ವಿದ್ಯಾದಿಂ

[1] ಸಖರಾ ಕುಮಾರನ
ಹೊದ್ದಿ ಜನನಿಯ ತೋಱೆ ಮುದದೊಳು
ಸಾಧ್ಯ ಜೀವಂಧರನು ಮಗುೞ್ದನು ರಾಜಪುರವರ

ಧರಣಿಪತಿ ಕೇಳಿತ್ತ ಜೀವಂ
ಧರನ ಕೊಲಿಸಿದನಕಟ ಬಱಿದೇ
ದುರುಳ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನೆಂದಾ ರಾಜಪುರಿಯೊಳಗೆ
ಇರುಳು ಹಗಲನವರತಮೈ[2]ನೂ
ರ್ವರು ಸುಖರು ಗುಣಮಾಲೆ ಸಹಿತೆದೆ
ಜರಿದು ಗಂಧೋತ್ಕಟನು ಚಿಂತಿಸುತಿರ್ದನಳವೞಿದು   ೧

ವೀರ ವಿದ್ಯಾಧರ ನೃಪನ ಸುಕು
ಮಾರಿ ವರಗಂಧರ್ವದತ್ತೆಗೆ
ಚಾರು ವಿದ್ಯಾವಳಿಗಳಾ ಜೀವಂಧರನ ತೆಱನ
ಆರಯಿದು ಬಂದಱುಹುತಿರೆ ನಲ
ವೇಱಿ ವನಜಲಕೇಳಿಗಳಲಿ ವಿ
ಹಾರಿಸುತ್ತಿರ್ದಳು ಲಸಚ್ಭೃಂಗಾರ ಶೋಭೆಯಲಿ         ೨

ತರುಣಿ ತಾನಾ[3]ನಂದಲೀಲೆಯೊ
ಳಿರಲು ಗಂಧೋತ್ಕಟನ ಮಗ ಸ[4] ಚ್ಚರಿತನಹನಂದಾಢ್ಯನತಿ ವಿಸ್ಮಯದೊಳತ್ತಿಗೆಯ
ಹೊರೆಗೆ ಬಂದೆಲೆ ರಮಣಿ ನಿನ್ನಯ
ಪುರುಷನಪಗತನಾದ ಬೞಿಕೀ
ಪರಿಯ ಮೆಱೆದಿಹುದುಚಿತವೇ ಹೇೞೆಂದು ಧಟ್ಟಿಸಿದ     ೩

ವಾರಿಜಾನನೆ ಕೇಳು ಪತಿ ಬೇ
ರೂರಿಗೆಯ್ದಲು ಮಲಿನವಂಬರ
ಚಾರು ಭೂಷಣ ದಂತ ಕಾಷ್ಠಾಂಜನ ಸುತಾಂಬೂಲ
ಸಾರ ತೈಲಾಮೋದ ಮಾಲ್ಯವ
ನಾ ರಮಣಿ ಬಿಡಬೇಕು ಗತಭ
ರ್ತಾರೆ[5] ನೀನೀ ಪರಿಯ ಮೆಱೆದಿಹುದುಚಿತವಲ್ಲೆಂದ     ೪

ಬಾಲಿಕಾಮಣಿಯೆನಿಸುವೀ ಗುಣ
ಮಾಲೆ ಸರ್ವವನುೞಿದು ಬಾಡಿದ
ಮಾಲೆಯಂತೈದಾಳೆ ನೀನಾ ವಿಧದೊಳಿರ್ಪುದೆನೆ
ಕೇಳಿಯಾ ಗಂಧರ್ವದತ್ತೆ ವಿ
ಶಾಳಮತಿ ನಂದಾಢ್ಯನೊಳು ತಾ
ಮೇಳವಾಡುತ ನುಡಿದ[6]ಳವನೊ[7]ಳು ಸಾನುರಾಗದಲಿ  ೫

ಎನ್ನ ಪತಿ ಸಜ್ಜೀವದಲಿ ಛ
ಪ್ಪನ್ನ ದೇಶವ ಚರಿಸಿ ಕೆಲವರು
ಕನ್ನೆಯರ ವೈವಾಹವಾಗಿಯೆ ಬಹಳ ಸೌಖ್ಯದಲಿ[8]ಸ್ವರ್ಣಕಾಪುರವರದೊಳಿ[9]ಹನು
ತ್ಪನ್ನಮತಿ ಕೇಳೆನಲು ಹರುಷದೊ
ಳುನ್ನತಸ್ತನೆ [10]ನೀನು[11] ತನಗಿದ ತಿಳುಹಬೇಕೆಂದ       ೬

ಶುದ್ಧ ತತ್ತ್ವಾಕಾರವಾಗಿಹ
ವಿದ್ಯಗಳು ತಾವೞಿದು ಜೀವಕ
ನಿದ್ದ ತೆಱನನು ನಿಚ್ಚ ಬಂದೆನಗಱುತಿಹುವೆನಲು
ಮುಗ್ಧೆ ತಿಳುಹಲು ಹರ್ಷವಾರ್ಧಿಯೊ
ಳದ್ದು ನೀನೆಮ್ಮಣ್ಣದೇವನ
ಹೊದ್ದಿಸೆನ್ನ [12]ನೆನುತ್ತಲಾನಂದಾಢ್ಯ ಕೈಮುಗಿದ         ೭

ಎನಲು ನಂದಾಢ್ಯಕನ ಕಂಗಳ
ವನಿತೆ ಕೈಯಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ವಿದ್ಯವ
ನೆನಯಲವು ಬಂದಾತನನು ಹೇಮಾಭಪುರಿಗುಯ್ದು
ವಿನುತ ಜೀವಂಧರನ ಕಟ್ಟಿದಿ
ರಿನಲಿ ತಂದಿರಿಸಲ್ಕೆ ಬೆಱಗಿನೊ
ಳನಘನಾತನನಪ್ಪಿ [13]ಮುದದಿಂ[14]ದಾತನಿಂತೆಂದ      ೮

ಇತ್ತಲಾನಿಹೆನೆಂದಡೊಂದಱಿ
ದುತ್ತಮನೆ ನೀನೆಂತು ಬಂದೆ ಸು
ಮಿತ್ರತತಿ ಗಂಧೋತ್ಕಟನು ಗುಣಮಾಲೆ ಗಂಧರ್ವ
ದತ್ತೆಯರ[15] ಸುಕ್ಷೇಮ ಕುಶಲದ
ವಾರ್ತೆಯಱುಹೆನೆ ಬೇಱೆಬೇಱೆ ಪ
ವಿತ್ರ ಜೀವಂಧರಗೆ ನಂದಾಢ್ಯನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ೯

ಮರಳಿ ಮರಳಿದು ಸಖರ ಕುಶಲವ
ನಿರ[16]ದೆ ಕೇಳಿದು ನಲಿದು ಯಕ್ಷೇ
ಶ್ವರನ ದೆಸೆಯಲಿ ತಾನುೞಿದ ವಾರ್ತೆಯನು ಕನ್ನೆಯರ
ವರಿಸಿದುದನು ಸಮಸ್ತ ದೇಶಾ
ಚರಣೆಯಱುಹಿ ಸುಮಿತ್ರಸಹಿತುರು
ತರದೊಳಿರ್ದನು ಜೀವಕನು ಹೇಮಾಭ[17]ನಗರಿಯಲಿ[18]  ೧೦

ಅರಸ[19] ಕೇಳ್ ಬೞಿಕಿತ್ತಲೈನೂ
ರ್ವರು ಸಖರು ಗಂಧರ್ವದತ್ತೆಯ
ಹೊರಗೆ ಬಂದಡಿಗೆಱಗಿ ಜೀವಂಧರನ ಬಱಿಕೆಮ್ಮ
ಭರದಿ ಕಳುಹುವುದೆನಲು ದೇಶಾಂ
ತರದ ಭೂಪರ ಬಾಧೆ ಘನವಿನಿ
ಬರನು ವಿದ್ಯೆಗಳುಯ್ವುದಘಟಿತವೆಂದಳಿಂದುಮಖಿ     ೧೧

ವರನ[20]ವವ್ಯವಹಾರಿಗಳವೊಲು
ಭರದಿ ಗಮಿಸುವುದೆಂದು ಜೀವಂ
ಧರ ಕುಮರಕನಿಪ್ಪೆಡೆಯ ತಿಳುಹಲ್ಕೆ ಸತಿ ಪೇೞ್ದ
ಪರಿಯೊಳೆಯ್ದಿಯನೇಕ ದೇಶಾಂ
ತರವನೆಲ್ಲವ ಕಳೆದು ಬಂದಾ
ಪುರದ ತುಱುಗಳ ತಡೆದರಂದೈನೂರ್ವರೊಗ್ಗಿನಲಿ      ೧೨

ಆ ಕುಮಾರಕರಾ ಪುರದ ಗೋ
ನೀಕವನು ತಱುಬಲ್ಕೆ ಬಹಳ
ವ್ಯಾಕುಲದಿ ಗೋ[21]ಪರು[22]ಗಳೆಯ್ತಂದಾ ನೃಪಂಗಱುಹೆ
ಆಕೆವಾಳರ ಕರೆಸಿ ಪುಣ್ಯ
ಶ್ಲೋಕ ಜೀವಕಸಹಿತ ಸೇನಾ
ನೀಕ ಸಹಿತನುವಾಗಿ ನಿಂದರು ಪುರದ ಬಾಹೆಯಲಿ     ೧೩

ಬೞಿಕ ಜೀವಂಧರನು ತಾನೀ
ಬಲವ ನೆಱೆ ತಡೆಗಡಿದು ಗೋಸಂ
ಕುಲವ ತಿರುಹುವೆನೆಂದು ಮುಳಿದೀಕ್ಷಿಸಿ ಕುಮಾರಕರ[23] ಸುಲಲಿತಾಶ್ವಧ್ವಜದ ಚಿಹ್ನಂ
ಗಳನು ಕಂಡಿವರೆ[24]ನ್ನ ಸಖರೆಂ[25] ದೊಲವಿನಲಿ ನಸುನಗುತಲಾ ದೃಢಮಿತ್ರಗಿಂ[26]ತೆಂದ   ೧೪

ಅರಸ ಕೇಳಿವರೆನ್ನ ಸಖರೀ
ಪುರಿಗೆ ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂ
ದರು ಭಟಾವಳಿ ಮಾಡದಿರಿ ಕೈತಪ್ಪನೆಂದಱುಹೆ
ಬರದಿ ನೃಪಸಹಿತಿದಿರು ಬಂದನಿ
ಬರನು ತೆಗತೆಗೆದಪ್ಪಿ ಜೀವಂ
ಧರನು ಕುಶಲವ ಕೇಳಿ ಪುರಿಗುಯ್ದನು ವಿಳಾಸದಲಿ     ೧೫

ಅರಸನಾ ಸತ್ಯಂಧರನು ಮ
ತ್ಪರುಷ ಕಾಷ್ಠಾಂಗಾರನಿಂ ಸುರ
ಪುರಕೆ [27]ಸಾರ್ದ[28]ನು ಜೀವಕನ ವಿಪಿನದೊಳು [29]ನಾ ಪಡೆಯೆ[30] ನರನದೊರ್ವನು ಕೊಂಡು ಹೋದನು
ತರುಣ ತಾನೇನಾದನೋ ನೀವ್
ಬರಲು ಬಂದಂತಾಯ್ತು ಸುತನೆಂ[31]ದೊರ[32]ಲಿದಳು ರಮಣಿ       ೧೬

* * *


[1] ಗಳಲಿ (ಜ)

[2] ವೈ (ಜ)

[3] x (ಜ)

[4] +ಮ (ಜ)

[5] ರ (ಜ)

[6] x (ಜ)

[7] x (ಜ)

[8] ಪೂರ್ಣಕಾಹನ ವದನದಲಿ (ಜ)

[9] ಪೂರ್ಣಕಾಹನ ವದನದಲಿ (ಜ)

[10] x (ಜ)

[11] x (ಜ)

[12] x (ಜ)

[13] ಮುಂಡಾಡಿ (ಜ)

[14] ಮುಂಡಾಡಿ (ಜ)

[15] x (ಜ)

[16] x (ಜ)

[17] ಪುರಿಯೊಳಗೆ (ಜ)

[18] ಪುರಿಯೊಳಗೆ (ಜ)

[19] ರೆ (ಜ)

[20] x (ಜ)

[21] ವುರ (ಜ)

[22] ವುರ (ಜ)

[23] ನ (ಜ)

[24] ನೆ (ಜ)

[25] ನೆಂ (ಜ)

[26] ನಿಂ (ಜ)

[27] ಸರಿದ (ಜ)

[28] ಸರಿದ (ಜ)

[29] ಸಾರ್ದು (ಜ)

[30] ಸಾರ್ದು (ಜ)

[31] ದಳ (ಜ)

[32] ದಳ (ಜ)