ಧರಣಿಯನು ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬೇಡೆನ
ಲಿರದೆ

[1] ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರಗಿತ್ತಾ
ದುರುಳನಿಂದೆಯ್ದಿ[2]ದನು ಸತ್ಯಂಧರನು ಸುರಪುರವ

ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿಂತು ಸತ್ಯಂ
ಧರನೃಪತಿ ರಾಜ್ಯಾಂ[3]ಗನೆಯನಪ
ಹರಿಸಿ ಸತಿಯ ಕು[4]ಚಂಗಳನು ಗಿರಿದುರ್ಗವೆಂದೆನಿಪ
ಕುರುಳುಗಲ [5]ವನ[6]ದುರ್ಗವೆಂದುರು
ತರದ ಲಾವಣ್ಯಾಂಬು ಜಲಸಂ[7] ಸ್ಫು[8]ರಿತ ದುರ್ಗವಿ[9]ದೆಂದು ಪಾಲಿಸುತಿರ್ದನೊಲವಿನಲಿ  ೧

ಧರಣಿಯೊಳಗತ್ಯಂತ ವಿಷಯಾ
ತುರರಿಗಾಯುರ್ನಷ್ಟವಖಿಳೈ
ಶ್ವರಿಯ ವೋಸರಿಸುವು[10]ದು ಕೀರ್ತ್ಯಂಗನೆಗೆ ಕೇಡಹುದು
ಗರುವತನ ಹಿಂಗುವುದು ಧೈರ್ಯದ
ಶರಧಿ ನೆಱೆ ಬತ್ತುವುದು ಕುಲ ಪೈ[11] ಸರಿಸುವುದು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದಕರಸ ಕೇಳೆಂದ  ೨

ಸತತ ವಿಷಯಾಸಕ್ತನವ ಸು
ವ್ರತವನು[12]ಲ್ಲಂಘಿಸು[13]ವ ಮಾನ
ಚ್ಯುತಿಗ[14]ಳುಕ ಪರಧನಕೆ [15]ಹೇಸ[16] ನಭಿಜ್ಞ [17]ತೆಯ ಬಿಡುವ
ವಿತತ ಧರ್ಮಾಚಾರವುಱೆದು[18] [19]ದ್ಧತಿ ಬ[20]ಡುವ ಮುಂಗಾಣನವನೀ[21] ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಹಗೆಯಾಗಿಹನು ಭೂಪಾಲ ಕೇಳೆಂದ      ೩

ಭೂವರನೆ ಕೇಳ್ ವಿಷಯ ವಶದಿಂ
ರಾವಣು [22]ಹತ[23]ವಾದನಶ್ವ
ಗ್ರೀವನಪಗ[24]ತನಾದನಾ ಕೀಚಕನು ಮೃತನಾ[25]ದ
ದೇವಪತಿ ನಿಂದ್ಯಾತ್ಮನಾದುದ
ಕೋವಿ ಕಂಡೀ ವಿಷಯದೊಳಗಹು
ದೋವದ[26]ನುನಯವೀ ನೃಪಗೆ ಭೂಪಾಲ ಕೇಳೆಂದ      ೪

ಅರಸ ಕೇಳ್ ವಿಷಯಾತುರನು ಕಿಂ
ಕರತೆಗಳುಕನು ತಸ್ಕರತೆಗೋ
ಸರಿಸ ನಿಂದೆಗೆ ತೊಲಗನವ[27]ಮಾನಕ್ಕೆ ಮೊಗದಿರುಹ
ಪರಿಭವಕೆ ಹೆಱಸಾರ ಮುಂದಿ[28] ರ್ದರ[29]ನು ಕಾಣನು ಮರಣಭಯಕೆದೆ
ಜರಿಯನಾರೆಂದಱೆಯನಾ ಕಾಮುಕನು ಧರಣಿಯಲಿ     ೫

ಮನವನಂಗವಿಕಾರ[30]ದಲಿ[31] ಮುನಿ
ಮುನಿಸಿನಿಂದವ[32]ಮಾನ ಮಾನದಿ
ವನಿತೆ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಲಿ ಧರಣೀಶ್ವರನಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ
ಧನಿಕನಪ[33] ನೀತಿಯಲಿ ಕುಲವ
ರ್ತನೆಯನಾಚಾರದಲಿ ವಿಷಯದಿ
ಜನ[34]ಕೆ ತಪ್ಪದು ಕೇಡು ಭೂಮೀ[35]ಪಾಲ ಕೇಳೆಂದ        ೬

ಅರಸ ಕೇಳೀ ಪರಿಯ ವಿಷಯಾ
ತು[36]ರಿತನಾ[37]ದುದಱೆಂದೆ[38]ಸತ್ಯಂ
ಧರನು ವಿಧಿವಶದಿಂದೆ[39] ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನೆಂಬವಗೆ
ಪರಿಣತೆಯನುಱೆದಿಳೆಯನವಗನು
ಕರಿಸಿ ಮುದದೊಳಮಾತ್ಯಪಟ್ಟವ
ಭರದಿ ಕಟ್ಟುವೆನೆಂದು ನಿಶ್ಚೈಸಿದನು ಮನದೊಳಗೆ        ೭

ಎಂದು ನೃಪನೀ ಮತವ ನೆನೆ[40]ದೊಲ
ವಿಂದೆ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರಕಗೆ ಸಚಿ
ವೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಲುದ್ಯೋಗಿಸಲು ಮಂತ್ರಿಗಳು
ಬಂದೆಱಗಿ ಕೆಯ್ಮುಗಿದಿದೇನು ನ
ರೇಂದ್ರ ತಾನಿವನಾರು ನಿ[41]ಮಗೀ[42] ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯದೇನೆನುತ ಬಿನ್ನೈ[43]ಸಿದರು ನೃಪಗೆ      ೮

ಸಮತೆಯಿಂದೆ ತ್ರಿವರ್ಗವನು ಸ[44] ತ್ಕ್ರಮದಿ ಸೇವಿಸೆ ಮೋಕ್ಷವಾತಗೆ
ಸಮನಿಸುವುದಂತವಱೊಳೊಂದನೆ ಪಿಡಿಯೆ ಸರ್ವಹತ[45] ವಿಮಳ ಧರ್ಮೋದ್ಯಮ[46]ವನು ಬಿಟ್ಟ
ಕ್ರಮದಿ ಕಾಮವನೊಂದಿ ಭೂಮೀ
ರಮಣ ನೀವಿದ [47]ನೆನೆದಿರೆಂ[48] ದುಸಿರಿದನು ಮಂತ್ರೀಶ ೯

ಮೊದಲು ಧನಹಾನಿಯನು ಬಱೆಕಾ
ತುದಿಯ ಫಲದುನ್ನತಿಯನಾಪ್ತರೊ
ಳೊದವಿ[49] ಪ[50]ರಿಕಿ[51]ಸಿ ಕಾರ್ಯವನು ತೊಡ[52]ಗುವು[53]ದು ನೀವಿವನ
ವಿದಿತ ಕುಲ ಶೀಲಾದಿಗಳನಱೆ
ಯದೆ ಸುನಿಶ್ಚೈ[54]ಸಿದಿರಿ ತನ್ನಯ
ಹೃದಯವನು ತಾ ನಂಬಬಹುದೇ ನೃಪರಿಗವನಿಯಲಿ   ೧೦

ಅತಿಕುಲೀನ[55]ನ ನು[56]ಜ್ವಲನ[57]ವಿ
ಶ್ರುತನ ಚತುರೋಪಾಯ ರೂಪಾ
ನ್ವಿತನ ಧೀರೋದಾ[58]ರ ಗುಣ[59]ಯುತನನು[60] [61]ಕಳಾ[62] ವಿದನ
ವ್ರ[63]ತ ಸುಶೀಲಾಚಾರ ಬಲ ಸಂ
ಯುತನ ಸಚಿವನ ಮಾಡುವುದು ಸ
ನ್ಮತವು ಭೂಪರಿಗೆಂದು ಬಿನ್ನೈ[64]ಸಿದನು ಮಂತ್ರೀಶ       ೧೧

ಕ್ಷೀರ ರೋಗಾನ್ವಿತಗೆ ಚಂದ್ರಿಕೆ[65] ಚೋರಗೋವದ ತೆಱದೆ[66] ವಿವಿಧವಿ
ಚಾರದಿಂ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪೇಱುತ್ತಿರಲು ಕೆಯ್ಕೊಳದೆ
ಧಾರಿ[67]ಣೇಶ್ವರ ಧರೆಯ ಕಾಷ್ಠಾಂ
ಗಾರಗೊಂದಿಸೆ[68] ಮಗುಱ್ದು ತಮ್ಮಾ
ಗಾರಗಳಿಗೆಯ್ದಿವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಧಿಕ ದುಗುಡದಲಿ         ೧೨

ಸುರಪನನ್ಯಸ್ತ್ರೀಯ[69] ಗಮನವು
ಪರಮಪಾತಕವೆಂದು ತಾನೇ[70] ನಱೆಯನೇ ನಳ ಜೂಜು ನಾಶನವೆಂ[71]ದು ಪರಿಕಿ[72]ಸನೆ[73] ಧರಣಿಯೊಳು ರಾಘವನು ಹೊಮ್ಮಿ[74]ಗ
ವುರುಕಪಟವೆಂದಱೆಯನೇ ಪರಿ
ಹರಿಸಬಾರದು ಕರ್ಮವಶವನು ಭೂಪ ಕೇಳೆಂದ          ೧೩

ನೆರೆದ ಪುಷ್ಪಿತ ಪದ್ಮಿನಿಯ ಮೆ
ಯ್ವೆರಸಿದೆನು ವಾರು[75]ಣಿಯ ಗೋತ್ರೋ
ತ್ಕರಕೆ ನೀಡಿದೆ ಮಂಡಲಾಗ್ರವ[76] ಕರವ ಕುವಲಯಕೆ
ತೆ[77]ರಳಿಸಿದೆ ತನಗಿಂ[78]ದಧೋಗತಿ
ನಿರುತವೆಂದು ವಿರಕ್ತದಿಂದಂ
ಬರವನು[79]ಱೆದು[80]ರುಳಿದನು ಭಾಸ್ಕರನಪರವಾರ್ಧಿಯಲಿ           ೧೪

ವರುಣದಿಕ್ಸತಿಯು[81]ಟ್ಟ ರಕ್ತಾಂ
ಬರರುಚಿಯೊ ಭಾಸ್ಕರನ ರಥಹಯ
ಖುರಹತಿಯೊಳುದ್ಭವಿಸಿದಪರಾಚಳದ ಕೆಂದೂಳೋ
ವರರಥಾಂಗೌಘದ ನಿಯೋಗಾ
ವಿರಹದಾವಿ[82]ಗೆಗಿಚ್ಚೊ ಎನಲಾ
ವರಿಸಿದುದು ಸಂಧ್ಯಾರುಣವು ಧರಣಿದಿಗಂತರವ          ೧೫

ನುಡಿಸಿ ತುಂಬಿಯೆನನೆಲರ ದಟ್ಟಡಿ
ಯಿಡಿಸಿ ಗೂಡಿನ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳು ಖಗ
ವಿಡಿ[83]ದು ನಗಿಸಿಯೆ ಕುಮುದಿನಿಯ ತೂಕಡಿಸಿ ಕಮಲಿನಿಯ
ಕಡುತಮವನ[84]ಬುಬೆಂ[85]ದು ಕೋಕನ
ಬೆಡಗ[86]ನಂಜಿಸಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ
ಹಡೆದ ತಾಯಂದದಲಿ ಸಂಧ್ಯಾಮಡದಿಯೊ[87]ಪ್ಪಿದಳು  ೧೭

ಧರೆ ಗಗನ ದಶದಿಕ್ಕುಗಳ ಸಾ
ಗರಗಳನು ನಿಶ್ಚಿದ್ರಮಪ್ಪಂ
ತಿರಗೆ ಪಿತಾಮಹನಿಂದ್ರನೀಲದ ಮಣಿಯ ಕಟ್ಟೆಸಗಿ
ಭರಿತವಾಗಿಯೆ ಕಜ್ಜಲವವಿ
ಸ್ತರ[88]ದೊಳೂ[89]ಡಿದನೆಂದೆನಲು ಕಾ
ರಿರುಳು ತುಂಬಿತು ಜಗವನವನೀಪಾಲ ಕೇಳೆಂದ         ೧೭

ಜಲಜಸಖನಪರಾಬ್ಧಿ[90]ಯೊಳು[91] ಬೀ
ಱಲು ನೆಗೆದ ನೀರ್ವನಿಗಳೋ ನಭ
ಲಲನೆಯರ ದಂತಾವಳಿಯೊ ವಿಧುವೆಂಬ ಮೃಗರಾಜ
ಮುಲಿದು ತಿಮಿರೇಭೇಂದ್ರ ಕುಂಭ
ಸ್ಥಲವ ಸೀಱಲು ಸಿಡಿದ ಮುಕ್ತಾ
ವಳಿಗಳೆನೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಪಙ್ತೆಗಳೆಸೆದು[92]ವಭ್ರದಲಿ    ೧೮

ಸುರಪನೀಕ್ಷಿಸೆ[93] ಪೂರ್ವದಿಗ್ವಧು
ಧರಿಸಿದಮಲಸು[94]ವರ್ಣಮುಕುರವೊ
ಸ್ಮರನ[95] ಶಸ್ತ್ರವ ಮಸೆವ ರತ್ನದ ಸಾಣೆಯೋ ನಭದ
ವರಸಿತಾಂಭೋಜವೊ ಚಕೋರಗ
ಳುರುತರದಿ ನೆರೆದುಂಬ ರತ್ನದ
ಪರಿಯಣವೊ ತಾನೆನಲು ಶಶಿಯುದಯಾದ್ರಿಯಲಿ ಮೆಱೆದ         ೧೯

ಜನಪ ಕೇಳಾ ಭೂಮಿಪತಿ ಸ
ದ್ವಿನುತ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಯ
ನನುಕರಿಸಿ ದೇವಾ[96]ರ್ಚನೆಯನಾನಂದದಲಿ ಮಾಡಿ
ಅ[97]ನುನಯದಿ ಶಯ್ಯಾ[98]ಗೃಹಕೆ ಬಂ
ದಿನಿಯಳೊಡಗೂಡಿರ್ದು ನಿದ್ರಾ
ಗೆನೆಯೊಳೊಂ[99]ದಿದನಾ ರಮಣಿಸಹಿತರಸನೊಲವಿನಲಿ           ೨೦

[1] ೧ ದ (ಜ)

[2] ಯ್ದ (ಜ)

[3] ಜ್ಯಂ (ಜ)

[4] ನು (ಮ)

[5] ನವ (ಮ)

[6] ನವ (ಮ)

[7] ಸ (ಜ)

[8] ತ್ಪು (ಜ)

[9] ಮಿ (ಜ, ಮ)

[10] ಪು (ಪ)

[11] ವೈ (ಮ)

[12] ನ (ಜ)

[13] ಸಿಯ (ಜ), ಸಿ (ಮ)

[14] ಕ (ಜ, ಮ)

[15] x (ಮ)

[16] x (ಮ)

[17] ಗ್ನ (ಜ)

[18] (ಯು) ವ-(ಮ)

[19] ಧೃತಿಬಿ (ಜ, ಮ)

[20] ಧೃತಿಬಿ (ಜ, ಮ)

[21] ಸೀ (ಜ)

[22] ಲಯ (ಜ, ಮ)

[23] ಲಯ (ಜ, ಮ)

[24] ಕ (ಜ)

[25] ವಾ (ಜ, ಮ)

[26] x (ಮ)

[27] ಪ (ಜ, ಮ)

[28] ತಿ (ಮ)

[29] x (ಜ)

[30] ವೀ (ಮ)

[31] ವೀ (ಮ)

[32] ಪ (ಜ, ಮ)

[33] ವ (ಜ, ಮ)

[34] ಪತಿಗೆ ಕೇಡ್ತಪ್ಪದವನೀ (ಜ, ಮ)

[35] ಪತಿಗೆ ಕೇಡ್ತಪ್ಪದವನೀ (ಜ, ಮ)

[36] ರನುಮಾ (ಮ)

[37] ರನುಮಾ (ಮ)

[38] ದ (ಜ, ಮ)

[39] ದ (ಜ, ಮ)

[40] ನ (ಜ, ಮ)

[41] x (ಜ)

[42] x (ಜ)

[43] ನ್ನವಿ (ಜ, ಮ)

[44] ತ (ಜ, ಮ)

[45] ಶ (ಜ)

[46] x  (ಜ, ಮ)

[47] ನೆನನೆಂ (ಜ), ನೆನವರೆಂ (ಮ)

[48] ನೆನನೆಂ (ಜ), ನೆನವರೆಂ (ಮ)

[49] x (ಜ)

[50] ರೀಕ್ಷಿ (ಜ, ಮ)

[51] ರೀಕ್ಷಿ (ಜ, ಮ)

[52] ಗೂ (ಜ)

[53] ಗೂ (ಜ)

[54] ಶ್ಚಿ (ಜ)

[55] x (ಜ, ಮ)

[56] ಜ್ವಲಯನನು (ಜ), x (ಮ)

[57] ಜ್ವಲಯನನು (ಜ), x (ಮ)

[58] ದ್ಧಾ (ಜ)

[59] ಯುತ (ಜ), x (ಮ)

[60] ಯುತ (ಜ), x (ಮ)

[61] [ಕಳಾ] (ಪ)

[62] [ಕಳಾ] (ಪ)

[63] ಧೃ (ಮ)

[64] ನ್ನವಿ (ಜ)

[65] ಗೆ (ಜ)

[66] ದಿ (ಜ, ಮ)

[67] ರು (ಜ, ಮ)

[68] ಸಿ (ಜ, ಮ)

[69] x (ಮ)

[70] x (ಜ)

[71] ಮೆಂ (ಜ)

[72] ಸಿದೆ (ಜ), ಸದೆ (ಮ)

[73] ಸಿದೆ (ಜ), ಸದೆ (ಮ)

[74] ಮ್ಮೃ (ಜ, ಮ)

[75] ರಿ (ಜ, ಮ)

[76] ಕೆ (ಜ, ಮ)

[77] ಕೆ (ಜ, ಮ)

[78] ಗೆಂ (ಜ, ಮ)

[79] x (ಜ, ಮ)

[80] x (ಜ, ಮ)

[81] ವು (ಜ)

[82] ವು (ಜ, ಮ)

[83] ಟಿ (ಜ)

[84] ನಂ (ಜ)

[85] ವೆಂ (ಮ)

[86] ಗಿ (ಜ, ಮ)

[87] ವೊ (ಜ, ಮ)

[88] ದೊಲೂ (ಜ), ದಲೂ (ಮ)

[89] ದೊಲೂ (ಜ), ದಲೂ (ಮ)

[90] ಯಲಿ (ಜ, ಮ)

[91] ಯಲಿ (ಜ, ಮ)

[92] ವ (ಜ, ಮ)

[93] ಸಿ (ಜ, ಮ)

[94] ಸ (ಜ)

[95] + ವ (ಜ)

[96] ವತಾ (ಜ)

[97] ನ (ಜ)

[98] ಜ್ಜಾ (ಜ)

[99] ನೊಂ (ಜ)