ಕೋಡಂಗಿ
ಭಾಗವತ
ಬೋಳೇಶಂಕರ
ಸರದಾರ ಸೋಮಣ್ಣ
ಸರದಾರನ ಹೆಂಡತಿ
ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣ
ಸಾವ್ಕಾರಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ
ಪಿಶಾಚಿಗಳು ೧, ೨, ೩
ರಾಜ
ಮಂತ್ರಿ
ರಾಜಕುಮಾರಿ
ಹುಡುಗಿಯರು
ಸೈನಿಕರು