ಎಂದು ನೆನೆ

[1]ದು ಕುಮಾರ ಬಱಿಕಾ
ನಂದಗೋಪನ ಕರೆ[2]ಸಿ ಹೆದಱದಿ
ರೆಂದು ಮರಳಿಚಿ[3] ತರ್ಪ್ಪೆ[4] ತುಱುಗಳನೆಂದಭಯವಿತ್ತು
ನಿಂ[5]ದು ಕೈದುವ ಕೊಂಡು ರಥವ ಸು
ರೇಂದ್ರ ಸನ್ನಿಭನೇಱಿ ಬಂದನು
ಹಿಂದೆ ಸುಕುಮಾರಕರು ತಾವೈನೂರ್ವರೊಗ್ಗಿನಲಿ        ೨೧

ಲಗ್ಗೆವರೆಗಳಲಾ ಕುಮಾರಕ
ರೊಗ್ಗು ಕವಿದು ಕಿರಾತಚಯವನು
ನುಗ್ಗು ನುಸಿಯಾಗರೆ[6]ದು ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರಕನ ಗೆಲಿದು[7] ಮೊಗ್ಗು ನಮ್ಮೊಳು ಬೇಡ ಬೇಡೆಂ[8] ದು[9]ಗ್ಗಡದಿ ಕೂರಂಬುಗಳ ಸುರಿ
ದಗ್ಗಳೆ[10]ಯರಿಟ್ಟಣಿಸಿ ಕಾದಿದರರಸ ಕೇಳೆಂದ   ೨೨

ಸರಲ ವೃಷ್ಟಿಯನಾಕಿರಾತರು
ಸುರಿಯೆ ತದ್ಬಾಣಗಳನೆಡೆಯಲಿ
ಮುಱಿದು ಜೀವಂಧರನು ನಿಶಿತಾಸ್ತ್ರ[11]ಗಳ ಲಾಖಳರ[12] ಶಿರಗಳನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಕ್ಕೊಡ
ವೆರಸಿ ಗೋಸಂಕುಲದ ನಿಮಿ[13]ಷಾ
ತರಕೆ ತಿರುಹಿದನೊಂದುಱಿಯದಂತಾಜಿರಂಗದಲಿ       ೨೩

ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿಂತು ಜೀವಂ
ಧರನು ತುಱುಗಳ ಮರಳಿಸಲು ಗೋ
ವರರು ಮುದದಲಿ[14] ಗೋವುಗಳನವಱವಱ ನಾಮದಲಿ
ಕರೆ[15]ದು ಹಟ್ಟೆಯ[16]ಹುಗಿಸಿ[17]ಜೀವಂ
ಧರನು ತನ್ನಯ ಮಿತ್ರರೈನೊ
ರ್ವರು ಸಹಿತ ಗೋಕುಲವ ನೋಡುತ್ತಿ[18]ರ್ದನೊಲವಿನಲಿ            ೨೪

ಕಾ[19]ಲೊಳ[20]ವನಿಯನಣೆ[21]ದು ಕೋಡಲಿ
ಶೈಲಗಳ[22]ನೊಡೆ[23]ಮಗುಚಿ ದೆಸೆಗಳ
ಮೂಲೆ ಬಿ[24]ಡೆ ಗರ್ಜಿಸುತ ಮಾರ್ದನಿಗಗಿದು [25]ನಂದಿನಿ[26]ಯ
ಮೇಲಡರಿ ಬಾಲವನು ನೆಗಹಿ ಛ
ಡಾಳಿಸುತಲ[27]ವ್ವಳಿಸಿ ಮಲೆಯಂತ
ಲೀಲೆಯಲಿ ಬಹ ಗೂಳಿಯನು ಸುಕುಮಾರನೀಕ್ಷಿಸಿದ     ೨೫

ಲೋಲಕರ್ಣವನೆತ್ತಿ ತಿತ್ತಿರಿ
ಗಾಳೆಗಳ ನಿಂದಾಲಿಸುತ ಕೊನೆ
ವಾಲದಿಂ ತೊಡೆದಂಗವನು ಕುಸಿ[28]ದಳು[29]ಕಿ ಕೊರಲೆತ್ತಿ
ಮೇಲನೀಕ್ಷಿಸಿ ವಕ್ಷ[30]ಗಳನುಱಿ[31] ಪಾಲಿಸುತ ಕ[32]ಱುಗೂಡಿ ಗೋ[33]ವನ[34] ಗಾಳಿಗೈತಹ ಗೋವುಗಳ ಸುಕುಮಾರನೀಕ್ಷಿಸಿದ          ೨೬

ಕಱುವ ಕಾಣದೆ ಮಗುಱ್ದು ಹೂಂಕೆಂ
ದಱಚಿ ಬಿಡದೀಕ್ಷಿಸುತ ಕೆಚ್ಚಲ
ಭರದಿ ಬಳುಕುತ ಹೊಱೆಯನಿಱುಹಿದ ತೆಱದಿ ಮೊಲೆವಾಲ
ಬಿರಿವಿಡುತ ಪರವತ್ಸಗಳಿಗ
ಬ್ಬರಿಸಿ ಸೋಂಕುವ ಗೂಳಿಗಳಿಗೊಳ
ಸರಿಯುತಿರ್ದಾ[35] ಸುರಭಿಗಳ[36] ಸುಕುಮಾರನೀಕ್ಷಿಸಿದ   ೨೭

ಅಡಿಯನವನಿಯೊಳೂಱಿ ಕಱುಗಳ
ಮಡದೊಳೊಲವಿಂದಾತು ಕಂದಲ
ತೊಡೆಯೊಳಿರುಕಿ ಕಟಾಕ್ಷದೀಧಿತಿ ದುಗ್ಧಧಾರೆಯಲಿ
ತೊಡರೆ ಸೆಳೆನಡು ಬಳುಕೆ ಸಡಿಲಿದ
ಮುಡಿಯ ಗೋಣಿನೊಳೌಂಕಿ ತನು ಬೆಮ
ರಿಡುತ ಸುರಭಿಯ ಕಱೆವಬಲೆಯರ ಕುವರನೀಕ್ಷಿಸಿದ    ೨೮

ಸುಗಿ[37]ಯೆ ಕರಿಕುಂಭಕ್ಕೆ ನೇಣಂ
ತೆಗೆವಗಿ[38]ಯೆ ಬೆಮರಮರೆ ಮೇಖಳೆ
ಜಗುಱೆ ತೂಗೆ ಕುಚಂಗಳುರುಕಂಕಣಝಣತ್ಕಾರ
ನೆಗಱೆ ಸೀತ್ಕೃ[39]ತ ಲೋಳೆವಾಯೊಳ
ಗೊಗೆಯ ಬಱಲಿ ಬೆಮರ್ತ ಮಲೆದೊಲೆ
ಗೊಗೆಯ ಬಱಲಿ ಬೆಮರ್ತು ಮಲೆದೊಲೆ
ದಗಿದು ಪಾಡುತ[40]ಮೊಸಱ ಕಡೆವಂಗನೆಯನೀಕ್ಷಿಸಿದ   ೨೯

ನಂದಗೋಪನು ಬಱಿಕಲಾ ಜೀ
ವಂಧರನ ಪುರಿಗುಯ್ದು ತನ್ನಯ
ಮಂದಿರದೊಳಂದೇಱು [41]ಹೇಮದ[42]ಪುತ್ಥಳಿಕೆಗಳನು
ತಂದು ನಿಲಿಸಿ ಮದೀಯಸುತೆ ಗೋ
ವಿಂದೆಯನು ನೀ ಮದುವೆಯಾಗೆನ
ಲಂದು ವೈಶ್ಯಾಗ್ರಣಿಗೆ ನಗುತ ಕುಮರನಿಂ[43]ತೆಂದ       ೩೦

ಎಲೆ ವಣಿಗ್ವರ ಕಾಮಿನಿಯ ನೀ
ನೊಲಿದು ಮತ್ಸಹಜಾತನಾಸ
ಲ್ಲಲಿತಗುಣ ಪದ್ಮಾಸ್ಯ[44]ಗೆಂದವನ[45]ನುನಯೋಕ್ತಿಯಲಿ
ತಿಳುಹಿ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲಿ ತತ್ಕೋ
ಮಲೆಯನೊಲವಿಂದಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿಕ
ದಲಿ ವಿವಾಹವ ಮಾಡಿದನು ಸುಕುಮಾರನೊಲವಿನಲಿ   ೩೧

ಇದು ವಿನಮದಮರೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಜಿನ
ಪದಕಮಲಷಟ್ಚರಣವಾಣೀ
ವದನ ದರ್ಪಣ ಭೂಸುರೋತ್ತಮ ಬಸವಣಾಂಕಸುತ
ಚದುರ ಭಾಸ್ಕರ ರಚಿತ ಧರ್ಮ
ಪ್ರದನ[46] ಜೀವಂಧರನ ಚರಿತೆಯೊ
ಳಿದುವೆ ಗೋಗ್ರಹಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಹೀಶ ಕೇಳೆಂದ            ೩೨


[1] ನ (ಮ)

[2] ರ (ಜ, ಮ)

[3] ಸಿ (ಜ, ಮ)

[4] ಪ್ಪಿ (ಜ), ಪ್ಪೆ(ಮ)

[5] ಸಂ (ಜ, ಮ)

[6] ರ(ಜ, ಮ)

[7] ಡಾ (ಜ.ಮ)

[8] ಡೆನಿ (ಜ, ಮ)

[9] ತು (ಜ, ಮ)

[10] ಣೆ (ಜ), ಣಿ (ಮ)

[11] ಸ್ತ್ರಂ (ಜ, ಮ)

[12] x (ಪ)

[13] ಯು (ಜ).

[14] ಲಾ (ಜ, ಮ)

[15] ರ (ಜ, ಮ)

[16] ಹೊಗಿ(ಜ), ಹೊಗಿಸಿ (ಮ)

[17] ಹೊಗಿ(ಜ), ಹೊಗಿಸಿ (ಮ)

[18] ತಿ(ಜ)

[19] ಲಲ (ಜ, ಮ)

[20] ಲಲ (ಜ, ಮ)

[21] ಳ (ಜ, ಮ)

[22] ನಡು (ಜ, ಮ)

[23] ನಡು (ಜ, ಮ)

[24] ಬೇ (ಜ)

[25] ಸನ್ನಿಧಿ (ಜ)

[26] ಸನ್ನಿಧಿ (ಜ)

[27] ಹ (ಜ, ಮ)

[28] ಗಳಿ (ಜ, ಮ)

[29] ಗಳಿ (ಜ, ಮ)

[30] ತ್ಸ (ಪ)

[31] x (ಜ), ಪ (ಮ)

[32] ತು (ಜ, ಮ)

[33] ವರು (ಜ), ಪರು(ಮ)

[34] ವರು (ಜ), ಪರು(ಮ)

[35] ರ್ದ (ಜ, ಮ)

[36] +ನು (ಜ, ಮ)

[37] ಳಿ (ಜ)

[38] ನಿ (ಜ, ಮ)

[39] ಕ್ಕು (ಜ, ಮ)

[40] ವ(ಪ)

[41] x (ಜ)

[42] x (ಜ)

[43] ಗಿಂ (ಜ)

[44] ಎಂದ (ಜ, ಮ)

[45] ಎಂದ (ಜ, ಮ)

[46] ವ (ಮ)