೧. ಡೇವಿಡ್ ಅರ್ನಾಲ್ಡ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳನಾಡು: ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯ, ೧೯೧೯-೧೯೩೭, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ.

೨. ನಂಬಿ ಕೆ.ವಿ. ೧೯೮೦, ತಮಿಳ್ ರೆನೈಸಾನ್ಸ್ AND ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸಂ, ಮಧುರೈ.

೩. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಿ. ೧೯೮೭. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ AND ದಿ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಮೂಮಮೆಂಟ, ಮದ್ರಾಸ್.

೪. ಸುಮತಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ೧೯೯೭. ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗ್: ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿವೋಶನ್ ಇನ್ ತಮಿಳನಾಡು, ೧೮೯೭-೧೯೭೦, ಕ್ಯಾಲಿಪೋರ್ನಿಯಾ.