ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ – ಸೋಮದೇವ

ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ ಸಂ. ೧ – ಮೈ.ವಿ.ವಿ. ಮೈಸೂರು

ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯವಿಕಾಸ – ಎನ್. ಬಸವಾರಾಧ್ಯ

ಕನ್ನಡ ಛಂದೋವಿಕಾಸ – ಡಾ || ಡಿ.ಎಸ್. ಕರ್ಕಿ

ಕನ್ನಡ ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣಗಳ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ – ಡಾ || ಟಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಾಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀ

ಕವಿಚರಿತೆ ಸಂ. ೧. ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ

ಕವಿಚರಿತೆ ಸಂ. ೩. ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ

ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ ಪರಿಸರದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಡಾ || ಎಂ.ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ – ಡಾ || ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ – ಡಾ || ರಂ.ಶ್ರೀ. ಮುಗಳಿ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ – ಡಾ || ಎಂ.ಎಸ್. ಸುಂಕಾಪುರ

ಕನ್ನಡ ಹಸ್ತಪತ್ರಿಗಳ ವರ್ಣನಾತ್ಮಕಸೂಚೀ ಸಂ. ೨.೪

ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾಭೂಷಣಂ – ಎರಡನೆಯ ನಾಗವರ್ಮ

ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನಂ – ಎರಡನೆಯ ನಾಗವರ್ಮ

ಕುಮಾರರಾಮನ ಸಾಂಗತ್ಯಗಳು – ಡಾ || ಜಿ. ವರದರಾಜಾರಾವ್

ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳ ಜೀವನ ಕಾಲ ವಿಚಾರ – ಡಾ || ಎ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ

ಛಂದೋಂಬುಧಿ – ೧ನೆಯ ನಾಗವರ್ಮ

ಜೀವಸಂಬೋಧನೆ – ಬಂಧುವರ್ಮ

ಜೈನಧರ್ಮ – ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯ

ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಔರ್ ಇತಿಹಾಸ್ – ನಾಥೂರಾಮ ಪ್ರೇಮಿ

ದೇವೀಭಾಗವತ – ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ದ್ರವ್ಯಸಂಗ್ರಹಃ – ಎ. ಶಾಂತಿರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಧೂರ್ತಾಖ್ಯಾನ – ಹರಿಭದ್ರಸೂರಿ

ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆ – ಅಮಿತಗತ್ಯಾಚಾರ್ಯ

ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆ – ಚಂದ್ರಸಾಗರವರ್ಣಿ (ಹಸ್ತಪ್ರತಿ)

ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆ – ಅಮಿತಗತ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಗದ್ಯಾನುವಾದ ಶ್ರೀ ಎ. ಶಾಂತಿರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು

ಧರ್ಮಾಮೃತ – ನಯಸೇನ

ನಕ್ಕಳಾ ತಾಯಿ – ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ

ನಗೆಗಡಲು – ಆರ್. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ

ಪಂಪಭಾರತ – ಪಂಪ

ಪ್ರಾಕ್ಕಾವ್ಯಮಾಲಿಕೆ – ವ್ರಿಥ್

ಬೃಹತ್ಕಥಾಮಂಜರಿ – ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರ

ಬೃಹತ್ಕಥಾಕೋಶ – ಹರಿಷೇಣ

ಬ್ರಹ್ಮಪುರಾಣಂ ಅಧ್ಯಾಯ ೭೨ – ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಬ್ರಹ್ಮಮಹಾಪುರಾಣ – ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಭಾಗವತದ ದಶಮಸ್ಕಂದ – ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ – ಪ್ರೊ. ತೀ.ನಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜೈನಧರ್ಮದ ಕೊಡುಗೆ – ಅನು. ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯ

ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣ – ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮಹಾಕವಿಪುರುಷ ಸರಸ್ವತಿ – ಸಂ. ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ

ಮಹಾಭಾರತ – ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ

ರತ್ನಕರಂಡಕಶ್ರಾವಕಾಚಾರ – ಅನು. ಮಿರ್ಜಿ ಅಣ್ಣಾರಾಯ

ಱಟ್ಟಮತಂ – ಅರ್ಹದ್ದಾಸ

ರಾಜಾವಳೀ ಕಥೆ – ದೇವಚಂದ್ರ

ರಾಮಾಯಣ – ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ

ಲಿಂಗಪುರಾಣ – ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ – ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ

ವಾಯುಪುರಾಣ – ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿಡಂಬನೆ – ಎಸ್. ವಿ. ರಂಗಣ್ಣ

ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣಂ – ಕೇಶಿರಾಜ

ಶಾಸ್ತ್ರಸಾರಸಮುಚ್ಚಯ – ಮಾಘಣಂದಿ

ಶಿವಪುರಾಣಂ – ಅರಮನೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸಂಶೋಧನತರಂಗ – ಡಾ. ಎಂ. ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ

ಸಮಯಪರೀಕ್ಷೆ – ಬ್ರಹ್ಮಶಿವ

ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ – ಪ್ರೊ. ಡಿ.ಕೆ. ಭೀಮಸೇನರಾವ್

 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗ್ರಂಥಗಳು

Dhurtakhyana Of Haribhadra Suri

Ourlines of Jaina Philosophy – M.L. Mehta

Index of the History of Classical Sanskrit literature – M. Krishnamacharior

Indian Antiquary Vol. XII

Outlines of Jainism – J. L. Jaini

The American Peoples Encycolopedia Vol. 17

Yesastilaka and Indian Literature – Dr. K. K. Handique

 

ಲೇಖನಗಳು

ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಕಾ ಕರ್ಣಾಟಕ – ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನಗರ ೪೬

ತಂತ್ರಿಚರಿತದ ಎರಡು ಕಥೆಗಳು ಡಾ || ಎ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕ.ಸಾ.ಪ.ಪ.ಸಂ. ೧೬ – ೨

ಕನ್ನಡಿಗರ ರಸಿಕತೆ – ಪ್ರೊ. ಡಿ. ಕೆ. ಭೀಮಸೇನರಾವ್.

A History of Indian Literature – Wintermitz

An Essay of canarese Literature – Kittel

Annal of the B.O.R.I. Vol. XXIII

Dhurtakhyana in the Nishithachurni – Dr. A. N. Upadye

Hatisenas Dharmapariksha in Apabrhamsa – Dr. A. N. Upadye

On Amitagati – Premi Jaina Siddanta Bhaskara Vol. VIII