ಎರಡು ಹೊಸ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗಚಂದ್ರನ ಇತಿವೃತ್ತ: ಸೀತಾರಾಮ ಜಾಗೀರ್‌ದಾರ್, ಮಾನವಿಕ ಕರ್ಣಾಟಕ ೫ – ೧, ನವೆಂಬರ್ ೧೯೭೪

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಡಂಬನಸಾಹಿತ್ಯ : ಎಚ್ಚೆಸ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ವಿಷಯವಿಶ್ವಕೋಶ, ಸಂಪುಟ ೧, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ೨೦೦೫

ಕವಿಬ್ರಹ್ಮಶಿವ : ಎಸ್. ಪಿ. ಪಾಟೀಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೭೪

ಕವಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ : ಕೆ. ಅನಂತರಾಮು, ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೯೧

ಕವಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ ಹಾಗೂ ಸಮಯಪರೀಕ್ಷೆ : ಬಿ.ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಜೀವನ, ೨೯ – ೫

ಜೈನಕವಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಿವನ ಕಾಲವಿಚಾರ : ಎಂ. ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ರಾಷ್ಟ್ರಬಂಧು (ಬೆಳ್ಳಿಸಂಚಿಕೆ), ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೫೩; ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನಸಂಪುಟ, ಉಡುಪಿ ೧೯೯೫

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಚೂಡಾಮಣಿ ಸ್ತೋತ್ರ : ಸಂ. ಎರ್ತೂರು ಶಾಂತಿರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪಂಡಿತರತ್ನ ಎರ್ತೂರು ಶಾಂತಿ ರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೮೯ (ಪ್ರ.ಮು. ೧೯೪೨)

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಚೂಡಾಮಣಿ ಸ್ತೋತ್ರ :ಎಚ್. ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂ. ೪ – ೨, ೧೯೭೭

ನಾಗಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಕಾಲ : ಹಂಪ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗದಗ, ೧೯೯೩

ಪಂಪ – ಅಭಿನವ ಪಂಪ : ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೀತಾರಾಮ ಜಾಗೀರ್‌ದಾರ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ಪತ್ರಿಕೆ, ಸಂ. ೨೦ – ೨

ಪೊನ್ನ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ : ಹಂಪ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಗುರುದೇವ, ಡಿ. ೧೯೭೭

ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ : ಎ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಡಾ. ಎ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯನವರ ಸಂಶೋಧನ ಲೇಖನಗಳು, ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೨೦೦೧

ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ : ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ವಿಶ್ವಕೋಶ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೯

ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ : ಎಂ.ಎಚ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ, ಸಮಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಸಂ.೩, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರ, ೧೯೭೮

ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ : ರಾ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ‍್ಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿಚರಿತೆ, ಸಂ.೧, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೧

ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ : ಪಿ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ, ಚಂಪೂಕವಿಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ೧೯೭೫

ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ : ಎನ್. ಎಸ್. ತಾರಾನಾಥ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಮೈ.ವಿ.ವಿ, ಮೈಸೂರು, ಸಂ. ೪ – ೨, ೧೯೭೯

ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ : ರಂ.ಶ್ರೀ ಮುಗಳಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಗೀತಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು, ೨೦೦೧

ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ : ತ.ಸು. ಶಾಮರಾಯ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ತ.ವೆಂ. ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೨

ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ : ಕವಿ ವಿರಚಿತ ಸಮಯಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂ.ಬಿ.ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಧಾರವಾಡ, ೧೯೫೮

ಬ್ರಹ್ಮಶಿವನ ಕಾಲವಿಚಾರ : ಎಚ್. ದೇವೀರಪ್ಪ, ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಂ.೨೪ – ೪

ವಿಡಂಬನಕವಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ : ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೩

ಸಮಯಪರೀಕ್ಷೆ : ಎಚ್. ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಮೈ.ವಿ.ವಿ, ಸಂ. ೪ – ೨, ಮೈಸೂರು, ೧೯೭೭

ಸಮಾಧಿಶತಕದ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ತೃ : ಜಿ.ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥನ್, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ಪತ್ರಿಕೆ, ೭೦ – ೨

ಸ್ವತಂತ್ರಕೃತಿ ಸಮಯಪರೀಕ್ಷೆ : ಹಂಪ. ನಾಗರಾಜಯ್ಯ, ಗುರುದೇವ, ಸಂ. ೯ – ೩, ೧೯೬೪

Brahmasiva : M.V. Seethramayya, EIL, Vol I, Sahitya Akademi, New Delhi, 1987

Jainism Endangered : The view of the Medieval Kannada Poet Brahmasiva

Robert J. Zydenbos, South Asian Digest of Regional Writing, Sadrw, Heidelberg, Vo1. II, 1985, Stuttgart, Steiner, 1986