ದಶಾಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ
ದಶಾಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಲು ಜ್ಞಾನಪಾಲಿಸು
ಯೆಹೋವನೆಂಬ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ
ಆತನಲ್ಲದೇ ಬೇರಾರು ಇಲ್ಲವು
ಆಕಾಶದಲ್ಲಾಗಲ್ಲೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ
ಬೇರಾವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿರಬಾರದು
ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಗೌರವ ಯಾರಿಗೂ ಸಲ್ಲದು
ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು    || ದಶಾಜ್ಞೆ ||

ಸಬ್ಬಕ್ ದಿನವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನವು
ಆರು ದಿನದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಮಾಡಬೇಕು
ಏಳನೆಯ ದಿನವು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲು
ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಸನ್ಮಾನಿಸು
ನರಹತ್ಯೆ ಮಾಡದೆ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡದೆ,
ಕದಿಯಬಾರದು ಮೆತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ, ಸಾಕ್ಷಿ
ಸುಳ್ಳಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಆಶಿಸಬಾರದು   || ದಶಾಜ್ಞೆ ||

* * *

ಕೆಟ್ಟವರನ್ನನುಸರಿಸದೆ
ದುರಾಚಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕಾರ
ಹೊಟ್ಟೇಕಿಚ್ಚು ಪಡದೆ ಇರು
ಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಬೇಗ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ವರು || ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ||

ಆದರೂ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ನಂಬಿ,
ಭರವಸೆವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಮಾಡು
ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಜೀವಿಸು
ನಂಬಿಕೆಯನ್ನನುಸರಿಸು    || ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ||

ಆಗಯೆ ಹೋವನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸುವೆ
ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವನು
ನಿನ್ನ ಭೂಯಾತ್ರೆಯ ಚಿತೆಯನ್ನು
ಕರ್ತಗೊಪ್ಪಿಸಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದಿರು   || ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ||

ಆತ ನಿನ್ನ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು
ಉದಯದ ಬೆಳಕಿನಂತೆಯೂ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೇಜಸ್ಸಿನಂತೆಯೂ
ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವನು      || ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ||

* * *

ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳು
ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡದಿರಲಿ
ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟದನ್ನು
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದ ಹಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆ   || ಪ್ರೀತಿ ||

ದೇವರ ಮನುಷ್ಯರ
ದಯೆಯನ್ನೂ
ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನೂ
ಪಡೆಯುವೆನು    || ಪ್ರೀತಿ ||

ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು
ಸರಾಗ ಮಾಡುವನು
ನೀನೇ ಬುದ್ಧಿವಂತನೆಣೆಸಾದೆ
ಯೆಹೊವನಿಗೆ ಭಯಪಡು  || ಪ್ರೀತಿ ||

ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯವು
ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಸಾರವೂ
ಆದಾಯದಿಂದಲೂ
ಯೆಹೋವನ ಸನ್ಮಾನಿಸು  || ಪ್ರೀತಿ ||

* * *

ಬನ್ನಿರಿ ವಾದಿಸುವ
ಎಂದಹೋವ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ
ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ ಕಡು ಕೆಂಪಾದರೂ
ಹಿಮದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ವರು  || ಬನ್ನಿರಿ ||

ಕಿರುಮಂಜೆ ಬಣ್ಣವಾದರೂ
ಉಣ್ಣೆಯಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ವದು
ನೀವು ವಿದೇಯರಾದರೇ
ದೇಶದ ಮೇಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ವಿರಿ    || ಬನ್ನಿರಿ ||

ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಯಜ್ಞ ಹೋಮವು
ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಾಕಾಯಿತು
ವ್ಯರ್ಥನೈವೇದ್ಯ ದೂಪವು
ಸಬ್ಬತ್ ದಿನ ಬೇಡವೇ ಬೇಡಾ      || ಬನ್ನಿರಿ ||

ಅಧರ್ಮದಿಂ ಕೂಡಿದ ಕೂಟವು
ಅವವಾಸ್ಯ ಉತ್ಸವದಿನಗಳನ್ನು
ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳನು
ನಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಶುದ್ಧಾದಿಂ ತುಂಬಿದೆ || ಬನ್ನಿರಿ ||

* * *

ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಜನಿಸಿದೆ
ವರದ ಮಗನಮಗೆ ದೊರೆತನು
ಆಡಳಿತದ ರಾಜ್ಯವು ಅವನದೇ
ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಪೇಲಿರ‍್ವದು       || ಒಂದು ||

ಆತನೇ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು
ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು
ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು
ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ ಸಮಾಧಾನಪ್ರಭು          || ಒಂದು ||

ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನವು
ಅದರ ಆಡಳಿತವು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದ್ವುವದು
ದಾವೀದನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ     || ಒಂದು ||

ನಿತ್ಯ ಸಮಾದಾನವೂ
ನೀತಿ ನ್ಯಾಯದ ಮೂಲಕ
ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುವದು
ಮೋಹವನಿದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ    || ಒಂದು ||

* * *

ಇಕ್ಷಿಯನ ಬುಡದಿಂದೊಂದು
ಚಿಗುರು ಒಡೆಯುತ್ತಲಿ
ಅದರ ಚೀರಿನಿಂದ ಹೊರಟ
ತಳಿರು ಫಲಿಸುವುದು       || ಇಕ್ಷಿಯನ ||

ಆ ಅಂಕುರದ ಮೇಲೆ
ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕದಾಯಕಾತ್ಮ
ಆಲೊಚನ ಪರಾಕ್ರಮ
ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಆತ್ಮ  || ಇಕ್ಷಿಯನ ||

ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಯೆಹೋವನಭಯ
ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಆತ್ಮ
ಯೆಹೋವನ ಆತ್ಮವೇ
ನೆಲೆಗೊಮಡಿರುವದು      || ಇಕ್ಷಿಯನ ||

ಯೆಹೋವನ ಭಯವು
ಪರಿಮಳಿಸುವುದು
ಅವನ ತೀರ್ಪು ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದು
ಲೋಕದ ದೀನರಿಗೆ         || ಇಕ್ಷಿಯನ ||

* * *

ಯೆಹೋವನೇ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀ ಕೋಪಗೊಂಡರೂ
ನಿನ್ನ ಕೋಪ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೇ
ನನ್ನ ಸಂತೈಸುತ್ತೀಯಲ್ಲವೇ         || ಯೆಹೋವನೇ ||

ದೇವರೇ ನನೆ ರಕ್ಷಣೆ
ನಾ ಹೆದರದೆ ಭರವಸಪಡುವೆ
ನನ್ನ ಬಲ ಯಾಹುಯೇ ಹೋವನೇ
ಆತನೇ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನು    || ಯೆಹೋವನೇ ||

ಆತನ ನಾಮ ಮಹತ್ವವನ್ನು
ಆತನ ಕೃತ್ಯಪ್ರಸಿದ್ದಿಪಡಿಸಿ
ಆತನ ನಾಮವು ಉನ್ನತೋವೃತವು
ಯೆಹೋವನ ಗಾನದಿಂ ಸ್ತುತಿಸುವೆ  || ಯೆಹೋವನೇ ||

ಆತನು ಮಹಿಮ ಕಾರ್ಯಮಾಡಿ
ಭೂಮಂಡಲವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಲಿ
ಚಿಯೋನಿನಿವಾಸಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿರಿ
ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಸದಮಲ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು       || ಯೆಹೋವನೇ ||

* * *

ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೋಟೆಯಂತೆ
ಹೊರಪೌಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ
ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ
ಧರ್ಮಸತ್ಯವು ತುಂಬಿದ
ಜನರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ ನಿತ್ಯವೊ       || ರಕ್ಷಣೆ ||

ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತನನ್ನು ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ
ನಲೆಗೊಳಿಸಿ ಕಾಯುವೆ
ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನಲೆ ಭರವಸವುಂಟು
ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭರವಸವಿಡಿ  || ರಕ್ಷಣೆ ||

ಯೆಹೋವನು ಶಾಶ್ವತಾಶ್ರಯಗಿರಿಯು
ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿ
ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಯು
ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯವು || ರಕ್ಷಣೆ ||

* * *

ಯೆಹೋವನಾದ ನಾನು ತೋಟಗಾರನು
ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನೀರು ಯೊಯ್ಯವೆನು
ಯೆಹೋವನಾದ ತೋಟಗಾರನು
ಹಗಲಿರುಳು ಯಾರು ಮುಟ್ಟದಂತೆ
ಕಾವಲಿದ್ದು ಕಾಯುವೆನು    || ಯೆಹೋವ ||

ಕೋಪವು ಆತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವು
ಮುಳ್ಳು ಎದುರಾದರೆ ಅವುಗಳ
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಆತನೆ ಬಂದು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡುವನು  || ಯೆಹೋವ ||

ಬೇಡವಾದರೆ ಆ ಶತ್ರುಗಳ
ಶರಣು ಹೊಂದಲಿ ಹಾಗೆ
ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ
ಎಂದೆಹೋವ ಹೇಳುವನು || ಯೆಹೋವ ||

* * *

ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ ತಂದೆಯೇ
ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬವಿಸಿದ
ದುಃಖವ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ
ಜೀವಮಾನ ಕಳೆಯುವೆನು || ನಾನೇನು ||

ಯೆಹೋವನೇ ಇಂಥಾ ಸಂಭವದಿಂದ
ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ
ಅವುಗಳಿಂದೆನ್ಮಾತ್ಮ ಜೀವಿಸುವುದು
ಈಗೆನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ತಂದೆ  || ನಾನೇನು ||

ನನ್ನ ಆತ್ಮವ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೇ
ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ
ಮರೆಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದೀ
ಪಾತಾಳದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸರು          || ನಾನೇನು ||

ಸತ್ತವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸರು
ಅಹೋಲೋಕಕ್ಕಿಳಿದವರು ಕೀರ್ತಿಸರು
ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಲಾರರು
ಹೌದು ಜೀವಂತನಾದ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳುವೆನು    || ನಾನೇನು ||

* * *

ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿರಲು
ನನಗೇನು ಕೊರತೆ ಯುಂಟು ಹೇಳೇತ್ಮಾನೇ

ನಿತ್ಯವೂ ತಾನೇ ಕಾಯುವನವನು
ಆತ್ಮ ಪರಿಪಾಲಕ ಆದರ್ಶದಾಯಕ

ಅನುದಿನವೂ ನನ್ನ ನಡಿಸುವ ನಾತ
ಜೀವದಿಂದಿರುವನು ಸದಾಕಾಲವೂ

ಆತನ ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿಯು ತುಂಬಿದೆ
ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂ ನಡಿಸುವನು

* * *

ಇಂಥಾ ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ
ಕರ್ತನು ಪಾಲಿಸಿದ ಸಮಯ
ಅಳುವ ಸಮಯ ನಗುವ ಸಮಯ
ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಕೊರತೆಯಾರದೋ ?      || ಇಂಥಾ ಸಮಯ ||

ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾ ಸಮಯ
ದೇವರಿಗೆಂದು ಅರ್ಪಿತ ಸಮಯ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟಾ ಸಮಯ
ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ಬೇಧವೂ ಇಲ್ಲ     || ಇಂಥಾ ಸಮಯ ||

ಅಸ್ಪಸ್ತೆ ಸಮಯ ದುಃಖದ ಸಮಯ
ನೆಡುವ ಸಮಯ ಕೀಳುವ ಸಮಯ
ಇದೆಲ್ಲಾ ಆತನೇ ನೀಡಿದ ಸಮಯ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ    || ಇಂಥಾ ಸಮಯ ||

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯ ಓಡುವ ಸಮಯ
ಕೂರುವ ಸಮಯ ಮಲಗುವ ಸಮಯ
ಹೀಗೆಂದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾ ಸಮಯ
ಆತನಿಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ನಡೆಯುವ        || ಇಂಥಾ ಸಮಯ ||

* * *

ಕರ್ತನೇ ನೀನೆಷ್ಠು ಕರುಣಾಶಾಲಿಯು
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯ ನಿತ್ಯವಾದದ್ದು
ಅದುವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವುದು
ಹೌದೇಸುವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ      || ಕರ್ತನೇ ||

ಧರ್ಮಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಪಲ
ಆತನ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸಿರಿ
ಆತನ ಹಿಂದೆ ಸಾಗುತ ನಡೆಯುತ
ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸಿರಿ      || ಕರ್ತನೇ ||

ನೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಲು ಕೃಪೆತೋರು
ನನ್ನೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ
ಜೀವಿಸಲು ಕೃಪೆತೋರು ನಿತ್ಯವೂ   || ಕರ್ತನೇ ||

* * *

ಧೀನನಾಗಿ ಬಂದಿರುವ
ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ
ಯೇಸುವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು
ಓ ಮಾನವನೇ   || ಧೀನನಾಗಿ ||

ತಡಮಾಡದೇ ಸ್ವೀಕರಿಸು
ಈ ಕ್ಷಣದೇ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ
ಆತ ನೀಡುವ ಆತ್ಮಶಾಂತಿ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರಿ      || ಧೀನನಾಗಿ ||

ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲಿ
ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಲು
ತಾಮಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ
ಬೇಗನೇ ಸ್ವೀಕರಿಸು        || ಧೀನನಾಗಿ ||

* * *

ಧನ್ಯನಾದೆ ನಾ ಯೇಸುವ ನಂಬಿ
ಆತನ ಆಶ್ರಯ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತಸ
ಆತನ ಕರದಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಶಾಂತಿ
ಜೀವಿತ ಆತನಿಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ      || ಧನ್ಯನಾದೆ ||

ಕತ್ತಲೆ ಬೆಳಕೂ ಎರಡೂ ಒಂದೇ
ನರಕ ಸ್ವರ್ಗ ಎರಡೂ ಒಂದೇ
ಆತನೇ ಸೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು
ನೀರ್ವವಾದ ದೇವರು ಜೀವಿಸುವ   || ಧನ್ಯನಾದೆ ||

ದುಃಖ ಚಿಂತೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ
ಜನನ ಮರಣ ಎರಡೂ ಒಂದೇ
ಆತನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತನೇ ಜೀವಿಸುವ         || ಧನ್ಯನಾದೆ ||

* * *

ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ
ಭೂಲೋಕವೆಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತಾ
ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತಿದೆ
ನನ್ನೇಸುವಿನ ಆಗಮನ    || ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ||

ಹಕ್ಕಿ ಜಲಚರ ಕುಣಿದಾಡುತ
ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ
ಇರುಳಿನ್ನದೆ ಹಗಲೆನ್ನದೆ
ಆತನ ಆಗಮನ ಕಾಯುವರು       || ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ||

ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳೆಲ್ಲಾ ನಗೆಯಾಡುತ
ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಕುಣಿದಾಡುತ
ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಸಂತಸದಿ
ಆತನ ಆಗಮನ ಕಾಯುವರು       || ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ||

* * *

ಧರ್ಮವ ಮೀರಿ ನಡೆಯುವ ಮನುಜರೇ
ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿರಿ ಎಂದು
ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು || ಧರ್ಮವ ||

ದಶಾಜ್ಞೆ ತೊರೆದು ಮನುಜರ ಹಿಂದೆ
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರೆಲ್ಲಾ ನಿರಾಶರೇ
ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವರೇ
ಸಕಲ ವೈಭವದಿಂ ಜೀವಿಸುವರು    || ಧರ್ಮವ ||

ಅನಾಥ ವಿಧವೆಯರ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು
ನ್ಯಾಯವ ನೀಡಿ ವಾದಿಸಿರಿ
ಆತನ ಕೃಪೆಯನು ಕಾಪಾಡಿರಿ
ಕೃಪೆಯಿಂದೆಂದೂ ಅಗಲದಿರಿ        || ಧರ್ಮವ ||

* * *

ಸಮವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ನನ್ನನ್ನು ನಡಿಸು ಪ್ರಭು
ಹಿಂದೆ ನೋಡದೇ ಹಿಂಜರಿಯದೆ
ಕೈಹಿಡಿದು ನಡಿಸು ದೇವಾ || ಸಮವಾದ ||

ಕರಗಳನ್ನು ಚಾಚುತ್ತಲೀ
ಕರೆಯುತ್ತಾ ಓಡಿ ಬಂದೆ
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ನಿನ್ನಾದೃಷ್ಠಿಸಿ
ಎನಗೆ ನೀ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ || ಸಮವಾದ ||

ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ಕಣ್ಣೀರನು
ಒರೆಸಿ ನೀನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸಿ
ಕರಗಳಿಂದೆನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ
ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ   || ಸಮವಾದ ||