ಸಂವಾದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಆಟದ ವಿಧಾನವೆಲ್ಲವೂ (ಅ) ದಲ್ಲಿಯಂತೆ. ಆದರೆ ಸಂವಾದ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕೆಲವಡೆ ಪಾಠಾಂತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಆಟವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಸಂವಾದ,

ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ
ಮಕ್ಳೀರಾ ಮಕ್ಳೀರಾ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕಯ್ ಎಲ್ಗೋಯ್ತು ಕೊಕ್ಕಾನ್ ಕಟ್ಕಾ ಬಿಕ್ಕಾನ್ಕೋಯ್ತು
ಬಿಕ್ಕಾನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ತು ಕಾಯ್ ಕೊಟ್ಟು
ಕಾಯ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕದ್ದ ಮುಲೆಲ್ ಹಾಕಾ ಸೊಲ್ಕಾ ತಿಂದೆ
ಕದು ಮುಲೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು ಚಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ತು
ಚಕ್ಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಒಲೆಗ್ ಹಾಕ್ದೆ
ಒಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ತು ಬೂದಿ ಕೊಟ್ತು
ಬೂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ತೊಂಡೆಚಪ್ರಗ್ ಹಾಕ್ದೆ
ತೊಂಡಿ ಚಪ್ರ ಏನ್ ಕೊಟ್ತು ತೊಂಡಿಕಾಯ್ ಕೊಟ್ತು
ತೊಂಡಿಕಾಯ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಟ್ಟಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ
ಬಟ್ಟೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾ ಗೆಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಾ
ಗೆಂಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಜ್ಜಿಮನಿ ಎತ್ನ ಗುಳಿಗ್ ತೂಗ್ ಹಾಕ್ದೆ
ಅಜ್ಜಿ ಮನಿ ಎತ್ನ ಗುಳಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ತು ಸಗ್ಣಿ ಕೊಟ್ತು
ಸಗ್ಣಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಗದ್ದೆಗ್ ಹಾಕ್ದೆ
ಗದ್ದೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ತು ಕದ್ರಾ ಕೊಡ್ತು
ಕದ್ರಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಾಗ್ಲಗ್ ಕಟ್ದೆ
ಬಾಗ್ಲಾ ಏನ್ ಕೊಟ್ತು ಕಡ್ಸಾ ಕೊಟ್ತು
ಕಡ್ಬಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕಾಂಕೀಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ
ಕಾಂಕೇನ್ ಕೊಟ್ತು ಗಿರಿ ಕೊಟ್ತು
ಗಿರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಬಟ್ಟಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ
ಬಟ್ಟೇನ್ ಕೂಟ್ಯಾ ಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾ
ಹಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೆನೆಟ್ಟೇದೆ
ಅದ್ರಾಗೆಂತಾ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನೆಳಾ ಬಿದ್ದಿತ್ತು
ಮೊಳಕೈ (ಸುಮ್ಮನಾಗುವರು)

ಸ್ವಲ್ಫ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದವನನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಡ ಮೊಳಕೈ ಕೀಲು ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ’ನೆಳು ತಿಂಬು ಗುರ‍್ವಾಣಾ ಅಥವಾ ನೆಳುತಿಂಬು ಬೊಮ್ಮಣ್ಣಾ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು.