ಲಲನೆಗರ್ಥವ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಾ
ಗಳೆ ಲತಾಂಗಿಯ ನೆರೆದೆನೆನ್ನಯ

[1]ಲವು ಸಂದುದು [2]ಮನದೊ[3]ಳಲ್ಪ ಸುಖಕ್ಕೆ ಗುರುವಿತ್ತ
ಸುಲಲಿತವ್ರತವಱೆಯೆ ನರಕದೊ
ಳಿಱೆವೆನೆಂದಂಗಜನ[4] ಗೆಲಿದಾ
ಲಲನೆಗೆಱಗದೆ ಮುದದಿ[5] ಮೋ[6]ನದೊಳಿದು ಪವಡಿಸಿದ            ೨೧

ಎಂ[7]ದು ವೇಶಿ[8]ಯನುಱೆ[9]ದು ಪರಮಾ
ನಂದದಲಿ ಮುಸುಕಿಟ್ಟು ಮಲಗಿರ
ಲಂದು ಪದ್ಮವತಿ ಲಸಚ್ಛೃಂ[10]ಗಾರ ಶೋಭೆಯಲಿ
ಬಂದೊಡನೆ ಸೆಳೆಮಂಚವೇಱೆರೆ
ಹಿಂದು ಮುಂದವನಾಗೆ ವಿಸ್ಮಯ
ವೆಂದಿದೇನೆಂದವನ[11]ನೀಕ್ಷಿಸುತಿರ್ದ[12]ಳಾ ಕಾಂತೆ                      ೨೨

ನೆಟ್ಟನೆನಗೆ ಸಹಸ್ರ ಪೊಂ[13]ಗಳ[14] [15]ಕೊಟ್ಟ ನ[16]ರನಿವ ಮರಳನೋ ಮೇಣ್
ದುಷ್ಟ[17]ನೋ [18]ಶ್ರೋಣಿತನೊ ಮನ್ಮಥನೋ[19] ನಪುಂಸಕನೋ
ಭ್ರಷ್ಟನೋ ತಾನಾಗಿ ಪುರುಷರ
ಮುಟ್ಟುವುದು ಸತಿಯರಿಗೆ ಹೀನವ
ನಿಷ್ಟವೆನಗಾಯ್ತೆಂದು ಬೆಱಗಾದಳು ಸರೋಜಾಕ್ಷಿ          ೨೩

ನಿದ್ದೆ[20]ಗೆಯ್ದನೊ ಸಟೆ[21]ಯೊ[22]ಳೇವಱ[23] ಗಿದ್ದ[24]ಪನೊ ತಾ ನೆರೆಯದಿದ್ದ[25]ರೆ
ಹೊದ್ದುವುದು ಪಾತಕವು ಕೊಟ್ಟ ಸುವರ್ಣ ಋಣವಹುದು
ಮುಗ್ಧೆಯ[26]ರೊಳತಿಹೀನನಹುದೆಂ
ದೆ[27]ದ್ದು ನೋಡುವ [28]ಮಱೆದು[29] ಮಲಗಿರೆ
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ[30]ಯೊಳೆದ್ದು ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ಸೈವರಿದ        ೨೪

ತರುಣಿ ಬಱೆಕೆಚ್ಚತ್ತು[31] [32]ನಲ್ಲನ[33] ನಿರವ ಕಾಣದೆ ಕೆಟ್ಟೆನಕಟಿಂ
ದರಸ ಸತ್ಯಂಧರನೆಡೆಗೆ ಬಂದೆಱಗಿ ವಿಟನೆನ್ನ
ಇರುಳು ತಂದೆನಗೊತ್ತೆಯನು ವಿ
ಸ್ತರದಿ ಕೊಟ್ಟಿನ್ನುವನು ನೆರೆಯದೆ
ಮರಳಿ ಹೋದನಿದೇನು ವಿಸ್ಮಯವೆಂದಳಿಂದುಮುಖಿ   ೨೫

ಸ್ಮರಜಯಂ[34]ತಾದ್ಯರುಗಳೆನ್ನಯ
ಹೊರೆಗೆ ಬಂದೆನ್ನುವನು ನೆರೆಯದೆ
ಮರಳ[35]ರಿವನು[36] ಮಗುಱ್ದುದಚ್ಚರಿಯೆನಲು ನೃಪ ನಗುತ
ಪುರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುಗಳೆಲ್ಲವ
ಭರದಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಬಾಗಿಲೊಂದನು
ತೆ[37]ರೆಸಿ[38] ತತ್ಕಾಮಿನಿಗೆ ಭೂಮೀಪಾನಿಂತೆಂದ            ೨೭

ತರುಣಿ ನೀನಿಂದಿರುಳು ಬಂದ[39]ನ
ಕುಱುಹ ಬಲ್ಲೊ[40]ಡೆ ಸೆಱಗೆ ಹಿಡಿಯೆಂ
ದರಸನಾ ದ್ವಾರದೊಳಗಾಕೆಯನಿರಿಸಿ ಪೊ[41]ಱಲೊಳಗೆ
ಪುರುಷರಿರ್ದೊಡೆ ದಂಡಿಸುವೆನೆಂ
ದಿರದೆ ಸಾರಿಸೆ[42] ಜನವು [43]ಪೊಱಮ[44]ಡು
ತಿರಲು ಪದ್ಮಾವ[45]ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿ[46]ಸುತಿರ್ದಳಾ ವಿಟನ        ೨೮

ಪುರದ ಜನವಂದೆಯ್ದೆ ಪೊಱಮಡು
ತಿರಲು ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ಹೆ[47]ಗಲಲಿ[48] ಪರಶು ಕೆಯ್ಯಲಿ[49] ನೇಣ್ಗಳನು ಶಿರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಱೆಯ
ಧರಿಸಿ ಮುನ್ನಿನ ತೆಱದಿ ಹೋಗಲು
ತರುಣಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತುಂಟನೆಂದೊಡ
ವೆರಡಿ ತಂದಿಕ್ಕಿದಳು ಭೂಮೀ[50]ಪಾಲನಿದಿರಿನ[51]ಲಿ        ೨೮

ಇರುಳು ಬಂದವ[52]ನಿವ[53] ವಿಚಾರಿಸು
ಧರಣಿಪತಿ ಎಂದಬಲೆಯೆನ[54]ಲಾ
ನೆರವಿ ನಗುತಿವನಾರು ಸಾಸಿರ ಹೊನ್ನು ಇವಗೆಂತು[55] ದೊರಕುವುದು ನಾವ[56]ಱೆಯೆ ಕಾಷ್ಠವ
ಪುರದೊಳಗೆ ಮಾಱುವ[57]ನು ಮೂ[58]ರ್ಖೆಯೊ
ಮರುಳೆಯೋ [59]ನೀನೆಂ[60]ದು ಜಱೆ[61]ದು ನೃ[62]ಪಾಲಂ[63] ನಿಂತೆಂದ            ೨೯

ಎಲವೊ [64]ನೀನಿರುಳೀ[65] ಸತಿಯನೇ
ಕುಱೆದೆ ರೂಪೈಶ್ವರ್ಯ[66]ದಲಿ[67] ಕೌಶಲ
ಗಳಲಿ ತನಗಿಂತಿವಱೊಳೊಂದಿಲ್ಲಿ [68]ವಳ ನಾನೆಂತು
ಎ[69]ಳಸುವೆನು ತಾನಿವಳ ನೆರೆ[70]ಯದೆ[71] ಹಱೆವೆ[72] ತಾನ[73]ಲ್ಲಿರುಳು ಬಂ[74]ದವ
ನೆಲೆ ಮಹೀಪತಿ ಎನಲು ಬೆಱಗಿನೊಳಿದ್ದನಾ ಭೂಪ       ೩೦

ಬೆಱಗಿದೇ[75]ಕವ[76]ನೀಶ ಕೇಳಿವ
ನಿ[77]ರುಳು[78] [79]ಬಂದವ[80] ನಲ್ಲದಿರೆ ಸತಿ
ಯರಿಗೆ ಹೊಱುವೆನು ನೀರನೆನೆ ನೃಪನವನ ಹತ್ತಿರಕೆ
ಕರೆ[81]ದು ತಪ್ಪ[82]ದೆ ಹೇಱು ನಿನ್ನೊಳು[83] ಕೊಱತೆಯಿಲ್ಲೆನಲಹುದು ತಾ[84]ನಾ
ತೆಱನ ಹೇಱುವೆ[85]ನೆನುತ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ನೃಪಗೆಂದ      ೩೧

ಜನಪ ಕೇಳಾನೊಂದು ದಿನಮಿ[86] ಧನವ ತರುತಿರಲೆನ್ನ ಕಂಡೀ
ವನಿತೆ ತನ್ನಿನಿಯನ ಸಮೀಪದಿ ಹಱೆಯೆ ತಾ[87]ನಿವಳ
ಅನುಭವಿಸಿ ಲಜ್ಜಿಸುವೆನೆಂದಾ
ಧನವ[88] ಕಾಷ್ಠವ ಮಾಱೆ ಗಳಿಯಿ[89]ಸು[90]ತಿನಿಯಳನು[91] ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನವೆಂದುಱೆದೆ ತಾನೆಂದ         ೩೨

ಎನಲರಸ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನವಂ
ಗನೆಯ ನೆರೆಯದು[92]ದೇನು ಕಾರಣ
ವೆನಲೆನಗೆ ಗುರುವಿತ್ತ ಸುವ್ರತಭಂಗವಹುದೆಂದು
ವನಜವದನೆಯನು[93]ಱೆದೆನೆನಲಾ
ತನ ಛಲೋಪಾಯಾಂತರಂಗದ
ನೆನಹು ಗುರುಭಾವನೆಗೆ ಬೆಱಗಾದನು ಮಹೀಪಾಲ      ೩೩

ತರುಣಿ ನೀ ಮುನ್ನಿ[94]ವನ ಹಱೆ[95]ದುದು
ನಿರುತವೇ ಹೇಱೆಂದು ಭೂಮೀ
ಶ್ವರನು ಬೆಸಗೊಳೆ ನಾಚಿ ಸತಿಯುಂ[96]ಟೆಂದು ತಲೆವಾಗೆ
ಧರಣಿಯೊಳು ಬೆಲೆವೆಣ್ಣೆಗರ್ಥೋ
ತ್ಕರವಲ್ಲದೆ ರೂಪು ಗುಣ ಚಾ
ತುರಿಯವೇಕೆಂದವಳ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ಲಜ್ಜಿಸಿದ             ೩೪

ದೇಶ ಜನರುಚ್ಛಿ [97]ಷ್ಟ ದೋ[98]ಷನಿ
ವಾಸದನಿಬರು [99]ಮುಗು[100]ವ್ವಿ ತಂ[101]ಬುಲ
ದೋಷದೆ[102]ಡೆ ಹದಿನೆಂಟು ಜಾತಿಗಳುಂಬ ಭಾಜನವು
ಹೇಸಿಕೆಯ ರಕ್ತೇಂದ್ರಿಯಾಸ್ಪದ
ವೈಶಿಕಾ[103]ಶ್ರಯ[104] ಕುಟಿಲಕಾಗರ
ವೇಸಿ[105] ಸುಡು [106]ಛೀ ವೋಯೆ ಥೂಥೂ[107] ಎಂದು ವಿಟ ಜಱೆ[108]ದ            ೩೫

ಹೊನ್ನಿನಾಸೆ[109]ಗೆ ಬಧಿರನಂಧಕ
ತೊನ್ನ[110] ಚೋರ ಕೃತಘ್ನ ಖಲರಿಗೆ
ತನ್ನನಿ[111]ತ್ತೆದೆ[112]ಗೊ[113]ಯ್ಸಿಕೊಂಡ[114]ನುಭವಿಸಿ ನಾಣ್ದೊಱೆದು
ನನ್ನಿ[115]ಗೆಟ್ಟೊಗ[116]ಡಿಸದೆ ನಾನಾ
ವರ್ಣದೆಂಜಲ ತಿಂದು ಬಾಱುವ
ಗನ್ನ[117]ಗತಕ[118]ದ ವೇಶ್ಯೆ[119]ಯರ ಸುಡಲೆಂದು ವಿಟ ಜಱೆ[120]ದ        ೩೬

ಇತ್ತ ಧನ ಋಣವಹುದುಪಾತಕ
ಹೊತ್ತಪುದು ದಿಟವೆಂದಿವಳು ತಾ
ನುತ್ತ [121]ಮಳು ಎಂ[122] ದರಸ ನಿಮಗಱುಹಿದಳು ಲೋಕದಲಿ
ಕತ್ತೆ ಗಜವನು ಪಿಕ ಮರಾಳನ
ನೆತ್ತು ಸುರಭಿಯ ನೀವೊಡದುವೆ ಸು
ವೃತ್ತ ವೇಸಿ[123]ಯೊಳುಂ[124]ಟೆ ಸುಪ್ರಿಯವೆಂದು ಭಂಗಿಸಿದ           ೩೭

ಇಳೆಯ ಪತಿ ಕೇಳೆನ್ನ ಹಱೆದೊ[125]ಡೆ
ಚಲನಿಮಿತ್ತದಿನಿ[126] ವಳ ನೆರೆದೆನು
ಮುಳಿವೆನೆಂದುದ್ಯೋಗಿಸ[127]ದೆ… ಕುವೇಶ್ಯರಿಗೆ[128]ನಿಲು[129]ಕಿದವ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಲಿ
ಕುಲ[130]ಸುಶೀಲವು[131] ಧರ್ಮಸುಗುಣಾ
ವಳಿಗ[132]ಳಿನಿತುಱೆ[133] ಹಾನಿಯಹುದವನೀಶ ಕೇಳೆಂದ    ೩೮

ಕುಟಿಲದೆಡೆ ವೈಶಿಕದ ಮನೆಯ[134]ಟ
ಮಟದ ಬೀಡನ್ಯಾಯದಾಗರ
ಸಟಿಯ ನೆಲೆ ಸಂವಾದದಿಕ್ಕೆ ಕುಮಂತ್ರ ಕು[135]ಹಕಗಳ
ಮಟ[136] ದುರಾಸೆಯ ಪೇಟೆ ಘನದು
ರ್ಘಟ ಭಯಾಸ್ಪದವ[137]ತುಳ ರೋಷೋ
ತ್ಕಟ ನಿಜಾಶ್ರಯರ[138]ಪ್ಪ ವೇಶ್ಯೆರೊಳೇನು ಫಲವೆಂದ   ೩೯

ಎಂದು ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರಕನು ಹ[139]ಲ
ವಂದದಿಂ ವೇಶ್ಯೆ[140]ಯರ[141] ಹಱೆಯೆ ನೃ
ಪೇಂದ್ರ ಸತ್ಯಂಧರನವನ ಧೈರ್ಯ[142]ಚ್ಛಲ[143]ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ
ಅಂದವಗೆ ಮಂತ್ರೀಶಪಟ್ಟವ
ಮುಂದೆ[144] ಪರಿಕಿಸದೊಲಿದು ಕಟ್ಟಿದ
ನೆಂದು ಮಗದನೃಪಂ[145]ಗೆ ಮುನಿ ವಿವರಿಸಿದನಾ ತೆಱನ ೪೦

ಇದು ವಿನಮದಮರೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಜಿನ
ಪದಕಮಲಷಟ್ಚರಣ ವಾಣೀ
ವದನದರ್ಪಣ ಭೂಸುರೋತ್ತಮ ಬಸವಣಾಂಕಸುತ
ಚದುರ ಭಾಸ್ಕರರಚಿತ ಧರ್ಮ
ಪ್ರದನ ಜೀವಂಧರನ ಚರಿತೆಯೊ
ಳಿದುವೆ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರಕನ ತೆಱನರಸ ಕೇಳೆಂದ           ೪೧

* * *

[1] ಚ (ಪ)

[2] ಮುದ (ಜ)

[3] ಮುದ (ಜ)

[4] + ತಿ (ಜ)

[5] ದೆ (ಮ)

[6] ಮಾ (ಜ, ಮ)

[7] ವೆಂ (ಜ)

[8] ಸಿ (ಪ, ಮ)

[9] ಡಿ (ಜ, ಮ)

[10] ಶೃಂ (ಜ), ತ್ ಶೃಂ (ಮ)

[11] x (ಜ)

[12] ದ್ದ (ಜ)

[13] ಗೊ (ಜ)

[14] ಗೊ (ಜ)

[15] ಟ್ಟಸು (ಜ), ಕೊಟ್ಟಸು (ಮ)

[16] ಟ್ಟಸು (ಜ), ಕೊಟ್ಟಸು (ಮ)

[17] x (ಜ)

[18] x (ಪ, ಜ)

[19] x (ಪ, ಜ)

[20] ದ್ರೆ (ಜ, ಮ)

[21] ರೆ (ಜ, ಮ)

[22] ಳೊಱ  (ಜ, ಮ)

[23] ಳೊಱ  (ಜ, ಮ)

[24] ರ್ದ (ಜ, ಮ)

[25] ರ್ದ (ಜ, ಮ)

[26] x (ಜ)

[27] x (ಜ), ದಿ (ಮ)

[28] ಮಱದುಂ (ಜ), (ದೆಂದು) – (ಮ)

[29] ಮಱದುಂ (ಜ), (ದೆಂದು) – (ಮ)

[30] ತ್ರೆ (ಜ, ಮ)

[31] ತು (ಜ)

[32] ಪಲ್ಲವ (ಮ)

[33] ಪಲ್ಲವ (ಮ)

[34] ಯಾಂ (ಜ)

[35] ಲವನೆ (ಜ), ಲೀವೆನೆ (ಮ)

[36] ಲವನೆ (ಜ), ಲೀವೆನೆ (ಮ)

[37] ರಸು (ಜ, ಮ)

[38] ರಸು (ಜ, ಮ)

[39] + ವ (ಜ)

[40] ಲ್ಲ (ಜ, ಮ)

[41] ಹೊ (ಪ)

[42] ಸಿ (ಜ, ಮ)

[43] ಹೊಱವ (ಜ, ಮ)

[44] ಹೊಱವ (ಜ, ಮ)

[45] x (ಜ)

[46] ಕ್ಷು (ಜ)

[47] ಹೊ (ಮ)

[48] ಲು (ಜ, ಮ)

[49] ಲು (ಜ, ಮ)

[50] x (ಮ)

[51] ನಿ (ಜ)

[52] ನೀ (ಮ)

[53] ನೀ (ಮ)

[54] ನ್ನ (ಜ)

[55] ದು (ಜ, ಮ)

[56] ನ (ಜ)

[57] x (ಮ)

[58] x (ಮ)

[59] ನಿಂತೆಂ (ಜ)

[60] ನಿಂತೆಂ (ಜ)

[61] ಱ (ಜ, ಮ)

[62] ಪ (ಜ)

[63] ಪ (ಜ)

[64] ನಿನ್ನಿರುಳ (ಜ), ನೀನೀಯಿರುಳ (ಮ)

[65] ನಿನ್ನಿರುಳ (ಜ), ನೀನೀಯಿರುಳ (ಮ)

[66] x (ಜ, ಮ)

[67] x (ಜ, ಮ)

[68] ಲ (ಜ)

[69] ವೆ (ಮ)

[70] ರೆಯಡೆ (ಜ), ರಹಡೆ (ಮ)

[71] ರೆಯಡೆ (ಜ), ರಹಡೆ (ಮ)

[72] ದೆ (ಮ)

[73] ನಿ (ಜ, ಮ)

[74] ನಿಂ (ಮ)

[75] ತಕೆ (ಜ), ನವ (ಮ)

[76] ತಕೆ (ಜ), ನವ (ಮ)

[77] ರವ (ಜ)

[78] ರವ (ಜ)

[79] x (ಜ)

[80] x (ಜ)

[81] ರ (ಜ, ಮ)

[82] ಪ್ಪಿ (ಜ)

[83] ಳ (ಜ)

[84] ನಾ (ಮ)

[85] + ನು (ಜ).

[86] ಇಂ (ಜ), ಯಿಂ (ಮ)

[87] ನಾ (ಜ)

[88] ದ (ಜ)

[89] x (ಜ, ಮ)

[90] ತ್ತಿನೆಳಯ (ಜ)

[91] ತ್ತಿನೆಳಯ (ಜ)

[92] ತ್ತಿನೆಯಳನು (ಮ)

[93] ದ (ಜ), ೭ ನ (ಜ)

[94] ನ್ನ (ಮ)

[95] + ಯ (ಜ)

[96] ವುಂ (ಜ), ಉಂ (ಮ)

[97] ಚ್ಛೆ (ಜ)

[98] ರೋ (ಜ, ಮ)

[99] ಗ (ಜ), ಗು (ಮ)

[100] ಗ (ಜ), ಗು (ಮ)

[101] ತಾಂ (ಮ)

[102] ದೊ (ಜ)

[103] ಸ್ವದ (ಮ)

[104] ಸ್ವದ (ಮ)

[105] + ಯನು (ಮ)

[106] ಛೀ ವೋ ಯೆಥೂ (ಜ), ವೆವೊಯೆ ಸುಡು (ಮ)

[107] ಛೀ ವೋ ಯೆಥೂ (ಜ), ವೆವೊಯೆ ಸುಡು (ಮ)

[108] ಱ (ಜ, ಮ)

[109] x (ಜ)

[110] x (ಜ)

[111] ವಿ (ಜ)

[112] ಡೆ (ಮ)

[113] ಯ್ಸಕೊದ (ಜ)

[114] ಯ್ಸಕೊದ (ಜ)

[115] ಗೊಟ್ಟೊಗ (ಜ), ಗೊಟ್ಟಾ (ಮ)

[116] ಗೊಟ್ಟೊಗ (ಜ), ಗೊಟ್ಟಾ (ಮ)

[117] ಗ (ಜ), ಕ (ಮ)

[118] ಗ (ಜ), ಕ (ಮ)

[119] ಶಿ (ಜ, ಮ)

[120] ಱ (ಜ, ಮ)

[121] ಮೆ ಯಿಂ (ಜ), ಮಿಕೆಯಿಂ (ಮ)

[122] ಮೆ ಯಿಂ (ಜ), ಮಿಕೆಯಿಂ (ಮ)

[123] ಶ್ಯರಲುಂ (ಜ), ಸ್ಯರಲುಂ (ಮ)

[124] ಶ್ಯರಲುಂ (ಜ), ಸ್ಯರಲುಂ (ಮ)

[125] ದ (ಜ, ಮ)

[126] ನ (ಜ)

[127] ಸಿ (ಜ)

[128] ಸಿಲು (ಮ), ನಿಲಿ (ಜ)

[129] ಸಿಲು (ಮ), ನಿಲಿ (ಜ)

[130] ಶಿರೋಮಣಿ (ಮ)

[131] ಶಿರೋಮಣಿ (ಮ)

[132] ಳಿನಿತುಱೆ (ಜ), ನಿ (ಮ)

[133] ಳಿನಿತುಱೆ (ಜ), ನಿ (ಮ)

[134] ಅ (ಜ), ಲ (ಮ)

[135] ಕ (ಜ)

[136] ಠ (ಜ, ಮ)

[137] ಅ (ಜ, ಮ)

[138] ವ (ಜ, ಮ).

[139] ಅ (ಜ)

[140] ರನು (ಜ, ಮ)

[141] ರನು (ಜ, ಮ)

[142] ಛಲ (ಜ, ಮ)

[143] ಛಲ (ಜ, ಮ)

[144] ದ (ಮ)

[145] ಪಾಲ (ಜ), ಪಾಲಕ (ಮ)