪಿಸಿದ

ಸಮೆ ೯ – ೩೮ ಮಾಡು

ಸಮ್ಮದ ೭೫ – ೫೭ ಸಂತೋಷ

ಸರಭ ೨೫೫ – ೧೨೧ ಎಂಟು ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ

ಸರವಳಿಗೆ ೩೦೨ – ೧೭೩ ಎಳೆ

ಸವನೋತ್ಸವ ೧೯೫ – ೧೦೩ ಜನ್ಮಾಭಿಷೇಕ

ಸಸಿನ ೧೪ – ೬೮ ಬಂಡೆ

ಸಾಯಾತ್ರಿಕ ೫೩೯ – ೪೨೧ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಯಾತ್ರಿಕ

ಸಾರತೆ ೧೩೦ – ೧೦೩ ಸತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು

ಸಾರಿಗೆ ೧೬೨ – ೧೪೧ ಸಮೀಪ

ಸಾಲಹಸ್ತ ೨೪ – ೧೨೦ ಕೋಟೆಯ ಎತ್ತರವಾದ ಗೋಡೆ

ಸಾವಗಿಸು ೪೧೧ – ೧೬೦ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳು

ಸಾಸ ೨೫೭ – ೧೩೨ ವ ಸೊಗಸು, ಮನೋಹರ

ಸಾಸಿಗ ೭೨ – ೪೩ ಶೂರ, ಪರಾಕ್ರಮಿ

ಸಿಂದ ೩೮೮ – ೫೨ವ ಆನೆ (?)

ಸಿಂಪಿಣಿ ೪೦೩ – ೧೨೦ ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಚಿಮುಕಿಸುವಿಕೆ

ಸಿರಿಸ ೧೨೪ – ೭೨ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪುಷ್ಪ

ಸಿರಿಸಿಂಬಿ ೨೫೬ – ೧೨೬ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮದ್ಯ

ಸೀಂಪು ೧೯೭ – ೧೧೯ ಸೀನುವುದು

ಸೀವಟ್ಟಣ ೪೫೨ – ೧೯ ಮಲ್ಲಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರಸೆ

ಸುಗಿ ೧೩೩ – ೧೧೬ ವ ಹೆದರು

ಸುಟ್ಟುಂಬೆ ೧೧೮ – ೪೩ವ ತೋರುಬೆರಳು

ಸುನಾದೆ ೪೩ – ೧೨೬ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮದ್ಯ

ಸುರಿಗೆ ೨೫೩ – ೧೧೦ ಕತ್ತಿ

ಸುರಿಮುತ್ತು ೧

೧೩೧ – ೧೦೮ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮುತ್ತು

ಸುರುಳ್ಚು ೭೦ – ೩೫ ಮತ್ತು, ಮುಚ್ಚಿಡು

ಸುರ್ವುಗೊಳ್ ೨೫೨ – ೧೦೪ ವ ಗುಂಪಾಗು, ಒಟ್ಟಾಗು

ಸುಲಿ ೨೮ – ೧೪೨ ಉಜ್ಜು, ತೊಳೆ

ಸುಲಿಪಲ್ ೧೩೩ – ೧೧೦ ವ ಹಲ್ಲನ್ನು ಉಜ್ಜು

ಸುಷಿರ ೧೯೫ – ೧೦೪ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಾದ್ಯ

ಸೂಕರಜ ೨೫೧ – ೯೯ ಹಂದಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ

ಸೂಡಗ ೧೩೧ – ೧೦೭ ಬಳೆ

ಸೂಡು ೧೨೬ – ೭೯ ಮುಡಿ

ಸೂಸಕ ೧೮೨ – ೪೨ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸುವ ಒಂದು ಆಭರಣ, ಕುಚ್ಚು

ಸೂಳ್ವಡೆ ೪೩೬ – ೯೮ ಸರದಿಯನ್ನು ಹೊಂದು

ಸೆಕ್ಕು ೨೧೨ – ೨೫ ಸಿಕ್ಕಿಸು

ಸೇಕಿಸು ೭೫ – ೫೫ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸು

ಸೇದೆವಡು ೨೧೬ – ೪೩ ಆಯಾಸಪಡು, ಬಳಲು

ಸೈತುಮಾಡು ೧೮೫ – ೫೬ ನೆಟ್ಟಗೆಮಾಡು

ಸೈಪು ೧೪೦ – ೧೫೦ ಪುಣ್ಯ

ಸೈವಳ ೧೮೦ – ೩೧ ಪಾಚಿ

ಸೊಡರ್ಗುಡಿ ೧೮೩ – ೪೭ ವ ದೀಪದ ಕುಡಿ

ಸೊದೆವಳಿ ೪೯೬ – ೨೨೫ ವ ಅಮೃತವನ್ನು ಬಳಿ (?)

ಸೊಪ್ಪಿಸು ೯೦ – ೩೧ ಸೊರಗು, ಬಾಡು

ಸೊಪ್ಪುಳ್ ೨೫೨ – ೧೦೮ ಧ್ವನಿ

ಸೋಗಿಲು ೨೧೨ – ೨೪ ಮಡಿಲು

ಸೋಗೆ ೮೧ – ೮೫ ನವಿಲು

ಸೋರ್ಮುಡಿ ೧೬ – ೮೧ ಇಳಿಬಿದ್ದಿರುವ ತುರುಬು

ಸೋವು ೧೭ – ೮೨ ಓಡಿಸು, ಅಟ್ಟು

ಸೌವಸ್ತಿಕ ೩೪೨ – ೧ವ ಪೂಜಾರಿ

ಸ್ತಂಬೇರಮ ೨೭೦ – ೨೩ ಆನೆ

ಸ್ತೂಯಮಾನ ೨೦೪ – ೧೫೨ ವ ಹೊಗಳಲ್ಪಟ್ಟಿ

ಸ್ವರಮಂಡಳ ೨೦೭ – ೧ವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವೀಣೆ

ಹಂಚೆ ೪೩೧ – ೭೮ ಹಂಸ

ಹಕ್ಕರಿಕೆ ೨೩೯ – ೪೧ ಕುದುರೆಯ ಜೀನು

ಹಡಪ ೧೨೬ – ೮೨ವ ಎಲೆ ಅಡಕೆಯ ಚೀಲ

ಹಡಪಿಗ ೩೯೨ – ೭೩ ಎಲೆ ಅಡಕೆಯ ಚೀಲ ಹಿಡಿದವನು

ಹಡಿಕೆ ೮೯ – ೩೦ ಕೆಟ್ಟವಾಸನೆ

ಹೆಮ್ಮೈಸು ೨೪೧ – ೫೫ ಭಯಪಡು, ಹೆದರು

ಹರಿಚಂದನ ೪೮ – ೩ ಶ್ರೀಗಂಧ

ಹರಿನೀಳಕುಟ್ಟಿಮ ೨೭೪ – ೪೧ ಹಚ್ಚೆಯ ನೆಲಗಟ್ಟು

ಹವಣಿ ೨೦೭ – ೧ವ ರಾಗದ ಒಂದು ಬಗೆ

ಹಳ ೩೪ – ೩ವ ನೇಗಿಲು

ಹಳಿಗು ೧೩೮ – ೧೨೩ ಹೆಣಗು, ಹೋರಾಡು

ಹಾರೀತಕ ೫೦೦ – ೨೩೯ವ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪಾರಿವಾಳ

ಹಾವಂಚೆ ೨೪೦ – ೪೯ ಪಾಚಿ

ಹಾವಸೆ ೧೭೮ – ೨೩ ಪಾಚಿ

ಹಾವುಗೆ ೨೭೬ – ೪೮ ವ ಮರದ ಪಾದರಕ್ಷೆ

ಹಾಸು ೧೨೩ – ೬೫ ಹಾಸಿಗೆ

ಹಿಡಿಯಂಬು ೨೫೨ – ೧೦೫ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಾಣ

ಹೀಲಿ ೧೧೪ – ೨೩ ನವಿಲುಗರಿ

ಹುಂಡ ೨೫೫ – ೧೨೪ ಹೊರೆ, ಭಾರ

ಹುಡಿಕೆನೀರು ೪೦೩ – ೧೧೯ ಬಿಸಿನೀರು

ಹುಱಿಗಲ್ ೨೪೮ – ೮೪ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ

ಹೂತಿಯ ಬೆಕ್ಕು ೨೪೮ – ೮೩ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಬೆಕ್ಕು

ಹೂಸಣಂಬು ೩೦೨ – ೧೭೪ ಒಂದು ತಿಂಡಿ

ಹೆಕ್ಕಳಿಸು ೨೫೧ – ೧೦೦ ಗರ್ವಪಡು, ಹೆಮ್ಮೆಪಡು

ಹೆಡ್ಡೈಸು ೨೨೩ – ೭೬ ಹೀನವಾಗಿ ಕಾಣು, ತಿರಸ್ಕರಿಸು

ಹೇರುಡು ೨೫೩ – ೧೧೩ ದೊಡ್ಡಉಡ

ಹೇಳಾಲಂಬಿ ೪೪ – ೫೬ ವಿನೋದಪ್ರಿಯ

ಹೊಗರೇಱು ೨೮೯ – ೧೧೬ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗು

ಹೊದರು ೨೫೩ – ೧೧೩ ಪೊದರು

ಹೊನ್ನೆ ೭೭ – ೬೬ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ

ಹೊರಜೆ ೪೫೨ – ೧೯ವ ದೊಡ್ಡ ಹಗ್ಗ

ಹೋರಾಶಾಸ್ತ್ರ ೧೦ – ೪೫ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಱಂಚೆ ೨೩೫ – ೨೧ವ ಜೀನು