ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ.ಎ., ಕಿರುಹಣ್ಣುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೯೪.

Bose, T.K., Mitra, S.K. and Sanyal, Fruits: Tropical and Subtropical, 2nd Volume, 3rd revised edition. Naya Udyog, Bidan sarani, Calcutta, 2003.

Dalijit Singh, Kamrakh-Sweet amd Vitamin rich, Indian Hort. 7:2, 1963.

Darshanand, Floral Morphology and abnormalities in Carambola (Averrhoa caramobola L), 1966.

Dutta, S. Horticulture in the Eastern region of India, Farm Information Unit, Directorate of

Extension, Ministry of Food and Agiriculture, New Delhi, 1966,

Hayes, W.B., Fruit Growing in India, Allahabad, Kitabistan, 1957.

Kirthikar, K.R., and Basu, B,D,, Indian Medicinal plants, Prabasi Mudranalaya, Bombey, 1937.

Marigowda, M.G., Dry orcharding, The Lalbaugh J. 19 (1-2):25, 1964.

Ranjit Singh, Fruits, Natinal Book Trust of India, 1966.

Shamsingh, S., Kirishna Murthi and Katyal, S.L., Fruit Culture in India, ICAR, New Delhi, 1963.