ಕೋಷ್ಟಕ ೧೩

ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು : ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತ, ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು : ಹೇಮಗಿರಿ (ಬಿ. ಬಿ. ಸಿ), ತಾಲ್ಲೂಕು : ಕೆ. ಆರ್. ಪೇಟೆ, ಜಿಲ್ಲೆ : ಮಂಡ್ಯ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಅಧ್ಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪುರುಷರು

ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಟ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ
೧೩ ೦೮ ೧೫ ೧೨ ೨೭

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾದರಿ

ಗುಡಾರ ಗುಡಿಸಲು ಹೆಂಚು ಡಾಬ ಮಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಆಶ್ರಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ವಂತಃ ನಿರ್ಮಿತ
೦೫ ೦೩ ೦೩

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಒಣ ಭೂಮಿ ನೀರಾವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ
ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿಕಲಾಂಗ ವೇತನ ವಿಧುರ ವಿಧವೆ

 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿವರ

ತರಗತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧ ರಿಂದ ೪ ೦೧ ೦೩ ೦೪
೫ ರಿಂದ ೭ ೦೧ ೦೧
೮ ರಿಂದ ೧೦ ೦೨ ೦೪ ೦೬
ಪಿಯುಸಿ
ಪದವಿ
ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಪದವಿ
ಇತರೆ

 

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಅನರಕ್ಷರಸ್ಥರ ವಿವರ

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಶೇಕಾಡವಾರು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ
೦೮ ೦೩ ೦೭ ೦೩ ೫೩.೩% ೨೫%

 

ಕೈಗೊಂಡ ಕಸಬುಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.

ಕಸುಬುಗಳು

ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧. ಮೂಲವೃತ್ತಿ ೦೫ ೧೨ ೧೭
೨. ಕೃಷಿ
೩. ಕೃಷಿಕೂಲಿ
೪. ಕೃಷಿಯೇತರ
೫. ವ್ಯಾಪಾರ
೬. ಸರ್ಕಾರಿ
೭. ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ
೮. ಖಾಸಗಿ
ಇತರೆ

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಮನರಂಜನೆ

ವಾಹನ

ದೂರವಾಣಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ
ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೧೪

ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು : ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತ, ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ತಾಲ್ಲೂಕು : ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಜಿಲ್ಲೆ : ಮಂಡ್ಯ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಅಧ್ಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಟ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ
೧೪ ೩೦ ೮೪ ೪೮ ೯೬

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾದರಿ

ಗುಡಾರ ಗುಡಿಸಲು ಹೆಂಚು ಡಾಬ ಮಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಆಶ್ರಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ವಂತಃ ನಿರ್ಮಿತ
೦೧ ೧೮ ೦೬ ೦೧ ೦೪ ೧೦ ೦೧

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಒಣ ಭೂಮಿ ನೀರಾವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ
ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿಕಲಾಂಗ ವೇತನ ವಿಧುರ ವಿಧವೆ
೦೪ ೦೬ ೦೫ ೧೧ ೦೩

 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿವರ

ತರಗತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧ ರಿಂದ ೪ ೦೪ ೦೫ ೦೯
೫ ರಿಂದ ೭ ೦೧ ೦೪ ೦೫
೮ ರಿಂದ ೧೦ ೦೩ ೦೬ ೦೯
ಪಿಯುಸಿ
ಪದವಿ
ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಪದವಿ
ಇತರೆ

 

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಅನರಕ್ಷರಸ್ಥರ ವಿವರ

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು

ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು

ಶೇಕಾಡವಾರು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ
೧೫ ೦೮ ೩೩ ೪೦ ೩೧.೨% ೧೬.೬%

 

ಕೈಗೊಂಡ ಕಸಬುಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ. ಕಸುಬುಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧. ಮೂಲವೃತ್ತಿ ೦೮ ೨೧ ೨೯
೨. ಕೃಷಿ ೦೫ ೦೫
೩. ಕೃಷಿಕೂಲಿ ೦೩ ೦೫ ೦೮
೪. ಕೃಷಿಯೇತರ
೫. ವ್ಯಾಪಾರ
೬. ಸರ್ಕಾರಿ
೭. ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ
೮. ಖಾಸಗಿ ೦೨ ೦೨
ಇತರೆ

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಮನರಂಜನೆ

ವಾಹನ

ದೂರವಾಣಿ

ಗ್ಯಾಸ್ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ
ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್
೦೧ ೦೧ ೦೪  –  –  –  – ೦೧

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೧೫

ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು : ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತ, ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು : ನಾರ್ತ್‌‌ಬ್ಯಾಂಕ್‌, ತಾಲ್ಲೂಕು : ಪಾಂಡವಪುರ, ಜಿಲ್ಲೆ : ಮಂಡ್ಯ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಅಧ್ಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಟ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ
೧೫ ೬೮ ೧೩೭ ೧೪೧ ೨೭೮

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾದರಿ

ಗುಡಾರ ಗುಡಿಸಲು ಹೆಂಚು ಡಾಬ ಮಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಆಶ್ರಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ವಂತಃ ನಿರ್ಮಿತ
೦೫ ೧೬ ೪೧ ೦೬ ೩೮ ೧೦

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಒಣ ಭೂಮಿ

ನೀರಾವರಿ

ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ
ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿಕಲಾಂಗ ವೇತನ ವಿಧುರ ವಿಧವೆ
೦೭ ೧೭ ೦೮ ೪೬

 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿವರ

ತರಗತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧ ರಿಂದ ೪ ೦೮ ೧೨ ೨೦
೫ ರಿಂದ ೭ ೦೮ ೦೮
೮ ರಿಂದ ೧೦ ೦೩ ೦೫ ೦೮
ಪಿಯುಸಿ ೦೨ ೦೬ ೦೮
ಪದವಿ
ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಪದವಿ
ಇತರೆ

 

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಅನರಕ್ಷರಸ್ಥರ ವಿವರ

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು

ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು

ಶೇಕಾಡವಾರು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ
೩೧ ೧೩ ೧೦೬ ೧೨೮ ೨೨.೬% ೯.೨%

 

ಕೈಗೊಂಡ ಕಸಬುಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ. ಕಸುಬುಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧. ಮೂಲವೃತ್ತಿ ೦೫ ೬೨ ೬೭
೨. ಕೃಷಿ ೦೨ ೦೬ ೦೮
೩. ಕೃಷಿಕೂಲಿ ೦೪ ೦೪
೪. ಕೃಷಿಯೇತರ
೫. ವ್ಯಾಪಾರ ೦೩ ೦೫ ೦೮
೬. ಸರ್ಕಾರಿ ೨೦ ೦೨ ೨೨
೭. ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ
೮. ಖಾಸಗಿ ೦೨ ೦೨
ಇತರೆ

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಮನರಂಜನೆ

ವಾಹನ

ದೂರವಾಣಿ

ಗ್ಯಾಸ್ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ
ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್
೦೭ ೦೪ ೦೨ ೦೩  –  –  –  –

 

ಕೋಷ್ಟಕ ೧೬

ಸಮುದಾಯದ ಹೆಸರು : ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತ, ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು : ಮಲ್ಲಪುರ, ತಾಲ್ಲೂಕು : ಗಂಗಾವತಿ, ಜಿಲ್ಲೆ : ಕೊಪ್ಪಳ

ಕ್ರ. ಸಂ. ಅಧ್ಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಒಟ್ಟು ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ
೧೬ ೪೨ ೧೧೮ ೧೨೯ ೨೪೭

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಯ ಮಾದರಿ

ಗುಡಾರ ಗುಡಿಸಲು ಹೆಂಚು ಡಾಬ ಮಳಿಗೆ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಆಶ್ರಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸ್ವಂತಃ ನಿರ್ಮಿತ
೦೬ ೦೮ ೧೩ ೦೩ ೨೩ ೦೭

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಒಣ ಭೂಮಿ

ನೀರಾವರಿ

ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ
ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಂತ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿಕಲಾಂಗ ವೇತನ ವಿಧುರ ವಿಧವೆ
೫೦ ೩೮ ೦೬ ೨೦ ೩೩ ೦೧ ೦೪

 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ವಿವರ

ತರಗತಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧ ರಿಂದ ೪ ೦೭ ೧೨ ೧೯
೫ ರಿಂದ ೭ ೧೨ ೧೨ ೨೪
೮ ರಿಂದ ೧೦ ೧೭ ೨೪ ೪೧
ಪಿಯುಸಿ ೦೫ ೦೭ ೧೨
ಪದವಿ ೦೧ ೦೧
ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಪದವಿ
ಇತರೆ

 

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಅನರಕ್ಷರಸ್ಥರ ವಿವರ

ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು

ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು

ಶೇಕಾಡವಾರು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ
೩೧ ೧೩ ೧೦೬ ೧೨೮ ೨೨.೬% ೯.೨%

 

ಕೈಗೊಂಡ ಕಸಬುಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ. ಕಸುಬುಗಳು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಪುರುಷರು ಒಟ್ಟು
೧. ಮೂಲವೃತ್ತಿ ೦೫ ೬೨ ೬೭
೨. ಕೃಷಿ ೦೨ ೦೬ ೦೮
೩. ಕೃಷಿಕೂಲಿ ೦೪ ೦೪
೪. ಕೃಷಿಯೇತರ
೫. ವ್ಯಾಪಾರ ೦೩ ೦೫ ೦೮
೬. ಸರ್ಕಾರಿ ೨೦ ೦೨ ೨೨
೭. ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ
೮. ಖಾಸಗಿ ೦೨ ೦೨
ಇತರೆ

 

ಸಮುದಾಯ ಹೊಂದಿರು ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಮನರಂಜನೆ

ವಾಹನ

ದೂರವಾಣಿ

ಗ್ಯಾಸ್ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ
ಟಿವಿ ರೇಡಿಯೋ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್
೦೭ ೦೪ ೦೨ ೦೩  –  –  –  –