ಕೋಷ್ಟಕ ೫

ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು : ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತ, ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು : ಸವಳಿಂಗಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು : ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಜಿಲ್ಲೆ : ದಾವಣಗೆರೆ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಅಧ್ಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪುರುಷರು

ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಟ್ಟು
ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ
೧೪ ೩೨ ೨೩ ೫೫

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾದರಿ

ಗುಡಾರ ಗುಡಿಸಲು ಹೆಂಚು

ಡಾಬ

ಮಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಆಶ್ರಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ವಂತಃ ನಿರ್ಮಿತ
೦೫ ೦೨ ೦೭

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಒಣ ಭೂಮಿ

ನೀರಾವರಿ

ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿಕಲಾಂಗ ವೇತನ ವಿಧುರ ವಿಧವೆ
ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ
೦೬ ೦೨ ೧೧ ೦೧

 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿವರ

ತರಗತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧ ರಿಂದ ೪ ೦೩ ೦೪ ೦೭
೫ ರಿಂದ ೭ ೦೧ ೦೧
೮ ರಿಂದ ೧೦ ೦೩ ೦೩
ಪಿಯುಸಿ
ಪದವಿ
ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಪದವಿ
ಇತರೆ

 

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಅನರಕ್ಷರಸ್ಥರ ವಿವರ

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು

ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು

ಶೇಕಾಡವಾರು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ
೦೮ ೦೩ ೨೪ ೨೦ ೨೫% ೧೩%

 

ಕೈಗೊಂಡ ಕಸಬುಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಕಸುಬುಗಳು

ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧. ಮೂಲವೃತ್ತಿ ೦೨ ೧೪ ೧೬
೨. ಕೃಷಿ
೩. ಕೃಷಿಕೂಲಿ ೦೫ ೦೫ ೧೦
೪. ಕೃಷಿಯೇತರ
೫. ವ್ಯಾಪಾರ ೧೪ ೦೫ ೧೯
೬. ಸರ್ಕಾರಿ
೭. ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ
೮. ಖಾಸಗಿ
ಇತರೆ

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಮನರಂಜನೆ ವಾಹನ ದೂರವಾಣಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ
ಟಿವಿ

ರೇಡಿಯೋ

ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೬

ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು : ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತ, ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು : ಅಗರ್ ಖೇಡ್‌, ತಾಲ್ಲೂಕು : ಹಿಂಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆ : ಬಿಜಾಪುರ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಅಧ್ಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪುರುಷರು

ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಟ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ
೮೪ ೧೭೦ ೯೫ ೨೬೫

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾದರಿ

ಗುಡಾರ ಗುಡಿಸಲು ಹೆಂಚು ಡಾಬ ಮಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಆಶ್ರಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ವಂತಃ ನಿರ್ಮಿತ
 – ೨೨  – ೫೪  – ೦೪  – ೬೦ ೦೪

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಒಣ ಭೂಮಿ ನೀರಾವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ
ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿಕಲಾಂಗ ವೇತನ ವಿಧುರ ವಿಧವೆ
೩೭ ೪೭ ೦೪ ೮೪ ೦೧ ೦೬

 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿವರ

ತರಗತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧ ರಿಂದ ೪ ೦೨ ೧೫ ೧೭
೫ ರಿಂದ ೭ ೦೭ ೦೭
೮ ರಿಂದ ೧೦ ೦೨ ೧೭ ೧೯
ಪಿಯುಸಿ ೦೧ ೧೩ ೧೪
ಪದವಿ ೦೪ ೦೪
ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಪದವಿ
ಇತರೆ

 

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಅನರಕ್ಷರಸ್ಥರ ವಿವರ

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು

ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು

ಶೇಕಾಡವಾರು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ
೫೬ ೦೫ ೧೧೪ ೯೦ ೩೨.೯% ೫.೨%

 

ಕೈಗೊಂಡ ಕಸಬುಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ. ಕಸುಬುಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರು

ಪುರುಷರು

ಒಟ್ಟು
೧. ಮೂಲವೃತ್ತಿ ೦೧ ೦೪ ೦೫
೨. ಕೃಷಿ ೨೨ ೨೨
೩. ಕೃಷಿಕೂಲಿ ೧೯ ೩೩ ೫೨
೪. ಕೃಷಿಯೇತರ ೦೧ ೦೪ ೦೫
೫. ವ್ಯಾಪಾರ
೬. ಸರ್ಕಾರಿ ೦೩ ೦೩
೭. ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ
೮. ಖಾಸಗಿ ೦೪ ೦೪
ಇತರೆ

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಮನರಂಜನೆ

ವಾಹನ

ದೂರವಾಣಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ
ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್
೦೧ ೦೨ ೦೩ ೦೧ ೦೭ ೧೪

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೭

ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು : ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತ, ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು : ಗೊಂದಿಚಟ್ನಳ್ಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು : ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಜಿಲ್ಲೆ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಟ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ
೧೧೧ ೨೨೭ ೨೦೨ ೪೨೯

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾದರಿ

ಗುಡಾರ ಗುಡಿಸಲು ಹೆಂಚು ಡಾಬ ಮಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಆಶ್ರಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ವಂತಃ ನಿರ್ಮಿತ
೧೪ ೦೩ ೮೧ ೦೪ ೨೧ ೬೬

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಒಣ ಭೂಮಿ
ನೀರಾವರಿ
ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ
ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿಕಲಾಂಗ ವೇತನ ವಿಧುರ ವಿಧವೆ
೬೫ ೧೧ ೯೮ ೦೧ ೧೬

 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿವರ

ತರಗತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧ ರಿಂದ ೪ ೧೩ ೧೬ ೨೯
೫ ರಿಂದ ೭ ೧೧ ೧೬ ೨೭
೮ ರಿಂದ ೧೦ ೦೫ ೧೮ ೨೩
ಪಿಯುಸಿ ೦೨ ೦೩ ೦೫
ಪದವಿ ೦೧ ೦೧
ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಪದವಿ
ಇತರೆ ೦೩ ೦೩

 

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಅನರಕ್ಷರಸ್ಥರ ವಿವರ

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು   ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು   ಶೇಕಾಡವಾರು  
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ
೫೭ ೩೧ ೧೭೦ ೧೭೧ ೨೫.೧% ೧೫.೩%

 

ಕೈಗೊಂಡ ಕಸಬುಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ. ಕಸುಬುಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧. ಮೂಲವೃತ್ತಿ ೧೭ ೧೦೬ ೧೨೩
೨. ಕೃಷಿ
೩. ಕೃಷಿಕೂಲಿ
೪. ಕೃಷಿಯೇತರ ೧೬ ೦೯ ೨೫
೫. ವ್ಯಾಪಾರ ೪೫ ೪೫
೬. ಸರ್ಕಾರಿ
೭. ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ
೮. ಖಾಸಗಿ ೦೧ ೦೧
ಇತರೆ

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಮನರಂಜನೆ ವಾಹನ ದೂರವಾಣಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನಳ

ಶೌಚಾಲಯ

ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್
೦೧

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೮

ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು : ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತ, ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು : ನಲ್ಲಿಸರಣದಲ ಕೊಪ್ಪಲು, ತಾಲ್ಲೂಕು : ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ, ಜಿಲ್ಲೆ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಅಧ್ಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಟ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ
೯೩ ೧೬೫ ೧೩೯ ೩೦೪

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾದರಿ

ಗುಡಾರ

ಗುಡಿಸಲು ಹೆಂಚು ಡಾಬ ಮಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಆಶ್ರಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ವಂತಃ ನಿರ್ಮಿತ
೦೩ ೯೦ ೯೦ ೦೩

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಒಣ ಭೂಮಿ ನೀರಾವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ
ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿಕಲಾಂಗ ವೇತನ ವಿಧುರ ವಿಧವೆ
 –  –  –  – ೭೨ ೦೩ ೯೧ ೦೬  – ೦೧ ೦೧ ೨೨

 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿವರ

ತರಗತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧ ರಿಂದ ೪ ೧೦ ೨೨ ೩೨
೫ ರಿಂದ ೭ ೧೮ ೪೧ ೫೯
೮ ರಿಂದ ೧೦ ೦೯ ೨೮ ೩೭
ಪಿಯುಸಿ ೦೩ ೦೩ ೦೬
ಪದವಿ ೦೫ ೦೫
ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಪದವಿ
ಇತರೆ

 

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಅನರಕ್ಷರಸ್ಥರ ವಿವರ

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು

ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು

ಶೇಕಾಡವಾರು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ
೯೯ ೪೦ ೬೬ ೯೯ ೬೦% ೨೮.೭%

 

ಕೈಗೊಂಡ ಕಸಬುಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ. ಕಸುಬುಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧. ಮೂಲವೃತ್ತಿ ೭೦ ೮೨ ೧೫೨
೨. ಕೃಷಿ
೩. ಕೃಷಿಕೂಲಿ
೪. ಕೃಷಿಯೇತರ
೫. ವ್ಯಾಪಾರ ೦೧ ೦೧
೬. ಸರ್ಕಾರಿ
೭. ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ
೮. ಖಾಸಗಿ
ಇತರೆ

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಮನರಂಜನೆ

ವಾಹನ

ದೂರವಾಣಿ

 

ಗ್ಯಾಸ್

 

ನಳ

 

ಶೌಚಾಲಯ
ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್
೦೨ ೦೧