೧. ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ : ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ ಪರಿಶೋಧಿತ : ಮುದ್ರಣ ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ : ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೮ : ೧೯೬೧

೨. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ನಿಘಂಟು : ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಎಂಟನೆಯ ಸಂಪುಟಗಳವರೆಗೆ : ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೮ : ೧೯೬೦ – ೧೯೯೫

೩. ಕಾವ್ಯಸಾರಂ : ಮಲ್ಲಕವಿ ಸಂಯೋಜಿತ : ಸಂಪಾದಕ : ಎನ್. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು – ೧೮ : ೧೯೬೩

೪. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಚರಿತ್ರೆ : ಐದನೆಯ ಸಂಪುಟ, ಸಂಪಾದಕ : ಡಾ. ಟಿ. ಟಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ : ೧೯೮೧

೫. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ : ರಂ. ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ, ಉಷಾಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು – ೧, ಐದನೆಯ ಮುದ್ರಣ ೧೯೬೧

೬. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ : ಕೆ. ವೆಂಕಟರಾಮಪ್ಪ, ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ, ರಾಮಯ್ಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು – ೪, ೧೯೭೪.

೭. ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ : ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ೧೯೬೯

೮. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ : ಎಂ. ಮರಿಯಪ್ಪ ಭಟ್ಟ, ಮೈಸೂರು ೧೯೬೮

೯. ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ : ತ. ಸು. ಶಾಮರಾಯ, ಮೇ. ರಾಜೇಶ್ವರಯ್ಯ, ಮೈಸೂರು. ೧೯೬೪

೧೦. ಧರ್ಮಶರ್ಮಾಭ್ಯುದಯಂ : ಸಂಪಾದಕರು : ಪಂಡಿತ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ, ಕೆ. ಪಿ. ಪರದ್ ನಿರ್ಣಯಸಾಗರಪ್ರೆಸ್, ಮುಂಬಯಿ ೧೮೮೮

ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಾನುವಾದ : ಕುಂಡಲಗಿರಿ ಆಚಾರ್ಯ : ಜಿ. ಟಿ. ಎ. ಪ್ರೆಸ್, ಮೈಸೂರು ೧೯೦೧.