೧. ಅಲ್ಲೂರಿ ಸೀತಾರಾಮರಾಜು, ೧೯೯೯. ಪದೌಲ್ ರಾಮರಾವ್, ವಿಶಾಲಾಂಧ್ರ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್.

೨. ಆಂಧ್ರುಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಚರಿತ್ರೆ, ೧೯೮೮. ವಿಶಾಲಾಂಧ್ರ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್.

೩. ಕೃಷಾರಾವು ವೈ.ವಿ. (ಸಂ), ೧೯೯೮. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರವೇಶ್ ದಾತು, ವಿಶಾಲಾಂಧ್ರ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್.

೪. ರಾವಿ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ೧೯೯೭, ವೀರ ತೆಲಂಗಾಣ, ಹೈದರಾಬಾದ್: ವಿಶಾಲಾಂಧ್ರ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್.

೫. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದ್ವಾ,ನಾ.,೧೯೯೮, ತೆಲಗು ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್: ವಿಶಾಲಾಂಧ್ರ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್.