ಪೊಡವಿಪಾಲರ ಸಭೆಗೆ ಕೋಮಲೆ
ನಡೆಗವಂದಿನಿಯನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕುಡಿತೆಗಣ್ಣಲಿ ಮೊಗೆದು ಸೂಸಿದಖಿಳ ಭೂಮಿಪರ

ಕೇಳು ಮುದದಿಂ ಮಗಧಭೂಮೀ
ಪಾಳ ವೈಶ್ಯಾಧಿಶನಿತ್ತಲು
ಮೇಳದವನೀಪಾಲಕರನುಪಚರಿಸಿ ತಾ ಬಱಿಕ
ಆಳಯಕೆ ಬಂದಬಳೆಯರ ಕರೆ
ದೇಱಿ ಲಗ್ನ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ
ಬಾಳಕಿಯ ಶೃಂಗಾರಿಸುವು

[1]ದೀಗೆಂದಉ ನಿಯಮಿಸಿದ  ೧

ವರ ವಣಿಗ್ವರನಾಜ್ಞೆಯಲಿ ಪಂ
ಕರುಹದಳನೇತ್ರೆಯರು ಕಾಂತೆಯ
ಹೊರಗೆ ನಡೆತಂದೆಸೆವ ಕುಂಕುಮರಜದೊಳವಯವವ
*ಉರುತರ[2]ದೆ ತಾಂ[3] ತಿಗುರುತತಿ ವಿ
ಸ್ತರದಿ ಮಜ್ಜನವೆಸಗಿ* ತದನಂ
ತರದೊಳಾ ಕೋಮಳೆಯ ಶೃಂಗಾರಿಸಿದರಬಲೆಯರು  ೨

ಲಲಿತ ಚಂಪಕದಳಕೆ ಬೆಳುದಿಂ
ಗಳ ತಗಡ ಪುದಿದಂತೆ ಧವಳಾ [೦][4] ಚಲವೆಸಗಿ ಚಕ್ರದ್ವಯಕೆ ಗವಸಣಿಗೆ ಬಿಗಿದಂತೆ
ಸಲಿಸಿ ಕಂಚುಳಿಕೆಯ ಮುಖಾಂಬುಜ
ಕೆಳಸಿದಳಿಯೆನೆ ಹಣೆಗೆ ಮೃಗಮದ
ತಿಲಕವನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಶೃಂಗಾರಿಸಿದರಬಲೆಯರು          ೩

ವರ ವಿಧುಂತುದನಿಂದು ಕಲೆಗಳ
ನಿರದೆ ನುಂಗಿಯೆ ಮಗುಱ್ದುಗುಱ್ದಾ
ತೆಱದೆ ವೇಣಿಯೊಳೆಸೆವ ಕುಸುಮವನಿರಿಸಿ ಮನಸಿಜನ
ಶರಕೆ [5]ಚಾಪ[6]ವನೂಡುವಂತುರು
ತರದ ನೇತ್ರದೊಳಂಜನವನನು
ಕರಿಸಿ ಶೃಂಗಾರಿಸಿದರಬಲೆಯರಾ ವಧೂಮ[7]ಣಿಯ       ೪

ಕುಸುಮಶರನಿಭಕುಂಭಗಳಲೊಂ
ದಿಸಿದ ಜಯಕೀರಿತಿಯ ಮೊಗಮೆನ
ಲೆಸೆವ ಕುಚದಲಿ ಪತ್ರಭಂಗಂಗಳನು ಮೇಳೈಸಿ
ಸಸಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸುರಿಸಿದರೆನ
ಲೆಸೆವ[8] ಮುಖಮಂಡಲಕೆ ಮೂಗುತಿ
ಯೆಸಗಿ ಕೈಗೈದರು ಮೃಗಾಕ್ಷಿಯರರಸ ಕೇಳೆಂದ          ೫

ಅರಲ ಬಾಣಕೆ ಗರಿಯ ಕಟ್ಟುವ
ತೆಱದೊಳಂಗುಳಿಗಳಲಿ ಮುದ್ರೆಯ
ತುಱುಗಿ ಶಶಿ ದೋಷಾಕರನು ನಿಂದೆಡೆಯೊಳಿಹೆವೆಂದು
ಚರಣಕೆಱಗಿದು ಭಗಣ[9]ವೆನೆ ನೇ[10] ವುರವೆಸಗಿ ಪುಳಿನವನು ಹೊಂದಾ
ವರೆಯ ಲತೆ ಬಳಸಿರ್ದುದೆನಲಿಕ್ಕಿದರು ಮೇಖಲೆಯ     ೬

ಗುರುಪಯೋಧರ ಮಂಡಲದ ಬಂ
ಧೂರದ ಪರಿವೇಷವಿದೆನಲು ಕಂ
ಧರಕೆ ಹಾರವನೆಸಗಿ ಮನಸಿಜವಶ್ಯಯಂತ್ರವನು
ಬರೆವವೊಲು ಗಂಧದಲಿ ಚಿತ್ರೋ
ತ್ಕರ ಮಕರಿಕಾಪತ್ರವನು ವಿ
ಸ್ತರಿಸಿ ಶೃಂಗಾರಿಸಿದರಬಲೆಯರಾ ವಧೂಮ[11]ಣಿಯ      ೭

ಚರಣಶೋಭೆಗಳಿಂದ ನೇವುರ
ಮೆಱೆಯೆ ಕದಪುಗಳಿಂದ ಕರ್ಣಾ
ಭರಣವೆಸೆಯಲು ಕಾಂಚಿ[12] ಜಘನೋನ್ನತದಿ ರಂಜಿಸಲು
ಕರದ ಚೆಲುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಣಿ ವಿ
ಸ್ಫುರಿತ ಕಂಕಣವೆಸೆಯೆ ಸತಿಯಾ
ಭರಣಗಳಿಗಾಭರಣವಾದಳು ಚಿತ್ರವಾಯ್ತೆಂದ  ೮

ತೋರ ಮೊಲೆಗಳ ಡಾಳದಲಿ ಮಣಿ
ಹಾರ ಮೆಱೆಯಲು ಬೆರಲಿನಿಂ ವಿ
ಸ್ತಾರಿಸಲು ಮಣಿಮುದ್ರೆ ಭುಜದಿಂ ತೋಳಬಂದಿಗಳು
ಚಾರು ಬಿಂಬಾಧರದೆ ಮಣಿ[13]ಹೊಳ
ಹೇಱೆ[14] ದೇಹಾಂಶುಗಳೊಳತಿ ಶೃಂ
ಗಾರಿಸಿದರಾಭರಣವೆನೆ ವರ್ಣಿಸುವನಾರೆಂದ  ೯

ತರುಣಿಯರಿಗಾ[15] ಸತಿಯ ರೂಪನು
ಧರಿಸಿ ಬಱಲದು ಚಿತ್ತದೇಹದಿ
ಚರಿಸಿ ನೊಗ್ಗದು ನೋಟ ಸುಯ್ಗಂಪಲ್ಲದುಱಿದಾದ
ಪರಿಮಳಕೆ ಮೂಗೇಱದಾಕೆಯ
ಸರಸವಾಕ್ಪೀಯೂಷ ಕಿವಿಗಳಿ
ಗರುಚಿಯಲ್ಲೆನೆ ಸತಿಯ ರೂಪನು ಪೊಗಱ್ವನಾರೆಂದ     ೧೦

ಲಲಿತವದನವ ನೋಡಿ ನೋಟಕೆ
ಬಱಿಕ ಸಮಯವದುಂಟೆ[16]ಕೇಶದಿ
ಸಿಲುಕೆ೪ ಬಿಡಿಸುವರಾರು ನಾಭ್ಯಾವರ್ತದೊಳಗಿಱೆಯೆ
ತಳೆವರಾರು ಕಟೀಸ್ತನಂಗಳಿ
ಗೆಳಸಿ ಜನರಾಲೋಕನವ[17]ಭ್ರಮೆ
ಗೊಳಿಸಿ ತಾನಿಲ್ಲೆನಲು ಕಾಂತೆಯ ಪೊಗಱ್ವನಾರೆಂದ    ೧೧

ಚರಣ ತುಂಬಿದ ಮೃದುಗತಿಯ ಪೇ
ರುರವು ತುಂಬಿದ ಕುಚದ ಮೊ[18]ಗ ವಿ
ಸ್ತರದಿ ತುಂಬಿದ ನಯನಪರ[19]ಭಾಗಪ್ರಪೂರಿ[20]ತದ
ಗುರು ಕಟಿಯ ತನು ತೀವಿದತಿ ಸೌಂ
ದರಿಯ ಜವ್ವನದಿಂದ ಜಿತಶಂ
ಬರನು ಮುದ್ರಿಸಿದರಳ ಸರದಂತೆಸೆದಳಿಂದುಮುಖಿ     ೧೨

ಮೆಱೆವ ರತ್ನಾಭರಣರುಚಿಗಳ
ಬಱೆದುದಂಗ ನಿಜಾಂಶುವದನಾ
ವರಿಸಿ ನುಂಗಿತು ದಂತಕಾಂತಿಗಳಾ ಪ್ರಭೆಯನೊದೆದು
ತುಱು[21]ಗಿತಾ೪ಸ್ಯ ನಿಜಾಂಶು ವದನಾಂ[22] [23]ತರದೊಳೊಡೆಹಾ[24]ಯ್ದ ಮಳ ನೇತ್ರದ
ಕಿರಣವೆಸೆ[25]ದುದ[26]ದೇನನೆಂಬೆನು ರೂಪನಾ ಸತಿಯ    ೧೩

ತರುಣಿಯನು ಶೃಂಗಾರದನುಪಮ[27]ಸರಣಿ[28]ಯನು ಸೌವರ್ಣಮಯ ಕಂ
ಡರಣೆಯನು ನವ ದಿವ್ಯ ಸೌಗಂಧಪ್ರಪೂರಿತದ
ಭರಣಿಯನು ರತಿಪತಿಯ ವಿಲ[29]ಸ
ತ್ಕರಣಿಯನು ಮುಗ್ಧೆಯನು ದೃಗ್ಚಿತ
ಹರಿಣಿಯನು ವರ್ಣಿಸುವನಾರವನೀಶ ಕೇಳೆಂದ           ೧೪

ಗಾಣಿಯನು ಮೃದು ಪಾಣಿಯನು ಶುಕ
ವಾಣಿಯನು ಕಾಳಾಹಿಸನ್ನಿಭ
ವೇಣಿಯನು ಕಲ್ಯಾಣಿಯನು ಕಂದರ್ಪನೊಲಿದಡರ್ವ
ಏಣಿಯನು ಸೌಂದರ್ಯಜಿತ ಶ
ರ್ವಾಣಿಯನು ಘನವೃತ್ತಪುಳಿನ
ಶ್ರೋ[30]ಣಿಯನು ಸೌಜಾಣೆಯನು ವರ್ಣಿಸುವನಾರೆಂದ  ೧೫

ಸ್ಥಿ[31]ರದ ವಿದ್ಯುಲ್ಲತೆಯೊ ಮು[32]ಗಿಯ[33]ದ
ಸರಸಿಜವೊ ಅಗಲದ ರಥಾಂಗವೊ
ಮೊರೆಯದಳಿಗಳೊ ಕಠಿನವಿಲ್ಲದ ಮಣಿಯೊ ಸೌಗಂಧ
ಬೆರಸಿದನುಪಮ ಚಂಪಕವೊ ನೆಱೆ
ಕರಗದಿಂದುವನಾಯು[34]ತಂಗಜ
ವಿರಚಿಸಿದನೆನಲೆಸೆದಳಾ ಸತಿಯರಸ ಕೇಳೆಂದ          ೧೬

ಗಿಳಿಯೆಱಗ[35]ದೆಳ[36]ಗೊಂಬೊ ಪಿಕವೆಂ
ಜಲಿಸದೊಪ್ಪುವ ತಳಿರೊ ಷಟ್ಟದ
ನಿಲುಕದುತ್ಫುಲ್ಲಪ್ರಸೂನವೊ ಕಂತು ಮುದ್ರಿಸ[37]ದ
ಅಲಗೊ ಬಳಸದ ಸುಧೆಯೊ ಬೇಗಡೆ
ಗಳೆಯದನುಪಮ ರತ್ನವೋ ಎನ
ಲಳಿಕುಳಾಳಕಿಯೆಸೆದಳವನೀಪಾಳ ಕೇಳೆಂದ ೧೭

ಸುದತಿಯಾಸ್ಯ ಶರೀರ ದೃಕ್ಕುಚ
ವಿಧು ತಟಿಲ್ಲತೆ ಕುಮುದ ಚಕ್ರಗ
ಳೊದವಿ [38]ಬೆರ[39]ಸಲು ತಿಳಿಯಲರಿದೆಂದವಕೆ ಕುಱುಹುಗಳ
ಪದುಮಭವನು ಕಳಂಕನಚಿರಾ
ಸ್ಪದವ ಕೇಸರ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಾ
ಡಿದನೊ ತಾನೆನಲಬಲೆಯನು ವರ್ಣಿಸುವನಾರೆಂದ     ೧೮

ತರುಣಿಯಕ್ಷಿಪ್ರಭೆ ಮುಸುಕೆ ತರ
ಹರಿಸಲರಿಯದೆ ತೃಣವ ಕರ್ಚಿದು
ವೆರಲೆಗಳು ಮುಖದಂದವನು ಕಂಡಂಬರಕೆ ನಾಚಿ
ಸರಿದನಿಂದು ಕುಚದ್ವಯವ ಕಂ
ಡಿರದೆ ಚಕ್ರದ್ವಂದ್ವ ಹೊ[40]ಕ್ಕುವು[41] ಸರವನೆನಲಾ ಸತಿಯನಭಿವರ್ಣಿಸುವನಾರೆಂದ           ೧೯

ಅಳಿಗಳಾಕೆಯ ಕುಂತಲವ ಕಂ
ಡಳುಕಿ ಭ್ರಮಿಸಿದುವಾ ಸತಿಯ ಸ
ಲ್ಲಲಿತ ಯಾನವ ಕಂಡಡವಿ ಹೊಕ್ಕುವು ಮದೇಭಚಯ
ನಳಿನನೇತ್ರೆಯ ನಡುವನೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕಳವಳಿಸಿ ಸಿಂಹಾಳಿ ಗುಹೆಯೊಳ[42]ಗಿಱಿ[43]ದುವೆನಲಾ ಸತಿಯನಭಿವರ್ಣಿಸುವನಾರೆಂದ    ೨೦


[1] ದೇಂ (ಜ, ಮ)

* ಮ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ

[2] ದಲುರು (ಜ)

[3] ದಲುರು (ಜ)

* ಮ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

[4] x (ಜ, ಮ)

[5] ಬಾಷ್ಪ (ಜ, ಮ)

[6] ಬಾಷ್ಪ (ಜ, ಮ)

[7] ವ (ಜ, ಮ)

[8] ದು (ಜ, ಮ)

[9] ವನು ಗೆಲೆ (ಜ, ಮ)

[10] ವನು ಗೆಲೆ (ಜ, ಮ)

[11] ವ (ಜ)

[12] ತಿ (ಜ)

[13] ಪೊಳಪೇಱಿ (ಜ, ಮ)

[14] ಪೊಳಪೇಱಿ (ಜ, ಮ)

[15] ರಾ (ಮ)

[16] ಸಡಿಸಲು (ಮ)

[17] ವು (ಜ, ಮ)

[18] ಯೋ (ಮ)

[19] ರಿ (ಜ, ಮ)

[20] ಜಿ (ಜ, ಮ)

[21] ಗಿಜಾ (ಜ), ನಿಜಾ (ಮ)

[22] ನಾ (ಜ, ಮ)

[23] ಪುರದೊಳೊಡಹಾ (ಜ), ಪುರದೊಳೊಡಹೊ (ಮ)

[24] ಪುರದೊಳೊಡಹಾ (ಜ), ಪುರದೊಳೊಡಹೊ (ಮ)

[25] ದವಿ (ಮ)

[26] ದವಿ (ಮ)

[27] ಶರಣೆ (ಜ, ಮ)

[28] ಶರಣೆ (ಜ, ಮ)

[29] ರ (ಜ, ಮ)

[30] ಶ್ರೇ (ಜ, ಮ)

[31] ವಿಸ್ತ (ಜ)

[32] ನಿಪ (ಮ)

[33] ನಿಪ (ಮ)

[34] ಯ್ದು (ಜ, ಮ)

[35] ಳೆಡೆ (ಜ, ಮ)

[36] ಳೆಡೆ (ಜ, ಮ)

[37] ಸಿ (ಜ, ಮ)

[38] ರಚಿ (ಮ)

[39] ರಚಿ (ಮ)

[40] ಕ್ಕಲು (ಜ, ಮ)

[41] ಕ್ಕಲು (ಜ, ಮ)

[42] ಡಗಿ (ಜ, ಮ)

[43] ಡಗಿ (ಜ, ಮ)