ವನ

[1]ದೊಳು[2]ದಿಸಿ ವಣಿಗ್ವರೇಂದ್ರನ
ಮನೆಯೊಳೊಲವಿಂ [3]ಬಳೆ[4]ದು ವಿದ್ಯದಿ
ಘನ[5]ವಿಶಾಶರದನಾ[6]ಗಿ ಜೀ[7]ವಂಧರನು ರಂಜಿಸಿದ

ಧರಣಿಪತಿ ಕೇ[8]ಳಿಂತು ಸತ್ಯಂ
ಧರನು ನಾಕಸ್ತ್ರೀಯರಲಿ ತಾ[9] ನೆರೆಯೆ[10] ಪುರಜನ ಪರಿಜನವು ಶೋಕಾಬ್ಧಿಯಲಿ ಮುರುಗಿ
ಅ[11]ರೆಗಳಿಗೆಗವನೀಶ [12]ಸತ್ಯಂ
ಧರನು[13]ಸ[14]ಹಿತೈಶ್ವರಿಯ ಸಂಪದ
ವರಿದುದಕಟಾ ನರರ ಸಂಸಾರವನು[15] ಸುಡಲೆಂದೆ       ೧

ಪುರದ ಪುಣ್ಯದ [16]ಪುರುಷ[17] ರೂಪಿಂ[18]ದುರಿದು[19] ಹೋದುದು ಸಕಲಪು[20]ರಜನ
ಪರಿಜನದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಿದಗಲಿತ್ತು ಕಲ್ಪಕುಜ
ಧರೆಗೊರಗಿತಿಂದಖಿಳ ಧರಣೀ
ಶ್ವರರ ಚೂಡಾರತ್ನ ವಿಂದೊಡೆ[21] ದುರುರಿದುದು ಹಾಯೆಂ[22]ದು ಗೋ[23]ರಿಟ್ಟರಲಿತಖಿಳಜನ ೨

ಹರನ [24]ಸಮ[25]ನಮರೇಂದ್ರನೆಣೆ ಮುರ
ಹರನ ಪಾಟಿ[26] ಜಯಂತನೊರೆ ಭಾ
ಸ್ಕರನ [27]ಜೊಡು[28] ಮೃಗಾಂಕನಿಭ ದಶರಥತನೂಭವನ
ಸ[29]ರಿ ಪಿತಾಮಹನೀಡು ತಾನೆನಿ
ಪರಸನಿಮಿ[30]ಷಕೆ ಕೆಟ್ಟನೆನೆ ಹುಲು
ನರರ ಸಂಸಾರವನು ಸುಡಲೆಂದ[31] ಱತಖಿಳಜನ         ೩

ಹೊಳೆವ ಮಣಿಮಯಹರ್ಮ್ಯದೊಳು ಕೋ
ಮಳೆಯರೊಡನೆ ವಿಲೋಲ[32]ಹಂಸಾ
ವಳಿಯ ತಲ್ಪದ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸಿದಾನೃ ಪೋತ್ತಮನು[33] ಕ[34]ಳನೊಳಗೆ ಭೂತಾಳಿ ಸುತ್ತ[35]ಲು
ಬಳಸಿ ಬರೆ ಹರಳೊತ್ತೆ [36]ಸುಡುಗಾ[37] ಡೊ[38]ಳಗೆ ಮಲಗಿದನಕಟ ಹಾಯೆಂ[39]ದಱಲಿತಖಿಲಜನ  ೪

ವಿವಿಧ ನೃತ್ಯವ ನೋಡುವಕ್ಷಿಗೆ
ಸವ[40]ನಿಸಿತೆ ಮರುಳಾಟ ಮೃದುಗಾ
ನವನು ಕೇಳುವ ಕರ್ಣ ವಿಹಗಧ್ವನಿಗೆ ಸೊಗಯಿಸಿತೆ
ಯುವತಿಜನ ಸಂಸ್ಪರ್ಶತನುವೀ[41]ಬುವಿಗೆ[42] ಬಯಸಿತೆ ಹಾಯೆ[43]ನುತ ಜನ[44] ನಿವಹ ನೆರೆ ಮಱುಗಿತ್ತು ತದ್ರಾಜಾವಸಾನದಲಿ            ೫

ಸುದತಿ ಗೂಡಿಂದ[45]ರಸ ಪೂರ್ವಾ
ಹ್ಣದಲಿ ಸೌಖ್ಯದೊಳಿರ್ದುಮ[46]ಪರಾ
ಹ್ಣದಲಿ ತಾನಿಂತಾದ[47]ನೋಡುತ್ತಿರಲುಲೋಕದಲಿ
ವಿಧಿಯ ಮೀಱುವರಾರು ಕೆಡುವೀ
ಬದುಕಿ[48]ಗೋಸುಗ ಲೋಭಮಾಯಾ
ಮದ[49]ದೊಳೊಂ[50]ದಿಹುದೇಕೆ ಜಗವೆಂದಱಲಿತಖಿಳಜನ            ೬

ಕೆಲರು ಖಳನಿವನೆಂದಮಾತ್ಯರು
ತಿಳುಹೆ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರಗಱೆದ[51]ಱೆ
ದಿಳೆಯೆಸಗಿ ತನ್ನಿಂದ[52]ತಾನೇ ಕೆಟ್ಟನಕಟಿಂದು[53] ಕೆಲರು ಹಾವಿಗೆ ಹಾಲೆಱೆ[54]ದು ನೆಱೆ
ಸಲಹೆ ವಿಷ ಮೇಲ[55]ಪ್ಪುದಂ[56]ತಾ
ಖ[57]ಳರ ಸಾಕಿದ ನೃಪರಿಗಿನಿತೆಂದಱಲಿತಖಿಳ ಜನ[58]     ೭

ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿತ್ತ ಸತ್ಯಂ
ಧರನು ಬಿಟ್ಟ ಮಯೂರಯಂತ್ರವು
ಭರದಿ ಕೊಂಡು[59]ಯ್ದಾ ಪುರದ ಸುಡುಗಾಡಿನೊಳಗಿಱುಹೆ
ತರುಣಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕಣ್ದೆಱೆ[60]ದು ಚೇ
ತರಿಸಿ ದಶದಿಕ್ಕುಗಳನಾರೈ
ದರಸನನು ತಾ ನೋಡಿ ಕಾಣದೆ ಮ[61] ಱುಗಿದ[62]ಳು ಕಾಂತೆ         ೮

ಹಾ ರಮಣ! ಹಾ ವಿಬುಧಜನಮಂ
ದಾರ! [63]ಹಾಹಾ ಶ[64]ತ್ರುಕುಲಸಂ
ಹಾರ! ಹಾ ಗಂಭೀರಪಾರಾವಾರ! ಹಾ ಕಾಂತ!
ಹಾ ರಸಿಕ! ಹಾ ಸುಭಗ! ಧೀರೋ
ದಾ[65]ರ! ಹಾಹಾ ನವ್ಯಮದನಾ
ಕಾ! ಹಾಹಾಯೆಂದು ಹಂಬಲಿಸಿದಳು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ            ೯

ರಾಜಚೂಡಾರತ್ನ ಹಾ! ಸುರ
ರಾಜಸಮಸಂಪನ್ನ [66]ಹಾ! ರತಿ[67]!
ರಾಜನಿಭ! ರಾಜೀವನಯನವಿರಾಜಿತನೆ ಹಾ ಹಾ!
ರಾಜರಾಜೈಶ್ವರ್ಯ ಹಾ ಹಾ!
ರಾಜಸದೃಶೋಪಾಯ ಹಾಹಾ
ರಾಜಹಂಸನೆ ಹಾ! ಯೆ[68]ನುತ ಹಲುಬಿದಳು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ   ೧೦

ಹರಿಸಮಾನಸುಧರ್ಮಯುತ ಹಾ!
ಹರಿಸಮಾನೋಪಾಯ ಹಾಹಾ!
ಹರಿ ಸಮಾನೈಶ್ವರ್ಯ ಹಾಹಾ! ಹರಿಸಮಾನ ಬಲ
ಹರಿ ಸಮಾನಸು ತೇಜ ಹಾಹಾ!
ಹರಿ ಸಮಾನಗುಣಾನ್ವಿತನೆ ಹಾ!
ಹರಿ ಸಮಾನಾಳಾಪ ಹಾಯೆಂ[69]ದಱಲಿದಳು ತರುಣಿ     ೧೧

ಎಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿದೆ ನೃಪಶಿರೋಮಣಿ
ಯೆಲ್ಲಿ ಹೋದುದು ನಿನ್ನ ಸಿರಿ ಬಱೆ
ಕೆಲ್ಲಿಯ[70]ಗಲಿತು ನಿನ್ ಘನಸಪ್ತಾಂಗಸಂ[71]ದೋಹ
ಎಲ್ಲಿ ಯ[72]ಡಗಿತು ನಿನ್ನ ವಿಭವವ
ದೆಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿತು ರೂಪು ಸದ್ಗುಣ
ವೆಲ್ಲಿ ಕರಗಿತು ಹೇಱೆನುತ ಹಲುಬಿದಳು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ        ೧೨

ಅರಸ ಕೇಳಾ ತರುಣಿಯ[73]ಕ್ಕೆಯ
ಸರದ ಬಱಿವಿಡದಲ್ಲಿಗತಿ ಭೀ
ಕರ ಮೃಗಂಗಳ ನಿವಹ ತಾ ಬಂದೊಲಿದು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು
ದುರುಳತನಗಳನುಱಿದು [74]ಮೋಹವ[75] ತೊಱೆದು ಕೇಳುತ್ತಿರಲು ಸತಿ ಭು
ವರನ ಕೇಳಿದಳವನಿಪತಿಯ ವಿಯೋಗವಿಕಳದಲಿ        ೧೩

ಅರಸ ಕೇಳ್ ಬಲಧೈರ್ಯಯುತ ಸ
ತ್ಪುರಷನೆನಿಪ[76]ರಘೂ[77]ದ್ವಹನು ತ
ನ್ನರಸಿಯ ವಿಯೋಗದಲಿ ನಱೆ ಕಳವಳಿಸಿ ಕಂಡವನು
ತರುಣಿಯನು ಬೆಸಗೊಂಡನೆನಲ[78]ತಿ
ತರಳೆ [79]ಮುಗ್ಧೆಯು[80] ಪತಿವಿಯೋಗದಿ
ಮರಳಹುದಿದೇ[81]ನಚ್ಚರಿಯೊ[82] ಭೂಪಾಲ ಕೇಳೆಂದ      ೧೪

ಬಱಿಕ ಕೇಕೀಯಂತ್ರದಿಂದಿಱಿ
ದಲಘುಕುಚೆ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಪುರವಿದು[83] ಹಱುವವಾ[84]ದುದು ನಿಳಯ ಸುಡುಗಾಡಾಯ್ತಿ[85]ದೇಕೆನುತ
ಕಳವಳಿಸಿ ನಾನಾರೊ[86] ಪತಿಯೇ
ಕುಱಿದನೋ ನೋ[87]ಡುವೆನೆನು[88] ತಲಾ[89] ಬಱಿ[90]ಯೊಳಂ[91]ತರಿಸಿದಳು ವನದಲಿ ಮುಗ್ಧೆ ವಿಕಳದಲಿ            ೧೫

ಲಲನೆಯೊಬ್ಬಳಡವಿಯಲಿ ನೀ
ನುಱೆವರೇ ಹೇ ಱಕಟ ಮರದಿಂ
ದಿಳೆಗೆ ಬಿದ್ಧವರುಱೆವರೇ ಲೋಕದಲಿ [92]ದೇಹಗಳ[93] [94]ನೆಱಲು[95] ತಾ ಬೇಱುಂಟೆ ಬಱಿದೇ
ಕಿಳೆಯ ಪತಿ ನೀನಿಂತು ಬಿಡಲಸು
ತೊಲಗದಿಹುದೇ ತನಗೆ ಹೇಱೆಂದಱಲಿದು ರಮ[96]ಣಿ      ೧೬

ಹಱುವದೊಳಗಾನಱಸೆ ನೀನೀ
ಮೆಳೆಯೊಳಡಗಿರ್ದೆನ್ನ ನಿನ್ನಯ
ಬಱಿಗೆ ಕ[97]ರೆದೊ[98]ಡೆ ಕುಂದೆ ನಾನಿನಗಹಿತವೆಸಗಿ[99]ದೊಡೆ[100] ಉಱಿವುದುಚಿತವೆ ಬಱಿದೆಯೆ[101]ನ್ನೊಳು
ಸೆಳಸಿದೇಕೆಂದೆನುತ ಸತಿ ಹಂ
ಬಲಿಸುತಿರ್ದಳು ಕಳವಳಿಸಿ [102]ಕರೆಕರೆ[103]ದು ಭೂಭುಜನ            ೧೭

ಧವನೆ ನೀ ಮುನ್ನೇ[104]ನರಿ[105]ಯ ಕ
ಣ್ಣೆವೆಗಳುರಿಮರಿಯಯಾದೊ[106]ಡೆನ್ನವ
ಯವವು ಕರಿ[107]ಗುಂದಿದುವೆನಲು[108] ನಟ್ಟಡವಿಯಲಿ ಬಿಟ್ಟು
ಅವನಿಪತಿ ನೀನಗ[109]ಲೆ ಜೀವ[110]ನಿ
ಲುವುದೆ ನೀ [111]ಹೇಱಕಟ[112] ಭೂ
ಭುವನಪಾಲಕ ಎಂ[113]ದು ಹಂಬಲಿಸಿದಳು ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ      ೧೮

ಪುರುಷ ಹಾಯೆಂ[114]ದೆನುತ ಮಾರುತ
ಗಿರಿಕೆನ[115]ಲು ನೃಪನೆನುತ ಕೈಗಳ
ನುರುತರದಿ ಮುಗಿಯು[116]ತ್ತ ಮೃದುಪಾದಂಗ[117]ಳಲಿ ಮುಳ್ಳು
ಮುರಿ[118]ಯಲೇನೆಂ[119]ದಱಿಯ[120]ಳಕಟಾ
ಒಱಲುತಾಹಾಯೆ[121]ನುತ ವಿಪಿನಾಂ
ತರದೊಳಱಸುತ್ತಿರ್ದಳಾ ಸತಿ ಪತಿ[122]ಯ ವಿ[123]ಕಳದಲಿ  ೧೯

ನಟ್ಟಡವಿಯಲಿ ನೀನು ವೈರಿಘ[124] ರಟ್ಟಿ [125]ಕೇಳ್[126] [127]ನಿಷ್ಕ[128]ರುಣದಿಂ ನೆಱೆ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ನಿನ್ನ ಪದವೆಂತಿರ್ದು[129]ವಕಟೆನ್ನ
ನಿಟ್ಟೆ[130]ಗೊಂಡಗೆಲಿಸಿತು ರಾಜ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀ  [131]ಮೈದೋಱೆ[132]ಕರುಣಾ
ದೃಷ್ಟಿಯಲಿ ನೋಡೆನ್ನನೆಂದಱಲಿದಳು ಕಮಲಾಕ್ಷಿ         ೨೧


[1] ಲು (ಜ), ಡಲು (ಮ)

[2] ಲು (ಜ), ಡಲು (ಮ)

[3] ಬೆಳೆ (ಮ)

[4] ಬೆಳೆ (ಮ)

[5] x (ಜ)

[6] ದಿ (ಜ)

[7] ದಿ (ಜ)

[8] x (ಜ)

[9] x(ಜ, ಮ)

[10] x (ಮ)

[11] ಯ (ಜ)

[12] x (ಜ, ಪ)

[13] x (ಜ, ಪ)

[14] x (ಮ)

[15] ಸ್ಥಿರವು (ಜ, ಪ)

[16] ಪೂರ (ಮ)

[17] ಪೂರ (ಮ)

[18] ಗಲಿ (ಜ), ದಗಲಿ (ಮ)

[19] ಗಲಿ (ಜ), ದಗಲಿ (ಮ)

[20] ಪ (ಜ)

[21] ಡ (ಜ, ಮ)

[22] ಯಂ (ಜ)

[23] ಘೋ (ಜ, ಮ)

[24] ಮಗ(ಜ, ಮ)

[25] ಮಗ(ಜ, ಮ)

[26] ಡು(ಜ, ಮ)

[27] ಬೋಳಿ (ಜ, ಮ)

[28] ಬೋಳಿ (ಜ, ಮ)

[29] ಸಿ (ಜ)

[30] ಮು (ಜ)

[31] x (ಜ)

[32] x (ಜ)

[33] ನಾ (ಜ, ಮ)

[34] ಖ(ಜ)

[35] ತ್ತಿರ (ಜ)

[36] ತಣಿವೆಣ (ಜ, ಮ)

[37] ತಣಿವೆಣ (ಜ, ಮ)

[38] ನೊ (ಜ, ಮ)

[39] ಯಂ (ಜ)

[40] ಮ (ಜ)

[41] ಶ್ರವಕೆ (ಜ), ಶ್ರಮಕೆ(ಮ)

[42] ಶ್ರವಕೆ (ಜ), ಶ್ರಮಕೆ(ಮ)

[43] ಯ (ಜ)

[44] ವ (ಜ)

[45] ತ (ಮ)

[46] ಅ (ಜ, ಮ)

[47] ಯ್ತು (ಜ, ಮ)

[48] ಕು (ಜ)

[49] ದಲೊಂ (ಜ, ಮ)

[50] ದಲೊಂ (ಜ, ಮ)

[51] ದಿ (ಜ)

[52] ನಾ ಕೆಟ್ಟು ನೃಪನೆಂದು (ಜ), ತಾನೇ ಕೆಟ್ಟು ನೃಪನೆಂದು (ಮ)

[53] ನಾ ಕೆಟ್ಟು ನೃಪನೆಂದು (ಜ), ತಾನೇ ಕೆಟ್ಟು ನೃಪನೆಂದು (ಮ)

[54] ಱ (ಜ, ಮ)

[55] ಪ್ಪಡಂ (ಜ, ಮ)

[56] ಪ್ಪಡಂ (ಜ, ಮ)

[57] ಕ (ಜ)

[58] x (ಜ)

[59] ಡೊ (ಜ, ಮ)

[60] ಱ (ಜ, ಮ)

[61] ಗಿ (ಜ)

[62] ಮಹಾ (ಜ), ಹಾಹಾಶು (ಮ)

[63] ದ್ಧಾ (ಜ, ಮ)

[64] ದ್ಧಾ (ಜ, ಮ)

[65] ನ್ನನೆ (ಜ), ದನೆ (ಮ)

[66] ವಿ (ಪು)

[67] ಯ (ಜ)

[68] ಯ (ಜ)

[69] ಯಂ (ಜ)

[70] ಅ (ಜ, ಮ)

[71] ಸ (ಜ)

[72] ಅ (ಜ, ಮ)

[73] ಯೆ (ಮ)

[74] ಮೋಹಂ (ಜ), ಮೇಹಂ (ಮ)

[75] ಮೋಹಂ (ಜ), ಮೇಹಂ (ಮ)

[76] ಘ(ಜ)

[77] ಘ(ಜ)

[78] ನ (ಜ), ಗ (ಮ)

[79] ಮುಗ್ಧತೆ(ಜ), (ಗ?), ಮುದ್ಗತೆ (ಮ)

[80] ಮುಗ್ಧತೆ(ಜ), (ಗ?), ಮುದ್ಗತೆ (ಮ)

[81] ನಾಶ್ಚರ್ಯ (ಜ, ಮ)

[82] ನಾಶ್ಚರ್ಯ (ಜ, ಮ)

[83] ದ (ಜ, ಮ)

[84] ದಾ (ಜ)

[85] ಯ್ತ (ಜ, ಮ)

[86] ರು (ಮ)

[87] x (ಜ, ಮ)

[88] ತ್ತ (ಜ)

[89] + ಬಱಿ (ಮ)

[90] ಯಂತ (ಜ), ಯಲಂತ (ಮ)

[91] ಯಂತ (ಜ), ಯಲಂತ (ಮ)

[92] ಹ…ದಾ(ಮ)

[93] ಹ…ದಾ(ಮ)

[94] ನೆಱಲ (ಜ), ಎನಲು (ಮ)

[95] ನೆಱಲ (ಜ), ಎನಲು (ಮ)

[96] ವ (ಮ)

[97] ರದ (ಜ, ಮ)

[98] ರದ (ಜ, ಮ)

[99] ದಡೆ(ಜ) x (ಮ)

[100] ದಡೆ(ಜ) x (ಮ)

[101] ಯ(ಜ), ನ(ಮ)

[102] ಕನಕರ (ಜ, ಮ)

[103] ಕನಕರ (ಜ, ಮ)

[104] ರಿ (ಜ), ನಡಿ (ದು)

[105] ರಿ (ಜ), ನಡಿ (ದು)

[106] ದ(ಜ, ಮ)

[107] ಗಂದುದೆಂದು (ಜ), ಗಂದು (ಮ)

[108] ಗಂದುದೆಂದು (ಜ), ಗಂದು (ಮ)

[109] + ವ (ಜ)

[110] ವು(ಜ, ಮ)

[111] x (ಜ, ಮ)

[112] + ಕಟ (ಜ)

[113] ನೆಂ (ಜ)

[114] ಯಂ (ಜ)

[115] x (ಜ)

[116] ವು (ಜ, ಮ)

[117] ದ (ಮ)

[118] ಯನಂ (ಜ), ಯೆಯೇನೆಂ (ಮ)

[119] ಯನಂ (ಜ), ಯೆಯೇನೆಂ (ಮ)

[120] ಯೆ (ಜ, ಮ)

[121] ಯ (ಜ)

[122] ಯ (ಜ), ವಿ (ಮ)

[123] ಯ (ಜ), ವಿ (ಮ)

[124] ಗ(ಜ, ಮ)

[125] x (ಜ, ಮ)

[126] x (ಜ, ಮ)

[127] ನಿಕ (ಜ, ಮ)

[128] ನಿಕ (ಜ, ಮ)

[129] ರ್ದ (ಜ, ಮ)

[130] ಟ್ಟು (ಜ, ಮ)

[131] ಮೈಯ್ದೊರೆ (ಜ), ಮೈಯ್ದೋಱೆ(ಮ)

[132] ಮೈಯ್ದೊರೆ (ಜ), ಮೈಯ್ದೋಱೆ(ಮ)