ಮಾನವನ ಬಹುಪಾಲು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಡನೆ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಾಗಿ ಭಾಷೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇವಲ್ಲದೆ ಭಾಷೆಯೇ ತಂತಾನೇ ಸ್ವಯಂಪೂರ್ಣವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಉದ್ದೇಶ, ಸಾಧ್ಯತೆ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಮಿತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಾಷಿಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಎಂಥವು, ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಬದಲಾಗದೇ ಇರಬಲ್ಲುವೆ, ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೃಹೀತಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಳಿನ ಅಂಶವಿದೆಯಾದರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯ.

ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಲೇಖನಗಳಿವೆ.