೧. ಅರ್ಜುನ ದೇವ (ಸಂ), ೧೯೯೬. ಜವಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಹೋರಾಟದ ವರ್ಷಗಳು, ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು, ನವದೆಹಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ.

೨. ಅರುಣ್ ಘೋಷ್, “ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಮರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂ ಆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಂ,” ಮ್ಯಾನ ಆಂಡ ಡೆವಲಪಮೆಂಟ್ ಸಂ.xvi ನಂ.೩.

೩ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಎ.ಪ್., ೧೯೭೨. ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು.

೪. ಸುಕ್ ಮೋ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ೧೯೮೯. ಡೆವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದೆಹಲಿ, ಆಕ್ಸಫರ್ಡ.