ದುರುಳಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ತುಱುಗಳ
ಮರಳಿಸದೆ ಮುಱಿಯಲ್ಕೆ ಜೀವಂ
ಧರನು ಶಬರರನೊಱಸಿ ತಿರುಹಿದನಖಿಲಗೋಕುಲವ

ಅರಸ ಕೇ

[1]ಳ್ ತಾಯ[2]ಱಿದಶಿಶುವಿನ
ಪರಿಯಲಾ ಜೀವಂಧರನು ತೆ
ದ್ಗುರುವಿಯೋಗದಿ ಬಹಳ ಚಿಂತಾಬೋಧಿಯೊಳು ಮುಱುಗಿ
ನಿರುಪಮಾತ್ಮನ ನೆನೆವ ಯೋಗೀ
ಶ್ವರನವೊಲು ತಾನಾ[3]ರ್ಯನಂದಿಯ
ನಿರದೆ ಹೃತ್ಕಮಲದಲಿ ನೆನೆ[4]ಯುತ್ತಿರ್ದನನವರತ        ೧

ಪರಮಪುರುಷರು ರೂಪುದೋಱಿಸಿ
ಸರಿವರಲ್ಲ[5]ದೆಯೊಂ[6]ದು [7]ತಾವಿನೊ[8] [9]ಳಿರರು[10] ತಾವದಱಿಂದ ಚಿಂತೆಯನುಱಿಯಬೇಕೆನುತ
ಪರಿಣತೆಯೊಳಾ ಶೋಕವನು ಪರಿ
ಹರಿಸಿಕೊಂಡುತ್ಸವದಿ ಜೀವಂ
ಧರನು ತಾನೈನೂರ್ವರೊಂದಾಗಿರ್ದನೊಲವಿನಲಿ       ೨

ಸ್ಮರನನಾಕಾರದಲಿ ವಾಣೀ
ಶ್ವರನ ವಿದ್ಯದಿ ಸುರಪತಿಯನೈ
ಶ್ವರಿಯದಲಿ ಗೀಷ್ಟತಿಯ ನಯನೀತಿಯಲಿ ಧನಪತಿಯ
ಸಿರಿ[11]ಯೊಳಾ[12]ಚಕ್ರಿಯನುಪಾಯೋ
ತ್ಕರದೊಳೂರ್ಜಿತ ತೇಜದಲಿ ಭಾ
ಸ್ಕರನವೊಲು ಎಸೆ[13]ದಿರ್ದನಾ[14]ಸುಕುಮಾರನೊಲವಿನ[15]ಲಿ         ೩

ವಿನುತ ಕುಮುದಾಂಬಕ ಗಭೀರ
ಧ್ವನಿ ಲಸದ್ಬಿಂಬೋಷ್ಠ ಚಂದ್ರಾ
ನನ ವಿಶಾಲಿತವಕ್ಷ ಸೂಕ್ಷ್ಮಶ್ಮಶ್ರು[16] ತನುಮಧ್ಯ
ವನರುಹಾಂಘ್ರಿ ಸುದೀರ್ಘಭುಜರ
ಕ್ತನಖ ತುಂಗಘ್ರಾನ ಮೃದುತನು
ಘನತರೋತ್ಕಚ ಪೂರ್ಣಭಾಳದೊಳೆಸೆದನೊ[17]ಲವಿ[18]ನಲಿ          ೪

ಕೇಳು ಮಗಧನೃಪಾಲ ಮೂರ್ಖರ
ಮೌಳಿ[19] ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನಿತ್ತಲು
ಲೀಳೆ[20]ಯಿಂದೊಡ್ಡೋಲಗಂಗೊಟ್ಟಿರಲು ನಿರ್ದ್ರ[21]ವದ
ತಾಳಿಯಲಿ ಕೈಮೊ[22]ಱೆಯ ಕಂಬಱಿ
ಗೋಳ[23] ಕಲ್ಲಿಯ [24]ಜೋಳಿ[25]ಗಳ ಗೋ
ಪಾಳಕರು ಬಂದೆಱಗಿ ಬಿನ್ನೈ[26]ಸಿದರು ಭೀತಿಯಲಿ         ೫

ಧರಣಿಪತಿ ಚಿತ್ತೈಸು ಶತಸಾ
ಸಿ[27]ರದ [28]ಸಂಖ್ಯೆ[29]ಯ ತುಱುಸಮೂಹದ[30] ಭರದೊಳಿಂತು ಕಿರಾತರುಗಳೆಯ್ತಂದು ಹಟ್ಟಿಗಳ
ಇಱಿದು ಕೊಂ[31]ಡುಯ್ದುಳ್ಳು[32]ದೆಲ್ಲವ
ಸೆಱೆಯ ಹಿಡಿ[33]ದರು[34] ದೇವ ನೀನ[35]ದ
ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡು ಸಲಹು ಸಲಹೆಂದೆಱಗಿತಖಿಳಜನ      ೬

ಕೇಳಿ ಸಿಡಿಮಿಡಿ[36]ಗೆಯ್ಯುತೆದ್ದು[37] ನೃ
ಪಾಲನೋಲಗವನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ
ಕಾಲಭೈರವನಂತೆ ಗ[38]ರ್ಜಿತ ಶಬರ ಸಂಕುಲವ
ಸೀಱಿ ಹೆಡದ[39]ಲೆಯಿಂದಲುಗಿವೆನು
ನಾಲಗೆಯನೆಂದಾಹವಕೆ ಭೂ
ಪಾಲನ[40]ನುವಾಗಲ್ಕೆ ಮ[41]ದನ[42] ನೃಪಾಲನಿಂ[43]ತೆಂದ  ೭

ನೊರಜ ಕೊಲುವೊಡೆ ಕೈದುವೇತಕೆ
ಧರಣಿಪತಿ ಹುಲುಬೇಡರನು ಸಂ
ಹರಿಸಿ ಬಹುದಕೆ ನೀವು ಪರಿಯಂತೇಕೆ ಸೇನೆಯನು
ನೆರ[44]ಹು ತಾನೊಡನೆಯ್ದಿ[45]ಶಬ[46]ರರ
ನೊಱಸಿ ನಿಮಿ[47]ಷಕೆ ತುಱುಸಮೂಹವ
ಮರಳಿಸುವೆನೆಂದಾ ಮದನ ಬಿನ್ನೈಸಿದನು ನೃಪಗೆ       ೮

ಎನಲು ಮತವಹುದೆನುತ ಸೇನೆಯ
ನನುನಯದಿ ನೆರೆ ಕೂಡಿಕೊಟ್ಟಾ
ಜನಪನಟ್ಟಲು ಬಂದು ಮದನ ಪುಳಿಂದರನು ಮು[48]ತ್ತಿ
ಕನಲಿ ಕಾದುತ್ತಿರೆ ಕಿರಾ[49]ತರು
ದನುಸರಂಗಳ ಕೊಂಡು ಫಡ ಹೋ
ಗೆನುತ ರೋಷದಿ ತಾಗಿದರು ಭೂಪಾಲ ಕೇಳೆಂದ         ೯

ಭರದೊಳಾ ರಿಪು ಸೇನೆಯನು ನಿ
ಷ್ಠುರದಿ ಶಬರರು ಬೆರಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿ
ದರರೆ ಹಿಮ್ಮೆ[50]ಟ್ಟೆನುತ[51] ಬಾಣದ ಮಱೆಯ ಕಱೆಯುತಿರೆ
ತರಹರಿಸಲಳವಡದೆ ಮುಱಿದಾ
ಪುರಕೆ ಮದನ ಮುಗಱ್ದು ಬರೆ ಕಾ
ತರಿಸಿ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ತಾ ಹೊಱ[52]ವಟ್ಟ[53]ನಾಹವಕೆ        ೧೦

ತಳಿತ ಪಲ್ಲವಸತ್ತಿಗೆಯ ಹೊಂ
ಬಱಯಿ[54]ಗೆಯ ಸೀಗುರಿಯ ಚಮರಾ
ವಳಿಯ ಲಗ್ಗೆ[55]ಯೊಳಳ್ಳಿ[56]ಱಿವ ಘನವಾದ್ಯರಭಸ[57]ಗಳ[58] ಒಲವಿನಿಂದಾನೃಪತಿ ಚಾತು
ರ್ಬಲಸಹಿತ ಬಂದಾ ಕಿರಾತರ
ನಳವಿಯಲಿ ತಾಗಿದನು ಭೂಮೀಪಾಲ ಕೇಳೆಂದ          ೧೧

ಶರಧಿ ಶರಧಿಯ ತಾಗುವಂದ[59]ದೊ
ಳೆರಡು ಬಲ[60] ತಲೆ[61]ಯೆತ್ತಿ[62] ಕಾದು
ತ್ತಿರಲು ಮೆಲ್ಲನೆ ರಾಯ[63]ದಱವೊಳಸರಿಯುತಿರೆ ಕಂಡು
ಕೆರಳಿ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ತಾ ಮೇ
ಲುಱವಣಿಸಿ ಕೈಮಾಡಲಾವನ
ಚರರು ಮುಱಿದೋಡಿದರು ಭುಮೀಪಾಲ ಕೇಳೆಂದ      ೧೨

ಭೀಳದಾ[64]ವಾಗ್ನಿಯ ಮಹಾಧೂ[65] ಮಾ[66]ಳಿಯೋ ಘೋರಾಂಧಕರವೊ
ಕಾಳರಾತ್ರಿಯೊ ಕಾರ್ಮುಗಿಲೊ ಕಾಳಾಹಿಸಂಕುಲವೋ
ನೀಳಗಿರಿಗಳೊ ಮಧುಪಕುಲವೊ ತ
ಮಾಳವನವೆನೆ ಮತ್ತೆ ಖಳರು ಛ
ದಾಳಿಸುತ ಮೇಲೇಱಿದರು ಘನತರದ ಕೋಪದಲಿ       ೧೩

ಪೊಡವಿಪತಿ ಕೇಳಿಂತು ಲುಬ್ದಕ
ರೊಡನೆ [67]ತಾಂ ಸಂಗಡಿ[68]ಕೊಂಡವ
ಗಡಿಸಿ[69] ಬಂದೊಗ್ಗಿನಲಿ ಶರಗಳ ಮಱಿಯ ಕಱಿಯು[70]ತಿರೆ
ನಡು[71]ಗಿ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ಹಿಂದಕೆ[72]ಮಡ[73]ಮುಱಿಯಲಾ ಸರ್ವದಳವೊ
ಗ್ಗೊಡೆದು ನೆಱೆ ಮುಱಿದೋಡಿಹೋದುದು[74] ಬಸಿವ ರಕ್ತದಲಿ        ೧೪

ದುರುಳ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ನಿಂತೀ[75]ಪರಿಭವದೊಳಾ ಪರುವ ಹುಗೆ[76] ಘನ
ಗಿರಿಯ[77]ನೊರಜಾನುವುದೆ[78] ಸತ್ಯಂಧರನು[79]ತಾಳ್ದಿ[80]ಳೆಯ
ಧರಿಸಲಾಪನೆ  ಪಾಪಿಯಿವನೆಂ
ದಿರದೆ ತಮತಮಗೆಲ್ಲ [81]ಬಯ್ಯು[82]ತ
ನೆರೆ[83]ದ ಜನ ಬೆಂಬೀಱುತಿರ್ದುದು ಭೂಪ ಕೇಳೆಂದ      ೧೫

ಅರಸ[84] ಕೇಳಾಗೋಕುಲಾಧಿ
ಶ್ವರನೆನಿಪ[85]ಪರ[86]ನಂದಗೋಪನು
ತುಱು[87]ವ ಮರಳಿಸಿದವಗೆ ಹೇಮದ ಪು[88]ತ್ತಳಿಗಳೇ ಱ[89] ಬೆರಸಿಯೆನ್ನಾತ್ಮಜೆಯನೀವೆನು
ಪುರದೊಳತಿಬಲ[90]ರೆಯ್ದಿ [91]ತುಱು[92]ಗಳ
ಮರಳಿಸುವು[93]ದೆಂದೊಲಿದು ಸಾರಿಸಿ[94]ದನು ಪುರಾಂತದಲಿ         ೧೬

ಪರುದೊಳಾವೈಶ್ಯೇಂ[95]ದ್ರ ತನ್ನಯ
ವರತನುಜೆ ಗೋವಿಂದೆಯನು ವಿ
ಸ್ತರದೊಳೀವೆನೆನುತ್ತಲಂ[96]ದಾಪುರದೆ[97]ಸಾರಿಸಲು
ಅರಸು ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರ ಸಹಿತವೆ
ಮುಱಿದು ಬಂದನು ನಮ್ಮ ಬಾಹಾ
ಸ್ಪುರಣದಳವೆನಿತೆಂದು ಮನಗುಂದಿ[98]ತು ಪುರ[99]ಸ್ತೋಮ           ೧೭

ಕರಿ ತುರಗ ರತ್ನಾ ಭರಣವೈ
ಶ್ವರಿಯ ಸತಿ ಸುತ ಮಿತ್ರರುಗಳಂ
ತರಿಸೆ[100]ಮಗುಱಿದ ಗ[101]ಳಿಸಬಹುದು ಶರೀರ ತೊಲಗಿದರೆ
ಮರಳಿ[102]ರೂಢಿ[103]ಸಬಾರದದಱಿಂ
ತರುಣಿಗೋಸುಗ ಸತ್ತು ಮೇಲಹ
ಸಿರಿಯ [104]ನಂಬುವ [105]ರಾರೆನುತ ಮನಗುಂದಿತಖಿಲಜನ         ೧೮

ಇಂತ ಬೆಂಬಱಿದೋರ್ವರಾ ನಗ
ರಾಂತದಲಿ ಪೊಱಪೊಣ್ಮದಿರಲು ಜ
ಯಂತನಿಭ ಜೀವಂಧರನು ತಾ ಕೇಳಿ ಗೋವುಗಳ
ಸಂತತಿಯ ನೆಱೆ ತಿರು[106]ಹಿತಂದಾ
ಕಾಂತೆಯನು ಪದ್ಮಾ[107]ಸ್ಯಗರಸಿಯ[108] ಹಂ[109]ತೆ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ತನ್ನೊಳು ನೆನೆ[110]ದನೊಲವಿನಲಿ       ೧೯

ಗುರುಯತೀಂದ್ರರ ಬಾಧೆಯನು ವಿಬು
ಧರ ಮಹೋಪದ್ರವನು ಗೋಬ್ರಾ[111] ಹ್ಮರಿಗೆ ಬಂದಾಪದ[112]ವನಬಲಾಜನದ ಸಂಕಟವ
ಪುರುಷನಾದವ ಕಂಡ[113]ದನು ಪರಿ
ಹರಿಸದಿಹುದದು ಹೀನವೀ[114] ಕ್ಷಣ
ತು[115]ಱುವ ಮರಳಿಸಬೇಕೆನುತ ಚಿಂತಿಸದನಾತ್ಮದಲಿ    ೨೧


[1] ಳಾಯ್ತು (ಜ, ಮ)

[2] ಳಾಯ್ತು (ಜ, ಮ)

[3] ಚಿಂತಾದು (ಜ)

[4] ನ (ಜ, ಮ)

[5] ದೊಡೊಂ (ಜ, ಮ)

[6] ದೊಡೊಂ (ಜ, ಮ)

[7] ಠಾವಿನ (ಜ, ಮ)

[8] ಠಾವಿನ (ಜ, ಮ)

[9] ಲಿರರು (ಜ), ಲಿರುವರೆ (ಮ)

[10] ಲಿರರು (ಜ), ಲಿರುವರೆ (ಮ)

[11] ಯನಾ (ಮ)

[12] ಯನಾ (ಮ)

[13] ಸ (ಜ, ಮ)

[14] x (ಜ)

[15] x (ಜ)

[16] ಶೃ (ಜ, ಮ)

[17] ಗ್ಗಿ (ಜ, ಮ)

[18] ಗ್ಗಿ (ಜ, ಮ)

[19] ಲಿ (ಜ, ಮ)

[20] ಲೆ (ಜ, ಮ)

[21] ದ್ರ (ಜ, ಮ)

[22] ನೊ (ಸೊ?) (ಮ)

[23] ಲು (ಜ, ಮ)

[24] ಚಾಳಿ (ಜ), ಚಾರಿ (ಮ)

[25] ಚಾಳಿ (ಜ), ಚಾರಿ (ಮ)

[26] ನ್ನವಿ (ಜ, ಮ)

[27] ವಿ (ಜ)

[28] ಶಂಕೆ (ಜ, ಮ)

[29] ಶಂಕೆ (ಜ, ಮ)

[30] ವ (ಜ, ಮ)

[31] ಡೊಯ್ದುಳ್ಳ (ಜ), ತೊಯ್ದಾಳು (ಮ)

[32] ಡೊಯ್ದುಳ್ಳ (ಜ), ತೊಯ್ದಾಳು (ಮ)

[33] ದೆಲೆ (ಜ, ಮ)

[34] ದೆಲೆ (ಜ, ಮ)

[35] ನಿ (ಜ, ಮ)

[36] ಗೊಂಡೊಯ್ಯುತಿದ್ದು (ಜ), ಗೆಯ್ಯುತಿರ್ದು (ಮ)

[37] ಗೊಂಡೊಯ್ಯುತಿದ್ದು (ಜ), ಗೆಯ್ಯುತಿರ್ದು (ಮ)

[38] ಘ (ಜ)

[39] ತ (ಜ, ಮ)

[40] ಗ (ಜ, ಮ)

[41] ಗದ (ಪ)

[42] ಗದ (ಪ)

[43] ನಿಂ (ಜ, ಮ)

[44] ರೆ (ಜ)

[45] ಯ್ದು (ಜ, ಮ)

[46] x (ಜ)

[47] ಮು (ಜ)

[48] ಮೂ (ಜ)

[49] ತಾ (ಜ)

[50] ಟ್ಟಿದನು (ಜ, ಮ)

[51] ಟ್ಟಿದನು (ಜ, ಮ)

[52] ಹೊಂಟ (ಜ),  ವಂಟ (ಮ)

[53] ಹೊಂಟ (ಜ),  ವಂಟ (ಮ)

[54] ವಿ (ಜ, ಮ)

[55] ಯಲ್ಲಳ್ಳಿ (ಜ). ಯಲ್ಲಳಿ (ಮ)

[56] ಯಲ್ಲಳ್ಳಿ (ಜ). ಯಲ್ಲಳಿ (ಮ)

[57] ದಲಿ (ಜ, ಮ)

[58] ದಲಿ (ಜ, ಮ)

[59] x (ಜ)

[60] ಲೆ (ಜ)

[61] ಯ (ಜ)

[62] ಯ (ಜ)

[63] ಜ (ಜ, ಮ)

[64] ದ (ಜ)

[65] x (ಜ)

[66] ಮ್ರಾ (ಜ, ಮ)

[67] ತಾವು ಸಂವರಿ (ಜ), ತಾವ್ ಸಂವರಿ (ಮ)

[68] ತಾವು ಸಂವರಿ (ಜ), ತಾವ್ ಸಂವರಿ (ಮ)

[69] ಸುತಿರೆ (ಜ)

[70] ವು (ಜ, ಮ)

[71] ಡ (ಜ)

[72] x (ಜ, ಮ)

[73] x (ಜ, ಮ)

[74] ದ (ಮ)

[75] ಪುರದೊಳಾಪುರಹೊಗೆ (ಜ, ಮ)

[76] ಪುರದೊಳಾಪುರಹೊಗೆ (ಜ, ಮ)

[77] ನೊಡೆ (ಜ), ನೊದೆ (ಮ)

[78] ನೊಡೆ (ಜ), ನೊದೆ (ಮ)

[79] ತಾನಿ (ಜ, ಮ)

[80] ತಾನಿ (ಜ, ಮ)

[81] ಬೈಯು (ಜ, ಮ)

[82] ಬೈಯು (ಜ, ಮ)

[83] ರ (ಜ, ಮ)

[84] x (ಜ)

[85] x (ಜ)

[86] x (ಜ)

[87] ಱ (ಜ)

[88] ಥಳಿಗಳಾ (ಜ), ತ್ಥಳಿಗಳಾ(ಮ)

[89] ಥಳಿಗಳಾ (ಜ), ತ್ಥಳಿಗಳಾ(ಮ)

[90] ರೈದಿ (ಪ)

[91] ರೈದಿ (ಪ)

[92] ಱ (ಜ)

[93] x (ಜ)

[94] x (ಮ)

[95] ಶೇಂ (ಜ)

[96] ಲೆಂ (ಜ)

[97] ದಿ(ಜ, ಮ)

[98] ತ್ತುಪುರ (ಜ)

[99] ತ್ತುಪುರ (ಜ)

[100] ತುಜನ (ಮ)

[101] ಘ (ಜ, ಮ)

[102] ಝಾಡಿ (ಮ)

[103] ಝಾಡಿ (ಮ)

[104] ನುಂಬ (ಜ), ನುಂಬವ (ಮ)

[105] ನುಂಬ (ಜ), ನುಂಬವ (ಮ)

[106] ರಿ (ಜ, ಮ)

[107] ದ್ಯಾ (ಜ, ಮ)

[108] ಯಂ(ಜ)

[109] x (ಜ)

[110] ನ (ಜ, ಮ).

[111] ಬ್ರ (ಜ), ಬ್ರಂ(ಮ)

[112] ರ (ಮ)

[113] ಡು (ಜ, ಮ)

[114] x (ಜ)

[115] ತ (ಜ)