೧. ಎಲೆನಾಲ್ ಝೆಲೋಟ್, ೧೯೫೨, ಫ್ರಮ್ ಅನ್‌ಟಚೇಬಲ್ ಟು ದಲಿತ್ ಎಸ್ಸೇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್, ನವದೆಹಲಿ

೨. ಕುಬೇರ್ ಡಬ್ಲು. ಎನ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್: ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ, ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಶಿಂಗ್ ಹೌಸ್.

೩. ಗೋರೆ ಎಂ.ಎಸ್. ೧೯೯೩, ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸೇಜ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್.

೪. ಧನಂಜಯ ಖೀರ್, ೧೯೬೨. ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್: ಲೈಫ್‌ಆಂಡ್ ಮಿಷನ್, ಬಾಂಬೆ: ಪಾಪ್ಯೂಲರ್ ಪ್ರಕಾಶನ.

೫. ಲೋಖಂಡೆ ಜಿ.ಎಸ್. ೧೯೭೭, ಭೀಮರಾವ್ ರಾಮ್‌ಜೀ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್: ಎ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ, ನವದೆಹಲಿ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್.