೧. ಗೈಲ್‌ ಒಮ್‌ವೆಟ್‌, ೧೯೭೬. ಕಲ್ಚರಲ್ರಿವೋಲ್ಟ್ಇನ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ಸೊಸೈಟಿ ನಾನ್ಬ್ರಾಹ್ಮೀಣ್ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ೧೮೫೦೧೯೩೫, ಪೂನಾ: ಎಸ್‌. ಎಸ್‌. ಇ. ಟಿ.

೨. ಘುರ್ಯೆ ಜಿ. ಎಸ್‌. ೧೯೫೦. ಕಾಸ್ಟ್ಎಂಡ್ರೇಸ್ಇನ್ಇಂಡಿಯಾ, ಬಾಂಬೆ : ಪಾಪ್ಯೂಲರ್‌ ಬುಕ್‌ ಡಿಪೋ.

೩. ಬಿಪನ್‌ ಚಂದ್ರ, ಅಮಲೇಶ್‌ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಬರುಂದೆ, ೧೯೮೫. ಫ್ರೀಡಂ ಸ್ಟ್ರಗಲ್‌, ನವದೆಹಲಿ.

೪. ಬಿಪನ್ ಚಂದ್ರ, ಮೃದುಲಾ ಮುಖರ್ಜಿ, ಆದಿತ್ಯ ಮುಖರ್ಜಿ, ಸುಚೇತನ ಮಹಾಜನ್‌, ಕೆ. ಎನ್‌. ಪಣಿಕ್ಕರ್‌, ೧೯೮೭. ಇಂಡಿಯಾಸ್ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಫಾರ್ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್೧೮೫೭೧೯೪೭, ನವದೆಹಲಿ.

೫. ಸುಮಿತ್‌ ಸರ್ಕಾರ್‌, ೧೯೯೫ (೧೯೮೩). ಮಾಡರ್ನ್ಇಂಡಿಯಾ, ನವದೆಹಲಿ.