ಸರಸಿಜಾಂಬಕಿ

[1]ನಿನಗೆ[2] ಹಿಂದವ
ತರಿಸಿದಖಿಲಾತ್ಮಜರು ಜೀವದೊ
ಳಿರಲು ಕಾಡೊಳು ಬಿಸುಟೆ ನಾ[3]ನಿನಗೀ ಮೃತಾರ್ಭಕನ[4] ಭರದಿ ಮಸಣದೊಳಿಱು[5]ಹಲಿದ[6]ಕಸು
ವೆರಸೆ[7] ಮಗುಱ್ದಿ [8]ದ ತಂದೆ ನೋಡೆಂ
ದರಸ ಕೈ ವಿಡಿದಂತೆ ಕಪಟದಿ ನುಡಿದನಾ ವೈಶ್ಯ       ೪೧

ಪುರುಷನೀ ಪರಿ ನುಡಿಯೆ ತೊಲಗಿದ
ಹರಣ ಬಂದಂದದಲಿ[9] ಹರುಷದ
ಶರಧಿಯೊಳಗೋಲಾಡಿ ಕಂಗಳೊಳ[10]ಶ್ರುಜಲ[11]ವೊರೆ[12]ಯೆ
ತರುಳ[13]ನನು ಬಿಗಿಯಪ್ಪಿ ತೂಪಿರಿ
ದರುಹನನು ನೆನ[14]ದಬಲೆ ನಾನಾ
ಪರಿಯ ಶಾಂತಿಯನಾಕ್ಷಣದೆ[15] ಮಾಡಿಸಿದಳೊಲವಿನಲಿ ೪೨

ಅರಸ ಕೇಳ್ ವಿಜಯಾವತಿಯನುರು
ತರದೊಳಿತ್ತಲು ಪುಣ್ಯದೇವತೆ
ಯುರುತರದಿ ತದ್ಧಾತ್ರಿವೇಷದಿ ಬರಲು ಕಂಡಬಲೆ
ಭರವಶದಿ ಕೊಂಡು[16]ಯ್ದು ತಪವಾ[17] ಚರಿಪ ಮುನಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯೊಳೊಲಿ
ದಿರಿಸಿ ತಾ[18]ನೆಯ [19]ದೃಶ್ಯವಾದಳು ಭೂಪ ಕೇಳೆಂದ    ೪೩

ಬಱಿಕಲಂಭೋಜಾಕ್ಷಿ ದಾದಿಯ
ಸುಱುಹ ಕಾಣದೆ [20]ತನ್ನನ[21]ಡವಿಯೊ[22] ಳು[23]ಱಿದು ಹೋದಳು ಹಾಯೆ[24]ನುತ ಶೋಕಾಂಬುನಿಧಿಯೊಳಗೆ
ಮುಱಿ[25]ಗಿ ಮೂರ್ಛಿತೆಯಾಗಿ ತನ್ನಂ
ತಿಳಿದು ಶೋಕವನಪಹರಿಸಿ ಕೋ
ಮಳೆ ವಿವೇಕಸ್ತ್ರೀಯ ಚಿತ್ತಕೆ ಮಾಱಿದಳು ಮನವ       ೪೪

ತನ[26]ಯನನು ತಾ[27] ಹೃದ[28]ಯದೊಳಗಿ
ಟ್ಟನವರತ ಸರ್ವಜ್ಞಹೃದ್ಭಾ
ವನೆಯ ಮಾಡುತ ದೇವತಾನ್ನವನುಂಬ ಸುಕುಮಾರಿ
ವಿನುತ ತೃಣಧಾನ್ಯದರ್ಲಿ[29] ಪಾಕವ
ನ[30]ನುಕರಿಸಿ ಜೀ[31] ವಿಸು[32]ತಲಾ[33] ಕಾ
ನನದಿ ತಾಪಸಿಯಾಗಿ ಸತಿಯಿಂತಿರ್ದಳೊಲವಿನಲಿ     ೪೫

ನಿಳಯದೊಳು ಸುಱಿದಾಡಲಾಱದ
ಲಲನೆ ವನಕೆಯ್ದಿ [34]ದಳು ಮಂದಾ[35]ನಿಲಗೆ[36] ಹೆದಱುವಳೊಂದಿದಳು ಬಿಱುಗಾ[37]ಳಿಯೊಳು[38]ಮಣಿಯಂ

ಬೆಳಗಿಗಂಜುವ ರಮಣಿ ರವಿರುಚಿ
ಯೊಳಗೆ ಮಗ್ಗಿದಳಕಟ ವಿಧಿಯನು
ಕಳಿವರಾರೆಂದಱಲಿತಬಲೆಯ ನೋಡಿ ಸುರನಿಕರ       ೪೬

ಧರಣಿ[39]ಪತಿ ಕೇಳಿತ್ತಲಾ ಪುರ
ವರದೊಳಗೆ ಗಂಧೋತ್ಕಟನು ಕಡು
ಹರುಷದಲಿ ಪುತ್ರೋತ್ಸವವ ಮಾಡಿಸಿದನಾ ದಿವಸ
ದುರುಳ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನತಿ ವಿ
ಸ್ತರದಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಟ್ಟವನುತಾ
ಧರಿಸಿ ಬಱಿಕಾ ಕ್ಷಣವೆ ದೂತರ[40] ಕರೆ[41]ದು ನೇಮಿಸಿದ  ೪೭

ಪೌರಜನರಿ[42]ಷ್ಟವನು ನಿಜಪರಿ
ವಾರ ಸನ್ನುತಸಚಿವರಂತ
ಸ್ಸಾ[43]ರವನು ಪರಿಜನದ ಗು[44]ಜಿಗುಜಿ[45]ನ ಪ್ರವರ್ತ[46]ನೆಯ[47] ಆರಯಿದು ಬಂದಱುಹಿ ನೀವೆನ
ಲೂರೊಳದನಾರೈದು ಕಾಷ್ಠಾಂ
ಗಾರಗಂತಾ ಹದನ ಚರರಱುಹಿದರು ವಿನಯದಲಿ      ೪೮

ಸುರು[48]ಚಿರದಿ [49]ಗಂಧೋತ್ಕಟನ ಮಂ
ದಿರ[50]ದೊಳಾ[51]ದುತ್ಸವವದಲ್ಲದೆ
ಪುರದೊಳಗೆ ಸತ್ಯಂಧರನು ಮಡಿದುದಕೆ ಶೋಕಿಸಿದ
ನರನದೋರ್ವನ ಕಾಣಿವೆ[52]ನಲ
ಚ್ಚರಿಯದೆಂ[53]ದಾ ಖಳನು ಬೇಗದಿ
ಕರೆ[54]ಸಿ[55]ಗಂಧೋತ್ಕಟಗೆ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನಿಂತೆಂದ      ೪೯

ಹೊಱಲೊಳಿಲ್ಲದ ವಿಭವ ನಿನ್ನಯ
ನಿಳಯದೊಳಗಿಂದೇನೆನನಲು ನೀ
ವಿಳೆ[56]ಯ ಪಟ್ಟ ವನಾಂತ ಸಂತಸದಲಿ ಮಹೋತ್ಸವವ
ಒಲವಿನಲಿ ಮಾಡಿಸಿದೆನೆನೆ ಖಳ
ತಿಲಕ ರಾಗಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಧನವಿ
ತ್ತೊಲಿದುದನು ಬೇಡೆನೆ ವಣಿಗ್ವರನಾ[57]ತಗಿಂ[58]ತೆಂದ    ೫೦

ಎನಗೆ ಸುತನಿಂದುದಯಿಸಿದನೀ
ದಿನದಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರದ[59] ವೈಶ್ಯರ
ತನ[60]ಯರೆನ್ನಾತ್ಮಜನ ಸಂಗಡ [61]ಬಳೆಯ[62]ಬೇಕೆನಲು
ಜನಪನಾಜ್ಞೆಯೊಳಂದು ಪುರದ[63]ಲಿ
ಜನಿಸಿದೈನೂರ್ವರು ಕುಮಾರಕ
ರನಿಬರಾತನ ಮನೆಯೊಳೆಸೆದರು ಭುಪ ಕೇಳೆಂದ ೫೧

ಅರಸ ಕೇಳೈನೂರ್ವರಿಗೆ ಭೂ
ಸುರರ ಮತದಿಂ ಜಾತಕ[64]ರ್ಮವ[65] [66]ವಿರಚಿಸುತೆ ಮೇಣ್[67]ನಾಮಕರಣಾದಿಗಳನನುಕರಿಸಿ
ಪರಿಪರಿಯ ಹೊಂದೊಡಿಗೆ ಚೀನಾಂ
ಬರಗಳಿಂದಾ ವೈಶ್ಯ ಮುದದಿಂ
ಹೊ[68]ರೆತಯ[69]ತುರ್ದಬಯ ತಬ್ಬ [70]ಸಯತ[71] ಸಗುತಾ ಜಯನಾರಜರ[72]   ೫೨

ಹ[73]ರಿಣಪಕ್ಷದ ಚಂದ್ರನಂತುರು
ತರದ ಚಂದನ ಕಲ್ಪಕುಜ ಕ
ಪ್ಪು[74]ರದ ಶಶಿ[75]ಕಾಂತಾಯುತಂಗಳ[76] ವಿಧದಿ ಚಂದ್ರಿಕೆಯ
ಕರುವಿನಂತೆಳ[77]ದಳಿರಿನಂತೈ
ಶ್ವರಿಯ ಧರ್ಮಸುಕೇತು ಬ[78]ಳೆದಾ
ಪರಿಯ ಜೀವಂಧರನು[79] ಬಳೆಯು[80]ತ್ತಿರ್ದನೊಲವಿನಲಿ  ೫೩

ನಡೆಗಲಿತ ಸ್ಯಾದ್ವಾದ[81] ಮಾರ್ಗದಿ
ನುಡಿಗಲಿತ ಜಿನಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿ
ಯು[82]ಡಲು ತೊಡಲುಣಕಲಿತ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಬೇಳುಡೆ[83]ಯ
ಇಡಿದ ಭಿತ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳ [84]ಮಿಗೆ[85] ಹಿಡಿದುಕೊಡು ತನಗೆಂದು ದಾದಿಯ
ಬಿಡದೆ ಕಾಡುತಲಾ ಕುಮಾರಕ [86]ಬಳೆ[87]ದನೊಲವಿನಲಿ ೫೪

ಎನುತ ಜೀವಂಧರನು [88]ಮೊದಲಾ
ದನಿಬರಿಗೆಯು ಪನಯನವನು ತಾ
ನನುಕರಿಸೆ ನಂದಿಯೆನಿಸುವ[89] ಮುನಿ ಬಂದನೊಲವಿನಲಿ
ಸನುನಯದೊಳೈನೂರ್ವರಿಗೆ ಸಾ
ಧನವೆನಿಪ ಚೌಷಷ್ಟಿ ವಿದ್ಯೆಯ[90] ನನಿತುವನು ಕಲಿಸಿ[91]ದನು ಭೂಮೀಪಾಲ ಕೇಳೆಂದ       ೫೫

ಬಱಿಕ ಜೀವಂಧರನು ತನಗು
ಜ್ಜ್ವಳಿಪ ವಿದ್ಯಾ[92]ಳಿಯನನಿತುವನು
ಕಲಿಸಿದಾರ‍್ಯಾನಂದಿಮುನಿಪನ ನಿಜಕುಲೋನ್ನತಿಯ
ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದಿರೆ ಕುಮಾರನ
ಸುಲಲಿತಾಭ್ಯಂತರನಱಿದ[93]ವ
ಗೊಲಿದು ತಿಳಿಹುವೆನೊಂ[94]ದುಪಾಯದೊಳೆಂದು ಮುನಿ ನುಡಿದ ೫೬

ಸದಮಳನೆ ಕಥೆಯೊಂದ ಕೇಳ್ ಪೊ
ರ್ವದಲಿ ವರವಿದ್ಯಾಧರ ಕ್ಷೇ
ತ್ರದಲಿ ಭೂಮಿಪ[95]ಲೋಕಪಾಲಕನಖಿಳ[96]ರಾಜ್ಯವನು
ಮುದದಿ ಪಾಲಿಸುತೊಂದು ದಿನ ಗಗ
ನದಲಿ ಮೇಘವ[97]ನೇಕರೂಪದೊ
ಳುದಿಸೆ[98] ನೋಡುತ್ತಿರಲು ಹ[99]ರೆದು[100]ದಕರಸ ಬೆಱಗಾದ            ೫೭

ನರವರರ ಸಂಸಾರವೀ ಜಲ
ಧರಗಳಂತಸ್ಥಿರವೆನುತ ಭೂ
ವರನು ವೈರಾಗ್ಯದಲಿ ಪಟ್ಟವನಾತ್ಮಜಗೆ ಕಟ್ಟಿ
ಭರದಿ ದೀಕ್ಷೆಯಕೊಂಡು ತಪವಾ[101] ಚರಿಸೆ ಭಸ್ಮಕ[102] ಮುನಿಗಾ
ವರಿಸೆ ಕಪಟದ ತಪವ[103] [104]ಸುಡು[105] ಸುಡಲೆಂದು ಬಿಸುಸು[106]ಯ್ದ            ೫೮

ಕ್ರೂರನಿ[107]ಗೆ ಕುಟಿಲಾತ್ಮನಿ[108]ಗೆ ಸಂ
ಸಾರಲೋ[109]ಪನಿಗಂತ್ಯಜನಿ[110]ಗವಿ
ಶಾರದಗೆ ದೋ[111]ಷಾನುರಕ್ತಗನಿರ್ಮಳಗೆ ಭೂತ
ವೈರಿಗಷ್ಟಮದಾನ್ವಿತಂ[112]ಗೆ ವಿ
ಕಾರಿಗದಯಗೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿ
ಚಾರಿಸಲು ತಪಸಲ್ಲದದು ತಾ ವಿಫಲವವನಿಯಲಿ         ೫೯

ಅದಱಿ[113]ನಾ ರುಜುಯುತ[114]ಗೆ ತಪ ಸ
ಲ್ಲದು ಸುನಿಶ್ಚಯವೆಂದು ಸುದತಃ
ಸುದತಿಯಮ[115]ರಾಜ್ಯಾಂಗನೆಯ[116] ಬಿಟ್ಟಂತೆ[117] ಬಿಟ್ಟು ರುಜಾ
ಕ್ಷುಧೆ ವಿಘಾತಿಸೆ ಮುನಿಯಖಿಳದೋ
ಷ೪ದೆ ಯ[118]ಥೇಷ್ಟಾಚಾರದಲಿ ಬಹು
ಸದನದೊಳು ಭುಂಜಿಸಲು ಹರೆಯದು ರೋಗವಾ ಮು[119]ನಿಯ    ೬೦


[1] ನೀನು (ಜ, ಮ)

[2] ನೀನು (ಜ, ಮ)

[3] ನಿನೀ ಮೃತಾತ್ಮಜರಾರ್ಭಕನಾ (ಜ), ನೀಗಮೃತಾತ್ಮಜರಾ (ರ್ಭಕನಾ) (ಮ)

[4] ನಿನೀ ಮೃತಾತ್ಮಜರಾರ್ಭಕನಾ (ಜ), ನೀಗಮೃತಾತ್ಮಜರಾ (ರ್ಭಕನಾ) (ಮ)

[5] x (ಮ)

[6] x (ಮ)

[7] ಸಿ (ಜ, ಮ)

[8] ಳಿ (ಜ, ಮ)

[9] x (ಪ)

[10] x (ಜ)

[11] ವೊರ(ಜ), ಸುರಿ (ಮ)

[12] ವೊರ(ಜ), ಸುರಿ (ಮ)

[13] ಣ (ಜ, ಪ)

[14] ನ (ಜ)

[15] ದಿ (ಜ, ಮ)

[16] ಡೊ (ಜ, ಮ)

[17] ಮಾ (ಜ, ಮ)

[18] ನ(ಜ), ನಾ (ಮ)

[19] ನ(ಜ), ನಾ (ಮ)

[20] ತಂದ(ಜ), ತಂದನ (ಮ)

[21] ತಂದ(ಜ), ತಂದನ (ಮ)

[22] ಯ (ಮ)

[23] ಲು (ಜ, ಮ)

[24] ಯ (ಜ, ಮ)

[25] x (ಜ)

[26] ನೆ (ಜ)

[27] x (ಜ, ಮ)

[28] ದೆ (ಜ)

[29] ತಿ (ಜ)

[30] x (ಜ)

[31] ಸೇ (ಮ)

[32] ತಾ (ಜ)

[33] ತಾ (ಜ)

[34] ಕೈದಿ(ಪ)

[35] ನಿಳಯಕೆ (ಜ), ನಿಳಕೆ (ಮ)

[36] .ನಿಳಯಕೆ (ಜ), ನಿಳಕೆ (ಮ)

[37] ಘಾ (ಜ)

[38] ಳ (ಜ)

[39] x  (ಜ)

[40] ರ (ಜ)

[41] ರ (ಜ)

[42] ದಿ (ಮ)

[43] ತ್ಸಾ (ಜ, ಮ)

[44] ಜುಗುಜ (ಜ, ಮ)

[45] ಜುಗುಜ (ಜ, ಮ)

[46] ಗಳಾ(ಜ, ಮ)

[47] ಗಳಾ(ಜ, ಮ)

[48] ರ (ಜ)

[49] ಇಷ್ಟು ಭಾಗವು ಜಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ

[50] ದಲಾ (ಮ)

[51] ದಲಾ (ಮ)

[52] ನೆ (ಮ)

[53] ದಿಂ (ಮ)

[54] ರ (ಮ)

[55] ಇಷ್ಟು ಭಾಗವು ಜಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ

[56] ಳ (ಜ)

[57] ಥನಿಂ (ಜ, ಮ)

[58] ಥನಿಂ (ಜ, ಮ)

[59] x (ಜ)

[60] ನೆ (ಜ)

[61] ಬೆಳೆಯೆ (ಜ) ಬೆಳೆಯ (ಮ)

[62] ಬೆಳೆಯೆ (ಜ) ಬೆಳೆಯ (ಮ)

[63] x (ಜ)

[64] ರ್ಮೋತ್ಸವ (ಜ, ಮ)

[65] ರ್ಮೋತ್ಸವ (ಜ, ಮ)

[66] ನೆಸಗಿಯೆ (ಜ, ಮ)

[67] ನೆಸಗಿಯೆ (ಜ, ಮ)

[68] ರವು (ಜ, ಮ)

[69] ರವು (ಜ, ಮ)

[70] ಸತಿ (ಮ, ಪ)

[71] ಸತಿ (ಮ, ಪ)

[72] ನಾ (ಮ)

[73] ಅ (ಜ)

[74] ರ್ಪು (ಜ, ಮ)

[75] ಕಾಂತಾಂಶುಂಗಶಾಖೆಯ (ಜ), ಶಶಿಯಂತಂಗಶಾಖೆಯ (ಮ)

[76] ಕಾಂತಾಂಶುಂಗಶಾಖೆಯ (ಜ), ಶಶಿಯಂತಂಗಶಾಖೆಯ (ಮ)

[77] ಳಿ (ಜ), ಳೆ (ಮ)

[78] ಬೆ (ಜ, ಮ)

[79] ಬೆಳವು (ಜ, ಮ)

[80] ಬೆಳವು (ಜ, ಮ)

[81] ದಿ(ಮ)

[82] ವು (ಜ, ಮ)

[83] ದೆ (ಮ)

[84] x (ಜ), ಹಿಡಿ (ಮ)

[85] x (ಜ), ಹಿಡಿ (ಮ)

[86] ಬೆಳ(ಜ, ಮ)

[87] ಬೆಳ(ಜ, ಮ)

[88] ಕರಿಕಿಲನಿಬರ ನಂದಿಯೆನಿಪ (ಜ), ಮೊದಲಾದನಿಬರಿಗೆ ವುಪನಯವನನುಸರಿಸಿ ನಂದಿಯೆನಿಪ (ಮ)

[89] ಕರಿಕಿಲನಿಬರ ನಂದಿಯೆನಿಪ (ಜ), ಮೊದಲಾದನಿಬರಿಗೆ ವುಪನಯವನನುಸರಿಸಿ ನಂದಿಯೆನಿಪ (ಮ)

[90] ವ (ಜ, ಮ)

[91] x (ಜ)

[92] +ವ (ಮ)

[93] ದಿ (ಮ)

[94] ನೆಂ(ಜ, ಮ)

[95] x(ಜ)

[96] ಳಿ(ಜ)

[97] ದ (ಜ, ಮ)

[98] ಸಿ (ಮ)

[99] ರದಾ (ಜ), ರದು (ಮ)

[100] ರದಾ (ಜ), ರದು (ಮ)

[101] ಮಾ (ಜ, ಮ),

[102] ವ್ಯಾಧಿ (ಜ, ಮ)

[103] ಮ (ಜ)

[104] x (ಮ)

[105] x (ಮ)

[106] ಸೂ (ಜ)

[107] ರಿ (ಜ, ಮ)

[108] ರಿ (ಜ, ಮ)

[109] ಪಂಗತೇಜಂ(ಜ), ಪಂಗತ್ಯಜಂ (ಮ)

[110] ಪಂಗತೇಜಂ(ಜ), ಪಂಗತ್ಯಜಂ (ಮ)

[111] ದೋ (ಪ)

[112] ತ (ಜ, ಮ)

[113] ರುಜುಯುತನೆನ (ಜ), ರುಜುಯುತಗೆನ (ಮ)

[114] ರುಜುಯುತನೆನ (ಜ), ರುಜುಯುತಗೆನ (ಮ)

[115] x (ಜ)

[116] x (ಮ)

[117] x (ಮ)

[118] ದೊಳೆ (ಜ, ಮ)

[119] x (ಜ)