೧. ನಂಬೂದಿರಿಪಾಡ್, ಇ.ಎಂ.ಎಸ್., ೧೯೬೮, ಕೇರಳ: ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಟುಡೇ, ಟುಮಾರೋ, ಕಲ್ಕತ್ತ.

೨. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ (ಸಂ), ೧೯೮೮, ಕೇರಳ ಥ್ರೂ ದಿ ಏಜಸ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಸ್, ಗವರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ.

೩. ವನಜ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ೧೯೮೧, ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಗ್ರೇಶನ್: ಎ ನ್ಯೂ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರಿಟೇಶನ್, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ.

೪. ಸಾಮ್ಯೂಲ್‌ವಿ. ಥಾಮಸ್, ೧೯೭೭, ವನ್‌ಕಾಸ್ಟ್‌, ವನ್‌ರಿಲಿಜನ್, ವನ್ ಗಾಡ್; ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು, ನ್ಯೂಡೆಲ್ಲಿ; ಸ್ಟೆರ್ಲಿಂಗ್,