ಅಂಕೋಲೆ ೯ – ೫೮
ಅಂಬುಳು ೯ – ೨೦
ಅಕಳಂಕದೇವ ೧ – ೯
ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ೫ – ೪೬
ಅರ್ಕಕಾಂತಲಿಂಗ ೨ – ೬೨
ಅಗಸ್ತ್ಯ ೨ – ೬೩, ೧೧ – ೧೧೪
ಅಗ್ಗಳದೇವ ೧ – ೩೫
ಅಗ್ನಿ ೮ – ೫೪
ಅಚೇತನವಸ್ತುಪೂಜೆ ೯ – ೮೨
ಅರ್ಚನೆಗುಣಿತ ೯ – ೯೨
ಅರ್ಜುನ ೮ – ೫೧
ಅಡಕೆ ೧೨ – ೮
ಅತ್ತಿ ೬ – ೩
ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ೧ – ೩೮
ಅತ್ರಿಮುನಿ ೧೦ – ೧೦೬
ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ೧೦ – ೭೫
ಅಪ್ರಯೋಜನತಿಲಕ ೮ – ೧೬೬
ಅಭಿಮನ್ಯು ೧೦ – ೯೯
ಅರವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಭೈರವರು, ಯೋಗಿನಿಯರು ೮ – ೧೭೬
ಅರಳಿ ೯ – ೫೭
ಅರುಣ ೧೧ – ೫೩
ಅರೆಯುವ ಅಡಿಗಲ್ಲು ೯ – ೮೩
ಅವತಾರ ೮ – ೧೩೬
ಅಹಲ್ಯೆ ೧೦ – ೧೦೮
ಅಗಸದಬ್ಬೆ ೯ – ೮೫, ೯ – ೧೦೫
ಆಡು ೮ – ೨೪೮, ೧೧ – ೧೧೩
ಆಡಿನ ಮೂತ್ರ ೧೨ – ೩೫
ಆದಿತ್ಯಹೃದಯ ೮ – ೧೫೪
ಆನೆ ೪ – ೩೬, ೧೩ – ೩೯
ಆಮೆ ೮ – ೧೩೬
ಆಲ ೯ – ೩೭
ಆಹವಮಲ್ಲ ೧ – ೪೮
ಇಂದ್ರಮುನಿ ೨ – ೭೬
ಈರುಳ್ಳಿ ೧೪ – ೧೪೨
ಉಡು ೬ – ೫೧
ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆ ೧೧ – ೧೧೪
ಉತ್ತರಣೆ ೯ – ೫೮
ಉದ್ಭಟ ೯ – ೨೦
ಊರ್ವಶಿ ೮ – ೧೨೦
ಎಕ್ಕ ೯ – ೫೮
ಎಗಚಿ ೧೨ – ೬, ೯೮ – ೫೭
ಎತ್ತು ೧೦ – ೧೮೭, ೧೫ – ೯೯
ಎಮ್ಮೆ ೧೦ – ೧೮೭
ಎಕ್ಕಲದೇವಿ (ಎಲ್ಲಮ್ಮ) ೪ – ೧೨೩
ಎರಳೆ ೧೪ – ೭೩
ಎಱೆಯಪ ೯ – ೧೦೫
ಏಕಠಾಣ ೪ – ೧೨೪
ಏಕದಂಡಿ ೧೩ – ೧೪೦
ಒಂತಿ ೧೨ – ೪೫
ಒಕ್ಕಲಿಗ ೧೧ – ೧೨೯
ಔಷಧಸೇವನೆ ೧೨ – ೨೦, ೨೧
ಕಂಬಪೂಜೆ ೯ – ೮೨
ಕತ್ತೆ ೫ – ೧೦
ಕನ್ನಡಿ ೧೨ – ೪
ಕಬ್ಬಿಣ ೧ – ೧೨೯
ಕರಡಿ ೧೫ – ೯೬
ಕರ್ಣ ೧೦ – ೧೫೭
ಕಲ್ಕ್ಯವತಾರ ೮ – ೧೩೬
ಕವಿತಾಗುಣೋದಯ ೧ – ೩೫
ಕವಿಪರಮೇಷ್ಠಿ ೧ – ೨೫
ಕಶ್ಯಪ ೧೦ – ೧೦೬
ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ೮ – ೧೮೩
ಕಾಂಚಿಯ ಕಾಮಕೋಟಿ ೯ – ೧೧೩
ಕಾಗೆ ೧೧ – ೧೧೮
ಕಾಟ ೯ – ೧೨೮
ಕಾಪಾಲಿಕರು ೧೨ – ೩೩
ಕಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಲಿಂಗ ೧೦ – ೫೯
ಕಾಶಿ ೧೨ – ೯
ಕಾಳಾಮುಖ ೧೪ – ೫೦, ೧೪ – ೧೦
ಕಾಲಿ ೯ – ೧೨೩
ಕಿವಿಮೂಗು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ೫ – ೧೦
ಕೀರ್ತಿದೇವ (ವರ್ಮ) ೧ – ೪೬
ಕುಂಬಾರ ಗುಂಡಯ್ಯ ೯ – ೨೯
ಕುಜ ೮ – ೧೬೪
ಕುದುರೆ ೧೩ – ೬೧
ಕುರಿ ೯ – ೧೧೧
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ೧೨ – ೯
ಕೂಂಡಿ ಮೂಸಾಸಿರ ೧ – ೪೪
ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ೮ – ೧೩೭
ಕೃಷ್ಣ ೧೦ – ೭೧, ೮ – ೧೩೮
ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ೧೪ – ೭೩
ಕೆಂಗಳವೆ ೧೦ – ೧೨೦
ಕೆರಕು ೯ – ೭೬
ಕೇತ ೯ – ೧೨೮
ಕೇದಗೆ ೮ – ೫
ಕೊಂಡಕುಂದ ೧ – ೧೦
ಕೊಲ್ಲಪುರದಕ್ಕಳೆ ೯ – ೧೧೩
ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ೨ – ೬೯
ಕೋಶಪಾನ ೮ – ೨೦
ಕೋಳಿ ೫ – ೧೫
ಕೌಳರು ೮ – ೧೧೨, ೧೪ – ೫೬, ೧೪ – ೭೭, ೧೪ – ೮೯
ಖಾಂಡವದಹನ ೧೦ – ೧೬೦
ಗೋವು ೯ – ೬೩
ಗಂಗಾನದಿ ೧೦ – ೧೫೮
ಗಂಗವಾಡಿ ೯೬ ಸಾವಿರ ೨ – ೮೦, ೮೧
ಗಂಗಾಸ್ತವ ೯ – ೩೧
ಗಜಾಸುರ ೮ – ೨೨
ಗಜೇಂದ್ರಮೋಕ್ಷ ೧೦ – ೧೦೦
ಗಣಪತಿ ೮ – ೧೮೮
ಗಿಡುಗ ೫ – ೧೩
ಗಿರಿಜಾಕಲ್ಯಾಣ ೧೧ – ೧೧೪
ಗೂಟಗಳು ೯ – ೮೨
ಗೃಧ್ರಪಿಂಛ ೧ – ೩
ಗೊರವ ೧೪ – ೭೩, ೧೦ – ೧೪೨
ಗೊರವಿ ೧೩ – ೨೩
ಗೋದಾವರಿನದಿ ೧ – ೩೯
ಗೋಧಿ ೧೦ – ೧೨೦
ಗೌತಮಮುನಿ ೧೦ – ೧೦೮
ಚಂಡಿ ೮ – ೧೧೨
ಚಂದ್ರ ೧೦ – ೧೦೯
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ೧೧ – ೪೩
ಚಂದ್ರಮುನಿ ೨ – ೭೬
ಚದುರಂಗ ೬ – ೪೮
ಚತುರ್ಮುಖದೇವ ೧ – ೧೬
ಚಾವುಂಡರಾಯ ೧ – ೪೧
ಚಾವುಂಡಿ ೯ – ೧೨೭
ಚಾರ್ವಾಕಮತ ೪ – ೩೨
ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ ೧೦ – ೧೨೭
ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ೫ – ೧೪೧, ೧೪೨
ಚಿನ್ನ ೩ – ೧೨, ೪ – ೧೩೩, ೫ – ೬೪
ಚೇಳು ೯ – ೭೫, ೮ – ೧೭೭
ಜಟಾಚಾರ್ಯ ೧ – ೫
ಜಲಂಧರ ೮ – ೪೭
ಜಾಜಿ ೮ – ೧೨
ಜಿಂಕೆ ೭ – ೨೨
ಜಿನಸೇನಾಚಾರ್ಯ ೧ – ೨೪
ಜೂಜು ೬ – ೪೮, ೬ – ೫೧
ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ೯ – ೨೮
ಜೇನುತುಪ್ಪ ೧೪ – ೧೫೧, ೧೫೨
ಜೈನೇಂದ್ರಬುದ್ಧಿ ೨ – ೭೮
ಜೈನೇಂದ್ರಮುನಿ ೨ – ೭೬
ಜೋಕುಮಾರ ೯ – ೧೧೦
ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ೨ – ೬೧
ಟಗರುಕಾಳಗ ೫ – ೧೫
ತಾರಕಾಸುರ ೧೦ – ೬೬
ತಾರೆ ೧೦ – ೧೦೮
ತಾರೆಯ ಮರ ೧೧ – ೬೮
ತಾಂಬೂಲ ೬ – ೩೦
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ೧೨ – ೯
ತುಱುಗೋಳ್ ೯ – ೩೮, ೩೫
ತೈಲಪ ೧ – ೩೯
ತೊನ್ನು ೯ – ೭೭
ತ್ರಿಪುರದಹನ ೮ – ೪
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಲ್ಲ ೧ – ೪೬
ದಕ್ಷಯಾಗ ೮ – ೪೮
ದಧೀಚಿ ೧೦ – ೧೪೨, ೧೪೩
ದರ್ಭೆ ೧೪ – ೨೯
ದಾರುವನ ೮ – ೮
ದಿವ್ಯ ೮ – ೨೦
ದೀಪಾವಳಿ ೨ – ೪೪, ೨ – ೪೫
ದೇವೇಂದ್ರ ೧೦ – ೧೦೮
ದ್ರೌಪದಿ ೧೦ – ೧೮೦
ಧಾನ್ಯಗಳು ೧೨ – ೭
ನಂದಿವಾಹನ ರುದ್ರ ೨ – ೬೭
ನರಸಿಂಹ ೮ – ೧೪೯
ನರಿ ೧೨ – ೪೨
ನಾಗಚಂದ್ರ ೧ – ೩೯
ನಾಗದೇವ ೧ – ೪೫
ನಾಗಪೂಜೆ ೯ – ೮೦
ನಾಗಪಂಚಮಿ ೪ – ೧೨೪
ನಾಯಿ ೪ – ೩೯
ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಕುಸುಮ ೧ – ೧೨೦
ನಿಯೋಗ ೧೧ – ೩೪
ನಿಶಿದಿಯ ಮಣ್ಣು ೧ – ೨೭
ನೈರಾತ್ಮ್ಯವಾದ ೧೦ – ೧೩೫
ಪಂಚಮರು ೫ – ೧೪೧
ಪಗಡೆ ೬ – ೪೮
ಪಗರಣ ೪ – ೨೧
ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶ ೧೧ – ೧೩೦
ಪರಶುರಾಮ ೧೦ – ೧೧೩
ಪರಾಶರ ೧೦ – ೧೫೪
ಪರಿಯಳಿ ೨ – ೬೮
ಪಾಣಿನಿ ೨ – ೭೭
ಪಾಶುಪತ ೧೪ – ೫೦
ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ೧೧ – ೧೧೮
ಪಿತೃಗಳು ೧೧ – ೧೨೧
ಪುಲಿಗೆಱು ೨ – ೬೭
ಪೂಜ್ಯಪಾದ ೧ – ೬
ಪೆರ್ಗಡೆ ಬೊಮ್ಮ ೧ – ೪೪
ಪೊನ್ನ ೧ – ೩೪
ಪೊಟ್ಟಲಕೆಱೆ ೧ – ೫೭
ಪೌರ್ಣಮಿ ೯ – ೪೩
ಬಂಜೆಯರು ೯ – ೮೮
ಬಂದಳಿಕೆ ೨ – ೫೧
ಬಂಧುವರ್ಮ ೧ – ೨೯
ಬತ್ತ ೧೨ – ೪೭
ಬತ್ತ ಒಡೆಯುವ ಕಲ್ಲು ೯ – ೮೨
ಬದರಿ ೧೨ – ೬
ಬನ್ನಿ ೯ – ೫
ಬಲಿ ೮ – ೧೪೪
ಬಸವ ೧೧ – ೧೨೮
ಬಸವ ಬಿಡುವುದು ೧೧ – ೧೩೦
ಬಹುರೂಪು ೪ – ೨೧
ಬಳರಿ ೪ – ೧೨೩, ೯ – ೮೬, ೯ – ೧೦೫, ೯ – ೧೧೩
ಬಾದುಬ್ಬೆ ೯ – ೪೨
ಬಾಣ ೯ – ೨೨
ಬಾಣಾಸುರ ೧೦ – ೫೯
ಬಾಳಚಂದ್ರ ೧ – ೨೬
ಬಾೞೆ ೧೫ – ೯೨
ಬಿಲ ೯ – ೮೨
ಬಿಲ್ವ ೧ – ೧೧೭
ಬೀರ ೯ – ೮೫
ಬುಧ ೧೦ – ೧೦೮
ಬುದ್ಧ ೪ – ೩೨
ಬೆಕ್ಕು ೧೪ – ೧೬
ಬೆಟ್ಟದ ದೇವ ೧ – ೧೭
ಬೆಳ್ಳಿ ೫ – ೪೬
ಬೆನಕ ೧೨ – ೩, ೧೩ – ೨೩
ಬೇಲ ೧೧ – ೯೮
ಬೌದ್ಧರು ೧೪ – ೪೧
ಬ್ರಹ್ಮ ೮ – ೧೩೦, ೮ – ೧೩೫
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ೧೧ – ೩೫, ೧೩ – ೨೮, ೧೪ – ೧೩೮
ಭಗವ ೪ – ೧೩೪, ೧೪ – ೬೧
ಭದ್ರಕಾಳಿ ೧೦ – ೬೯
ಭರತ ೧ – ೪೩
ಭರತಚಕ್ರಿ ೨ – ೨೫
ಭೀಮರಂಗ ೨ – ೬೩
ಭೂತಗಳು ೯ – ೪೧
ಭೂಪಾಲ ೧ – ೧೫
ಭೈರವ ೯ – ೧೦೫
ಭೈರವಿ ೮ – ೧೯೧
ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ೧೪ – ೧೪೫
ಮದ್ದುಗಳು ೨೮೦ – ೮೧
ಮನೆವೆಗ್ಗಡೆ ಚಟ್ಟಪ ೮ – ೨೩೧
ಮಯೂರ ೯ – ೨೨
ಮಲ್ಲಿಗೆ ೮ – ೧೨
ಮಲುಹಣ ೯ – ೨೦
ಮಸಣಿ ೯ – ೧೦೫
ಮಸಣವಾಸಿಣಿ ೯ – ೮೫
ಮಹಾವ್ರತಿ ೧೨ – ೩೩
ಮಹೇಶಲಿಂಗ ೨ – ೫೨
ಮಾಂಸ ೧೪ – ೧೦೬
ಮಾನವಕೇಸರಿ ೮ – ೧೩೬, ೧೩೭
ಮಾರ್ತಂಡಭೈರವ ೮ – ೧೬೬
ಮಾರಬ್ಬೆ ೯ – ೮೫
ಮಾರಿಯೋಡಿಸು ೯ – ೧೩೧
ಮಾಲಕ್ಕ ೪ – ೧೨೩
ಮಾಹೇಶ್ವರ ೪ – ೧೫೦, ೧೪ – ೫೨
ಮಾಳಚಿ ೯ – ೧೨೭
ಮೀನು ೧೦ – ೯೧
ಮುಂಗುಸಿ ೫ – ೧೩
ಮುಗ್ಧಭಕ್ತಿ ೮ – ೨೬, ೨೭
ಮುತ್ತುಗ ೯ – ೫೮
ಮೃತಸಂಜೀವಿನಿ ೧೦ – ೧೫೧
ಮೇಘಚಂದ್ರಮುನಿ ೧ – ೧೯
ಮೈಲಾರ ೨ – ೭೧, ೪ – ೧೨೩, ೯ – ೯೫
ಮೈಳಾಪತೀರ್ಥ ೨ – ೪೭
ಮೊರಂಬ ೧ – ೨೭
ಮೊಸಱು ೧೯ – ೮
ಮೊಸಳೆ ೧ – ೧೧೯
ಯಜ್ಞ ೧೧ – ೯೯, ೧೧ – ೧೪೩
ಯಜ್ಞಪಶು ೧೦ – ೧೦೧
ಯಜ್ಞಸ್ತಂಭ ೧೧ – ೧೧೩
ಯಮ ೧೦ – ೧೨೭
ಯಮದೂತ ೧೦ – ೧೨೮
ಯಮಸತಿ ೧೦ – ೧೦೮
ರಜಕ ೧ – ೩೫
ರಟ್ಟ ಶಂಖಾವನೀಶ ೧ – ೩೨
ರಣಜಯ ೮ – ೧೬೬
ರನ್ನ ೧ – ೩೪
ರಾಮ ೨ – ೫೮
ರಾವಣ ೧೦ – ೧೪೭
ರಾಹು ೧೧ – ೪೩
ರೋಮಜ ೮ – ೨೧೩
ಲಕ್ಕ ೪ – ೧೨೩
ಲಾವಗೆ ೫ – ೧೫
ಲಾಲಾಸುರ ೮ – ೪೭
ಲಿಂಗಿಗಳು ೧೪ – ೪೪
ವಟಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತ ೯ – ೩೭
ವರ್ತಕರು ೫ – ೪೬, ೪೭
ವರರುಚಿ ೧೦ – ೧೭೬, ೧೭೭
ವರಾಹಾವತಾರ ೧೪ – ೧೪೫
ವಾಮನ ೮ – ೧೩೭, ೮ – ೧೪೪, ೧೦ – ೯೭
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ೧೦ – ೧೪೫
ವ್ಯಾಧರು ೬ – ೧೩
ವ್ಯಾಸ ೧೧ – ೯
ವಿಂಧ್ಯಪರ್ವತ ೧೦ – ೧೧೦
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ೧೦ – ೧೨೦, ೧೨೨
ವಿಷ್ಣು ೮ – ೧೪೪, ೧೦ – ೯೩
ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ ೯ – ೮, ೯
ವಿನಾಯಕ ೨ – ೭೩
ವೀರಣಂದಿಮುನಿ ೧ – ೧೨೧
ವೀರಭೈವ ೯ – ೧೦೮
ವೀರಸೇನಾಚಾರ್ಯ ೧ – ೨೪
ವೃಕ್ಷಪೂಜೆ ೯ – ೫೭, ೫೮
ವೃಷಭವಾಹನಯಕ್ಷ ೨ – ೬೭
ವೃಷೋತ್ಸರ್ಗ ೧೧ – ೧೩೦
ವೇದಗಳು ೮ – ೧೧೬, ೧೧ – ೧೨, ೧೧ – ೧೪೭
ವೇಶ್ಯೆಯರು ೫ – ೫೩, ೬ – ೪೨
ವೈದಿಕರು ೯ – ೯೨
ವೈಷ್ಣವರು ೬ – ೫, ೧೪ – ೧೬೬, ೧೪ – ೪೧
ವ್ಯಂತರ ೯ – ೯೮
ವ್ರತಬಂಧನ ೨ – ೩೨
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ೯ – ೧೦, ೧೧
ಶಂಖಾವನೀಶ ೧ – ೩೨
ಶಾಂತಿನಾಥಬಸದಿ ೨ – ೫೧
ಶ್ರಾದ್ಧಕರ್ಮ ೧೧ – ೧೧೮
ಶಿವ ೮ – ೩, ೮ – ೭೪, ೮ – ೧೨೮
ಶಿವಭಕ್ತರು ೧೦ – ೭೯, ೯ – ೯೪
ಶಿವಭಕ್ತ ಕಬ್ಬಿಲ ೧೦ – ೮೦
ಶಿವಾಲಯ ೨ – ೫೮
ಶಿವಲಿಂಗ ೮ – ೧೬
ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ೧೦ – ೯೭
ಶುನಃಶೇಫ ೧೦ – ೧೦೯
ಶೂಲಾಯುಧ ೮ – ೨೨
ಶೈವರು ೮ – ೧೬, ೧೭
ಶ್ವೇತನ ಬಿಲ್ಲು ೮ – ೭೦
ಶ್ರೀಪರ್ವತ ೧೨ – ೯
ಶ್ರೀರಾಯ ರಾಚಮಲ್ಲ ೧ – ೪೨
ಷಣ್ಮುಖ ೮ – ೫೪, ೧೦ – ೬೬
ಸಗರ ೧೦ – ೧೧೨
ಸತೀದೇವಿ ೮ – ೭೧
ಸಪ್ತಕೊಂಕಣ ೧೦ – ೧೧೩
ಸಮಂತಭದ್ರ ೧ – ೪, ೨ – ೫೨, ೮ – ೧೩೭
ಸರಸ್ವತಿ ೮ – ೧೩೦, ೧೩೫
ಸರ್ಪ ೮ – ೪೮
ಸರ್ಪದೋಷ ೯ – ೮೧
ಸರ್ವವರ್ಮ ೨ – ೭೯
ಸಾಂಖ್ಯ ೪ – ೩೨
ಸಾರಂಗ ೫ – ೧೩
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ೮ – ೧೪೦
ಸಾಸುವೆ ೧೫ – ೬೨
ಸ್ನಾತಕ ೪ – ೧೩೪
ಸಿಂಗರಾಜ ೧ – ೫೭
ಸಿಂಹ ೧೨ – ೪೨
ಸಿಂಹನಂದಿ ೨ – ೮೦, ೮೧
ಸೀಮಂಧರಸ್ವಾಮಿ ೧ – ೧೦
ಸೀವಳಿಗೆ ೯ – ೨೦
ಸುಪರ್ಣಿ ೮ – ೧೮೯
ಸೂರ್ಯ ೨ – ೬೧
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ೧೨ – ೧೧
ಸೂರ್ಯಶತಕ ೯ – ೧೫
ಸೃಷ್ಟಿ ೧೦ – ೧೫
ಸೇತುಬಂಧನ ೧೦ – ೧೫೦
ಸೋಮದೇವಪಂಡಿತದೇವ ೧ – ೧೩
ಹಂದಿ ೧೦ – ೯೨
ಹಂಸ ೧ – ೪೩
ಹಗೇವು ೧೮ – ೪೮
ಹನುಮಂತ ೧೦ – ೧೪೬
ಹರಕೆಗಳು ೯ – ೧೦೮
ಹಸು ೯ – ೬೦
ಹಾಲು ೧೨ – ೮
ಹಾವು ೧೩ – ೬೦, ೧೪ – ೧೫೩, ೧೫ – ೬೬
ಹುಣಿಸೆ ೯ – ೫೬
ಹುತ್ತ ೯ – ೮೦
ಹುಲಿ ೭ – ೨೨, ೫ – ೧೩
ಹುಲುಗಿಲು ೯ – ೫೮
ಹುಲ್ಲೆ ೧೪ – ೭೩
ಹೇನು ೧೪ – ೧೬
ಹೊಸ್ತಿಲು ೯ – ೮೨
ಹೋರಿ ೭ – ೨೦, ೫ – ೧೫