೧. ಇರ್ಷಿಕ್‌ ಯುಗಿನಿ ಎಫ್‌., ೧೯೮೬. ಟಮಿಳ್ರಿವೈವಾಲಿಸಂ ಇನ್೧೯೩೦ಸ್‌, ಮದ್ರಾಸ್‌

೨. ಇರ್ಷಿಕ್‌ ಇ. ಎಫ್. (ಸಂ), ೧೯೬೯. ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ಎಂಡ್ಸೋಷಿಯಲ್ಕಾನ್ಪ್ಲಿಕ್ಟ್ಇನ್ಸೌತ್ಇಂಡಿಯಾ ನಾನ್ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣ್ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಆಂಡ್ಟಮಿಳ್ಸೆಪರೇಟ್೧೯೧೬೧೯೨೯, ಬಾಂಬೆ : ಓ. ಯು. ಪಿ.

೩. ಕೆನ್ನಿತ್‌ ಜೋನ್ಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ೧೯೯೪. ಸೋಷಿಯೋರಿಲೀಜಿಯಸ್ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಇನ್ಬ್ರಿಟಿಷ್ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ: ಕೇಂಬ್ರೀಡ್ಜ್‌ ಯೂನಿರ್ವಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್‌.

೪. ಗೀತ ವಿ. ರಾಜದುರೈ, ೧೯೯೮. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನ್ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣ್ಮಿಲೇನಿಯಂ ಫ್ರಮ್ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಸ್ಟು ಪೆರಿಯಾರ್, ಕಲ್ಕತ್ತ : ಸಾಮ್ಯ.

೫. ಗೈಲ್‌ ಒಮ್‌ವೆಟ್‌, ೧೯೯೪. ದಲಿತ್ಸ್ಎಂಡ್ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ರೆವಲ್ಯೂಷನ್‌, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಎಂಡ್ದಲಿತ್ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಇನ್ಕಲೋನಿಯನ್ಇಂಡಿಯಾ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ: ಸೇಜ್‌.

೬. ಗೈಲ್‌ ಒಮ್‌ವೆಟ್‌, ೧೯೭೬. ಕಲ್ಚರಲ್ರಿವೋಲ್ಟ್ಇನ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಾನ್ಬ್ರಾಹ್ಮೀಣ್ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ೧೮೫೦೧೯೩೫, ಪೂನಾ : ಎಸ್‌. ಇ. ಟಿ.

೭. ಘುರ್ಯೆ ಜಿ. ಎಸ್‌. ೧೯೫೦. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಎಂಡ್ರೇಸ್ಇನ್ಇಂಡಿಯಾ, ಬಾಂಬೆ : ಪಾಪ್ಯೂಲರ್‌ ಬುಕ್‌ ಡಿಪೋ.

೮. ಧನಂಜಯ್‌ ಖೀರ್‌, ೧೯೬೪. ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ಫುಲೆ ಫಾದರ್ಆಫ್ಅವರ್ಸೋಷಿಯಲ್ರೆವಲ್ಯೂಷನ್‌, ಬಾಂಬೆ: ಪಾಪ್ಯೂಲರ್‌.

೯. ದೀಪಂಕರ್‌ ಗುಪ್ತ, ೨೦೦೦. ಇಂಟರೋಗೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟಾಂಡಿಂಗ್ಹೈರಾರ್ಕಿ ಎಂಡ್ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಇನ್ಇಂಡಿಯನ್ಸೊಸೈಟಿ, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ : ಪೆಂಗ್ವಿನ್‌.

೧೦. ಬಲರಾಮ್‌ ಎಂ., ೨೦೦೦. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು, ಬೆಂಗಳೂರು : ಸಪ್ನಾ

೧೧. ರಾಬರ್ಟ್‌ ಹಾರ್ಡ್‌ ಗ್ರೇವ್‌ ಎಲ್‌., ೧೯೬೫. ದಿ ಪ್ರಾವಿಡನ್ಸ್ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಬಾಂಬೆ: ಪಾಪ್ಯೂಲರ್‌

೧೨. ರಾಬರ್ಟ್‌ ಹಾರ್ಡ್‌ ಗ್ರೇವ್‌ ಎಲ್‌., ೧೯೭೯. ಎಸ್ಸೇಸ್ಇನ್ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಸೋಷ್ಯಾಲಜಿ ಆಫ್ಸೌತ್ಇಂಡಿಯಾ, ಡೆಲ್ಲಿ : ಉಷಾ.

೧೩. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಎಂ. ಎನ್‌., ೧೯೭೨. ಸೋಷಿಯಲ್ಚೇಂಜ್ಇನ್ಮಾಡರ್ನ್ಇಂಡಿಯಾ, ಬಾಂಬೆ : ಓರಿಯೆಂಟ್‌ ಲಾಂಗ್‌ಮನ್‌.