ಕುರುಳ ಕಾಷ್ಠಂಗಾಕರೆನ ಹವ
ಣಱಿದು ಸತ್ಯಂಧರನು ಮಂತ್ರೀ

[1] [2]ಶ್ವರನ ಮಾಡಿದ ತೆಱನ ವಿವರಿಸಿದನು ಮಿನೀಶ್ವರನು[3]

ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳೀ ಪ್ರಕಾರದಿ
ವರನೃಬಾಗ್ರಣಿಯೆನಿಪ ಸತ್ಯಂ
ಧರನ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಮಂತ್ರಿವರ್ಗಗಳ
ಗಪಱೆದು ಕಾ[4]ಷ್ಠಂಗಾರಕನ ವಿ
ಸ್ತರದಿ ಸಚಿವನ ಮಾಡಿ ತಾ ಸುರ
ಸ್ತರದಿ ಸಚಿವನ ಮಾಡಿ ತಾ ಸುರ
ಪುರಕೆ ಸರಿದನು ಕುಜನಸಂಗದೊಳುಂಟೆ ಸುಖವೆಂದ ೧

ಎನಲು ಮಗಧ ನೃಪಾಲ ಗೌತಮ
ಮುನಿಗೆ ತಾನಿಂತೆಂದ ಪರಿಣತ
ನೆನಿಪ ಸತ್ಯಂಧರನು ಕಾಷ್ಠಂಗಾರನೆಂಬವಗೆ
ಅನುಚಿತದಿ ಮಂತ್ರೀಶಪಟ್ಟವ
ನನುಕರಿಸಿ ಪಾಲಿಸಿದನೇಕಾ
ತನ ಸುವೃತ್ತಾಂತವನ ತಿಳುಹೆನೆ ಮುನಿಪನಿಂತೆಂದ   ೨

ಅರಸ ಕೇಳಾ ತೆಱದಿ[5] ಸತ್ಯಂ[6] ಧರನು ರಾಜ್ಯಾಂಗನೆಯ ಭೋಗಿಸು
ತಿರಲು ನಗರಾಂತರದಿ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನಿವ ತಾನು
ನಿರುತದಿಂದಡುಗಬ್ಬ ತಂದಾ
ಪುರದೊಳಗೆ ವಿಕ್ರಯಿಸಿ ತನ್ನನು
ಹೊರೆದುಕೊಳುತಿಹನೀ ಪರಿ[7]ಯೊಳ[8]ತಿ ಕಷ್ಟವೃತ್ತಿಯಲಿ          ೩

ಒಂ[9]ದು ದಿನ[10] ಘನಕಾಷ್ಠಭಾರವ
ನೊಂದಿ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ಹಱುವದಿ
ತಂದು ವೇಶ್ಯಾರತ್ನ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಮಂದಿರದ
ಮುಂದಿಱುಹಿ ಬೇಸಗೆಯ ಬಿಸಿ[11]ಲೊಳು[12] ಬೆಂದುಡು[13]ಗೆ ಹೊ೪ಯ್ವಳ್ಳೆಯ[14]ಲಿ ಕರಿ
ಗಂದಿ ತಾಳಿಗೆಯೊ[15]ಣಗಿ ಕುಸಿದಿರ್ದನು ಕುಚೇಷ್ಟೆಯಲಿ ೪

ಚತುರವಿಟನ[16] ಸಮೇತ ಪದ್ಮಾ
ವತಿ[17] ಸುಹರ್ಮ್ಯ[18]ದೊಳಿ೮ರ್ದು ನೆಱೆದಾ
ವತಿಬಡುತ್ತಳವಱೆರ್[19] ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರಕನ ಕಂಡು
ಕ್ಷತಿಯೊಳಿವನಂ[20]ತಿಲ್ಲ ಬಿಡದ
ದೃತಿ [21]ಬಡು[22]ವ ನರನೆಂದು ವಿಟಗಗ
ದ್ಭು[23]ತದಿ ತೋಱೆಸಲಣಕದಿಂ ಸತಿಗೆಂದನವ ನಗುತ   ೫

ಇಂದು ಮುಖಿ ಕೇಳ್ ನಿನ್ನ ವರಿಸಲು
ಬಂದನಿವನೆನೆ [24]ಛಿ! ಪೊಯೆ ಥೂ ಥೂ[25] ಎಂದು ಮನದಲಿ ಹೇಸಿ ಕಾಂತನ[26] ಜಱೆದು ತಾನಿವನ
ಹೊಂದುವುದಱೆಂದುರಿಯೊಳೊಂದುವು[27] ದೆಂ[28]ದವನನಣಕಿ[29]ಸುತ[30] ಸತಿ ಹಲ
ವಂದದಲಿ ಜಱೆದವನ ಮೇಲುಗುಱೆದಳು ನಸುನಗುತ  ೬

ತರುಣಿ ಜಱೆದೀ ಪರಿಯೊಳಿನಿ[31]ಯನ
ಕರತಳವ ಹೊಯ್ದಣಕದಲಿ ನಗು
ತಿರಲು ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರದ ಕೇಳಿದು ನಾಚಿ ಮನನೊಂದು
ಮಱುಗಿ ವಾಸಿಯೊಳಿವಳ ನಾನಾ
ತೆಱದಿ ಭೋಗಿಸಬೇಕೆನು[32]ತ ಕಾ
ತರಿಸಿ ತನ್ನಯ ಮನದೊಳಾಳೋಚಿ[33]ಸಿದನಾ ವಿಧವ   ೭

ವನಿತೆಗೊತ್ತೆ ಸಹಸ್ರಕಾಂಚನ
ವ[34]ನಿತನಾರ್ಜಿಸಲರಿದು ತಾನೊಂ
ದನುವಿನಲಿ ಕೂಡುವೆನೆನುತ ನಿಶ್ಚೈಸಿ ಕಾಷ್ಠಗಳ
ದಿನಕೆ ನಾಲ್ಕೈದಾ[35]ಱು ಬಾರು
ಬ್ಬಿನಲಿ[36] ತಂದವ ಮಾಱೆ ಪೊಂಗಳ
ನನುನಯದಿ ಸಂವ[37]ರಿಸುತಿರ್ದ[38]ನು ಹಲವು ಕಾಲದಲಿ ೮

ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳೊಂದು ದಿನವಾ
ಪುರದ ಚೈತ್ಯಾಲಯದಿ[39] ಗುರುಗಳ
ಹೊರೆ[40]ಯೊಳುರು[41]ಭವ್ಯಾಳಿ ಬಹುವಿಧದಿಂ[42]ದಣು[43]ವ್ರತವ
ಸುರು[44]ಚಿರದಿ ಕೆಯ್ಕೊಳಲು ವಿಸ್ಮಯ
ತರದಿ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನಲ್ಲಿಗೆ
ಭರದಿ ಬಂದಾ ಮುನಿಗಳಡಿಗಳಿಗೆಱಗಿ ತಾ ನುಡಿದ       ೯

ಮುನಿಪ ಕೇಳ್ ತನಗೊಂದು ಸುವ್ರತ
ವನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಕಾಯಬೇಕೆಂ
ದೆನಲು ನಗುತಾ ಮುನಿಗಳೀ ವ್ರತವಾರು ನೀನಾರು
ಅನುಕರಿಸ[45]ದದು ಬೇಡ ಹೋಗೆಂ
ದೆನಲು ಮುನಿಗಳು ನೆನೆದು ನುಡಿದರ[46] ನು[47]ನಯದಲಿ [48]ಸತ್ಕೃಂ[49] ಪೆಯೊಳಾತಗೆ ತಕ್ಕ ಸುವ್ರತವ        ೧೦

ಸುತನೆ ನೀ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನದಲಿ[50] ಸತಿಯ ಹೊದ್ದಲು ಬೇಡವಿ[51]ದು ಸು
ವ್ರತವ[52]ನುಲ್ಲಂಘಿಸದೆ [53]ನಡೆಸುವುದೆಂದು[54] ಕರು[55]ಣದಲಿ
ಯತಿಗಳಱುಹೆ ಹಸಾದವೆಂದಾ
ಶ್ರುತ ಮುನೀಶರಿಗೆಱಗಿ ಬೇಱ್ಕೊಂ
ಡತಿ ಮುದದಿ ಮರ[56]ಳಿದನು ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನಾಲಯಕೆ   ೧೧

ಕೆಲವು ಕಾಲಕೆ ಕಟ್ಟಳೆಯ ಪೊಂ
ಗಳನು ನಿಖಿಲೋಪಾಯದಿಂದವೆ[57] ಗಳಿಸಿ [58]ಬುಧರಿಂ[59] ಸಕಲಕಲೆಗಳನಱೆದು ವಿಟವಂತವ
ತಿಳಿದು [60]ವಿವಿಧ[61] ಸುಗಂಧಸಹಿತ
ಗ್ಗಳನು ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಮನೆಗೆಂ
ದೆಳಸಿ ಬರಲನುಗೈದು ಕೆಯ್ಗೆಯ್ದನು ವಿಳಾಸದಲಿ          ೧೨

ಧರಿಸಿದನು ಚೀನಾಂಬರವನಾ
ಭರಣಗಳ ತಾಳ್ದೆಸೆವ ಪುಗಳ
ತುಱುಬಿ ಸಾದು ಜವಾಜಿ[62] ಗಂಧವ ಲೇಪನಂಗೆಯ್ದು
ಬೆರಸಿ ಹಡಪದ ಬಾಲನೆಯ್ತರು
ತಿರುಹುತಲಿ ನಟನೆಯಲಿ ಗಣಿಕೆಯ ಮನೆಗೆ ನಡೆತಂದ ೧೩

ಬಂದು ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ದೋ[63]ರದಿ
ಹೊಂದಿಸಿಹ[64] ಹೊಂಗಂಟೆಯನು ಸಾ
ನಂದ[65]ದಲಿ ದನಿಗೆಯ್ಯೆ ಚೀಟಿಯರಾಗಳೆಯ್ತಂದು
ಇಂದು ಮುಖಿಗೊತ್ತೆಯನು ಕೊಂಡೊಲ
ವಿಂದಲಾತನ ಕರೆಸಲವನಾ
ಮಂದಿರದ[66] ರಚನೆಯ ವಿಳಾಸವ ಹೊಕ್ಕನಱ್ತೆ[67]ಯಲಿ   ೧೪

ಲಲನೆ ಕ[68]ಳೆ ಕಪ್ಪ[69]ರದ ಕಸವನು
ತ[70]ಳಿ ಸುಗಂಧೋದಕವನ[71] ಗಿಲ[72] ಹೊಗೆ
ಗೊಳಿಸು ನಗದೊ[73]ಲಿದಿಕ್ಕ ಮುತ್ತಿನ ರಂಗ[74]ವಲ್ಲಿ[75]ಯನು
ಬೆಳಗು ಮಣಿದೀಪವನು ತೊಡಿಗೆಯ
ನಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೆಂಬ ಚೇಟಿಯ[76]ರುಲುಹ[77]ನಾಲಿಸುತೋವರಿಗೆ ಬರುತಿರ್ದನೊಲವಿನಲಿ            ೧೫

ಗಿರಿಶನಟ್ಟಿದನೊ[78]ತ್ತೆಗೆಂ[79]ದೇ
ಪೆ[80]ಱೆಯ[81]ನೋಹಿ[82]ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಜ್ರವ
ಸುರಪ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದನಜ ಕುಂಡಲವ ಹರಿಮಣಿಯ
ವರುಣ ಹಾರವ [83]ತಂದ[84] ನೊತ್ತೆ[85]ಗೆ
ಕರೆವೆನಾರುವನಕ್ಕ ಬೆಸಸೆಂ
ದಱುಹುತಿಹ ದೂತಿಯ ನುಡಿ[86]ಯನಾ[87]ಲಿಸುತ ಬರುತಿರ್ದ         ೧೬

ಲಲಿತ ಚಿತ್ರದ [88]ರಂಗ[89]ದೋವರಿ
ಯೊಳಗೆ ಕುಸುಮದ ಹರಹಿನಲಿ ಮೆಱೆ
ವಲಘುಮಣಿಮಂಚವನು ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ಸಾರ್ದಿರಲು
ಲಲನೆಯ ಮೃದುಗೀತ ಶುಕ ಕೋ
ಕಿಲ ಮರಾಳಾ[90]ಲಾಪಗಳ [ಮನ] ವೊಲಿದು ಕೇಳುತ್ತಿರಲು ರವಿಯಸ್ತಾದ್ರಿಗೆಯ್ತಂದ[91]          ೧೭

ಜಲಜ ಮುಕುಳಿತವಾಗೆ ಚಕ್ರಂ
ಗಳು ವಿಶೋಕಮನೆಯ್ದೆ ನೀಲೋ
ತ್ಪಳ ವಿಕಾಸಮನೆಯ್ದೆ ತಾರೆಗಳಂಬರದೊ[92]ಳೊಗೆಯೆ
ಅ[93]ಲರ[94]ಬಾಣವ ಚಕ್ರವೋ ಸ
ಲ್ಲಲಿತ ಪೂರ್ವದಿಶಾಂಗನಾ[95]ಕುಂ
ಡಲವೊ[96] ತಾನೆನಲು[97] ದಯಿಸಿದ[98] [99]ಶಶಿ[100] ಮೂಡಣ[101] ದ್ರಿಯಲಿ           ೧೮

ಆ ಮಹಾಚಂರೋದಯದೊಳಾ
ಕಾಮಿನಿಯೊಳೊಡಗೂಡಲೆಂದಿರೆ
ಭಾಮೆ[102]ಯೋರ್ವಳು ಬರಲು ನಿಮ್ಮಯ ಮನೆಯೊಳಿಂ[103]ದೀಗ
ಈ ಮಹೋತ್ಸವ[104]ವೇನೆ[105]ನ[106]ಲ್ಕ ಭಿ[107] ರಾಮ ಪೌರ್ಣ[108]ಮಿ ಪರ್ವವಿಂ[109]ದೆಂ
ದಾ ಮೃಗಾಕ್ಷಿಗೆ ತಿಳುಹಿದರು ಚೇಟಿಯ[110]ರು ನ[111]ಲವಿನಲಿ           ೧೯

ವನಿತೆಯರು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನವೆಂ
ದೆನಲು ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನಂತಾ
ಧ್ವನಿಯ ಕೇಳಿದು ಮನ[112]ದೊಳ[113]ತಿ ಸಂತೋಷಬಟ್ಟಂದು
ಮುನಿಗಳಿತ್ತಾ ವ್ರತವು ಕೆಡ[114]ದಂ
ತನುಕರಿಸಿತಿದು ದೈವವುಂಟೆನ
ಗೆನುತಲಾತನು ಮನದೊಳಾಲೋಚಿಸಿದ ಹರುಷದಲಿ       ೨೦

[1] ತ್ರಿಯ (ಜ, ಮ)

[2] ಗೆಱರ ವಿವರಿಸಿದನು ಮಿನಿನಾಥ (ಜ), ತೆಱನನು ವಿವರಿಸಿದನು ಮುನಿನಾಥ (ಮ)

[3] ಗೆಱರ ವಿವರಿಸಿದನು ಮಿನಿನಾಥ (ಜ), ತೆಱನನು ವಿವರಿಸಿದನು ಮುನಿನಾಥ (ಮ)

[4] ಕ (ಜ)

[5] x (ಜ)

[6] ತ್ಯ (ಮ)

[7] ಯಲ (ಜ, ವಂ)

[8] ಯಲ (ಜ, ವಂ)

[9] ದಿನದಿ (ಮ)

[10] ದಿನದಿ (ಮ)

[11] ಲಲಿ (ಮ)

[12] ಲಲಿ (ಮ)

[13] ಡ (ಮ)

[14] ಯ್ವೆಳ್ಳೆಯ (ಮ), ಯ್ವಳಿ (ಜ)

[15] ವೊ (ಜ, ಮ)

[16] ನು (ಜ, ಮ)

[17] + ಯು (ಜ)

[18] ದಲಿ (ಜ, ಮ)

[19] ದ (ಮ)

[20] ನಿಂ (ಪ)

[21] ಪಡು (ಜ), ಬಡ (ಮ)

[22] ಪಡು (ಜ), ಬಡ (ಮ)

[23] ದ್ಭ (ಜ)

[24] ಥಿ ಪೊಯೆ ಥೂ (ಜ), ದೆವೋಯೆನ ಥೂ (ಮ)

[25] ಥಿ ಪೊಯೆ ಥೂ (ಜ), ದೆವೋಯೆನ ಥೂ (ಮ)

[26] x (ಜ)

[27] ವೆ (ಮ), ವ (ಜ)

[28] ನೆಂ (ಮ)

[29] ಸಿಲು (ಮ)

[30] ಸಿಲು (ಮ)

[31] ನೆ (ಜ, ಮ)

[32] ನ್ನು (ಜ)

[33] x (ಜ)

[34] ದ (ಜ, ಮ)

[35] [ಱೆನಿಪ ಸೂಱೆನಲಿ] (ಪ), ರುಬ್ಬಿನಲಿ (ಜ)

[36] [ಱೆನಿಪ ಸೂಱೆನಲಿ] (ಪ), ರುಬ್ಬಿನಲಿ (ಜ)

[37] ಹ (ಜ)

[38] ದ್ದ (ಜ)

[39] ದ (ಜ, ಮ)

[40] ಯಲು (ಜ), ಯಲುರು (ಮ)

[41] ಯಲು (ಜ), ಯಲುರು (ಮ)

[42] ದಿ (ಜ)

[43] ಲಾ (ಮ)

[44] ರ (ಜ)

[45] ಸಿ (ಜ)

[46] ರು (ಜ, ಮ)

[47] ಅನು (ಜ, ಮ)

[48] ಕೃ (ಜ), x (ಮ)

[49] ಕೃ (ಜ), x (ಮ)

[50] ಲು (ಜ)

[51] ಲಿ (ಜ, ಮ)

[52] ವು (ಜ)

[53] ನಡಸೆಂದು (ಜ, ಮ)

[54] ನಡಸೆಂದು (ಜ, ಮ)

[55] ರ (ಮ)

[56] ಗು (ಜ, ಮ)

[57] ಮೆ (ಜ)

[58] ಬುಧರಿ (ಜ), x (ಮ)

[59] ಬುಧರಿ (ಜ), x (ಮ)

[60] ವಿವಿ (ಪ), ವಿಧದ (ಮ)

[61] ವಿವಿ (ಪ), ವಿಧದ (ಮ)

[62] ದಿ (ಜ, ಮ)

[63] ದ್ವಾ (ಜ, ಮ)

[64] ದ (ಮ)

[65] x (ಜ)

[66] ದಿ (ಜ), ದಿವಿ (ಮ)

[67] ರ್ತಿ (ಜ, ಮ)

[68] ಕೆ (ಜ)

[69] ರ್ಪು (ಜ), ರ್ಪೂ (ಮ)

[70] x (ಮ)

[71] ನು (ಜ, ಮ)

[72] ನು (ಜ, ಮ)

[73] ರೊ (ಜ), ಲೊ (ಮ)

[74] ವಾಲಿ (ಜ, ಮ)

[75] ವಾಲಿ (ಜ, ಮ)

[76] x (ಜ), (ರುಲಿಯ) – (ಮ)

[77] x (ಜ), (ರುಲಿಯ) – (ಮ)

[78] ತೆಗೆ (ಮ)

[79] ತೆಗೆ (ಮ)

[80] ವೆ (ಜ)

[81] ನೊತ್ತೆ (ಮ)

[82] ನೊತ್ತೆ (ಮ)

[83] x (ಜ)

[84] x (ಜ)

[85] ತ್ತಿ (ಜ)

[86] ಯಲಾ (ಜ), ಯಾ (ಮ)

[87] ಯಲಾ (ಜ), ಯಾ (ಮ)

[88] ರನ್ನ (ಜ, ಮ)

[89] ರನ್ನ (ಜ, ಮ)

[90] ಪಗಳ ವಿಸ್ತರವಲದಿ ಕೇಳುತ್ತಿರಲು ರವಿಯಸ್ತಾದ್ರಿಕೆಯ್ದಿಂದ (ಜ), (ಳಾ) ಪ ವಿಸ್ತಾರವಲದಿ ಕೇಳುತ್ತಿರಲು ರವಿಯಸ್ತಾದ್ರಿಗೆಯ್ತಂದ (ಮ)

[91] ಪಗಳ ವಿಸ್ತರವಲದಿ ಕೇಳುತ್ತಿರಲು ರವಿಯಸ್ತಾದ್ರಿಕೆಯ್ದಿಂದ (ಜ), (ಳಾ) ಪ ವಿಸ್ತಾರವಲದಿ ಕೇಳುತ್ತಿರಲು ರವಿಯಸ್ತಾದ್ರಿಗೆಯ್ತಂದ (ಮ)

[92] x (ಜ)

[93] ರಲ (ಜ)

[94] ರಲ (ಜ)

[95] ನೆಯ (ಮ)

[96] ವು (ಜ)

[97] ವು (ಜ)

[98] ದಿಸಿ (ಜ), ದಿಸಿದನು (ಮ)

[99] x (ಜ)

[100] x (ಜ)

[101] ಣಾ (ಜ, ಮ)

[102] ವೆ (ಜ, ಮ)

[103] ನೆಂ (ಜ), ನಿಂ (ಮ)

[104] ಕೆ (ಮ)

[105] ಕೆ (ಮ)

[106] ಲುಆ (ಜ, ಮ)

[107] ಲುಆ (ಜ, ಮ)

[108] ಣ್ಣ (ಜ)

[109] ನಿಂ (ಜ)

[110] x (ಜ)

[111] ವೊ (ಜ, ಮ).

[112] ದಲ (ಜ, ಮ)

[113] ದಲ (ಜ, ಮ)

[114] ಲ (ಮ)