ಅಂಗ ೧೭೨, ೧೭೪

ಅಂಟಿಗೋನಸ್ ೧೭೮

ಅಂಡಾರ ನಂಬಿ ೩೧೬

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆ ೫೨೪

ಅಂಬರ್ ೪೩೮

ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ೩೧೮

ಅಕ್ಕಡ್ ೫೯, ೬೨, ೮೫, ೯೧

ಅಕ್ಕಡ್ ನಂತರ ೬೨

ಅಕ್ಕಡ್ ಪೂರ್ವ ೬೧

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ೩೧೮

ಅಕ್ಬರ್ ೩೫೯, ೩೬೪, ೩೬೫, ೩೬೭, ೩೬೮, ೩೭೩, ೪೨೦, ೪೨೨, ೪೨೫, ೪೨೭, ೪೪೯

ಅಗಸ್ಟಸ್ ೩೬೦, ೨೪೬

ಅಗ್ನಿದೇವ ೧೩೫, ೧೪೬, ೧೪೭, ೧೫೦, ೧೫೪

ಅಗೇಟ್ ೮೭

ಅಗ್ರಹಾರ ೨೯೧

ಅಚ್ಯುತರಾಯ ೩೫೯

ಅಜಾತಶತ್ರು ೧೭೫, ೧೭೬, ೨೧೫, ೨೧೬, ೨೨೨, ೨೩೯

ಅಜಿತನಾಥ ಪುರಾಣ ೩೪೩

ಅಜಿತಸೇನ ೨೨೫

ಅಜೀಜ್ ಕೋಕಾ ೩೬೮

ಅಜ್ಮೀರ್ ೩೩೬, ೩೬೪, ೪೧೧, ೪೧೮, ೪೮೮

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ ೪೪೭

ಅಟ್ಟೋಮಾನ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ೩೭೬

ಅಡ್ಯಾರ್ ೪೫೫, ೫೦೬

ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ೩೪೨

ಅಥರ್ವವೇದ ೨೫೪, ೩೬೬, ೧೫೫

ಅದ್ವೈತ್ ೨೬೬, ೨೬೭, ೫೧೬

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ೨೫೧

ಅಧಿನಿಯಮ ೧೮ ೫೮, ೪೮೫

ಅನಾರ್ಯ ೨೫೫, ೨೩೮

ಅಪ್ಪಾರ್ ೩೧೬, ೨೨೯

ಅಫಜಲ್ ಖಾನ್ ೪೩೭

ಅಫ್ರಿದಿ ೩೮೪

ಅಬ್ದುಲ್ ಫಜಲ್ ೪೧೯, ೪೨೧

ಅಬ್ದುಲ್ ಸಿಂಗ್ ೩೬೮

ಅಭಿದಮ್ಮ ಕೋಶ ೨೧೯

ಅಭಿದಮ್ಮ ಪಿಟಕ ೨೧೬, ೨೧೮

ಅಭಿದಾನ ರತ್ನಮಾಲ ೨೯೭

ಅಮರಂ ೨೫೯

ಅಮರಕೋಟೆ ೨೬೪,

ಅಮರಕೋಶ ೨೯೫, ೨೯೭, ೨೯೮

ಅಮರಸಿಂಹ ೨೯೫

ಅಮರಾವತಿ ೨೦೪

ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರು ೩೫೫, ೪೧೧, ೪೧೨,

ಅಮೆರಿಂಡಿಯನ್ ಜನ ೧೪

ಅಮೆರಿಕಾ ೪೫೦, ೪೯೪, ೫೦೪, ೫೧೫, ೫೧೮

ಅಮೋಘವರ್ಷ ೩೩೯, ೩೪೦, ೨೨೩

ಅಮ್ರಿ ೧೦೭, ೧೧೭

ಅಮ್ರಿನಾಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೬೪

ಅಯ್ಯಾವೊಳೆಯ ೫೦೦ ಸಂಘ ೩೪೩

ಅಯೋಧ್ಯ ೧೭೨

ಅರಬ್ ಪ್ರವಾಸಿ ೨೯೭

ಅರಬ್ ವರ್ತಕರು ೪೪೯

ಅರಬರು ೨೯೨, ೨೯೮, ೩೦೩, ೩೩೧,೩೩೨, ೩೩೩, ೩೩೪, ೩೩೯, ೪೦೦, ೪೧೬

ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ೨೩೨, ೨೪೬

ಅರವೀಡು ರಾಮರಾಯ ೩೫೯

ಅರವಾವಳಿ ೮೧

ಅರಿಕಮೇಡು ೨೦೯

ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ೨೬೧

ಅರೇಬಿಕ್ ೪೨೮, ೪೩೧, ೪೯೮

ಅರೇಬಿಯಾ ೪೧೧, ೮೫

ಅರ್ಕಾನ್ ೩೮೪

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ೨೯೯, ೧೮೨, ೨೪೦, ೨೪೧, ೨೪೨

ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ೩೪೦

ಅರ್ಮೆನಾಯ್ಡ್ ೧೦೬

ಅಲಂಗಿರ್ ಪುರ್ ೫೫

ಅಲಹಾಬಾದ್ ೩೧, ೨೦೩, ೨೬೬, ೪೦೭

ಅಲಹಾಬಾದ್  ಸ್ತಂಭಶಾಸನ ೨೬೯, ೨೭೦, ೨೭೧, ೩೨೩, ೨೪೮

ಅಲಾಸ್ಕ್ ೧೧

ಅಲಿ ಅದಿಲ್ ಷಾ ೪೩೭

ಅಲಿಮರ್ಧನ್ ಖಾನ್ ೩೭೬

ಅಲಿವರ್ಧಿಖಾನ್ ೪೫೩, ೪೫೮

ಅಲೀಘರ್ ೪೬೭, ೫೦೮-೫೧೩

ಅಲೀಘರ್ ಕಾಲೇಜು ೫೧೦

ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ ೧೯೪, ೨೦೫, ೨೪೦,

ಅಲೋರ್ ೩೩೨

ಅಲ್ಚಿನ್ ೧೧೨

ಅಲ್ತೇಕರ್ ಎ.ಎಸ್. ೩೦೨

ಅಲ್ಬೆರೂನಿ ೪೯೭

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ೩೧೮

ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ್ ಖಲ್ಜಿ ೩೩೬, ೩೪೮, ೩೫೩, ೩೫೪, ೩೫೫, ೩೫೭, ೩೯೧, ೩೯೨, ೩೯೫, ೩೯೬, ೪೦೨, ೪೦೬, ೪೦೮, ೪೧೨, ೪೧೪, ೪೧೬, ೪೨೬

ಅವೆಸ್ತಾ ೧೫೬

ಅವೈದಿಕ ೧೨೮, ೧೨೯, ೧೫೮, ೨೩೫, ೨೩೮

ಅಶೋಕ  ೧೨೪, ೧೭೮, ೧೮೧, ೧೮೨, ೧೮೪, ೧೮೬, ೧೯೨, ೧೯೪, ೧೯೫, ೧೯೬, ೧೯೭, ೧೯೮, ೧೯೯, ೨೦೦, ೨೦೧, ೨೦೨, ೨೪೨, ೨೪೩

ಅಶೋಕನ ಧರ್ಮ ೧೮೭, ೧೮೮, ೧೯೧

ಅಶೋಕನ ಶಾಸನ ೧೮೩, ೨೭೦

ಅಶ್ವಘೋಷ ೨೧೮, ೨೧೯

ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ೨೭೨, ೨೭೪, ೩೨೭, ೧೬೭, ೨೩೬

ಅಶ್ವಿನಿ ಸಹೋದರರು ೧೩೦, ೧೪೮, ೧೫೪

ಅಶ್ಯೂಲಿಯನ್ ೦೧, ೦೫, ೦೬, ೧೦, ೪೩

ಅಷ್ಟಪ್ರಧಾನರು ೪೪೧

ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯ   ೩೨೧

ಅಷ್ಟಾವರ್ಣ ೩೪೪

ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ ೨೧೨, ೨೫೮, ೨೫೯

ಅಸಫಾಖಾನ್ ೩೭೨, ೩೭೪

ಅಸುರ ೧೪೦, ೧೫೮

ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ೫೨೧

ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ೨೮೧, ೩೨೬, ೩೩೯, ೩೬೦

ಅಸ್ಸಾಂ ೩೨, ೧೧೦, ೧೧೧, ೨೭೧, ೩೭೩, ೪೯೫

ಅಸ್ಸೀರಿಯಾ ೧೨೮

ಅಹಿಂಸಾ ೧೯೮

ಅಹಿಂಸಾತತ್ವ ೨೧೨

ಅಹಿಂಸೆ ೨೬೨, ೨೨೦, ೨೪೩

ಅಹಮದ್ ನಗರ ೩೬೨, ೩೬೫, ೩೬೯, ೩೭೭, ೩೮೭

ಅಹಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೧೧೮

ಅಹಿಚ್ಛತ್ರ ೧೩೭, ೧೬೨, ೧೬೩, ೨೦೩, ೨೪೪

ಅಹುರಮಜ್ಜಾ ೫೧೯

ಅಹ್ಮದ್  ನಗರ ೪೧೮, ೪೩೪, ೪೩೫, ೪೪೨, ೪೭೬, ೪೯೪

ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ೪೦೯, ೪೧೧, ೪೫೨, ೪೬೨

 

ಆಂಗ್ಲೋ ರಷ್ಯನ್ ೪೬೩

ಆಂಟಿಕೋಸ್ ೧೭೮

ಆಂಟಿಯೋಕಸ್ ೧೮೦

ಆಂಧ್ರ ೧೩, ೩೬, ೧೧೨, ೧೧೩, ೧೧೯, ೧೨೨, ೧೯೪, ೨೦೯, ೨೪೧, ೨೪೭, ೨೯೮, ೩೨೨, ೩೩೪, ೩೪೨, ೩೪೩

ಆಂಧ್ರ ಶಬ್ದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ೩೧೯

ಆಗಮ ೨೬೪

ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ೧೪, ೨೯೨

ಆಗ್ರಾ ೩೬೩, ೩೬೬, ೩೭೯, ೪೦೯, ೪೧೧, ೪೧೫, ೪೧೬, ೪೧೮, ೪೨೨, ೪೨೪, ೪೫೧, ೪೫೨

ಆಗ್ರಾಕೋಟೆ ೩೭೯

ಆಜೀವಕ ೨೫೬

ಆಜೀವಕರು ೧೯೦, ೨೧೦

ಆಡಮ್೦೧

ಆತ್ಮೀಯ ಸಭಾ ೪೯೯

ಆದಿಪುರಾಣಂ ೩೧೭, ೩೪೦

ಆದಿ ಶಿಲಾಯುಗ ೦೮

ಆದಿತ್ಯ ಸೇನ ೩೨೨

ಆದಿಲ್ ಷಾ ೩೫೯, ೩೬೪, ೩೮೬

ಆದಿಲ್ ಷಾ ಸೂರ್ ೪೩೦

ಆದಿಲ್ ಷಾಹಿ ೩೬೨, ೪೪೦, ೪೪೯

ಆಫ್ರಿಕನ್ ೦೩

ಆಫ್ರಿಕಾ ೨, ೩, ೪, ೫, ೧೦, ೧೧, ೪೩, ೮೬, ೪೨೪, ೪೪೮,

ಆಫ್ರಿಕಾನಸ್ ೦೩

ಆಫ್ಘಾನ್ ೩೫೭, ೩೬೩, ೩೬೪, ೩೬೯, ೩೭೩, ೩೭೪, ೪೦೦, ೪೩೦

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ  ೧೨, ೪೩, ೪೪, ೪೮, ೬೩, ೮೧, ೮೪, ೧೫೬, ೨೭೧, ೪೧೦, ೪೬೩

ಆಮುಕ್ತಮಾಲ್ಯದ ೩೫೩

ಆರಣ್ಯಕಗಳು ೧೩೬, ೧೫೪

ಆರನೆಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ೩೪೨

ಆರಿಜನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಸೀಸ್ ೦೧

ಆರ್ಕಾಟ್  ೩೨೯, ೪೫೬, ೧೧೨

ಆರ್ಮುಡಾ ೪೪೯

ಆರ್ಯ ೩೭, ೫೪, ೧೦೬, ೧೨೬, ೧೨೭, ೧೨೮, ೧೨೯, ೧೫೫, ೧೫೬, ೧೬೨, ೧೬೩, ೧೬೭

ಆರ್ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ೨೩೬

ಆರ್ಯಭಟ ೩೧೪

ಆರ್ಯವರ್ಣ ೧೬೮

ಆರ್ಯವರ್ತ ೨೪೫

ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ೫೦೦-೫೦೨

ಆರ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೧೫೧

ಆರ್ಯರ ಭಾಷೆ ೧೫೭

ಆರ್ಯಾವರ್ತ ೧೩೭, ೧೬೨

ಆರ್ಯೇತರ ೧೬೮

ಆರ್ಯೇತರ ಶೂದ್ರ ೨೩೬

ಆಲ್ ಇದ್ರೀಸಿಯೂ ೩೦೩

ಆಲ್ಕೋಟ್ ೫೦೫

ಆವಂತಿ ೧೭೨, ೧೭೫, ೧೮೧, ೧೮೨, ೧೩೫, ೩೨೨

ಆಶ್ಮಕ ೧೭೨

ಆಸ್ಟ್ರಲಾಯ್ಡ್ ೧೪

ಆಸ್ಟ್ರಲೋ ಪಿತೆಕಸ್ ೦೩

ಆಸ್ಟ್ರಲೋ ಫಿಢೆಸಿನ್ಸ್ ೦೨

ಆಸ್ಟ್ರೀಯ ೪೫೫

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ೧೧, ೧೨, ೧೪

ಆಸ್ತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ೨೬೪

ಆಸ್ತಿಕವಾದಿ ೨೫೭

ಆನಿಬೆಸೆಂಟ್ ೫೦೬, ೫೧೮

 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ೪೧೧, ೪೧೬, ೪೨೪, ೪೪೯, ೪೫೧, ೪೫೨, ೪೫೩, ೪೫೪, ೪೫೫, ೪೭೦, ೪೭೧, ೪೯೫, ೫೦೪, ೫೧೦, ೫೧೨

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ೪೫೦-೪೫೪, ೪೫೭, ೪೭೪, ೪೮೫

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ೪೯೭

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ೪೧೬, ೪೪೯, ೪೫೦, ೪೮೬, ೫೧೫

ಇಂಡಿಕಾ ೧೭೮, ೧೮೨

ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧಿನಿಯಮ – ೧೮೬೧, ೪೮೬, ೪೮೭

ಇಂಡೋ ಇರಾನಿಯನ್ ೧೪೫

ಇಂಡೋ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ೪೨೮

ಇಂಡೋ ಗ್ರೀಕ್ ೨೧೮, ೨೪೪

ಇಂಡೋ ಸಾರ್ಸೆನಿಕ್ ೪೨೮

ಇಂಡೋನೆಷ್ಯಾ ೧೪, ೪೫೧

ಇಂಡೋ ಯುರೋಪಿಯನ್ ೧೪೫, ೧೫೬,

ಇಂದ್ರ ೧೨೭, ೧೪೬, ೧೪೭, ೧೪೯, ೧೫೦, ೧೫೮, ೨೪೬

ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ೧೩೭, ೧೬೨, ೨೦೩

ಇಂದೋರಿನ ತಾಮ್ರಪಟ ೨೬೯

ಇಟಲಿ ೩೫೮, ೪೫೦

ಇಟಾಲಿಯನ್ನರು ೪೪೭

ಇತ್ಸಿಂಗ್ ೨೯೫

ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ೦೪

ಇಬನ್ ಖುರ್ದೇಬ್ ೨೯೭

ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅದಿಲ್ ಷಾ ೪೩೦

ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೂದಿ ೩೬೨

ಇಮ್ಮಡಿ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮನ್ ೩೨೮, ೩೩೮

ಇಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣ ೩೩೯, ೩೪೦

ಇಮ್ಮಡಿ ಜಯಸಿಂಹ ೩೪೧

ಇಮ್ಮಡಿ ತೈಲಪ ೩೪೦

ಇಮ್ಮಡಿ ಧ್ರುವಸೇನ ೩೨೧

ಇಮ್ಮಡಿ ದೇವರಾಯ ೩೫೮

ಇಮ್ಮಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರವರ್ಮ ೩೩೦

ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ೩೨೪, ೩೨೭, ೩೩೦, ೨೨೩

ಇಮ್ಮಡಿ ಬಲ್ಲಾಳ ೩೫೦

ಇಮ್ಮಡಿ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮ ೩೩೦

ಇಮ್ಮಡಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ೩೨೮

ಇಮ್ಮಡಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ೩೪೧

ಇಮ್ಮಡಿ ಹರಿಹರ ೩೫೮

ಇರಾಕ್ ೪೧

ಇರಾನ್ ೨೯೨, ೩೫೫, ೨೦೬, ೪೧೦, ೧೫೬

ಇರಾಣಿ ೩೮೧

ಇರ್ಫಾನ್ ಹಬೀಬ್ ೧, ೩೭೧, ೩೮೯

ಇಲ್ ತೂಲ್ತು ಮಿಶ್ ೩೫೩, ೩೫೪, ೪೦೦

ಇಲ್ಬರ್ಟ್‌ ಮಸೂದೆ ೪೯೧

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ

ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾನೂನು ೩೯೨, ೩೯೫

 

ಈಜಿಪ್ಟ್ ೩೫೫, ೪೧, ೫೪, ೫೬, ೪೮೦, ೧೯೪, ೨೪೩

ಈದ್ ೦೧

ಈಶ್ವರ ೩೨೯

ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ೫೦೭

ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ೫೧೫

ಈಶ್ವರವಾದ ೨೬೨, ೨೬೪

 

ಉಚ್ಚಂಗಿಯ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜ ೩೪೨

ಉಜ್ಜಯಿನಿ ೩೭೯

ಉಜ್ಜೈನಿ ೧೭೨, ೧೮೨, ೧೮೪, ೨೦೬, ೨೭೩, ೨೯೯

ಉಜ್ಬೆಕಿಸ್ತಾನ ೧೪

ಉಜ್ಬೆಗ್ ೩೭೫

ಉತ್ತನೂರು ೩೬

ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ೪೫೫

ಉತ್ತರ ಕೊಂಕಣ ೩೨೭

ಉತ್ತರ ಪಥ ೨೮೫

ಉತ್ತರ ಪಥೇಶ್ವರ ೨೮೦

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ೧೬, ೩೧, ೪೪, ೫೮, ೧೧೦, ೧೧೯, ೧೨೨, ೧೪೩, ೨೯೭, ೩೨೧, ೪೭೦, ೫೧೨

ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ ೩೩೧

ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸ ೨೬೬

ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಕಾಲ ೧೪೦, ೧೫೨, ೧೬೩, ೧೬೭, ೧೬೮, ೧೬೯, ೨೩೬

ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ರಾಜ್ಯ ೨೩೭

ಉದಯಗಿರಿ ೨೨೩, ೩೫೮

ಉದಯ ಗಂಜಗ ೪೫೧

ಉದಯಪುರ ೩೮೨

ಉದ್ಬೋಧನಾ ೫೦೪

ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ೧೬೭

ಉಪನಿಷತ್ತು ೧೩೬, ೧೩೭, ೧೫೨, ೧೬೨, ೨೫೫, ೨೫೬, ೪೯೯

ಉರಾಲ್ ಪ್ರದೇಶ ೧೫೬

ಉರಿಲಿಂಗ ದೇವ ೩೧೮

ಉರ್ದು ೪೨೮, ೪೩೫, ೪೪೧, ೫೦೯

ಉಲೇಮಾ ೩೯೯, ೫೧೨

ಉಷಸ್ ೧೪೫, ೧೫೪

ಉಸ್ತಾದ್ ಈಸಾಕ್ ೩೭೭

ಉಸ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್ ೩೬೯

 

ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ/ಫ್ಯೂಡಲ್  ೨೭೯, ೨೮೫-೨೯೦, ೨೯೨, ೩೩೩, ೩೬೦, ೪೦೩, ೪೮೦.

 

ಋಕ್ಕುಗಳು ೧೨೭, ೧೩೧, ೧೪೬, ೧೪೭, ೧೪೮, ೧೫೪

ಋಗ್ವೇದ ೨೫೪, ೪೮, ೧೨೬, ೧೨೮, ೧೫೦, ೧೫೭, ೨೨೮, ೨೩೫

ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲ  ೧೨೬-೧೩೬, ೧೪೪, ೧೬೦, ೧೬೬

ಋಗ್ವೇದ ಸಂಹಿತ ೧೨೭, ೧೨೮, ೧೪೫

ಋಗ್ವೇದದ ೧೦ನೆಯ ಮಂಡಲ ೧೬೫, ೧೬೬

ಋಷಿ ೧೫೮

 

ಎ‌ನ್ಪೀರ್ಳಡ್ ತೋಟ ೪೬೯

ಎರಡನೆಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ೨೭೨

ಎರಡನೆಯ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ೪೫೨

ಎರಡನೆಯ ಪುಲಕೇಶಿ ೨೮೦

ಎರಡನೆಯ ಬಹದ್ದೂರ್ ಷಾ ೪೭೨

ಎರಡನೆಯ ಬೌದ್ಧ ಸಮ್ಮೇಳನ ೧೭೫, ೨೧೫

ಎರಿಕ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ೪೭೩, ೪೮೦, ೪೮೧, ೪೮೨

ಎರೆಕ್ಟೆಸ್ ೪, ೬

ಎಲಿಜಬೆತ್ ೩೬೦

ಎಲಿಫೇಂಟಾ ೩೪೦

ಎಲ್ಲೋರಾ ೩೩೮, ೪೫೬

 

ಏಕನಾಥ ೪೩೪

ಏಶಿಯಾಟಿಕದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನ  ೨೩೪

ಏಷ್ಯಾ ೧೩, ೨೩, ೨೭, ೩೫, ೨೦೬, ೨೧೫, ೩೩೨, ೪೧೧, ೪೧೭, ೪೨೪, ೪೫೧

ಏಷ್ಯಾ ಮೈನರ್ ೧೨೭

ಏಂಗಲ್ಸ್ ೪೭೯

 

ಐತ್ತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ೧೪೦, ೧೪೯, ೧೫೫

ಐನ್ ಇ ಅಕ್ಬರಿ ೩೬೬, ೪೧೯

ಐರ್ ಕೂಟ್ ೪೬೧

ಐರಾವತಿ ೧೭೩

ಐಹೊಳೆ ೨೨೩, ೩೨೯

ಐಹೊಳೆ ಶಾಸನ ೨೮೦, ೩೨೪, ೩೨೬

 

ಒಂದನೆಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ  ೨೭೦

ಒಂದನೆಯ ದೇವರಾಯ ೩೫೮

ಒಂದನೆಯ ಕೃಷ್ಣ ೩೨೮, ೩೩೮

ಒಂದನೆಯ ರಾಜರಾಜ ೩೪೫

ಒಂದನೆಯ ರಾಜೇಂದ್ರ ೩೪೦, ೩೪೬

ಒಡೆಯರ್ ವಂಶ ೪೬೧

ಒರಿಸ್ಸಾ ೧೧೦, ೧೧೧, ೨೪೨, ೩೫೬, ೩೬೩, ೩೭೨, ೪೨೧, ೪೫೯

ಒಲ್ಡೊವನ್ ೦೪

 

ಓಸ್ಟೆಂಡ್ ಕಂಪನಿ ೪೫೭

 

ಔಧ್ ೪೫೯, ೪೬೩, ೪೭೦

ಔರಂಗಜೇಬ್ ೩೬೮, ೩೭೨, ೩೭೬, ೩೭೭, ೩೭೮, ೩೯೦, ೪೨೪, ೪೨೫, ೪೨೮, ೪೩೪, ೪೩೮, ೪೪೦, ೪೫೨, ೪೫೩, ೪೫೪

ಔರುಂಬರ ೨೪೪

 

ಕಂಚಿ ೩೨೦, ೩೨೮, ೩೩೦

ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು ೨೭೧, ೩೨೭

ಕಂಪಣ ೩೫೮

ಕಂಬೋಜ ೧೬೩, ೧೭೨, ೧೯೦, ೧೯೪

ಕಕುಡೈಕಲ್ ೧೨೫

ಕಚ್ಚ್ ೫೫, ೫೮

ಕಚಾರ್ ಬೆಟ್ಟ ೧೧೧

ಕಡಪ ೩೬

ಕಣ್ವ ೧೯೭, ೨೦೧

ಕಣ್ಣಾನೂರು ೩೫೦, ೪೪೮

ಕಥಾಸರಿತ್ಸಾಗರ ೧೭೬

ಕದಂಬರು ೨೮೪

ಕರ್ದಾಗ್ರಾಮ ೪೭೬

ಕನಕದಾಸ ೩೬೦

ಕನಕಮುನಿ ಸ್ತೂಪ ೧೯೨

ಕನೌಜ್ ೨೭೪, ೨೭೯, ೨೮೧, ೨೧೬, ೩೨೦, ೩೨೧, ೩೨೨, ೩೨೩, ೩೩೧, ೩೩೨, ೩೩೪, ೩೩೫, ೩೩೬, ೩೩೯, ೩೬೩.

ಕನೌಜ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ೨೮೨

ಕನ್ನಡ ೩೦೬, ೨೨೪

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ೩೧೭, ೩೪೩

ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ೭೪

ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ೫೨೨

ಕಪ್ಪಗಲ್ ೧೧೨

ಕಪಿಲ ೧೯೧

ಕಪಿಸವಸ್ತು ೨೧೦

ಕಪಿಲಾರ್ ೩೬೦

ಕಪ್ಪು ಸಮುದ್ರ ೧೫೬

ಕಬೀರ ೩೫೭

ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೧೨೫

ಕಯಥ ೧೧೭

ಕರೀಂನಗರ ೨೦೮

ಕರಾವಳಿ ೪೨೧

ಕರ್ಮ ೨೫೭, ೨೬೩, ೨೬೬

ಕರ್ನಾಟಕ ೬, ೧೨ ೮೪, ೧೧೨, ೧೧೩, ೧೨೨, ೧೨೩, ೧೨೫, ೧೭೯, ೨೨೯, ೨೪೧, ೨೪೨, ೨೪೭, ೨೯೭, ೩೦೦, ೩೩೮, ೩೪೨, ೩೫೦, ೪೩೮, ೪೫೫, ೪೫೬, ೪೬೦

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದಂಬರಿ ೩೪೩

ಕರ್ನಾಟಕ ನವಾಬರು ೪೬೦, ೪೬೪, ೪೫೫

ಕರ್ನೂಲ್ ೩೨೭, ೩೩೪

ಕಲಂಜಾರ್ ೩೩೬

ಕಲಾಶೋಕ ೧೭೫, ೨೧೫

ಕಲಿ ೨೬೪

ಕಲ್ಕತ್ತಾ ೪೦೯, ೪೫೩, ೪೮೭, ೫೦೮, ೫೧೪, ೫೧೫

ಕಲ್ಯಾಣ ೩೨೦, ೪೩೮

ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯರು ೩೪೯

ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆ ೩೬೦, ೪೧೭, ೪೪೯, ೪೪೮

ಕಲ್ಹಣ ೩೦೪, ೩೧೦, ೩೩೧, ೨೦೦

ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ೩೧೭, ೩೪೦

ಕಳಚೂರಿ ೩೩೪, ೩೩೫, ೩೪೨, ೩೪೪

ಕಳಿಂಗ ೧೭೬, ೧೮೧, ೧೮೨, ೧೮೭, ೧೯೨, ೧೯೫, ೨೨೨, ೨೪೭, ೩೨೨,೩೨೭, ೩೩೪,೩೪೩, ೩೪೬

ಕಾಂಗ್ರಾ ೩೬೯, ೩೭೩

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ೫೧೦, ೫೧೩

ಕಾಂದಹಾರ್ ೧೭೨, ೧೮೦, ೨೪೦, ೩೬೫, ೩೭೧, ೩೭೫, ೪೧೫, ೪೧೮

ಕಾಕತೀಯರು ೨೮೪, ೩೨೦, ೩೪೮, ೩೫೨,

ಕಾಥೇವಾಡ ೮೩

ಕಾನ್ಪುರ ೪೭೦, ೪೭೧

ಕಾಪಾಲಿಕ ೨೨೯

ಕಾಬೂಲ್ ೧೮೦, ೨೦೫, ೨೪೧, ೨೪೦, ೩೬೫, ೩೭೫, ೩೭೬, ೪೧೫, ೪೧೭, ೪೧೮, ೪೨೪

ಕಾಮರೂಪ ೩೨೧, ೩೨೩

ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ೩೪೫

ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧಿನಿಯಮ ಪ್ರಥಮ ೪೯೦

ಕಾರ್ಲ್‌‌ಮಾಕ್ಸ್‌ ೪೭೯, ೨೩೪

ಕಾಲಿಂಜರ್ ೩೬೨, ೩೬೫

ಕಾವೇರಿ ೩೫೦

ಕಾವೇರಿ ನದಿ ೨೯೭, ೨೯೯

ಕಾವೇರಿಪಟ್ಟಣ ೨೦೪, ೨೦೭

ಕಾಶಿ ೧೩೭, ೧೬೩, ೧೭೨, ೧೭೩, ೧೭೫, ೨೦೩, ೨೩೫, ೨೩೯

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ೩೪೩

ಕಾಶ್ಮೀರ ೩೪, ೧೭೨, ೧೭೬, ೧೯೫, ೨೦೦, ೨೧೭, ೨೭೮, ೨೮೦, ೩೦೮, ೩೦೯, ೩೨೧, ೩೩೧, ೩೩೬, ೩೬೫, ೩೮೩, ೪೧೧, ೪೧೮, ೪೨೧, ೪೨೨,

ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ೪೪೮

ಕಾಳಾಮುಖ ೨೬೪, ೨೨೯

ಕಾಳಿದಾಸ ೨೬೯, ೨೯೬, ೩೦೯

ಕಾಳಿಬಂಗನ್ ೫೫, ೫೭, ೫೯, ೬೧, ೬೨, ೬೮, ೭೦, ೭೨, ೭೪, ೭೮, ೯೪, ೯೫, ೧೦೦, ೧೦೬

ಕ್ಷತ್ರೀಯ ೧೩೭,  ೧೩೮, ೧೩೯, ೧೪೯, ೧೫೨, ೧೬೭, ೧೭೩, ೧೭೭, ೨೩೭, ೨೩೮, ೫೨೧

ಕ್ಷಾತ್ರಪ ೨೪೪

ಕಿತ್ತೂರಿನ ಕ್ರಾಂತಿ ೪೬೭

ಕಿನ್ನರಿ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ೩೧೮

ಕಿನ್ಯಾ ಪಿತೆಕಸ್ ೨

ಕಿರಾತ ೧೪೪, ೧೫೮

ಕಿರಾತಾರ್ಜುನೀಯ ೩೨೯

ಕಿಲಿಗುಲ್ ಮೊಹಮದ್ ೨೪, ೨೯, ೬೩

ಕೀಕಟ ೧೫೮

ಕೀಥ್ ೨೫೧

ಕೀನ್ಯಾ ೦೪

ಕೀರ್ತಿವರ್ಮ ೩೨೭

ಕುಂತಲ ೩೨೨, ೧೭೬, ೧೭೭

ಕುಂದಕುಂದಾಚಾರ್ಯ ೨೨೫

ಕುಕ್ಕನೂರು ೩೪೩

ಕುತುಬ್ ಉದ್‌ದಿನ್‌ ಐಬಕ್ ೪೦೩

ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ೩೫೩, ೩೫೪

ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ೩೩೬, ೩೫೩

ಕುತ್ಲುಷ್ ಖಾನ್ ೪೩೦

ಕುನಾಲ್ ೫೫, ೧೮೨

ಕುಬಾ ಬಂಡಾಯ ೪೯೫

ಕುಮಾರ ೨೪೫

ಕುಮಾರಗುಪ್ತ ೨೬೩, ೩೨೨

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ೩೫೯

ಕುಮಾರಸಂಭವ ೩೦೯

ಕುಮಾರಿಲ ಭಟ್ಟ ೩೦೮

ಕುರು ೧೭೨, ೨೩೫, ೨೩೬

ಕುರುಪಾಂಚಾಲ ೧೪೩,೧೬೨,  ೧೭೬

ಕುರುವಂಶ ೧೩೭, ೧೬೨,೨೩೫

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ೩೮೩, ೧೩೭, ೧೬೨,

ಕುಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೬೪

ಕುಲೋತ್ತುಂಗ ೩೪೬, ೩೫೨

ಕುಶಾನರು ೨೬೮, ೨೭೧, ೨೦೪, ೨೦೫, ೨೦೬, ೨೦೮, ೨೦೯, ೨೨೯, ೨೪೪, ೨೪೫

ಕುಶೀನಗರ ೨೫೮, ೧೯೧

ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ೩೪೪

ಕೂಲಿಯಾ ೨೧೫

ಕೃತ ೨೬೪

ಕೃಷ್ಣಗುಪ್ತ ೩೨೨

ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ೩೫೯

ಕೃಷ್ಣ ೩೨೭, ೧೪೨, ೧೫೫

ಕೆನಡಾ ೫೧೫

ಕೆನರಾ ೩೨೭

ಕೆಲರಾಜನ್ಯ ೧೫೮

ಕೆಳದಿ ಶಿವಪ್ಪನಾಯ್ಕ ೩೫೯

ಕೇರಳ ೩೩೮, ೩೫೮, ೪೮೪

ಕೇರಳ ಪುತ್ತಂ ೧೯೮

ಕೇಶವ ಚಂದ್ರ ಸೇನ ೫೦೩

ಕೇಶವರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ೩೮೨

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ೪೫೦

ಕೈಲಾಸನಾಥ  ದೇವಾಲಯ ೩೩೦, ೩೩೮

ಕೈಸರ್ ಎ ಹಿಂದ್ ೪೮೮

ಕೊಂಕಣ ೩೨೨, ೩೪೧, ೩೪೮, ೪೩೨, ೪೩೪,೪೩೬, ೪೩೮

ಕೊಂಕಣ ತೀರಪ್ರದೇಶ ೪೧೫

ಕೊಂಡವೀರು ೩೫೮

ಕೊಂಡಾನಕೋಟೆ ೪೩೬

ಕೊಚ್ಚಿನ್ ೪೪೮

ಕೊಡಗು ೩೪೫

ಕೊಡೆಕಲ್ ೩೬, ೧೧೨

ಕೊಯ್ಲ ೪೧೦

ಕೊಲಂಬಸ್  ೪೪೮, ೫೦೪

ಕೊಲಂಬೋ ೪೫೧

ಕೊಲಿಬ ೪೩೬

ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ೪೩೭

ಕೊಸಾಂಬಿ ಡಿ.ಡಿ. ೧೦೬, ೧೪೧, ೨೨೪, ೨೪೮, ೨೮೫, ೨೮೬

ಕೊಹಿನೂರು ಕಿರೀಟ ೩೭೮

ಕೋರ್ಟ್‌ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ೪೫೩

ಕೋಚ್ ದಿಜಿ ೫೯, ೬೧, ೯೩

ಕೋಮುವಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ೫೦೯

ಕೋಯಾ ಬಂಡಾಯ ೪೭೭

ಕೋರ್ ೧೦೫

ಕೋರಮಂಡಲ ೪೧೫, ೪೫೧

ಕೋಲಿ ೪೩೮

ಕೋಸಲ ೧೩೭, ೧೬೩, ೧೭೩, ೧೭೨, ೧೭೩, ೧೭೪, ೧೭೫, ೨೦೩, ೨೧೧, ೨೧೫, ೨೩೫, ೨೩೯, ೨೭೧, ೩೨೨

ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಲೆ ೪೫೬, ೪೫೭

ಕೌಟಿಲ್ಯ ೧೭೯, ೧೭೮, ೧೮೨, ೧೮೫, ೧೮೬, ೨೪೧, ೨೪೯

ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ೧೭೦, ೨೩೧, ೨೭೫

ಕೌರವ ೨೩೫

ಕೌಶಾಂಬಿ ೧೬೩, ೧೭೨, ೧೯೨, ೧೯೬, ೧೯೯, ೨೦೩, ೨೦೪, ೨೪೪, ೨೫೮,

ಕೌಷೀಕತೆ ೧೪೯, ೧೫೫

ಕ್ಯಾಂಬೆ ೪೧೫, ೪೧೭, ೪೨೪, ೪೫೧

ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ೪೮೬, ೪೮೭

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೀಜಿಂಗ್ ೧೧೧

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ೪೫೧

ಕ್ರಾಂತಿ ೧೮, ೫೭, ೪೬೭, ೪೭೪, ೫೧೦

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ೪೯೮

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ೨೨೮

ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ೩೭೩

ಕ್ವಿಲಾನ್ ೪೪೮

ಕ್ಯೂನಿ ಫಾರಮ್ ೮೭

ಕ್ವೆಟೌ ೨೪, ೬೪, ೬೫

 

ಖರೋಷ್ಟಿ ೧೦೦

ಖಲೀಫ್ ೩೩೨, ೩೯೧, ೩೯೩, ೩೯೫, ೩೯೬

ಖಾಂಡವವನ ದಹನ ೧೬೪

ಖಾಂದೇಶ್ ೧೧೭, ೪೩೨, ೪೩೫, ೪೪೦, ೪೬೭

ಖಾತೇವಾಡ ೨೯೭

ಖಾನ್ ದೇಶ ೩೬೫

ಖಾನ್ ಬಹುದೂರಖಾನ್ ೪೮೦

ಖಾರವೇಲ ೨೪೭

ಖಾಸಿಂಬಜಾರ್ ೪೨೪, ೪೫೧

ಖಿಲ್ಜಿ ೩೯೭

ಖುರಾನ್ ೩೫೭, ೪೪೪

 

ಗಂಗರು ೨೮೪, ೩೩೪, ೩೩೮, ೩೩೯, ೩೪೩

ಗಂಗವಾಡಿ ೩೪೦, ೩೪೫, ೩೪೯

ಗಂಗಾ ೪೨೦, ೧೩೭, ೧೬೨, ೧೭೬, ೧೭೭

ಗಂಗಾಕಣಿವೆ ೩೩, ೧೩೬, ೧೪೨, ೧೬೫, ೧೭೧, ೧೭೬, ೨೦೨, ೨೧೩, ೨೩೬, ೨೩೯, ೨೪೦, ೨೪೫, ೨೪೬, ೨೭೧

ಗಂಗಾನದಿ ೩೩೭, ೩೪೬, ೪೨೪

ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ದೋ ಅಬ್ ೬೮, ೧೧೬, ೧೧೯,೧೩೬, ೧೪೨, ೧೬೨, ೧೬೪, ೧೭೯, ೨೩೫

ಗಂಗೈಕೊಂಡ ಚೋಳ ೩೪೬

ಗಂಗೈಕೊಂಡ ಚೋಳಪುರಂ ೩೪೬

ಗಂಡಕ್ ೧೭೭

ಗಣ ಸಂಘ ೧೭೧, ೧೭೩, ೧೭೬

ಗರ್ಜರ ೨೮೦, ೨೮೪, ೩೩೩

ಗಜೇಶ ಮಸಣಯ್ಯ ೩೧೮

ಗಡ್ಕಾರಿ ೪೬೭

ಗದಗ ೩೪೯

ಗದ್ದು ೨೬೯

ಗದ್ವ ಶಿಲಾಶಾಸನ ೨೬೯

ಗಯಾ ೩೨೨, ೩೨೩, ೪೧೧

ಗಯಾಸುದ್ಧೀನ್ ಬಲ್ಬನ ೮೫೪, ೩೯೩, ೩೯೪

ಗರುಡ ಪುರಾಣ ೩೦೬

ಗವಿಷ್ಠ ೧೫೯

ಗಹಡ್ವಾಲರು ೨೮೪,  ೩೩೩

ಗಾಂಜಾಂ ೨೮೦, ೨೮೧

ಗಾಂಧಾರ  ೧೪೨, ೧೬೩, ೧೭೨, ೧೭೪, ೧೭೭, ೧೯೦, ೧೯೪, ೧೯೫,೨೦೦, ೨೧೭, ೨೭೯, ೩೨೧

ಗಾಂಧರ್ವ ೧೪೦, ೧೫೪

ಗಾಂಧಿ ೨೪೩

ಗಾರ್ಗಿ ೧೪೦

ಗಾರ್ಗಿ ಸಂಹಿತೆ ೨೦೧

ಗ್ಯಾಡ್‌ ಸಿ.ಜೆ. ೮೭, ೯೭, ೯೮

ಗ್ವಾಲಿಯರ್  ೪೧೧, ೩೫೬, ೩೬೪

ಗಿರಿನಾರ್ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ೧೮೮, ೧೮೯

ಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ೨೨೭

ಗ್ರಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ೨೮೮

ಗ್ರೀಕ್ ೧೫೬, ೧೭೫, ೧೭೭, ೧೭೮, ೧೭೯, ೧೮೦, ೧೮೨, ೧೯೪, ೧೯೫, ೨೦೧, ೨೪೦, ೨೪೧, ೨೪೨

ಗ್ರೀಸ್ ೨೪೩

ಗುಂಪು  ೪೫೬

ಗುಜರಾತ ೭, ೧೪, ೫೫, ೫೮, ೮೪, ೯೫, ೧೦೨, ೧೧೯, ೨೪೨, ೨೪೪, ೨೧೫, ೨೭೨, ೨೭೯, ೩೦೦, ೩೩೫, ೩೪೦, ೩೫೪, ೩೬೩, ೩೬೫, ೩೭೮, ೪೦೯, ೪೧೦, ೪೧೧, ೪೧೫, ೪೨೩, ೪೨೪

ಗುಜರಾತಿನ ಚಾಲುಕ್ಯರು ೩೩೪, ೩೪೭

ಗುಜಾರ್ ೪೮೧

ಗುರ್ಜರ ೩೪೩

ಗುಡ್‌ಹೋಪ್ ೪೪೮, ೪೪೯

ಗುಪ್ತರ ಶಾಸನ ೨೪೯

ಗುಪ್ತರು ೨೦೪, ೨೦೯, ೨೪೬, ೨೪೮, ೨೪೯, ೨೬೮, ೨೭೪, ೨೭೮, ೨೮೧, ೨೮೪, ೨೯೦, ೨೯೩, ೨೯೫, ೩೦೨, ೩೦೩, ೩೦೪, ೩೦೫, ೩೦೬, ೩೧೦, ೩೧೪, ೩೨೦, ೩೨೧, ೩೨೨, ೩೨೩, ೩೬೭

ಗುರು ಅರ್ಜುನ ಸಿಂಗ್ ೩೬೯, ೩೭೩

ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗ್ ೩೮೫

ಗುರು ತೇಜ ಬಹದ್ದೂರ್ ೩೮೫

ಗುರುದ್ವಾರ ೩೮೨

ಗುರುದೀಪ ಸಿಂಗ್ ೪೬

ಗುರುನಾನಕ್ ೩೫೭

ಗುರುರಾಮದಾಸ್ ೩೮೨

ಗುಹಾಶಾಸನ ೨೬೯

ಗುಹಾಂತರ ೧೭೮

ಗುಹಾಂತರ ದೇವಾಲಯ ೩೨೯

ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ೩೬೧, ೩೬೨

ಗುಲಾಮಿ ೩೯೭

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ೧೨೨

ಗೃಹವರ್ಮ ೨೭೯, ೩೨೨, ೩೨೩

ಗೃಹಸೂತ್ರ ೨೨೯

ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ೧೫೫, ೧೬೫

ಗೊಂಡವನ ೩೬೫

ಗೊಂಡಿಕೋಟಾ ೪೨೪

ಗೋಗ್ರಹಣ ೧೪೧, ೧೫೦, ೧೬೪

ಗೋಘ್ನಾ ೧೫೧

ಗೋತ್ರ ೧೪೦, ೧೫೮

ಗೋದಾವರಿ ೧೭೨

ಗೋಧೂಮ ೧೪೩

ಗೋಪಥ ೧೫೫

ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾ ೧೫೯

ಗೋಪಾಲ ಎಲ್ ೨೯೬, ೩೦೨

ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ೨೨೩

ಗೋಪುತಿ ೧೨೭, ೧೫೭

ಗೋರಖ್‌ಪುರ ೧೭೮

ಗೊರ್ಡಾ ೪೬೧

ಗೋರ್ಡಾನ್‌ ಚೈಲ್ಡ್‌ ೧೯, ೨೦, ೧೦೨, ೧೦೩, ೧೨೨

ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ೩೬೨, ೩೭೨, ೩೭೭, ೪೨೩, ೪೨೪, ೪೩೦, ೪೪೦

ಗೋವಾ ೩೪೨, ೪೧೫, ೪೧೭, ೪೨೨, ೪೨೩, ೪೨೪, ೪೪೮, ೪೫೧, ೪೫೨

ಗೋವಿಂದಚಂದ್ರ ೩೪೬

ಗೋವಿಂದಪುರ ೪೫೩

ಗೌಣ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ೧೯೬

ಗೌಡದೇಶ ೨೭೯, ೨೮೦, ೩೨೧, ೩೨೨

ಗೌತಮಬುದ್ಧ ೨೧೦, ೨೧೩

ಗೌತಮೀಪುತ್ರ ೨೪೬

 

ಘಟೋತ್ಕಜ ೨೬೯

ಘಿಯಾಸುದ್ಧೀನ ತೊಘಲಕ್ ೩೫೫

ಘಗ್ಗಾರ್ ನದಿ ೫೭, ೬೬, ೬೮, ೬೯

ಘೋಪಾಲ ೩೦೨

 

ಚಂಗಲ್‌ಪೇಟ ೩೨೯

ಚಂಡ ಪ್ರದ್ಯೋತ ಮಹಾಸಭೆ ೧೭೪

ಚಂಡಾಲರು ೧೩೯, ೧೬೮, ೧೨೮, ೧೫೮

ಚಂದ್ರನಾಗೋರ್ ೪೫೪

ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ೧೭೬, ೧೭೮, ೧೭೯, ೧೯೭, ೨೦೦, ೨೨೨, ೨೪೦, ೨೪೧, ೨೪೧, ೨೪೮, ೨೬೧

ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ೧೨೨

ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್ ೪೫೫, ೪೫೬

ಚಂಬಲ್ ೧೧೬, ೧೧೮

ಚಕ್ರಧಾರ ೧೧೧

ಚಕ್ರಪಾಣಿ ೨೯೫, ೩೩೭

ಚನ್ನಕೇಶವ ೩೫೨

ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣ ೩೧೮

ಚರಕ ಸಂಹಿತ ೩೩೩

ಚಾಂದೇರಿಯ ೪೩೦

ಚಾಂದೇಲರು ೨೮೪, ೩೩೩, ೩೩೪, ೩೩೬

ಚಾಕನಕೋಟೆ ೪೩೭

ಚಾಣಕ್ಯ ೧೭೭

ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ೫೨೩

ಚಾಲುಕ್ಯ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ೩೫೧

ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿಕ್ರಮಶಕೆ ೩೪೨

ಚಾಲುಕ್ಯರು ೨೨೩, ೨೮೪, ೩೧೦, ೩೧೭, ೩೧೮, ೩೨೦, ೩೨೪, ೩೨೭, ೩೨೮, ೩೨೯, ೩೩೦, ೩೩೫, ೩೩೮, ೩೪೦, ೩೪೧, ೩೪೨, ೩೪೭

ಚಾರ್ವಾಕ ೨೧೦, ೨೫೭

ಚಾವುಂಡರಾಯ ೨೨೩

ಚಾಹಮಾಣರು ೨೮೪

ಚಿಕಾಕೋಲ್ ೪೫೬

ಚಿಕಾಗೋವಿಶ್ವಧರ್ಮ ಸಮಾವೇಶ ೫೧೫, ೫೧೮-೫೨೦

ಚಿತ್ತಗಂಗ್ ೪೦೯, ೪೫೮

ಚಿತ್ತೂರು ೩೫೪, ೪೧೭, ೪೨೪, ೧೩

ಚಿನಾಬ್ ೧೨೭, ೧೫೭

ಚೀನಾ ೧೫, ೩೨, ೪೪, ೧೭೮, ೨೦೨, ೨೦೩, ೨೦೭, ೨೧೩, ೨೧೫, ೨೧೭, ೨೭೩, ೨೭೭, ೩೩೦, ೩೩೨, ೪೧೦, ೪೧೬, ೪೨೪, ೫೧೫

ಚುನ್ಹುದಾರೋ ೫೮, ೮೧, ೧೦೨, ೧೦೩, ೧೦೪, ೧೦೫, ೧೦೭

ಚೂನಾರ್ ೩೬೪, ೨೪೩

ಚೆನ್ನೈ ೫೦೬, ೦೬

ಚೇದಿ ೧೭೨, ೩೩೩, ೩೩೬, ೩೪೩

ಚೇರರು ೩೨೮, ೩೨೯, ೩೩೯, ೩೪೩, ೩೪೫

ಚೈತನ್ಯ ೩೫೭

ಚೋಳಪುರಂ ೩೪೭

ಚೋಳರಾಜೇಂದ್ರ ೩೪೧

ಚೋಳರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾಯ್ ೩೫೦

ಚೋಳರು ೧೯೪,೨೨೯, ೨೮೪, ೨೯೦, ೩೦೦, ೩೧೭, ೩೨೮, ೩೨೯, ೩೩೦, ೩೩೯, ೩೪೦, ೩೪೦, ೩೪೩, ೩೪೫, ೩೪೬, ೩೪೭, ೩೪೯, ೩೫೦

ಚೌತ್ ೪೪೨, ೪೪೩

ಚೌಧರಿ ಎಸ್.ಬಿ. ೪೭೨, ೪೮೦

ಚೌಹಾಣ ೩೩೩, ೩೩೪, ೩೩೫, ೩೩೬, ೩೪೭

 

ಛಂದಸ್ಸು ೩೧೮

ಛತ್ರಪತಿ ೪೪೦

ಛಾಂದೋಗ್ಯುಪನಿಷತ್ ೨೨೬

 

ಜಕಾತ್ ೪೦೦

ಜಗದೇಶಪುರ ೪೭೦

ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಜಯ ೩೫೦

ಜಜೀಯಾ ೪೦೦, ೪೦೭

ಜಝರ್ ಸಿಂಗ್ ೩೭೪

ಜನಕ ೧೪೨

ಜನತಾ ಕ್ರಾಂತಿ ೪೭೦

ಜನರಲ್ ಐರ್ಕೋಟೆ ೪೫೭

ಜನ್ನ ೩೫೦, ೨೨೫

ಜಪಾನ್ ೧೭೮, ೨೧೩, ೨೧೫, ೫೧೫

ಜಬ್ಬಲ್‌ಪುರ ೩೩೬, ೪೬೭

ಜಮುನಾ ೧೭೨, ೪೦೫, ೪೧೧

ಜಯಕೇಶಿ ೩೪೨

ಜಯಸಿಂಹ ೩೨೭

ಜರಾತುಷ್ಟ್ರ ೫೧೯

ಜರ್ಮನ್ ೧೨೬

ಜಲೂಕ ೧೮೨

ಜಸವಂತ ಸಿಂಗ್ ೩೮೫, ೩೮೬

ಜಸಿಯಾ ೩೮೩

ಜಸ್ಟೀನ್ ೧೭೮, ೧೭೯

ಜಹಂದರ್ ಷಾ ೩೮೮

ಜಹನಾರಾ ಬೇಗಂ ೩೭೯, ೩೮೦

ಜಹಗೀರ‍್ದಾರ ೩೮೯, ೪೧೯

ಜಹಾಂಗೀರ್ ೩೬೮, ೩೭೪, ೩೭೫, ೩೭೭, ೪೨೫, ೪೨೬, ೪೫೧, ೪೫೨,

ಜಹೂವ ೫೧೯

ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ೩೫೯

ಜಾಕೋಬಿ ೧೨೬

ಜಾಗತಿಕ ಇಸ್ಲಾಂ ೫೦೯

ಜಾಗೀರ್ ೪೩೯

ಜಾಟ್ ೪೮೧

ಜಾಟರು ೩೮೨, ೩೮೪

ಜಾಧ್‌ಮಾಳ್ವ ೪೧೧

ಜಾಧೂನಾಥ ಸರ್ಕಾರ್ ೩೮೫, ೩೮೮, ೪೪೩, ೨೦೦

ಜಾನ್‌ಪುರ ೩೬೪, ೪೦೯, ೪೧೦, ೪೧೮

ಜಾನ್‌ಮಾರ್ಷಲ್ ೫೪, ೫೬, ೫೭, ೭೮

ಜಾನ್‌ಲಾರೆನ್ಸ್ ೪೭೧, ೪೮೭

ಜಾನ್‌ಸೀಲೆ ೪೭೨

ಜಾಬ್‌ಕಣಿವೆ ೬೫

ಜಾಮೋರಿನ್ ೪೪೯

ಜಾರ್ಜ್ ಎಫ್.ಡೇಲ್ಸ್ ೫೯

ಜಾಲಂಧರ ೭೦, ೨೦೪

ಜಾವಾ ೦೫, ೧೪

ಜಿನಪಂಥ ೩೦೯, ೨೨೫

ಜಿನಸೇನಾ ೩೪೦

ಜಿನಾಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ೩೧೮

ಜಿನಿವಾ ೪೪೭

ಜುಮ್ಮಾಮಸೀದಿ ೩೭೮

ಜೂನಾಘಂಟ್ ಶಾಸನ ೨೬೯, ೩೦೯, ೧೪೮

ಜೆನ್ಮಿ ಭೂಮಾಲೀಕರು ೪೭೫

ಜೆನ್ಸುರಾ ೪೫೧

ಜೇದ್ ೩೯೦

ಜೈನ ೧೭೪, ೧೭೭, ೧೮೦, ೧೮೨,೧೯೦, ೨೧೦,೨೧೦, ೨೨೧, ೨೨೨, ೨೨೩, ೨೨೪, ೨೨೫, ೨೫೦, ೨೫೨,೨೬೪, ೨೬೬, ೩೦೭, ೩೨೯, ೩೪೦, ೩೫೦, ೩೫೧, ೪೧೫, ೫೧೮

ಜೈನಕವಿ ೩೧೦, ೩೧೨, ೩೧೭

ಜೈನ ಚಿಂತನೆಗಳು ೨೬೧, ೨೬೨

ಜೈನ ಪ್ರಚಾರಕ ೨೨೧

ಜೈನ ಬೋಧನೆ ೨೨೦

ಜೈನ ಮುನಿ ೨೨೪

ಜೈನ ಸಂಘಗಳು ೨೨೧, ೨೨೨, ೨೨೫

ಜೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ೨೨೪, ೨೨೫

ಜೈಮಿನೀಯ ೧೫೫

ಜೈಮಿನೀಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ೨೬೬, ೩೦೮

ಜೈಸಲ್ ಮೇರ್ ೩೫೪

ಜೈಸಿಂಗ್ ೪೩೮, ೪೩೯

ಜೊರ್ವೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೧೧೮, ೧೧೯, ೧೨೧

ಜೋಧಪುರ ೩೮೨, ೩೮೫, ೩೮೬, ೪೧೭, ೪೨೪

ಜ್ಯೋತಿಭಾ ಪುಲೆ ೫೨೧

ಜ್ಞಾನ ೨೬೩

 

ಝಕಾರ್ ೧೦೩, ೧೦೭

ಝಾನ್ಸಿ ೪೬೪, ೪೭೦, ೪೭೧

ಝಾನ್ಸಿರಾಣಿ ೪೬೮, ೪೭೪, ೪೮೦

ಝೀಲ್‌ ಇ ಇಲಾಹಿ ೩೯೩, ೩೯೫

ಝೀಲಂ ನದಿ ೦೫, ೧೨೭, ೧೫೭, ೩೭೨

ಝೂ ಡಿ.ಎನ್. ೩೦೩

 

ಟರ್ಕಿ ೩೭೫, ೩೯೫, ೩೯೭, ೪೦೦

ಟಾಟಾ ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ೬೦

ಟಾಲಮಿ ೧೯೪

ಟಿ.ನರಸಿಂಹಪುರ ೧೧೨

ಟಿಬೆಟ್ ೨೧೩, ೨೧೫, ೨೧೭, ೨೬೦, ೩೩೧

ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ್ ೪೬೦

ಟೈಬೀರಿಯಸ್ ೨೪೬

 

ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ೪೫೦

ಟಚ್ಚರು ೪೧೧, ೪೧೬, ೪೨೪, ೪೨೬, ೪೪೯, ೪೫೦, ೪೫೧

ಡಯೋನಿಷಿಯಸ್ ೧೮೦

ಡಾಮನ್ ೪೫೨

ಡಾಲ್‌ಹೌಸಿ ೪೬೩, ೪೬೪, ೪೬೮

ಡಿಡೋರಸ್ ೧೭೮

ಡಿಯು ೪೪೮, ೪೫೨

ಡೂಪ್ಲೆ ೪೫೫, ೪೫೬

ಡೆಕ್ಕನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ೪೯೫

ಡೆಹರಾಡೂನ್ ೩೮೨

ಡೇಲ್ಸ್ ೬೦, ೬೨, ೧೦೩, ೧೦೫

 

ಢಾಕಾ ೪೦೯, ೪೨೭

 

ತಂಜಾವೂರು ೧೮೮, ೩೨೦, ೩೪೬, ೩೪೭, ೪೫೭, ೪೬೪

ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ೩೦೭

ತತ್ವ ಕೌಮುದಿ ೩೦೭

ತಪತಿ ೧೧೬

ತಪತಿರಾಯ್ ೪೮೨

ತಮಿಳು ೩೬, ೨೨೪, ೩೦೬, ೩೧೬, ೩೧೭, ೩೫೦

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಾಳೆಗಾರರು ೪೬೬

ತಮಿಳುನಾಡು ೩೪೬, ೧೧೩, ೧೨೨, ೨೨೫, ೨೨೩, ೨೨೯

ತರ್ವನೆ ಕಾಳಗ ೪೦೩

ತಲಕಾಡು ೩೪೯

ತಲ್ಲಿಚೇರಿ ೪೮೪

ತಕ್ಷಶಿಲೆ ೧೭೨, ೧೮೧, ೧೮೪, ೨೦೧, ೨೦೨

ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೌದ್ಧ ೩೩೭

ತಾಂಡ್ಯ ೧೫೫

ತಾಜ್‌ಮಹಲ್ ೩೭೭

ತಾತ್ಯಾಟೋಪಿ ೪೭೦, ೪೭೧

ತಾಮ್ರಶಿಲಾಯುಗ ೨೮, ೧೧೫, ೧೨೧

ತಾರನಾಥ ೨೦೦

ತಿರುಚಾನಪಲ್ಲಿ ೩೨೯, ೨೦೮

ತಿರುವನ್ವೇಲಿ ೧೮೮

ತೀರ್ಥಂಕರ ೨೬೨

ತೀರ್ಥಂಕರರು ೨೨೧

ತುಂಗಭದ್ರ ೩೨೭, ೩೩೯, ೩೪೫

ತುಕಾರಾಮ ೪೩೪

ತುಳುವ ವಂಶ ೩೫೯

ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ೧೧೨

ತೆಲಂಗಾಣ ೨೦೮, ೩೫೫, ೪೨೧

ತೆಲುಗು ೩೧೯, ೩೫೨, ೩೫೯,

ತೆಹ್ರಿ ೧೭೮

ತೇರದಾಳ್ ೧೧೨

ತೈತ್ತೀರಿಯ ಅರಣ್ಯ ೧೪೯

ತೈಲಪ ೩೩೯

ತೊಘಲಕ್ ವಂಶ ೩೫೫, ೩೯೭, ೩೯೮, ೪೦೬

ತ್ರಿಪಾದಿ ಡಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ೨೭೦

ತ್ರಿಪಿಟಕ ೨೫೮, ೨೧೭

ತ್ರಿಪುರ ೧೩

ತ್ರಿಶಲದೇವಿ ೨೧೯

ತ್ರೇತಾ ೨೬೪

ತ್ವಷ್ಟ್ರ ೧೪೫

 

ಥಾಪರ್ ಬಿ.ಕೆ. ೫೭, ೬೯, ೧೦೬, ೧೧೨

ಥಾಮಸ್ ರೋ ೩೭೦, ೩೭೨, ೪೫೨

ಥಾಯಲ್ಯಾಂಡ್ ೩೨, ೪೪, ೨೧೩

ಥಾರ್ ೩೦, ೪೬

ಥಿಯೋದರ್ ಬೆಕ್ ೫೧೧

ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ೫೦೫, ೫೧೮

 

ದಂಗೆ ೪೮೦

ದಂಡನ್ ೩೩೦

ದಂತಿದುರ್ಗ ೩೩೮

ದಂತಿವರ್ಮ ೩೨೮

ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಿಯಾ ೧೨

ದಕ್ಷಿಣ ಮಲಬಾರ್ ೧೮೮

ದಕ್ಷಿಣ ಪಥ ೨೪೭, ೨೪೮

ದಕ್ಷೀಣೇಶ್ವರ ೫೧೫

ದಖನ್ ೩೬೯, ೩೭೧, ೩೭೨, ೪೩೫, ೪೩೬

ದಖ್ಖನ್ ೧೧೬

ದತ್ತ ಆರ್.ಸಿ. ೪೯೪

ದತ್ತು ಪುತ್ರರಿಗೆಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ೪೬೮

ದಬೋಲ್ ೪೨೪

ಕಮ್ಮ ೧೮೭

ದಯಾನಂದ ಆಂಗ್ಲೋ ವೇದಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ೫೦೨

ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ೫೦೦, ೫೨೦

ದಯಾರಾಂ ಸಹನಿ ೫೪, ೫೫, ೫೬

ಧರ್ಮಪಾಲ ೫೧೮

ಧರ್ಮಪುರಿ ೧೧೨

ದಸ್ಯು ೧೩೯, ೧೫೮, ೧೬೮

ದಾದಾಜಿ ಕೊಂಡದೇವ ೪೪೧

ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ ೩೪೩

ದಾರಾಶಿಕೋ ೩೭೮, ೩೭೯

ದಾರ್‌ಎಲ್‌ ಇಸ್ಲಾಮ್ ೫೦೯

ದಾಸ ೨೩೮

ದಾಸದಸ್ಯು ೧೨೮

ದಾಸ ಪಂರ್ಥ ೨೨೮

ದಾಸರು ೧೨೯, ೧೩೧, ೧೩೮, ೧೫೭, ೧೫೮

ದಾಸವರ್ಣ ೧೨೭

ದಿಗಂಗಬರ ೨೨೩, ೨೨೪

ದಿಗಂಬರ ಬಿಶ್ವಾಸ ೪೯೨, ೨೯೩

ದಿನ್ನಾಗ ೨೧೮

ದಿಡ್ವಾನ ೦೬

ದಿಪಾಲ್ಪುರ ೩೫೬

ದಿಬ್ಬ ಎಚ್.ಆರ್ ೧೦೫

ದಿಯಾಘರ್ ೧೨೨

ದೀವೋದಾಸ ೧೨೯

ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕೆ.ಎನ್ ೫೪, ೮೦

ದೃಷದ್ವತಿ ೧೨೭

ದೆವ್ವಾದಿ ೨೫೩

ದೆಹಲಿ ೧೩೭, ೧೪೧, ೧೬೨, ೩೫೩, ೩೫೫, ೩೫೬, ೩೬೩, ೪೦೦, ೪೦೩, ೪೦೯, ೪೧೦, ೪೧೧, ೪೧೭, ೪೨೪, ೪೭೧

ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು ೨೮೪, ೩೪೮, ೩೫೬,೩೫೭, ೩೮೩, ೩೯೨

ದೇವಗಿರಿ ೩೨೦, ೩೪೮, ೩೪೯, ೩೫೪, ೩೫೫

ದೇವಗಿರಿಯ ಸೇವುಣರು ೩೪೭

ದೇವಗುಪ್ತ ೩೨೨

ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ ೧೯೩, ೧೯೭

ದೇವನಾಗರಿ ೯೯

ದೇವ ಬಂದ್ ೫೧೨

ದೇವವರ್ಮ ೧೮೨

ದೇವಾ ೧೫೮

ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ೩೬೯

ದೇವಿಪ್ರಸಾದ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ೨೫೧, ೨೫೨

ದೇಸಲ್‌ಪುರ ೫೫

ದೈವ ೧೪೦

ದೈವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ೩೯೩

ದೃಹ್ಯು ೧೫೯

ದೌಲತಾಬಾದ್ ೩೫೫

ದೌಲತ್ರಾವ್ ಸಿಂದ್ಯ ೪೨೮, ೪೬೨

ದ್ರಾವಿಡ ೩೭, ೧೦೦, ೧೫೬, ೨೪೫, ೨೪೬, ೨೪೭

ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ ೧೫೬

ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿ ೩೩೦

ದ್ವಾಪರ ೨೬೪

ದ್ವಾರಪಾಲ ೨೮೩

ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ೩೨೦, ೩೫೧, ೩೫೫

ದ್ವಿಜರು ೧೩೯, ೧೬೭

ದ್ವೈತ ೨೬೭, ೫೧೬

 

ಧನನಂದ ೧೭೬, ೧೭೮

ಧರ್ಮ ೧೮೭, ೧೮೯

ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪ್ರವರ್ತಸೂತ್ರ ೨೫೮

ಧರ್ಮಪಾಲ ೩೩೦

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ೩೦೬

ಧರ್ಮಸೂತ್ರ ೨೬೯

ಧರ್ಮಮಹಾಮಾತೃ ೧೯೦, ೧೯೩, ೨೪೨

ಧರ್ಮೀಯ ೨೪೫

ಧವಳೀಕರ್ ೧೧೮

ಧಾರವಾಡ ೩೬

ಧೋಲವೀರ ೫೫, ೫೮, ೭೩

ಧೋಲ್ಪುರ ೩೫೬

ಧ್ರುವ ೩೩೮

 

ನಂದರು ೧೭೫, ೧೭೬, ೨೨೨, ೨೩೧, ೨೪೦

ನಂದಿ ಆರ್.ಎನ್. ೨೯೮, ೩೦೧

ನಂದಿವರ್ಮನ್ ೩೨೮

ನಕ್ಕೀರರ್ ೩೧೬

ನಗರೀಕರಣ ೨೦೨, ೨೦೫, ೨೩೯, ೨೪೬, ೨೫೧

ನಗ್ವಾಡ್ ೫೫

ನರೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತ ೫೦೩, ೫೧೪, ೫೧೫, ೫೧೬

ನರ್ಮದ ಕಣಿವೆ ೬, ೧೮, ೪೪, ೨೭೪

ನರ್ಮದ ನದಿ ೪೩, ೨೮೦, ೩೨೪, ೧೧೮, ೧೭೨

ನವರೋಜ್ ೩೮೧

ನವ ಶಿಲಾಯುಗ ೮, ೧೮,೨೧, ೨೯, ೩೦, ೩೩, ೩೪, ೩೫, ೩೬, ೪೪, ೪೫, ೪೭, ೧೦೯, ೧೧೦, ೧೧೪, ೧೧೫

ನವಾಬ್ ವಾಜಿದ್ ಅಲಿಷಾಹ ೪೬೨

ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ೨೧೬

ನಳಂದಾ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ೨೮೩,  ೨೮೪

ನಳಚಂಪೂ ದಮಯಂತಿ ಕಥಾ ೩೧೧

ನಳದಮಯಂತಿ ೩೬೬

ನಳರು ೩೨೩

ನಾಗಪುರ ೩೮೩, ೩೮೬, ೪೬೪,

ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ ೪೫೧

ನಾಗರಕೋಟೆ ೩೫೫, ೩೫೬

ನಾಗರಿಕ ಬಂಡಾಯ ೪೭೨, ೪೮೧

ನಾಗರು ೧೩೯, ೧೬೮

ನಾಗಸೇನ ೨೧೮

ನಾಗವರ್ಮ ೩೧೮

ನಾಗಾರ್ಜುನ ೨೬೦, ೧೭೮, ೨೧೮,

ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೊಂಡ ೧೧೨, ೧೨೨, ೨೦೪, ೨೪೮, ೨೯೯

ನಾಜರ್ ಮಹಮದ್ ೩೭೬

ನಾದಮುನಿ ೩೧೬

ನಾನಾಫಡ್ನವೀಸ್ ೪೬೧, ೪೬೨

ನಾನಾಸಾಹೇಬ ೪೬೮, ೪೭೦, ೪೭೧, ೪೭೩

ನಾಯನಾರ್ ೩೩೦

ನಾರದ ಸ್ಮೃತಿ ೩೦೭

ನಾರಾಯಣ ೧೪೯

ನಾರ್ತ್‌ಬ್ರೂಕ್ ೪೮೮

ನಾಸಿರ್ ೪೫೬

ನಾಸಿರುದ್ಧೀನ್ ಮಹಮದ್ ಷಾ ೩೫೪, ೪೩೦

ನಾಸ್ತಿಕಮತ ೨೦೯

ನಾಸ್ತಿಕವಾದಿ ೨೫೨, ೨೫೩, ೨೫೬, ೨೫೮,

ನಿಕಿಟಿನ್ ೩೬೨

ನಿಕೊಲೊಕಾಂಟ ೩೫೮

ನಿಗಲಿಸಾಗರ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನ ೧೯೬

ನಿಜಾಮ್ ಷಾ ೩೬೧

ನಿಜಾಮ್ ಷಾಹಿ ೩೬೨, ೩೭೭

ನಿಜಾಮ ೪೫೫, ೪೬೦, ೪೬೧

ನಿಜಾಮುದ್ದೌಲ ೪೫೯

ನಿಯಾಂಡೆರ್ಥಲ್ ೧೫

ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ೧೦೯

ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿ ೨೫೬

ನಿಷಾದರು ೧೩೯

ನಿರ್ವಾಣ ನಿಬ್ಬಣ ೨೫೯, ೨೬೪

ನೀಲಕಂಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ೨೯೦

ನೀಲದರ್ಪಣ ೪೯೩

ನೀಲಮ್ಮ ೩೧೮

ನೀಲಿಪ್ಲಾಂಟರು ೪೯೨

ನೀಲಿಬಂಡಾಯ ೪೯೩

ನೀಲಿಬೆಳೆ ೪೯೨

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ೫೦೬

ನೂರ್ ಜಹಾನ್ ೩೭೦, ೩೭೧, ೩೭೨,೩೭೪

ನೂರುಲ್ ಹಸನ್ ೩೭೦

ನೆಲಗೊಂಡ ೨೦೮

ನೆಲ್ಲೂರು ೩೫೨

ನೆವಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೦೭

ನೆಹರು ೨೪೩

ನೇತಾಜಿ ಪಾಲೇಕರ ೪೩೯

ನೇಪಾಳ  ೧೭೮, ೨೪೨, ೨೬೦, ೨೭೦, ೨೭೧, ೩೩೧, ೩೪೩

ನೇಮಿನಾಥ ೩೫೦

ನೇಮಿನಾಥ ಪುರಾಣ ಅರ್ಧನೇಮಿ ೩೫೦

ನೈಷಧಾನಂದ ೩೧೨

ನೊಬೊರು ಕರಾಷಿಮಾ ೨೯೧

ನೊಳಂಬವಾಡಿ ೩೪೦, ೩೪೯

ನೌಕಾಸೈನ್ಯ ೩೨೯

ನ್ಯಾಯ ೨೬೫

ನ್ಯಾಯ ವೈಶೇಷಿಕ ೨೬೫

 

ಪಂಚಮಹಾಕಾವ್ಯ ೩೦೯

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ೪೩೪

ಪಂಜಾಬ್ ೫, ೨೯, ೪೮, ೫೫, ೮೧, ೧೩೫, ೧೪೧, ೨೭೧, ೨೭೮, ೨೯೩, ೨೯೭, ೩೮೩, ೩೯೦, ೪೨೩, ೪೬೩, ೪೬೪, ೪೯೫

ಪಂಜಾಬಿ ೩೮೩, ೫೧೦

ಪಂಡರಾಪುರ ವಿಠಲ ೩೪೯

ಪಂಪ ೨೨೫

ಪಟನ್ ೪೧೦

ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ೩೨೯

ಪತಂಜಲಿ ೨೬೫, ೩೦೭

ಪದ್ಮಾವತ್ ೪೨೮

ಪನೌಹಾಲ್ ಕೋಟೆ ೪೩೭

ಪರಮಭಟ್ಟಾರಕ ೩೨೧, ೩೨೨

ಪರಮಾತ್ಮ ೨೬೭

ಪರಿಯಾಲ ೩೨೮

ಪರ್ಶಿಯ ೮೬, ೧೦೨, ೨೪೪, ೨೪೫

ಪರ್ಸಿಬಲ್ ೪೭೨

ಪರ್ಸಿಬ್ರೌನ್ ೩೬೦

ಪರ್ಶಿಯನ್ ೪೩, ೪೩೫, ೪೩೯, ೪೪೧, ೧೨೨, ೩೬೬, ೩೮೦, ೪೦೦, ೪೧೧, ೪೧೬, ೪೨೮, ೪೨೯

ಪಲ್ಲವರು ೨೮೪, ೩೧೧, ೩೨೦, ೩೨೭, ೩೨೮, ೩೨೯, ೩೩೦, ೩೩೮, ೩೪೫, ೨೨೯

ಪಶುಪತಿ ೧೪೯, ೨೬೩, ೨೨೯

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯ ೧೪, ೧೯, ೨೫

ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತ ೪೮೮

ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ೪೩೪

ಪಾಂಚಾಲ ೧೪೧, ೧೬೨, ೨೩೫, ೨೩೬

ಪಾಂಡ್ಯರು ೩೨೦, ೩೨೮, ೩೨೯, ೩೩೮, ೩೩೯, ೩೪೫, ೩೪೬, ೩೫೫

ಪಾಂಡೆ ೧೯೪

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ೮, ೧೨, ೫, ೨೧, ೩೫, ೪೩, ೫೭, ೧೪೨

ಪಾಣಿನಿ ೩೨೧

ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ೩೫೭, ೩೬೨, ೪೪೬

ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ ೧೭೫, ೧೭೭, ೧೮೨, ೧೮೪, ೧೯೦, ೧೯೫, ೨೦೩, ೨೧೬, ೨೨೩, ೨೩೯, ೨೪೨, ೨೬೮, ೨೭೯, ೨೮೧, ೨೯೩, ೩೨೦

ಪಾಟ್ನ ೪೦೯, ೪೧೦, ೪೧೮, ೪೨೨, ೪೨೪, ೪೫೧, ೪೯೮

ಪಾಟ್ನಾ ಬಂಡಾಯ ೪೭೬

ಪಾದ್ರಿ ೫೨೧

ಪಾನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ೫೦೯

ಪಾರಮಾರರು ೨೮೪, ೩೩೪, ೩೩೬, ೩೪೭

ಪಾರಸಿ ೫೨೧

ಪಾರಸಿಕ ಅರಬ್ಬರು ೩೩೧

ಪಾರ್ಥಿಯನರು  ೨೦೬

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ೪೫೩

ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ೨೧೮, ೨೧೯

ಪಾರ್ಸಿ ೪೯೮

ಪಾಲರು ೨೮೪, ೩೩೬, ೩೩೭

ಪಾಲಿಬಿಯಸ್ ೨೦೧

ಪಾಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ೨೩೮,  ೨೫೭, ೩೦೬, ೩೧೪, ೩೧೫

ಪಿಗಟ್ ೭೩, ೧೦೨

ಪಿಷ್ಠಪುರ ೩೨೭

ಪುನರ್‌ಜನ್ಮ ೨೫೭, ೨೬೨

ಪುರಗಳು ೧೩೫

ಪುರಂದರ ಕೋಟೆ ೪೩೮

ಪುರವರ್ಧನ ೨೨೩

ಪುರಾಣ ೩೭, ೧೫೭, ೧೬೬, ೧೭೩,೧೭೬, ೨೬೫, ೨೬೯, ೩೦೫, ೨೩೧, ೨೩೨,

ಪುರು ೧೫೯, ೨೩೫

ಪುರುಗಳು ೧೩೭, ೧೬೨

ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ೧೩೭, ೧೬೬

ಪರೋಹಿತ ೧೩೭, ೧೫೯, ೧೬೦, ೨೪೨

ಪುರೋಹಿತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ೧೫೨

ಪರೋಜಿತಶಾಹಿ ೫೨೧

ಪುಲಿಕಾಟ್ ೪೫೧

ಪುಶಿಂದ ೧೩೯

ಪುಶ್ಯಭೂತಿ ೩೨೧

ಪುಷ್ಯಮಿತ್ರ ೧೮೨, ೧೯೭, ೨೭೪, ೧೯೮,  ೨೦೧

ಪೂನಾ ೪೩೮, ೪೬೨, ೪೭೬, ೫೦೭

ಪೂರ್ವಏಷ್ಯ ೧೪

ಪೂರ್ವಗಂಗಾ ೨೩೮

ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸೆ ೨೫೩, ೨೬೬

ಪೂರ್ವವೇದ ಕಾಲ ೧೪೦, ೧೪೧, ೧೪೨,

ಪೃಥ್ವಿ ೧೪೫, ೧೪೬, ೧೪೯

ಪೃಥ್ವಿರಾಜ ಚೌಹಾಣ ೩೩೫, ೩೩೬, ೪೦೩,

ಪೃಥು ೨೩೭

ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ೫೯

ಪೆರಿಯ ಪುರಾಣಂ ೩೪೭

ಪೇರ್ಶವ ೩೬೨, ೪೨೭, ೪೪೫, ೪೬೨

ಪೇಶಾವರ ೪೩೯

ಪೇಶ್ವೆ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ೪೬೧

ಪೇಶ್ವೆ ಬಾಜಿರಾವ್ ೪೬೨, ೪೬೪

ಪೈಶಾಚ ೧೪೦

ಪೊನ್ನ ೩೧೮, ೨೨೫

ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ೪೪೭

ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ೩೭೨, ೩೭೫, ೩೮೪, ೪೨೪, ೪೪೮, ೪೫೦, ೪೫೨

ಪೋರ್ಟನೋವೊ ೪೫೭, ೪೬೧

ಪೌರಾಣಿಕ ದೇವತೆ ೨೪೬, ೨೪೮

ಪೌರಾತ್ಯ ೨೩೩, ೨೩೪, ೨೫೧

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ೫೧೫

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ೧೭, ೬೩, ೪೫೭

ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲೆ ೧೧೭

ಪ್ರಜಾ ೧೬೬

ಪ್ರಜಾಪತ್ಯ ೧೪೦

ಪ್ರತೀಹಾರ ನಾಗಭಟ್ಟ ೩೩೮

ಪ್ರತೀಹಾರರು ೨೮೪, ೩೩೩, ೩೩೪, ೩೩೭

ಪ್ರಭಾಕರ ವರ್ಧನ ೨೭೮, ೨೭೯, ೩೨೪,

ಪ್ರಭುತ್ವ ೧೭೦

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ೫೦೪

ಪ್ರಯಾಗ ಸಮ್ಮೇಳನ ೨೮೨, ೨೧೬

ಪ್ರಸನ್ನಜಿತ್ ೨೧೫, ೨೧೧, ೨೩೯

ಪ್ರವರ ೧೬೬

ಪ್ರಸೇನಜೀತ್ ೧೭೩, ೧೭೫

ಪ್ರಾಕೃತ ೩೦೬, ೩೧೪, ೩೧೫, ೨೨೪

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ೨೧೯

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ದೇವನಾಂಪ್ರಿಯ ೧೮೭

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಹೇಸ್ಟರ್ ೫೧೫

ಪ್ಲೀನಿ ೧೭೮, ೨೦೭

 

ಫಣಿಕ್ಕರ್ ಕೆ.ಎಂ. ೩೩೦

ಫತೇಪುರ ಸಿಕ್ರಿ ೧೨೨, ೩೬೬, ೪೦೯, ೪೧೦

ಫರೂಕ್ ಫಿಯಾರ್ ೩೮೮

ಫಾಹಿಯಾನ ೨೬೯, ೨೭೩

ಫಾಹೀನ್ ಗುಹೆ ೧೧, ೧೬

ಫಿರೋಜ್ ಷಾ ತೊಘಲಕ್ ೩೫೬, ೪೦೨, ೪೦೪, ೪೦೭

ಫಿರೋಜ್ ಬಾದ್ ೪೦೫

ಫಿಲಿಡೆಲ್ಪಿ ೧೮೦

ಫೀನಿಶ್ ೧೦೦

ಫೆರಿಸ್ತಾ ೩೫೬

ಫೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ೧೦೬

ಫೈಜಿಯಾಬಾದ್ ೪೭೦

ಫೋರ್ಟ್‌ವಿಲಿಯಂ ೪೫೩

ಫ್ಯೂಡಲ್ ಯುಗ ೨೪೯

ಫ್ರಾನ್ಸ್ ೪೪೯, ೪೫೪, ೪೫೫

ಫ್ರೆಂಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ೪೫೦, ೪೫೪

ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ೫೧೫

ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ೪೪೭

 

ಬಂಕಾಪುರ ೩೪೯, ೩೫೦

ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ೪೯೪

ಬಂಗಾಳ ೫

ಬಂಗಾಳ ಗೇಣೀದಾರಿಕೆ ಅಧಿನಿಯಮ ೪೯೪

ಬಂಗಾಳ ೩೨, ೧೧೬, ೧೧೯, ೨೭೧, ೨೯೭, ೨೯೮, ೩೨೨, ೩೩೪, ೩೩೭, ೩೩೮, ೩೪೬, ೩೮೩, ೩೮೪, ೪೧೫, ೪೨೧, ೪೨೨, ೪೨೩, ೪೩೦, ೪೫೩

ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ೨೪೧, ೩೨೨, ೩೪೬

ಬಂಗಾಳಿ ೧೧೧, ೧೮೭, ೨೨೩, ೩೧೧, ೩೫೪, ೩೫೬, ೩೬೫, ೩೭೧, ೩೭೨, ೪೧೦, ೪೨೭, ೪೫೮, ೪೫೯, ೪೬೬, ೪೮೭, ೫೦೯

ಬಟಾಡೊಂಬಾಲೆನ ಗುಹೆ ೧೧

ಬರ್ದ್ವಾನ್ ೪೦೯, ೪೫೮

ಬನವಲಿ ೫೫, ೫೮

ಬನವಾಸಿ ೩೪೩, ೩೪೯, ೩೫೧

ಬನಹಳ್ಳಿ ೧೨೨

ಬನಿಯಾ ೪೨೩

ಬನಾಸೌ ಕಣಿವೆ ೧೧೮

ಬರಂಗೋರೆ ೪೫೧

ಬರಾನಿ ೩೯೪, ೪೧೦

ಬರೀದ್ ಷಾಹಿ ೩೬೨

ಬರೈಲಿ ೪೭೦

ಬರ್ಟನ್ ಸ್ಟೈನ್ ೨೯೦, ೨೯೧

ಬರ್ನಿಯರ್ ೩೭೫

ಬರ್ಮಾ ೧೭೮, ೧೯೪, ೨೧೩, ೨೧೫,

ಬಲ್ಲಾಳ ೩೫೧

ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ೨೦, ೫೫, ೬೧, ೬೩, ೬೫, ೬೬, ೧೦೨, ೧೧೭, ೧೨೨, ೧೪೨, ೩೩೧, ೩೬೫

ಬಸವಣ್ಣ ೩೧೮, ೩೪೪

ಬಸ್ತರ್ ೨೪೭

ಬಹದ್ದೂರ ಷಾ ೪೬೮, ೪೭೦, ೪೭೧,

ಬಹಮನಿ ರಾಜ್ಯ ೩೨೦

ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರು ೩೫೮, ೫೯, ೩೬೧, ೩೬೨, ೪೩೪

ಬಹರೇನ್ ೮೬, ೮೭, ೯೮

ಬರ್ಹಾನಪುರ ೪೦೯, ೪೧೦, ೪೧೭

ಬಳ್ಳಾರಿ ೩೨೭

ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ ೩೪೩

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ೧೩

ಬಾಂಬೆ ೪೫೧, ೪೫೨

ಬಾಂಬೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ೪೬೨

ಬಾಗ್ದಾದ್ ೩೩೩, ೩೯೩

ಬಾಗೇವಾಡಿ ೩೪೪

ಬಾಗೋರ್ ೩೧, ೪೪

ಬಾಣ ೩೨೩

ಬಾಣಭಟ್ಟ ೨೮೪

ಬಾದಾಮಿ ೨೨೩, ೩೨೦, ೩೨೭, ೩೨೮, ೩೨೯

ಬಾನ ೨೭೯, ೨೮೩, ೩೧೦

ಬಾಬರ್ ೩೫೭, ೩೬೨, ೩೬೩, ೪೩೦

ಬಾಬ್ರು ಶಿಲಾಶಾಸನ ೧೯೬

ಬಾರ್ತ ಲೋಮೊಯೋ ಡಯಾಸ್ ೪೪೮

ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ೧೨೬

ಬಾಲಸೋರ್ ೪೫೧, ೪೫೨

ಬಾಲಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ೪೪೫

ಬಾಲಿಕ ೨೯೭

ಬಿಂದುಸಾರ ೧೮೦, ೧೮೧, ೧೯೭

ಬಿಂಬಸಾರ ೧೭೩, ೧೭೪, ೧೭೬, ೨೧೧, ೨೧೫, ೨೩೯

ಬಿಕಾನೇರ್ ೩೮೩, ೩೮೬

ಬಿಜ್ಜಳ ೩೪೩, ೩೪೪

ಬಿಜಾಪುರ ೩೮೬, ೩೮೭, ೪೩೦, ೪೪೦, ೪೪೧, ೪೪೩

ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನ ೪೩೮

ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನರು  ೩೮೬, ೪೩೪

ಬಿಯಾಸ್ ೧೨೭, ೧೫೭

ಬಿಲ್ಹಣ ೩೧೦, ೩೪೨

ಬಿಲ್ಸಾರ್ ೨೬೯

ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ೪೨೯

ಬಿಹಾರ ೨೫೮, ೨೬೮, ೨೭೦, ೩೫೬, ೪೧೦, ೪೧೫, ೧೨೬, ೪೨೧, ೧೧೦, ೧೧೧, ೧೬೩, ೧೭೨, ೨೦, ೩೬೫, ೩೬೮, ೩೭೨, ೨೮೩, ೪೫೯, ೪೭೦

ಬೀದರ್ ೩೬೨

ಬೀರಾರ ೩೨೧, ೪೩೨, ೪೪೦

ಬೀಸ್ ನಗರ ೨೯೯

ಬೀರ್ಸಾ ಮುಂಡಾಕ್ರಾಂತಿ ೪೭೭

ಬುಂದೇಲ್ ಜನಾಂಗ ೩೭೪

ಬುಂದೇಲ್ ಖಂಡ್ ೩೩೩, ೩೩೪, ೩೮೩

ಬುಕ್ಕ ೩೫೮

ಬುಕಾನರ್ ೯೮, ೨೯೬

ಬುದ್ಧ ೨೫೭, ೨೫೮, ೨೫೯, ೨೮೨, ೩೨೬, ೨೯೬, ೨೩೯೦, ೨೪೫, ೫೧೯,

ಬುದ್ಧಗಯಾ ೨೭೦,೧೯೫, ೨೫೮

ಬುದ್ಧನ ಬೋಧನೆ ೨೧೧

ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತಾ ೨೯೭, ೨೯೮, ೨೯೯, ೩೧೪

ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೧೨೪

ಬೃಹದತ್ತ ೧೭೩

ಬೃಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ೩೪೭

ಬೃಹದ್ರಥರು ೧೮೨

ಬೃಹಸ್ಪತಿ ೧೪೬, ೧೪೭, ೧೮೨

ಬೆರೆನಿಯೋ ೩೭೭,

ಬೆಲಾನ್ ಕಣಿವೆ ೧೩, ೧೭, ೩೧, ೪೫, ೬೪, ೧೧೦, ೧೧೧

ಬೆಸನಗರ್ ಶಾಸನ ೨೨೬

ಬೆಸ್ವಿನ್ ೪೧೫, ೪೨೪, ೪೪೮, ೪೬೨

ಬೆಳಗಾಂ ೪೨೨

ಬೇಲಿಲೇನ್ ೧೬

ಬೇಲೂರು ೩೪೯, ೩೫೨

ಬೈರಾಮ್ ಖಾನ್ ೩೬೪

ಬೊಂಬಾಯಿ ೫೧೮

ಬೊಹಾರ ೪೨೩

ಬೋಧಗಯ ೧೯೨, ೨೧೦

ಬೋಧಿಸತ್ವ ೨೬೦

ಬೌದ್ಧ ೧೭೪, ೧೭೫, ೧೭೭, ೧೭೮, ೧೮೧, ೧೯೧, ೧೯೦, ೧೯೨, ೧೯೩, ೧೯೪, ೧೯೫, ೧೯೬, ೨೧೦, ೨೧೧, ೨೪೩, ೨೪೫, ೨೪೮, ೨೫೦, ೨೫೨,೨೫೩, ೨೫೮, ೨೬೧, ೨೬೪, ೨೬೯, ೨೭೩, ೨೮೧, ೩೨೯, ೩೩೭, ೩೪೦, ೩೪೭, ೯೫, ೨೧೪, ೫೧೮

ಬೌದ್ಧ ಕವಿ ೩೧೬

ಬೌದ್ಧಕೂನ್ ಕಾಮನ್ ೧೯೨

ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ೩೨೧,  ೩೨೩, ೩೨೫, ೩೨೬

ಬೌದ್ಧರ ಪಾಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ೧೭೨

ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕು ೨೧೪, ೨೧೭, ೨೧೬

ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ೭೮, ೧೯೫, ೨೪೫

ಬೌದ್ಧ ಸಂಘ ೧೯೩, ೧೯೦, ೨೧೧, ೨೧೩, ೨೧೫, ೨೪೨

ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ೧೯೯, ೨೦೯

ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ೧೮೧, ೧೯೬, ೨೦೩

ಬೌಲ್ ೪೨೪

ಬ್ರಹ್ಮ ೨೫೫, ೧೪೦, ೨೨೭, ೨೩೦, ೨೩೭, ೫೧೯

ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ೧೧, ೧೨೨, ೨೪೨

ಬ್ರಹ್ಮಣೀತರ ೪೨೭

ಬ್ರಹ್ಮನ್ ೨೫೫, ೨೬೩, ೨೬೬, ೨೬೭

ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಾಲ ೨೬೫

ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ೩೧೪

ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ೩೮೩

ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ೪೯೮, ೪೯೯, ೫೧೮,

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ೩೦೬

ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ ೧೨೭, ೧೨೮, ೧೪೭, ೧೫೦, ೧೫೧

ಬ್ರಾಖ್ ೯೬, ೯೭

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ೧೩೦, ೧೩೭, ೧೩೮, ೧೩೯, ೧೪೯, ೧೫೮, ೧೬೦, ೧೬೨, ೧೬೪, ೧೬೫, ೧೭೭, ೧೭೨, ೧೯೦, ೧೯೭, ೧೯೮, ೨೩೬, ೨೩೭, ೨೩೮, ೨೩೯, ೨೪೩, ೨೪೬, ೨೪೭, ೨೫೪, ೫೨೧

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳು ೧೩೭

ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ೯೯, ೧೦೦, ೨೪೨

ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆರ್.ಡಿ. ೫೪, ೫೫, ೫೭

ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ೮೫, ೮೭, ೯೭, ೧೪೪

ಬ್ಯಾಸ್ ೫

ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ರಾಸ್ ೧೦೨

ಬ್ರಿಟನ್ ೪೫೦, ೪೮೭

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ೩೬೪, ೪೫೪, ೪೫೫, ೪೬೧, ೪೬೨, ೪೬೩, ೪೬೮, ೪೮೪,೪೮೭

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರ ೪೬೫, ೪೮೫, ೪೮೮

ಬ್ರಿಟಿಷ್ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ೩೭೨

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಿಶ್ವಾಸ್ ೪೯೩

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರೋಧೀ ಭಾವನೆ ೪೭೮

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರ ೪೭೨

ಬ್ರೋಚ್ ೨೦೪, ೨೦೬, ೪೧೫

ಬ್ರೋಚ್ ಪ್ರದೇಶ ೨೮೦, ೪೨೪

 

ಭಂಡಾರ್‌ಕರ್ ೨೨೫

ಭಕ್ತಿ ೨೫೬, ೨೬೩

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ೨೨೬, ೫೧೮

ಭಗತ್ರವ ೫೫

ಭಗವಾನ್ ಪುರ ೧೩೫

ಭಟ್ಕಳ ೪೧೫, ೪೨೪, ೪೪೮

ಭರ್ತೃಹರಿ ೩೦೮, ೩೧೩

ಭದ್ರಬಾಹು ೨೬೧, ೨೨೩, ೨೨೪, ೧೮೦

ಭರತ ೧೬೨, ೨೩೫

ಭರತ ಬುಡಕಟ್ಟು ೧೨೯, ೧೩೭

ಭರತವಂಶ ೧೬೨

ಭರೋಚ್ ೪೫೨

ಭಾಗಲ್‌ಪುರ್ ೪೬೭

ಭಾಗವತ ೨೨೫, ೨೨೭, ೨೨೮, ೨೩೦, ೨೩೧

ಭಾರತ ೧೪೨

ಭಾರತೀಯ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟರ್ ೪೭೯

ಭಾರವಿ ೩೨೯, ೩೩೦

ಭಾಷಾ ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ೪೯೦

ಭಾಷ್ಯ ೨೨೪

ಭಾಷ್ಯಂ ಎಂ ಎಲ್ ೮೦

ಭಾಸ್ಕರ ವರ್ಮ ೩೨೩

ಭಿರ್ ಭೂಮ್ ೪೬೭

ಭೀಲಾಸ್‌ಪುರ ೪೬೭

ಭುವನೇಶ್ವರಿದೇವಿ ೫೧೪

ಭೂತಾನ್ ೨೧೩

ಭೂಪಾಲ್ ೧೮

ಭೋಂಸ್ಲೆ ೪೩೪, ೪೪೦, ೪೬೨

ಭೋಜಪುರ ೩೩೬

ಭೋಜರ್ ೨೪೭

ಭೋಜರಾಜ ೩೧೨

ಭೌತವಾದ ೨೫೨

ಭೌತಿಕವಾದಿ ೨೫೬, ೨೫೭

 

ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ೪೭೦

ಮಂಗಳೂರು ೪೪೮

ಮಂಗಳೂರು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ೪೬೧

ಮಂಗಳೇಶ ೩೨೭

ಮಂಗೋಲರು ೩೫೫

ಮಂಗೋಲಾಯ್ಡ್ ೧೪, ೯೩

ಮಂಡಸಾರ್ ೩೨೧, ೩೨೨

ಮಂಡಸೇಕ್ ಶಾಸನ ೨೬೯

ಮಕ್ರಾನ್ ೧೦೫

ಮಗಧ ೧೮೮, ೧೬೩, ೧೭೨, ೧೭೩, ೧೭೪, ೧೭೫, ೧೮೧, ೩೨೧, ೩೨೨, ೨೦೧, ೨೦೩, ೨೧೫, ೨೩೫, ೨೪೦, ೨೪೩

ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣ ೪೧೫, ೪೫೧, ೪೫೨, ೪೫೩, ೪೫೬, ೪೫೭

ಮಜುಂದಾರ್ ಬಿ.ಪಿ. ೩೦೫

ಮಜುಂದಾರ್ ಆರ್‌.ಸಿ. ೪೭೩, ೩೨೫, ೩೮೦

ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ ೩೧೮

ಮಣಿಮಂಗಳ ೩೨೮

ಮತ್ಸ್ಯ ೧೭೨, ೨೩೫

ಮತ್ಸ್ಯಪುರಾಣ ೩೦೭

ಮದ್ರಾಸ್ ೪೨೪, ೪೫೫, ೪೫೨, ೪೮೭, ೪೮೮, ೫೦೧

ಮಥುರ ೨೬೯, ೩೮೨, ೩೮೩, ೩೮೪, ೨೦೩, ೨೦೪, ೨೦೬, ೨೦೮, ೨೨೩, ೨೨೬, ೨೪೪, ೨೪೫

ಮಧ್ಯ ಆದಿ ಶಿಲಾಯುಗ ೧೨

ಮಧುರ ೧೭೨

ಮಧುರೆ ೧೮೮

ಮಧುರೈ ೩೨೦,  ೩೫೧,೩೫೮

ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯ ೧೫೬, ೧೫೭, ೨೦೧

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ೪೩೨, ೧೮, ೧೧೩, ೧೧೯, ೨೨೮

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ೧೫೬

ಮಧ್ಯಭಾರತ ೨೯೭

ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ ೮, ೧೦, ೧೯, ೨೭, ೪೪, ೪೫

ಮಧ್ಯ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ ೮, ೪೩

ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ೨೬೭

ಮನ್ ಸಬ್ ದಾರ್ ೩೮೯, ೪೧೯

ಮನುಸ್ಮೃತಿ ೩೦೨

ಮಮ್ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ೩೭೭, ೩೭೮

ಮಯಾನ್ಮಾರ್ ೧೩

ಮಯೂರ ಗಂಜ್ ೧೧೧

ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ೩೭೮

ಮಲಯ ೨೦೪, ೨೦೬

ಮಲ್ಲ ೧೭೨, ೨೧೫

ಮರಾಠ ೩೬೯, ೩೮೨, ೩೮೫, ೪೩೨, ೪೪೬, ೪೫೫, ೪೫೯, ೪೬೦, ೪೬೧, ೪೬೨, ೫೦೭

ಮರಾಠವಾಡ ೪೩೨

ಮರಾಠ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ೪೩೨

ಮರೂತ್ ೧೫೪

ಮಲಕ್ಕಾ ೪೫೧

ಮಲಬಾರ್ ೪೬೦, ೮೧, ೮೫

ಮಲಿಕ್ ಅಂಬರ್ ೩೬೯, ೩೭೨, ೩೭೭, ೪೪೨

ಮಲಿಕ್ ಕಾಫರ್ ೩೫೧, ೩೫೩, ೩೫೫

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ೧೨೨, ೨೦೯

ಮಸ್ಕಿ ೧೧೨, ೧೨೨

ಮಹಕೋಸಲ ೩೨೭

ಮಹಗಡ್ ೧೧೧

ಮಹಜನ ಪದಗಳು ೧೭೨, ೧೭೩, ೧೭೬, ೨೦೩, ೨೧೪

ಮಹದಾಜಿ ಸಿಂದ್ಯಾ ೪೬೨

ಮಹದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ ೪೩೫

ಮಹಬರ್ ಖಾನ್ ೩೭೨

ಮಹಮದ್ ಗವಾನ್ ೩೬೧

ಮಹಮದ್ ಗವಾನನ ಮದ್ರಾಸಾ ೩೬೧

ಮಹಮದ್ ಘಜನಿ ೩೩೨, ೪೦೩

ಮಹಮದ್ ಬಿನ್ ಕಾಸಿಂ ೩೩೨

ಮಹಮದ್ ಬಿನ್ ತೊಘಲಕ್ ೩೫೧, ೩೫೩, ೩೫೫, ೩೯೧, ೩೯೭, ೩೯೮, ೩೯೯, ೪೦೬, ೪೦೭, ೪೦೮, ೪೧೩, ೪೧೮

ಮಹಮದ್ ಬಿನ್ ಭಕ್ತಾಯಾರ್ ೩೩೮

ಮಹಮದ್ ಷಾ ೩೬೧

ಮಹಮ್ಮದ್ ಆದಿಲ್ ಷಾ ೪೩೬

ಮಹಮ್ಮದ್ ಆಲಿ ೪೫೬

ಮಹಮ್ಮದ್ ಖಾಸಿಂ ನನೌತವಿ೫೧೨

ಮಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ೩೩೫, ೩೫೩, ೪೦೩

ಮಹಮ್ಮದೀಯ ಒಳಸಂಚು ೪೭೨

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ೪೪, ೧೧೭, ೧೧೯, ೧೨೧, ೧೨೨, ೧೨೩, ೧೨೬, ೧೯೫, ೨೪೭, ೨೪೬, ೨೯೮, ೪೩೪, ೪೩೫

ಮಹಾಕಶ್ಯಪ ೨೧೬

ಮಹಾಯಾನ ೨೧೭

೨೧೯, ೨೪೫, ೨೫೩, ೨೫೯, ೨೬೦, ೩೨೯

ಮಹಾಪದ್ಮನಂದ ೧೭೫, ೧೭೬

ಮಹಾಪರಿತ್ಯಾಗ ೨೧೦

ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ೨೧೧

ಮಹಾಬಲಿಪುರಂ ೩೩೦

ಮಹಾಭಾರತ ೧೩೬, ೧೬೨, ೩೬೬, ೨೩೭, ೫೧೪

ಮಹಾವಂಶ ೧೭೮, ೨೧೯

ಮಹಾವೀರ ೨೬೧, ೨೨೦

ಮಹಾಸ್ಥಾನ ಶಿಲಾಶಾಸನ ೧೯೬

ಮಹಿಪಾಲ ೩೩೪, ೩೩೯, ೩೪೬

ಮಹೇಶ್ವರ ೨೬೩

ಮಹೇಂದ್ರ ೧೮೨, ೧೯೪, ೨೨೩

ಮಹೇಂದ್ರಪಾಲ ೩೩೭

ಮಾದರ ಧೂಳಯ್ಯ ೩೧೮

ಮಾದರಸ ೩೪೪

ಮಾದ್ರ ೧೬೩

ಮಾಧವರಾವ್ ನಾರಾಯಣ ೪೬೨

ಮಾನ್ಯಖೇಟ ೩೨೦, ೩೩೮

ಮಾಪಿಳ್ಳೆ ದಂಗೆ ೪೭೫

ಮಾಪಿಳ್ಳೆ ಶೌರ್ಯ ಗೀತೆಗಳು ೪೮೪

ಮಾಯಾದೇವಿ ೨೧೦

ಮಾರವಾಡ ೩೮೬

ಮಾರವಾಡಿ ೪೨೩

ಮಾರವಾರ ೩೮೨

ಮಾರ್ಕ್ಸ್‌‌ವಾದಿ ೨೫೨

ಮಾರ್ಟಿಮರ್ ವ್ಹೀಲರ್ ೫೪, ೫೭, ೬೩, ೧೦೫, ೧೧೨, ೧೨೨

ಮಾಲ್ಡೀವ್ ದ್ವೀಪ ೩೪೫

ಮಾಶ್ವಾಡ್ ೩೬೫

ಮಾಳವ ೧೧೬, ೧೧೭, ೧೧೮, ೧೨೦, ೨೭೨, ೨೭೪, ೨೭೯, ೩೨೨, ೨೩೨, ೩೨೮, ೩೩೧, ೩೩೩, ೩೫೪, ೩೬೩,೩೬೪

ಮಾಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೧೧೮, ೨೪೭

ಮಾಳ್ವ ೨೦೬, ೨೪೪

ಮಿಡ್ನಾಪುರ ೨೪೨, ೪೫೮

ಮಿಥಿಲ ೧೭೩, ೧೭೬

ಮಿರ್ಜಾ ಅಮಿರ್ ೩೭೪

ಮಿರ್ಜಾಪುರ ೩೧, ೧೨೨

ಮಿಲನ್ ೪೪೭

ಮಿಲಿಂದ ೨೧೮

ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ೨

ಮಿಹಿರ ಭೋಜ ೩೩೪

ಮೀನಾಂದರ್ ೨೪೪

ಮೀಮಾಂಸ ೨೬೪

ಮೀರ್ ಖಾಸಿಂ ೪೫೮, ೪೫೯

ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ೪೨೮

ಮೀರತ್ ೭೨, ೨೦೩, ೪೬೯, ೪೭೦

ಮೀರಾ ಜಾಫರ್ ೪೫೮, ೪೫೯

ಮೀರಾನ್ ೪೫೮

ಮೀರಾಬಾಯಿ ೨೨೮

ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ ೩೧೮

ಮುಖರ್ಜಿ ಆರ್.ಕೆ. ೨೭೧

ಮುಜಾಫರ್ ನಗರ ೨೦೩

ಮುಜಾಫರ್‌ನ ಗುಂಪು ೪೫೫, ೪೫೬

ಮುದ್ರಾರಾಕ್ಷಸ ೨೦೪

ಮುಮ್ಮಡಿಕೃಷ್ಣ ೩೩೪

ಮುರಾದ್ ೩೭೬, ೩೭೮, ೩೭೯, ೪೩೬

ಮುರ್ಷಿದ್ ಅಲಿಖಾನ್ ೪೫೭, ೪೫೮

ಮುರ್ಷಿದ್ ಆಲಿಖಾನ್ ೪೫೩

ಮುಲ್ತಾನ್ ೩೩೨, ೩೫೬, ೪೧೧, ೪೧೭, ೪೨೨, ೪೨೪

ಮುಸ್ತಕ್ ರಾಜ್ ೪೦೮

ಮುಸ್ತಾಫನಗರ ೪೫೬

ಮುಸ್ಲಾನ್ ೪೧೧

ಮೂಜವತ್ ೧೩೨

ಮೂರನೆಯ ಆಂಗ್ಲೋ ಮರಾಠ ಯುದ್ಧ ೪೬೨

ಮೂರ್ತಿಪೂಜೆ ೨೫೦

ಮೆಗಸ್ಥಾನೀಸ್ ೧೮೨, ೧೮೪, ೨೪೧, ೨೪೨

ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ೪೪೭, ೧೫೬

ಮೆರ್ಟ ೩೬೫

ಮೆಸಡೋನಿಯಾ ೨೪೩

ಮೆಸಪಟೋಮಿಯ ೫೪, ೬೨, ೮೦, ೮೩, ೮೫, ೯೨

ಮೆಸಿಡೋನಿಯಾ ೧೯೪

ಮೆಸೋಲಿಥಿಕ್ ೧೬

ಮೆಹರ್ ಘಡ ೨೦, ೩೦, ೪೪, ೪೫, ೬೩, ೧೧೪

ಮೆಹೆಂಜೊದಾರೋ ೫೭, ೬೦, ೬೧, ೬೯, ೭೧, ೭೪, ೭೭, ೭೮, ೮೦, ೮೧, ೮೪, ೮೭,೮೯, ೯೧, ೯೨, ೯೪, ೧೦೨, ೧೦೩, ೧೦೪, ೧೦೬

ಮೇಘದೂತ ೩೦೯

ಮೇಯೋ ೪೮೭

ಮೇಯೋ ಕಾಳೇಜ್ ೪೮೮

ಮೇಲುಕೋಟೆ ೩೮೯

ಮೇವಾಡ ೩೦, ೩೫೬, ೩೬೫, ೩೬೯, ೩೭೧, ೩೭೩, ೩೮೬

ಮೈತ್ರೇಯಿ ೧೪೦, ೨೫೫

ಮೈಸೂರು ೪೫೯, ೪೬೦, ೪೬೧, ೪೬೬, ೪೮೮, ೪೯೧, ೫೨೨, ೫೨೩

ಮೊಂಗ್ಯಾಲ್ ೪೬೭

ಮೊಗಲ್ ೩೫೯, ೩೬೩, ೩೬೫, ೩೬೮, ೪೨೦, ೪೨೧, ೪೩೨, ೪೩೫, ೪೩೮, ೪೩೯, ೪೪೦, ೪೫೨, ೪೫೩

ಮೊಗಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ  ೪೫೭, ೪೫೮, ೪೫೯, ೪೭೨

ಮೊಗಲ್ಲಲಿ ಪುತ್ತತಿಸ್ಸ ೧೯೫

ಮೊದಲನೆಯ ಕುಮಾರ ಗುಪ್ತ ೨೭೩, ೨೭೪

ಮೊದಲನೆಯ ನಾಗವರ್ಮ ವಿಜಯ ೩೪೩

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮ ೩೧೧, ೩೨೯, ೩೨೭, ೩೩೦, ೩೩೪

ಮೊದಲಾಂಬಿಕೆ ೩೪೪

ಮೋಕ್ಷ ೨೫೯, ೨೬೨

ಮೌಖಾರಿ ೩೨೧, ೩೨೨, ೩೨೩

ಮೌರ್ಯ ೧೭೧, ೧೭೩, ೧೭೭, ೧೮೦, ೧೮೨, ೧೮೩, ೨೦೫, ೨೩೧, ೨೩೨, ೨೪೦, ೨೪೧, ೨೪೨, ೨೪೩, ೨೪೪, ೨೪೫, ೨೪೬, ೨೪೭, ೨೬೮, ೨೭೧, ೨೭೬, ೨೮೪, ೩೨೦, ೩೨೧, ೩೨೭

ಮ್ಯಾಕೆ ಇ.ಎಲ್. ೫೪, ೭೮

ಮ್ಯಾಕೆ ಎ.ಜೆ.ಹೆಚ್. ೧೦೬

ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್ ೧೨೬, ೨೫೧

ಮ್ಯಾಡಮ್ ಬ್ಲಾವಲಟ್‌ಸ್ಕಿ ೫೦೫

 

ಯಜುರ್ವೇದ ೨೫೪, ೧೩೬, ೧೪೯

ಯಜೆಸ್ ೧೫೪

ಯಜ್ಞಯಾಗ ೧೨೭, ೧೨೮, ೧೫೧, ೧೫೪, ೧೫೫, ೧೫೬, ೧೫೭, ೧೫೯, ೧೬೦, ೧೬೪, ೧೯೮, ೨೧೨, ೨೫೦

ಯದು ೧೫೯, ೨೩೫

ಯಮ ೧೫೪, ೧೫೭

ಯಮನರಾಜ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ೩೫೯

ಯಮುನಾ ೬೬, ೧೩೭

ಯಮುನಾನದಿ ೪೬, ೪೯, ೬೮, ೧೨೭, ೧೫೭, ೧೬೩, ೧೬೪, ೩೭೭

ಯವನ ೨೪೪

ಯವನರು ೧೯೦

ಯಶವಂತರಾವ್ ಹೊಳ್ಕೆರ್ ೪೬೨, ೨೨೬

ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ೩೫೦

ಯಶೋಧರೆ ೨೧೦, ೨೧೯

ಯಶೋವರ್ಮನ್ ೩೦೯, ೨೩೨, ೩೩೧, ೩೩೬

ಯಹೂದಿ ೫೧೯

ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ೨೫೫, ೩೪೨

ಯಾದವರು ೨೮೪

ಯುರೇನಿಯಂ ೬, ೭, ೩೯

ಯುರೋಪ್ ೩೭, ೧೫೬, ೨೦೨, ೨೪೯, ೨೮೫, ೩೬೦, ೪೧೯, ೪೨೪, ೪೫೦, ೪೫೨, ೪೫೫, ೪೫೬, ೪೬೩, ೪೯೭

ಯುರೋಪಿಯನ್ ೪೧೧, ೧೨೭, ೪೭೪, ೪೮೪, ೪೯೧

ಯುರೋಪ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ೪೪೭, ೪೬೪

ಯೂಕಿ ಸಿ. ೩೨೬

ಯೂಪ್ರಟಿಸ್ ಟೈಗ್ರೀಸ್ ೮೫

ಯೂಸಫ್ ಆದಿಲ್ ಷಾ ೪೩೦

ಯೂಸಫ್ ಜೈ ೪೩೯

ಯೆಲಿಯೋಡರಸ್ ೨೨೮

ಯೋಗ ೨೬೫

ಯೌಧೇಯ ೨೪೪

 

ರಕ್ಕಸತಂಗಡಿ ತಾಳಿಕೋಟೆ ೩೫೯

ರಘುನಾಥರಾವ್ ೪೬೧

ರಘುವಂಶ ೨೯೭, ೩೦೯

ರಜತ್ ಕಾಂತ್ ರಾಯ್ ೪೮೨

ರಜಪುಠಣ ೪೧೧, ೬೬

ರಜಪೂತ ರಾಜ ೩೫೪

ರಜಪೂತರು ೩೩೩

ರಜಿಯಾ ೩೯೭

ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ೪೬೩

ರತ್ನಗಿರಿ ೩೨೭, ೪೩೭

ರತ್ನಿನ್ ೧೬೬

ರನ್ನ ೨೨೫, ೩೧೭, ೩೧೮

ರಮಾನಂದ ೩೫೭, ೨೨೮

ರವಿಕೀರ್ತಿ ೨೨೩

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ್ ೫೦೨

ರಶೀದ್ ಅಹಮದ್ ಗಂಗೋಡಿ ೫೧೨

ರಾಕ್ಷಸ ೧೪, ೧೫೮

ರಾಜ್‌ಘಾಟ್‌ ೪೭೦

ರಾಜ ೧೬೬

ರಾಜಗಿರ್ ೧೬೨

ರಾಜಗೃಹ ೧೭೫, ೧೯೬

ರಾಜ  ಜಯಸಿಂಗ್ ೩೮೭

ರಾಜತರಂಗಿಣಿ ೩೦೪, ೩೬೬

ರಾಜತ್ವ ೧೭೦

ರಾಜನ್ಯ ೧೩೦, ೧೩೭, ೧೫೮, ೧೬೬, ೧೬೭, ೧೩೬

ರಾಜಪುರ ೪೩೭

ರಾಜಪೂತ ರಾಜವಂಶ ೩೦೨, ೩೬೫, ೩೬೯, ೩೮೦, ೩೮೫, ೩೮೬

ರಾಜಮಹತ್ ೪೨೪

ರಾಜಮಹಲ್ ೪೦೯

ರಾಜಮಹೇಂದ್ರಿ ೩೫೮, ೪೫೬

ರಾಜಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ೩೬೮, ೩೬೯

ರಾಜರಾಮ  ೪೪೩, ೪೪೫

ರಾಜವರ್ಧನ ೨೭೯, ೩೨೪

ರಾಜರ್ಶರೀ ೨೭೯, ೩೨೨, ೩೨೪,

ರಾಜಸಿಂಹ ೩೩೦

ರಾಜಸ್ಥಾನ ೬, ೪೩, ೪೬, ೫೫, ೧೧೬, ೧೧೭, ೧೪೧, ೧೪೨, ೧೭೮, ೩೨೧, ೩೨೨

ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ  ೧೫೧, ೧೬೭, ೨೩೬

ರಾಜಾರಾಮ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ೪೯೮, ೪೯೯, ೫೦೮, ೫೨೦

ರಾಜೇಂದ್ರ ೩೪೦

ರಾಣಾ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ೩೬೯

ರಾಣಾ ತಂಬೂರು ೩೫೪, ೩೬೫

ರಾಣಾಸಂಗ ೪೩೦

ರಾಣಾ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ೩೫೭

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಎಸ್. ೫೨೩

ರಾಬರ್ಟ್‌ ಕ್ಲೇವ್ ೪೫೮

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ೫೦೨, ೫೦೩, ೫೦೫, ೫೧೫, ೫೧೬, ೫೧೭

ರಾಮದಾಸ ೪೩೫

ರಾಮಪುರಂ ೧೧೨

ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ೨೨೮, ೨೬೭, ೩೫೦, ೩೫೧

ರಾಮಾಪಿತೆಕಸೆ ೨

ರಾಮಾಯಣ ೧೩೬, ೩೬೬, ೫೧೪

ರಾಮೇಶ್ವರ ೩೩೯

ರಾಯಚೌಧರಿ ಹೆಚ್.ಸಿ. ೧೯೮

ರಾಯ್ ಬಿ.ಪಿ. ೨೯೪

ರಾಯ್ ಎಂ.ಎನ್. ೪೮೦

ರಾಯಘಡ ೪೩೮

ರಾವ್ ಎಸ್.ಆರ್. ೫೮, ೮೦

ರಾವಿ ೧೫೯

ರಾವಿನದಿ ೨೯, ೧೨೭,  ೧೫೭

ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ೨೨೩, ೨೮೪, ೩೦೩, ೩೧೧, ೩೨೦, ೩೨೩, ೩೨೮, ೩೩೪, ೩೩೫, ೩೩೮, ೩೪೦, ೩೪೭

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ೫೦೬

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ೨೩೧

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ೫೨೪

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ೨೩೧, ೪೮೦

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಲೇಖಕರು ೪೭೨

ರಾಹುಲ್ ೨೧೩

ರಿಪ್ಪನ್ ೪೯೦

ರುದ್ರ ೧೪೭, ೧೪೮, ೧೪೯

ರುದ್ರದಾಮನ ೧೭೮

ರುದ್ರಭಟ್ಟ ೩೫೦

ರುದ್ರಾಂಶು ಮುಖರ್ಜಿ ೪೮೧, ೪೮೨

ರೂಪನಾಥ ಗೌಣ ಶಿಲಾಶಾಸನ ೧೯೨

ರೂಪರ್ ೫೫, ೭೨

ರೇ ಎಸ್.ಕೆ. ೯೭

ರೇಣಿಗುಂಟ ೧೩

ರೈಕ್ಸ್ ೧೦೫

ರೈತದಂಗೆ ೪೮೧

ರೈಸ್ ಡೇವಿಡ್ಸ್ ೨೫೧

ರೋಪರ್ ೨೦೪

ರೋಮ್ ೫೬, ೨೦೫, ೨೦೭, ೨೦೮

ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬೈಜಾಂಟಿಯನ್ ೨೦೨, ೨೪೪, ೨೮೬, ೨೯೨, ೨೯೪

ರೋಮನ್ ೨೪೬

ರೋಮಿಲ ಥಾಪರ್ ೧೮೭, ೧೯೯, ೨೩೪, ೨೪೩

 

ಲಕುಳೀಶ ೨೨೯

ಲಕುಳೀಶಮುನಿ ೨೬೩

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ೩೪೩

ಲಕ್ನೋ ೩೬೪, ೪೭೦

ಲಡಾಕ್

ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ೪೬೮

ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ೨೨೩

ಲಾಟ ೩೪೩

ಲಾಹೋರ ೩೫೩, ೩೫೬, ೩೬೬, ೩೭೨, ೩೭೭, ೪೦೯, ೪೧೧, ೪೧೫, ೪೧೭, ೪೧೯, ೪೨೪

ಲಾಳ್ ಬಿ.ಬಿ. ೫೭, ೬೯

ಲಿಚ್ಚವಿ ೧೭೪, ೧೭೫, ೨೧೫, ೨೩೫, ೨೩೯, ೨೪೮

ಲಿಟ್ಟನ್ ೪೮೮, ೪೮೯, ೪೯೦

ಲೀಲಾವತಿ ೩೫೦

ಲೀಲಾವತಿ ಪ್ರಬಂಧಂ ೩೫೦

ಲುಂಬಿನಿ  ೧೯೧, ೧೯೨, ೧೯೫, ೧೯೬, ೨೧೦

ಲೂದಿ ಸಂತತಿ ೩೫೬, ೩೯೭

ಲೂದಿಯಾನ ೨೦೪

ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಲಯ ೩೬೧

ಲೇಹ್ ಕಣಿವೆ ೧೨೨

ಲೋಕಾಯತ್ ೨೫೭

ಲೋಥಲ್ ೫೫, ೫೮, ೫೯, ೬೧, ೬೮, ೬೯, ೭೧, ೭೮, ೮೧, ೮೨, ೮೩, ೮೪, ೮೫, ೮೬, ೮೭, ೮೯, ೯೦, ೯೫, ೯೬, ೧೦೦, ೧೦೪, ೧೦೫, ೧೦೬

ಲಂಕೆ ೨೭೧

ಲ್ಯಾಂಬ್ರಿಕ್ ೧೦೬

ಲ್ಯಾಟಿನ್ ೧೫೬

 

ವಜ್ಜಿ ೧೭೨, ೨೧೫

ವಜ್ರಯಾನಿ ೨೬೦, ೩೩೭

ವಜ್ರಯಾನ ೨೫೩

ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ೩೧೭

ವಣಿಕ ೧೪೩

ವತ ೧೭೨

ವತ್ಸ್ಯ ೧೭೫, ೨೩೫

ವಲ್ಲಭ್ ೨೭೪, ೨೮೦, ೩೨೧

ವರಾಹಮಿಹಿರ ೩೧೪

ವರುಣ ೧೪೮, ೧೪೯, ೧೫೪, ೧೫೭

ವರ್ಣಧರ್ಮ ೨೩೭, ೨೩೬, ೨೪೬

ವರ್ಣ ಸಮಾಜ ೧೬೬

ವರ್ಣಸಂಕರ ೧೬೮, ೨೪೯, ೨೪೬, ೨೩೮

ವರ್ಧನರು ೨೭೮, ೨೮೪

ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ೨೧೯, ೨೨೦

ವಲ್ಲಭಿ ೨೨೪

ವಸಿಷ್ಠ ೧೨೯, ೧೫೯

ವಸುಬಂಧು ೨೧೮

ವಸುಮತಿ ೧೭೩

ವಸುಮಿತ್ರ ೨೧೭, ೨೧೮, ೨೧೯

ವಹಾಬಿ ಚಳುವಳಿ ೫೦೯

ವ್ರತ ೧೫೮

ವಾಂಡಿವಾಕ್ಷ ೪೫೭

ವಾಕ್ಪತಿ ೩೩೧

ವಾಕಾಟಕ ೨೭೨, ೩೨೧, ೩೨೨

ವಾಗ್ಭಟ ೩೧೨

ವಾಚಸ್ಪತಿ ೩೦೭

ವಾಜಪೇಯ ೧೬೭

ವಾಜಪೇಯಿ ೨೩೬

ವಾಟ್ಸ್ ಎಂ.ಎಸ್. ೫೪, ೫೭

ವಾಮನ ಪಂಡಿತ ೪೩೪

ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತ ೧೫೬

ವಾಯು ೩೦೬, ೧೪೭, ೧೪೮, ೧೫೪

ವಾಯುಪುರಾಣ ೧೮೨

ವಾರಂಗಲ್ ೩೨೦, ೩೫೩, ೩೫೨

ವಾರಣಾಸಿ (ಬನಾರಸ್) ೧೨೨,  ೧೭೨, ೧೯೫, ೨೦೩, ೩೮೨, ೪೦೯, ೪೨೪, ೪೭೦, ೫೦೬

ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣಹರಿ ೨೨೫, ೨೨೬

ವಿಂದ್ಯಪ್ರದೇಶ ೧೧೦, ೧೧೩, ೨೭೧

ವಿಂದ್ಯಾ ೩೧, ೩೪, ೩೬, ೪೫

ವಿಂದ್ಯಾ ನವಶಿಲಾಯುಗ ೩೧, ೪೫

ವಿಕ್ರಮಶಿಲ ೩೩೭

ವಿಕ್ರಮಾಜಿತ್ ೩೫೬

ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ೩೪೨

ವಿಕ್ರಮಾಂದೇವ ಚರಿತ ೩೧೦, ೩೪೨

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ೩೦೪, ೩೨೦, ೩೫೮, ೩೫೯, ೩೬೦, ೩೬೧

ವಿಜಯ ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ ೩೫೦

ವಿಜಯಪುರ ೩೩೮

ವಿಜಯಾದಿತ್ಯ ೩೪೧

ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಾಲಯ ೩೬೧

ವಿದರ್ಭ ೩೩೪

ವಿದೇಹ ೧೩೭, ೧೪೨, ೧೬೩

ವಿನಯ ಪಿಟಕ ೨೧೮

ವಿನಯಾದಿತ್ಯ ೨೨೩, ೩೨೭

ವಿಪ್ರ ೧೬೦

ವಿಯಟ್ನಾಂ ೪೪

ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ೩೨೯, ೩೫೧, ೩೬೧

ವಿಲಿಯಂ ಇರ್ವಿನ್ ೩೮೮

ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ೧೫೬

ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಕ್ ೪೯೧, ೪೯೯

ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್‌‌ವರ್ತ್‌ ೫೧೫

ವಿಲಿಯಂ ಹಂಟ್ಸ್ ೪೯೦

ವಿಶ ೧೬೪, ೧೬೭, ೨೩೬

ವಿಶಮತ್ತ ೧೬೭

ವಿಶಾಖದತ್ತ ೧೭೮, ೨೬೯, ೩೧೧

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ೪೫೩

ವಿಶ್ವನಾಥ ೩೮೨

ವಿಶ್ವನಾಥದತ್ತ ೫೧೪

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ೫೨೪

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ೧೨೯, ೧೫೯

ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ  ೨೬೭, ೩೫೦, ೫೧೬

ವಿಷ್ಣು ೧೪೮, ೧೪೯, ೨೩೭, ೨೪೫, ೨೫೬, ೩೦೬, ೩೨೯

ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ೧೭೮

ವೀರಬಲ್ಲಾಳ ೩೪೭

ವೀರಶೈವ ೩೪೪, ೨೨೯

ವೀರಶೈವ ಪಂಥ ೨೬೪

ವುಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ಯಾಚ್ ೪೯೫

ವೃಂದಾವನ್ ೩೮೩

ವೃತ ೧೫೮

ವೃಷಭದೇವ ೨೨೧

ವೃಷಭನಾಥ ೨೧೯

ವೆಂಗಿ ೩೪೨

ವೆಂಗಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ೩೨೭, ೩೩೮, ೩೩೯

ವೆನಿಶಿಯಾ ೩೭೭

ವೆನಿಸ್ ೪೪೭

ವೆಲ್ಸ್ ೧೮೧

ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ೪೬೧, ೪೬೨, ೪೬೩

ವೇದ ೧೨೭, ೨೨೦, ೨೫೩, ೪೯೯, ೫೦೧, ೫೦೨

ವೇದಕಾಲ ೨೫೫, ೨೬೨, ೨೩೫

ವೇದಭಾಷ್ಯ ೫೦೧

ವೇದಭಾಷ್ಯ ಭೂಮಿಕ ೫೦೧, ೧

ವೇದಾಂತ ೨೫೩, ೨೬೫, ೨೬೬, ೩೦೮, ೪೯೯, ೫೨೩

ವೇಮನ ೩೬೦

ವೇಲುತುಂಬಿ ೪೬೬

ವೈಕುಂಠ ಪೆರುಮಾಳ್ ೩೩೦

ವೈದಿಕ ೩೬, ೧೨೮, ೧೨೯, ೧೩೦, ೧೩೮, ೧೫೪, ೧೫೯, ೧೬೨, ೧೬೩, ೧೬೬, ೧೭೪, ೨೩೫, ೨೩೬, ೨೩೭, ೨೫೨, ೨೫೩, ೨೫೬, ೨೬೨, ೪೨೮, ೪೪, ೫೦೨

ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆ ೧೩೭, ೧೭೩

ವೈದಿಕ ಇತಿಹಾಸ ೧೫೪

ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ೧೪೩, ೧೫೧, ೧೫೪, ೧೫೭, ೧೬೫

ವೈದಿಕ ದೇವತೆಗಳು ೧೪೪, ೧೫೮

ವೈದಿಕ ಯುಗ ೧೨೬, ೧೫೩, ೧೫೧

ವೈದ್ಯ ಸಿ.ವಿ. ೩೨೫

ವೈಶಾಲಿ ೧೭೩, ೧೭೫, ೨೦೩, ೨೧೬, ೨೧೯, ೨೮೧

ವೈಶಾಲಿ  ಪ್ರಾಂತ್ಯ ೧೭೨

ವೈಶ್ಯ ೧೩೦, ೧೩೭, ೧೩೮, ೧೩೯, ೧೪೯, ೧೬೬, ೧೬೭, ೨೩೭, ೨೭೦, ೫೨೧

ವೈಶ್ಯಮೂಲ ೨೬೯

ವೈಷ್ಣವ ೨೫೦, ೨೬೩, ೩೦೮, ೩೨೯

ವ್ಯಾಘ್ರನಖ ೪೩೭

ವ್ರಾತ್ಯರು ೧೩೯, ೧೬೩

 

ಶಂಕರದೇವ ೩೫೭

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ೨೬೭

ಶಕರು ೨೭೧, ೨೦೫, ೨೦೬

ಶಕ್ತಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ೨೬೪

ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹಣರು ೧೪೨, ೧೪೪, ೧೫೨, ೧೫೫

ಶಬರ ೧೩೯

ಶರ್ಮ ಆರ್.ಎಸ್. ೨೦೧, ೨೪೯, ೨೪೯, ೨೫೦, ೨೮೫, ೨೮೬, ೩೦೪,೩೦೫,೪೨೨

ಶರ್ಮ ಎ.ಕೆ. ೧೧೦

ಶರ್ಮ ಜಿ.ಆರ್. ೩೦

ಶಶಾಂಕ ೩೭೯, ೨೯೦, ೩೨೧, ೩೨೨, ೩೨೩, ೩೨೪, ೩೩೧

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯ ೪೮೩

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ ೪೮೯

ಶಾಂತಿನಾಥ ಪುರಾಣ ೩೧೮

ಶಾಕ್ಯರು ೧೭೩, ೨೧೦, ೨೧೩, ೨೧೫

ಶಾಕ್ಯಾಗಣ ೨೫೮

ಶಾತಕರ್ಣಿ ೨೪೬

ಶಾತವಾಹನರು ೧೯೭, ೨೦೫, ೨೦೬, ೨೦೭, ೨೦೮, ೨೧೫, ೨೨೩, ೨೪೬, ೨೪೭, ೨೪೮

ಶಾಸನ ೩೪೫

ಶಿಕಾಗೋ ಉಪನ್ಯಾಸ ೫೦೪

ಶಿಲಪ್ಪಾಧಿಕಾರಂ ೨೯೯

ಶಿಲಾಬಾಲಿಕೆ ೩೫೨

ಶಿಲಾಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೧೧೫

ಶಿಲಾಹಾರರು ೩೪೨

ಶಿವ ೨೫೬, ೨೮೨, ೨೨೮

ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ೩೧೭

ಶಿವನೇರಿಕೋಟೆ ೪೪೦

ಶಿವಾಜಿ ೩೪೫, ೩೮೭, ೪೩೫

ಶಿವಾಲಿಕ ಪರ್ವತ ೨, ೫

ಶಿಶುನಾಗ ೧೭೫, ೨೧೫, ೨೪೧

ಶೀಲಾದಿತ್ಯ ೩೨೧

ಶುಂಗರು ೧೯೭, ೨೦೧

ಶುಂಗವಂಶ ೧೮೨

ಶುಕ್ತ ೨೫೦, ೨೬೩, ೨೬೪

ಶುಕ್ಲ ೧೫೫

ಶುದ್ಧೋದನ ೨೧೦

ಶೂದ್ರ  ೧೩೦, ೧೩೭, ೧೩೮, ೧೩೯, ೧೪೯, ೧೬೬, ೧೬೭, ೧೬೮, ೧೯೭, ೨೪೧, ೨೮೧, ೩೨೬, ೩೩೯, ೫೨೧

ಶೂರಸೇನ ೧೭೨, ೧೭೬, ೨೩೫

ಶೇಖ್ ಸಲೀಂ ಬೆಸ್ತಿ ೩೬೯

ಶೇರ್‌ಖಾನ್ ೩೬೩, ೩೬೪

ಶೈವ ೨೫೦, ೨೬೩, ೩೧೬, ೩೨೯, ೩೪೪

ಶೈವ ಪಂಥ ೨೨೫, ೨೨೮, ೨೨೯, ೨೩೦

ಶೋರಾಪುರ ೧೩

ಶೋಲಾಪುರ ೪೭೬

ಶೂಂಗವಂಶ ೧೮೨

ಶ್ರಮಣ ೨೪೩

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ೨೨೩, ೨೪೧

ಶ್ರವಣರು ೧೯೦

ಶ್ರಾವಸ್ತಿ ೨೫೮, ೨೦೩

ಶ್ರೀನಗರ ೧೨೨

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ೪೬೧

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ೫೧೫, ೫೧೬

ಶ್ರೀರಾಂಪುರ ೪೫೭

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ೭, ೧೧, ೧೨, ೧೪, ೧೬, ೪೩, ೨೧೫, ೨೯೭, ೩೨೯, ೩೩೨, ೩೪೫, ೩೪೬

ಶ್ರೀವಿಜಯ ೩೧೭, ೩೪೬

ಶ್ರೀಹರ್ಷ ೩೧೨

ಶ್ರೌತಸೂತ್ರ ೧೫೫

ಶ್ಲೋಕ ೧೩೫

ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು ೨೨೯

ಶ್ವೇತಾಂಬರ ೨೬೧, ೨೨೪

 

ಷಹಜಹಾನ್ ೩೬೮, ೩೭೧, ೩೭೨, ೩೭೪, ೩೭೮, ೩೭೯, ೩೮೦, ೩೮೨, ೩೮೬, ೪೨೦, ೪೨೪, ೪೨೫, ೪೨೭, ೪೩೬

ಷಹಜಹಾನಬಾದ್ ೩೮೦

ಷಹಜಿ ಬೋನ್ಲ್ಸೆ ೪೩೪, ೪೩೬

ಷಾ ಆಲಂ ೪೫೯

ಷುಜಾ ೩೭೮, ೩೮೦

ಷೂಜಾ ಉದ್ದೌಲ ೪೫೯

ಷೇರ್‌ಷಹ ೪೧೯, ೪೨೦, ೪೨

 

ಸಂಕರ  ೧೬೯

ಸಂಕಾಲಿಯ ೧೧೮

ಸಂಗಮ್ ಯುಗ ೩೧೬, ೩೪೫

ಸಂಗಮವಂಶ ೩೫೮

ಸಂಗಮಿತ್ರ ೧೯೪

ಸಂಗನಕಲ್ಲು ೧೧೨, ೧೨೨

ಸಂಘಾರಾಮ ೩೨೯, ೩೩೦

ಸಂತಾಲರು ೪೬೭

ಸಂಬಂಧರ್ ೨೨೯, ೩೧೬

ಸಂಬಾಲ್ ೩೬೪

ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಂತ ೪೧೦

ಸಂಸ್ಕೃತ ೨೧೭, ೨೨೪, ೨೭೦, ೩೧೦, ೩೧೧, ೩೧೭, ೩೩೦, ೩೩೭, ೩೫೯, ೩೬೬

ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಸನ ೨೪೫

ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕ ೩೧೧

ಸಂಹಿತೆಗಳು ೧೫೪, ೧೫೫

ಸಟ್ಲೇಜ್ ೪೦೫

ಸಟ್ಲೇಜ್ ನದಿ ೪೬, ೪೯, ೧೨೨, ೧೫೭

ಸತಾರ ೪೬೭

ಸತಿಪದ್ಧತಿ ೩೩೩, ೩೪೨, ೩೪೨, ೩೫೭, ೨೬೦, ೪೨೭, ೪೯೯, ೫೦೭, ೫೦೮

ಸತೀಶ್‌ಚಂದ್ರ ೩೭೩, ೩೭೯, ೩೮೭, ೩೮೯

ಸತ್ಗಾಂವ್ ೪೧೫, ೪೨೪

ಸತ್ನಾಮಿ ೩೮೪, ೩೮೫

ಸತ್ಯಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶ ೫೦೧

ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ ೩೪೦

ಸಪ್ತಸಿಂಧೂ  ೧೩೨, ೧೩೬, ೧೪೨, ೧೫೭, ೧೬೦, ೧೬೪

ಸಪಾರಾ ೪೭೬

ಸಪ್ತಾಂಗ ಕಲ್ಪನೆ ೨೪೧

ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್‌ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ೪೮೨

ಸಬೋಲ್ ೪೨೪

ಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸ ೪೩೪

ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ  ೨೬೯, ೨೭೦, ೨೭೧, ೨೭೬, ೨೪೮, ೨೪೯

ಸರ್‌ದೇಸಾಯಿ ಎಸ್.ಜಿ. ೪೪೩, ೪೪೬

ಸರಸ್ವತಿ ೧೪೯, ೧೫೭, ೧೫೯, ೧೬೦, ೧೬೪

ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ೪೫, ೪೯, ೫೮, ೬೭, ೧೭೨

ಸರದೇಶ್‌ ಮುಖಿ ೪೪೨, ೪೪೩

ಸರಾಯ್ ಕೋಲ್ ೩೫

ಸರ್ಕಾರ್ ಡಿ.ಸಿ. ೨೯೦

ಸರ್ವಜ್ಞ ೩೬೦

ಸಲ್ಲೇಖನ  ೨೬೨, ೨೪೧

ಸಾಂಖ್ಯ ೨೬೫

ಸಾಂಚಿ ೧೯೨, ೧೯೬, ೨೬೯

ಸಾಂಬಾಜಿ ೩೮೭, ೪೩೫, ೪೪೩

ಸಾಕೇತ ೧೭೨, ೧೭೩

ಸಾಮದೇವ ೧೫೪

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂಚು ೨೯೧

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಚಿಂತನೆ ೪೭೯

ಸಾರ ೨೫೦

ಸಾರಗಾನ್  ೬೨, ೬೩

ಸಾರನಾಥ ೧೯೧, ೧೯೨, ೧೯೬, ೨೫೮

ಸಾಲ್ಬಯಿ ಒಪ್ಪಂದ ೪೬೨

ಸಾವರ್ಕರ್ ವಿ.ಡಿ. ೪೮೦

ಸಾಹಸಭೀಮ ವಿಜಯ (ಗದಾಯುದ್ಧ) ೩೧೭, ೩೪೩

ಸಾಹು ೪೪೫, ೪೪೬

ಸಾಳುವ ನರಸಿಂಹ ೩೫೮

ಸಿಂಘಭೂಮ್ ೪೬೭, ೧೧೨

ಸಿಂಧಿಯಾ ೪೬೨

ಸಿಂಧು  ೨೦, ೪೮, ೧೧೭, ೧೭೯, ೩೩೧, ೩೩೨, ೩೩೪, ೩೫೬, ೩೬೫, ೩೮೩, ೪೧೭, ೪೨೦, ೪೬೩

ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ೨೫, ೩೦, ೫೪, ೬೭, ೧೦೮

ಸಿಂಧುದೇಶ ೧೮೮

ಸಿಂಧುನದಿ ೨೦೬

ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆ ೨೯೯

ಸಿಂಧೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೩೫, ೧೫೬

ಸಿಕಂದರ್ ಷಾ ೩೬೪

ಸಿಕಂದರ್ ಷಾ ಲೂದಿ ೩೫೬

ಸಿಗ್ಮುರ ಬೆಟ್ಟ ೪೦೫

ಸಿದ್ಧಾಥ್ ೨೧೦

ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ೪೬೭, ೪೭೪, ೪೭೯, ೪೮೬

ಸಿರಾಜ್‌ದ್ದೌಲ ೪೨೮, ೪೫೮

ಸಿರಿಯಾ ೪೪, ೧೯೪

ಸಿರಿಯಾದ  ೧೭೮, ೧೮೦

ಸಿರೂರು ೪೭೬

ಸಿಲೋನ್  ೧೭೮, ೧೮೮, ೨೪೩, ೫೧೮

ಸುಂದರರ್ ೩೧೬

ಸುಂದರಾರ್ ೨೨೯

ಸುತನೌತಿ ೪೫೩

ಸುತ್ತಪಿಟಕ ೨೧೮

ಸುಧಾಸ ೧೨೯

ಸುಬ್ಬುರಾವ್ ೧೨೨

ಸುಮಾತ್ರ ೪೫೧

ಸುಮೇರಿಯನ್ ೫೭, ೫೯, ೮೨, ೮೫

ಸುರಕೋಡ ೫೮

ಸುರಮಾರ ೩೨೮

ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ೪೯೪

ಸುವರ್ಣಗಿರಿ ೧೮೪

ಸುಶಿಮಾ ೧೮೧

ಸೂಫಿ ೩೫೭, ೪೨೯, ೪೯೮

ಸೂರ್ಯ ೧೫೪

ಸೂರತ್ ೩೭೨, ೪೧೭, ೪೧೮, ೪೨೨, ೪೨೪, ೪೪೨, ೪೪೯, ೪೫೧, ೪೫೩, ೪೬೪

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜ್ ೫೦೬

ಸೇಂಟ್‌ಜಾರ್ಜ್‌ ೪೫೨

ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ೩೪೭

ಸೆಗ್ಮಂಟರಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ೨೯೦, ೨೯೧

ಸೆಲ್ಯೂಕಸ್ ೧೭೮, ೧೮೦, ೨೪೦

ಸೇನ್ ಎಸ್.ಎನ್. ೪೮೦

ಸೇನ್ ಎಸ್.ಬಿ ೪೭೩

ಸೇಲಂ ೧೧೨

ಸೇವುಣರ ರಾಣ್ಯ

ಸೇವುಣರು ೩೨೦, ೩೪೨, ೩೪೮, ೩೫೧, ೩೫೨

ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ೫೧೦

ಸೈತ್ ಕೋಟ್ ೪೧೧

ಸೈಬೀರಿಯಾ ೧೧

ಸೈಯದ್ ಆಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ೫೦೧, ೫೧೨

ಸೈಯ್ಯಿದ್ ೩೫೬, ೩೯೭, ೩೯೮

ಸೋನ್ ೮, ೧೨

ಸೋನಾರ್ ಗಾಂವ್ ೪೧೭

ಸೋಪಾದ ೨೪೬

ಸೋಮ ೧೩೧, ೧೩೨, ೧೪೬, ೧೪೭, ೧೫೦, ೧೫೪

ಸೋಮನಾಥಪುರ  ೩೫೨

ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕುಲೋತ್ತುಂಗ ೩೪೧

ಸೋಪಾರ ೫೮

ಸೋವಿಯತ್ ೧೦೦

ಸೋಳಾಂಕಿಗಳು ೨೮೪

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ೮೨, ೮೩, ೧೦೪, ೨೯೭, ೩೨೧, ೩೩೪, ೪೬೬

ಸ್ತಂಭಶಾಸನ  ೧೯೬

ಸ್ತುತಿಗಳು ೧೫೪

ಸ್ಟೈನ್ ೪೪೮, ೪೪೯, ೪೫೦

ಸ್ಮೃತಿ ೨೯೯

ಸ್ಮೃತಿಕಾರರು  ೩೦೧

ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ಣಯ ೪೯೦

ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವತೆಗಳು ೧೪೮, ೧೪೯

ಸ್ಟ್ರಾಬೊ ೧೭೮

ಸ್ಥಾಣೀಶ್ವರ ೩೨೧, ೩೨೨

ಸ್ವಾಟ್ ನವಶಿಲಾಯುಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೩೫

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ೫೦೨, ೫೦೫

ಸ್ಮಿತ್ ವಿ.ಎ.೩೨೬, ೩೪೦, ೩೬೬, ೪೪೩

 

ಹಂಪಿ ೩೫೧, ೩೬೧

ಹಜಾರರಾಮ ದೇವಾಲಯ ೩೬೧

ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ೪೬೭

ಹರಪ್ಪ ೫೫, ೫೭, ೧೩೫

ಹರಿಯಾಣ ೫೫, ೧೦೭, ೧೩೭, ೧೬೨, ೨೯೩, ೪೬೭

ಹರಿವಂಶ ೩೪೦

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಥೆ ೩೧೨

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಮುಖರ್ಜಿ ೪೯೩

ಹರಿಸೇನ್ ೨೭೬, ೩೪೦

ಹರಿಹರ ೩೫೮

ಹರ್ಷ ೧೪೦

ಹರ್ಷಚರಿತ್ರೆ ೨೭೮, ೨೮೪

ಹರ್ಷಗುಪ್ತ ೩೨೨

ಹರ್ಷವರ್ಧನ ೨೧೫, ೨೧೮, ೨೭೮, ೨೭೯, ೨೮೧, ೨೮೨, ೨೮೩, ೨೮೪, ೩೨೨, ೩೨೩, ೩೨೪, ೩೨೫, ೩೨೭, ೩೩೧, ೩೩೩

ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ೬೮, ೧೩೭, ೧೬೩, ೨೦೩

ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ೧೭೨

ಹಳೇಬೀಡು ೩೫೨

ಹಳೇ ಶಿಲಾಯುಗ ೧೯

ಹಳ್ಳೂರು ೧೨೨

ಹಾತಿಗುಂಫ ೧೭೬

ಹಾನಗಲ್ಲು ೩೪೯

ಹಾಲೆಂಡ್ ೪೪೯, ೪೫೦

ಹಿಂದು ೩೪೦

ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಭಕ್ತ ೪೯೩

ಹಿತೋಪದೇಶ ೩೩೨

ಹಿಮಾಚಲ ೪೩

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ೩೬೯

ಹಿಮಾಲಯ ೧೧೦, ೧೩೨, ೧೭೨, ೧೭೮, ೧೯೫

ಹಿಮಾಲಯ ಶಿಖರ ೫೨೧

ಹೀನಯಾನ  ೨೫೩, ೨೫೯, ೨೬೦, ೨೬೧, ೩೨೯, ೨೧೭

ಹೀರತ್  ೩೭೫

ಹುಮಾಯೂನ್ ೩೬೩, ೩೬೪, ೩೬೬

ಹೂಣರು ೨೭೪, ೨೭೮, ೨೭೯, ೩೨೧

ಹೂಗ್ಲಿ ೪೧೫, ೪೧೭, ೪೦೯, ೪೨೪, ೪೫೩

ಹೆದ್ದೊರೆ ೩೪೯

ಹೆಮುಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ೩೨

ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ೧೧೨

ಹೇಮಚಂದ್ರ ೩೧೨

ಹೇಮಾದ್ರಿ ೩೪೯

ಹೇಮು ೪೩೦

ಹೇಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ೪೬೨

ಹೈದರಾಬಾದ್ ೨೦೯, ೪೩೨, ೪೫೫, ೪೮೮

ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮ ೪೬೦, ೪೬೧, ೪೬೩

ಹೈದರಾಲಿ ೪೬೦, ೪೬೧

ಹೊನ್ನಾವರ ೪೪೮

ಹೊಯ್ಸಳ ೨೮೪, ೩೨೦, ೩೪೨, ೩೪೯, ೩೫೦, ೩೫೧, ೩೫೨

ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ೩೪೨

ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ೩೫೨

ಹೋಮ್ಸ್ ಟಿ.ಆರ್. ೪೭೨

ಹೋಮೋ ಎರಗ್ಯಾಸ್ಟರ್ ೩

ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟೆಸ್ ೩, ೪, ೫, ೬, ೭, ೮, ೯, ೧೦, ೧೪

ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಸಿಪಿಯನ್ಸ್ ೨, ೮, ೯

ಹೋಮೊ ಹೆಬಿಲಿಸ್ ೪, ೫, ೮, ೪೩

ಹ್ಯೂಗೋ ವಿಂಕ್ಲರ್ ೧೨೭

ಹ್ಯೂಯೆನ್‌ತ್ಸಾಂಗ್ ೨೧೬, ೨೧೯, ೨೭೧, ೨೭೯, ೨೮೦, ೨೮೧, ೨೮೨, ೨೯೩, ೨೯೫, ೨೯೭, ೨೯೮, ೩೦೩, ೩೨೩, ೩೨೪, ೩೨೫, ೩೨೬, ೩೨೯, ೩೩೦