ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ವಾಸದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸತಿ ನೆಲೆಗಳು,

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ವಾಸದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಸತಿ ನೆಲೆಗಳು,

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಸತಿ ಟೆಂಟ್‌.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಸತಿ ಟೆಂಟ್‌.

ವಿಶಾಲಾವಾದ ಮರದ ನೆರಳೆ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಸರೆ.

ವಿಶಾಲಾವಾದ ಮರದ ನೆರಳೆ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಸರೆ.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕುಡಿ.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಕುಡಿ.

 ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅಧ್ಯಯನಕಾರರು.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಮಕ್ಕಳು ದೇಸಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಮಕ್ಕಳು ದೇಸಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು.

ಗುಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಮಹಿಳೆ.

ಗುಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಮಹಿಳೆ.

ಬಯಲಿನಲ್ಲೆ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಮಹಿಳೆ.

ಬಯಲಿನಲ್ಲೆ ಆಹಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿರುವ ಮಹಿಳೆ.

ರೊಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಈರ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು.

ರೊಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಥತೆಯಲ್ಲಿ ಈರ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು.

ಹೊಳೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಅಕ್ಷರ ವಂಚಿತ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಮಕ್ಕಳು.

ಹೊಳೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಅಕ್ಷರ ವಂಚಿತ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಮಕ್ಕಳು.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಸರ್ವಸ್ವ.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಸರ್ವಸ್ವ.

ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಬುಟ್ಟಿಯೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೂರು.

ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಬುಟ್ಟಿಯೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೂರು.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುಡಿಗಳು.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುಡಿಗಳು.

ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಟ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತ ಕುಟುಂಬ

ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೊರಟ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತ ಕುಟುಂಬ

ಮುಂದಿನ ಹೊಳೆ ಅಥವಾ ಕೆರೆಗೆ ಹೊರಟ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಕುಟುಂಬ.

ಮುಂದಿನ ಹೊಳೆ ಅಥವಾ ಕೆರೆಗೆ ಹೊರಟ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಕುಟುಂಬ.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಜೀವ ನದಿ ಕಬಿನಿ.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಜೀವ ನದಿ ಕಬಿನಿ.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಜೀವ ನದಿ ಕಾವೇರಿ.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಜೀವ ನದಿ ಕಾವೇರಿ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಮಹಿಳೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಮಹಿಳೆ.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ದೈವದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಾನ.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ದೈವದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಾನ.

ಬದುಕನ್ನು ಆರಸಿ ಹೊರಟಿರುವ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರು.

ಬದುಕನ್ನು ಆರಸಿ ಹೊರಟಿರುವ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರು.

ಬದುಕಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊತ್ತ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಮಕ್ಕಳು.

ಬದುಕಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹೊತ್ತ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಮಕ್ಕಳು.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಜೀವನಾಧಾರದ ತಕ್ಕಡಿ.

ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರ ಜೀವನಾಧಾರದ ತಕ್ಕಡಿ.

ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರು.

ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬುಂಡೇಬೆಸ್ತರು.