ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಎರಡನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಪದ್ಯವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಕೆಬೊಟ್ಟು ೧ – ೭೫ ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬೊಟ್ಟು

ಅಡರ್ಪು ೨ – ೮ ಆಸರೆ

ಅಣಲ್ ೧ – ೬೨ ಬಾಯಿಯ ಒಳಭಾಗ, ಅಂಗುಳು

ಅಧರತೆ ೧ – ೬೮ ಕೀಳಾಗಿರುವಿಕೆ, ಕೀಳುತನ

ಅಮ್ಮಾವು ೪ – ೬೧ ಕಾಡುಹಸು

ಅರೋಚಕ ೪ – ೬೫ ರುಚಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸದುದು, ಒಂದು ರೋಗ

ಅವತಂಸ ೧ – ೮೩ ಕಿವಿಯ ಆಭರಣ

ಅಳಿಗೂರ್ಮೆ ೧ – ೧೧೨ ನಾಶವಾಗುವ ಪ್ರೀತಿ

ಆಣೆಗೋಷಣೆ ೧ – ೬೯ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸಾರಿಹೇಳುವುದು

ಆರ್ಮ ೧ – ೧೩ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನ, ನೆಲೆ

ಇಮ್ಮಾವು ೪ – ೬೧ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾವು

ಉದ್ಯೋತ ೨ – ೮ ಹೊಳಪು, ಕಾಂತಿ

ಉದ್ದಮೂಳ ೧ – ೬೩ ಅತಿದಡ್ಡ ಮಹಾಮೂರ್ಖ

ಉಪ್ಪಾಗು ೧ – ೬೦ ಅಲಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗು, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಾಗು

ಎಳವೆಱೆ ೩ – ೯೨ ಎಳೆಯಚಂದ್ರ, ಬಾಲಚಂದ್ರ

ಕಂತೆವೊರೆ ೧ – ೬೬ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಮಾತಾಡು

ಕಂಬು ೩ – ೯೬ ಶಂಖ

ಕಣ್ಣಲೆ ೧ – ೭೦ ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಾಗುವುದು

ಕಣ್ಣೆಲೆ ೧ – ೭೧ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೆಲೆಯಾದದ್ದು, ನೋಡಲು ತಕ್ಕದ್ದು, ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು

ಕಣ್ಬರಿ ೨ – ೧೦ ಕಣ್ಣಿನ ಹರಹು, ನೋಟದ ವಿಸ್ತಾರ

ಕಮ್ಮಂಗಳವೆ ೨ – ೩೦ ಸುವಾಸನೆಯ ನೆಲ್ಲು

ಕರಭ ೧ – ೫೪ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮರಿ

ಕುಸುರಿವಾತು ೧ – ೭೦

ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮಾತು, ನಾಜೂಕಿನ ಮಾತು

ಕುಳಿರ್ಕೋಡು ೫ – ೪ವ ಹಿಗ್ಗು, ಸಂತೋಷ ಪಡು

ಕೆಯ್ಪಱೆ ೨ – ೨೮ ಚಪ್ಪಾಳೆ

ಕೊಳೆಗಬ್ಬಿಗ ೧ – ೬೬ ಕೀಳು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವವನು, ಕೆಟ್ಟಕವಿ

ಗಣಿದಂಗೊಳ್ ೧ – ೬೯ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡು

ಗಸಣಿ ೧ – ೬೭ ತೊಂದರೆ, ಹಿಂಸೆ, ಕಾಟ

ಗೊರವ ೧ – ೫೬ ತಿರುಕ, ಭಿಕ್ಷುಕ

ಚಯ್ಯಾಡು ೩ – ೧೨೧ ಚಲ್ಲಾಟವಾಡು

ಡವಕೆ ೩ – ೧೧೧ ಉಗುಳುವ ಪಾತ್ರೆ

ಡುಂಡುಚಿ ೧ – ೫೭ ಗೊರವರು ಬಾರಿಸುವ ವಾದ್ಯ, ಡಮರು

ತರುವಲಿ ೨ – ೧೧೨ ವ ಹುಡುಗ

ತಳ್ಬೊಯ್ ೫ – ೧೦ ಮೀರು, ತುಂಬು

ತೂಱಲ್ಗೊಂಬು ೧ – ೫೩ ತುತ್ತತುದಿಯ ಕೊಂಬೆ

ತೇಳ್ ೧ – ೬೨ಚೇಳು

ತೊಂಡುವೆಸರ್ ೧ – ೪೯ ಹೆಮ್ಮೆಗಾಗಿ ಪಡೆದ ಬಿರುದು

ದಕ್ಕಾಲಿ ೩ – ೯೫ ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆ

ದೂನಿಸು ೩ – ೧೧೭ವ ಶೋಕಪಡು

ಧಮ್ಮಿಲ್ಲ ೧ – ೧೧೫ ತುರುಬು, ಮುಡಿ

ನಾಡಱಿಕೆ ೧ – ೬೨ ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧಿ

ನಿಳಿಂಪ ೫ – ೧೩ ದೇವತೆ

ಪಡಿಗಿಱಿ ೧ – ೭೦ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚು, ಕದವಿಕ್ಕು

ಪದಪು ೧ – ೩೪ ಆಸೆ, ಉತ್ಸಾಹ, ಸೊಗಸು

ಪರಿಕಾಲ್ ೨ – ೨೯ ವ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಲುವೆ, ನಾಲೆ

ಪರಿಪ್ಲವ ೨ – ೧೨ ಚಂಚಲತೆ, ಅಸ್ಥಿರ

ಪವಣಿಸು ೧ – ೬೮ ಎಣಿಸು, ಲೆಕ್ಕಹಾಕು

ಪಸ ೨ – ೨೦ ಬರ, ಕ್ಷಾಮ

ಪಳು ೨ – ೧೫ ಕಾಡು, ಅರಣ್ಯ

ಪಾಮರಿ ೨ – ೨೮ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಂಗಸು ಒಕ್ಕಲಗಿತ್ತಿ

ಪಿಗ್ಗು ೨ – ೩೧ ದೊಡ್ಡದಾಗು, ಅಗಲವಾಗು

ಪಿರ್ಕು ೧ – ೪೨ ಬೇರ್ಪಡಿಸು, ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸು

ಪೀಲಿಗಣ್ ೩ – ೧೨೬ ನವಿಲುಗರಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಬಿಂಬ

ಪೇಕುಳಿನಾಯ್ ೧ – ೬೩ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ

ಪೇಶಲ ೩ – ೧೨ ಸುಂದರ, ಮನೋಹರ

ಬಂದುಗೆ ೨ – ೮೧ ಕೆಂಪು ಹೂಬಿಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯ

ಬಣ್ಣನೆ ೧ – ೩೦ ವರ್ಣನೆ

ಬವರಿಸು ೧ – ೨೪ ಹೋರಾಡು, ಸ್ಪರ್ಧಿಸು

ಬಾಯ್ದೆಱೆ ೩ – ೮೪ ತುಟಿ

ಬೀದಿವರಿ ೧ – ೫೭ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಡೆ

ಬೀಸರಂಬೋಗು ೩೧ – ೬೫ ವ್ಯರ್ಥವಾಗು, ನಿರರ್ಥಕವಾಗು

ಬೀಳುಡೆ ೧ – ೭೬ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಟ್ಟುಕಳಚಿದ ವಸ್ತ್ರ

ಬೆಲೆವೆಣ್ ೧ – ೧೧೨ ಸೂಳೆ

ಮದಪ್ಲವ ೧ – ೬೪ ಸಂತೋಷದ ಪ್ರವಾಹ

ಮರಂದ ೨ – ೧೨ ಹೂವಿನ ಬಂಡು, ಮಕರಂದ

ಮರಾಳ ೨ – ೩೧ ಹಂಸಪಕ್ಷಿ

ಮಾಲಾಕಾರ ೧ – ೪೫ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರುವವನು ಹೂವಾಡಿಗ

ಮಾಸರ ೧ – ೪೪ ಅಂದ, ಸೊಗಸು

ಮುರವು ೧ – ೧೧೪ ಕಲಗಚ್ಚು, ಬೇಯಿಸಿದ ಅಂಬಲಿ, ಮುಸುರೆ

ಮುಪ್ಪುರಿಗೊಳ್ ೧ – ೬೦ ಕೂಡು, ಸೇರು, ಹೆಚ್ಚಾಗು

ಮೆಯ್ಯಾರ್ ೩ – ೧೨೧ ಶರೀರವು ತೃಪ್ತಿಹೊಂದು

ಸೊಪ್ಪಾಗು ೧ – ೬೦ ಬಾಡು, ಶಕ್ತಿಗುಂದು

ವಿರಿಂಚ ೩ – ೯೮ ಬ್ರಹ್ಮ

ಸುಮನ ೧ – ೪೫ ಹೂವು, ಪುಷ್ಪ, ದೇವತೆ

ಹುಂಡ ೧ – ೩೩ ಹೆಡ್ಡ, ದಡ್ಡ