೧. ಬಿಪನ್‌ ಚಂದ್ರ, ಅಮಲೇಶ್‌ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಬರುಂದೆ, ೧೯೮೫. ಫ್ರೀಡಂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್‌, ನವದೆಹಲಿ.

೨. ಬಿಪನ್‌ ಚಂದ್ರ, ಮೃದುಲಾ ಮುಖರ್ಜಿ, ಆದಿತ್ಯ ಮುಖರ್ಜಿ, ಸುಚೇತನ ಮಹಾರಾಜನ್ ಕೆ. ಎನ್‌. ಪಣಿಕ್ಕರ್‌, ೧೯೮೭. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಫಾರ್ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್೧೮೫೭೧೯೪೮, ನವದೆಹಲಿ.

೩. ಸುಮಿತ್‌ ಸರ್ಕಾರ್‌, ೧೯೯೫ (೧೯೮೩). ಮಾಡರ್ನ್ಇಂಡಿಯಾ, ನವದೆಹಲಿ.