೧. ಮಹಮದ್ ರಷೀದ್, ೨೦೦೮. “ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಸ್‌ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್,” ದಿ ಹಿಂದೂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೦.

೨. ಆಲ್ಬರ್ಟ್‌ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ, ೧೯೮೪. ಜಿನ್ನಾ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಯು.ಎಸ್.ಎ., ಆಕ್ಸಫರ್ಡ್‌ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲ ಪ್ರೆಸ್.

೩. ಬೀಕು ಪರೇಕ್, ೨೦೦೭, ಗಾಂಧಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌: ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್.

೪. ಮಲ್ಲಿಕ್ ಹಫೀಜ್, ೨೦೦೧. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಫೌಂಡರ್ಟಿ ಯಾಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಟುಡೆಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿಸ್, ಯು.ಎಸ್.ಎ: ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್‌ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್.

೫. ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ, ೨೦೦೮, “ದಿ ಎನಿಗ್ಮಾ ಆಫ್ ಎಂ.ಎ. ಜಿನ್ನಾ,” ದಿ ಹಿಂದೂ, ಆಗಸ್ಟ್ ೩೧.

೬. ಹಸನ್‌ಸರೂರ್, ೨೦೦೮. “ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಎಬೌಟ್‌ನ್ಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ,” ದಿ ಹಿಂದೂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧.